edu.klimaka.gr

ΠΕ12 ΠΕ17 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2008 2009

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΕΠ 2008 2009
ΠΕ12 ΠΕ17 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2008 2009

1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο.

Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρεται μόνο ένα υποχρεωτικό μάθημα εξετάζονται στην ύλη του μαθήματος αυτού.

Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρονται και μαθήματα επιλογής εξετάζονται στην ύλη του υποχρεωτικού μαθήματος, καθώς επίσης και στην ύλη ενός από τα αναφερόμενα μαθήματα επιλογής, το οποίο επιλέγουν.

γ) Για τις ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών του κλάδου ΠΕ12 και Πολιτικών−Τοπογράφων του κλάδου ΠΕ17:

Υποχρεωτικό μάθημα: Κτιριακά−Οικοδομική

Μαθήματα επιλογής:

Συγκοινωνιακά−Υδραυλικά έργα
Τοπογραφία
Αρχές Μορφολογίας

Εξεταστέα ύλη

Υποχρεωτικό μάθημα: Κτιριακά−Οικοδομική

Κτιριακά – Οικοδομική

Μορφές και είδη κτιρίων, στάδια κατασκευής, προγραμματισμός −μελέτη, χωματουργικές εργασίες, θεμελίωση, φέρων οργανισμός, στοιχεία πλήρωσης, εγκαταστάσεις, οικοδομικές εργασίες−τελειώματα, κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση του έργου.

Κατάταξη εδαφών, μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, βελτίωση του εδάφους.

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο σκελετός του κτιρίου, πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πλαίσια, θεμέλια, σκάλες.

Ξυλότυποι, μέθοδοι κατασκευής.

Σκυρόδεμα, παραλαβή, διάστρωση, συμπύκνωση.

Μεταλλικές κατασκευές.

Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματεος.

Τοιχοποιίες, λιθοδομές.

Επιχρίσματα

Δάπεδα

Κουφώματα

Στέγες

Τζάκια

Επενδύσεις

Κλίμακες

Κιγκλιδώματα

Χρωματισμοί

Μαθήματα Επιλογής

Ι. Συγκοινωνιακά−Υδραυλικά έργα

Στοιχεία πολεοδομίας, οικισμοί, κατοικία, κεντρικές λειτουργίες, βιομηχανίες, ελεύθεροι χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταφορές−κυκλοφορία.

Μορφολογία της οδού, οδόστρωμα, πλάτος, επιφάνεια, κλίση, ερείσματα, στερεά εγκιβωτισμού, τάφροι, πρανή εκχωμάτων και επιχωμάτων, περιφράγματα.

Σχεδίαση οδών, τοπογραφία της περιοχής, στοιχεία κυκλοφοριας, παράγοντες κόστους, στοιχεία κλωθοειδούς και κυκλικών τόξων.

Χάραξη οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, εργασίες γραφείου, εργασίες υπαίθρου.

Προμελέτη οδού, πολυγωνική όδευση, αποτύπωση λεπτομερειών, αποτύπωση στο έδαφος, σύνταξη και σχεδίαση του διαγράμματος της υψομετρικής οριζοντιογραφίας.

Οριστική μελέτη οδού , οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές, κτηματολογικό διάγραμμα, εργασίες υπαίθρου, καθορισμός ευθυγραμμιών της πολυγωνικής, μέτρηση των γωνιών της πολυγωνικής, πασσάλωση των κυρίων σημείων των καμπύλων του άξονα της οδού, πασσάλωση των ευθυγραμμιών της χάραξης

Χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, τεχνικά έργα.

Υδροστατική πίεση, υδροδυναμική, υδραυλικά έργα, η έννοια της παροχής, ροή σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς, αντλίες, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, αρδεύσεις.

ΙΙ. Τοπογραφία

Η φυσική γήϊνη επιφάνεια και η κατακόρυφος, η μορφή και το μέγεθος της γης, το οριζόντιο επίπεδο ως επιφάνεια αναφοράς, κεκλιμένο και οριζόντιο μήκος, οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, υψόμετρα−υψομετρικές διαφορές, η ευθεία στο χώρο, βασικές τριγωνομετρικές σχέσεις, βασικές σχέσεις στο τρίγωνο, ορθογώνια συστήματα συντεταγμένων στην τοπογραφία, η αποτύπωση, τριγωνομετρικά και πολυγωνικά σημεία.

Μονάδες μέτρησης γωνιών, μηκών, εμβαδών.

Μετρούμενα μεγέθη και βασικά τοπογραφικά όργανα.

Απλές τοπογραφικές εφαρμογές (πύκνωση, επέκταση ευθυγραμμίας, χάραξη καθέτων γραμμών, χάραξη ευθείας παράλληλης προς δοσμένη ευθεία .

Μέθοδοι αποτύπωσης οικοπέδων.

Υπολογισμοί εμβαδών και όγκων.

Χάρτες−διαγράμματα, εφαρμοές τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών, κτηματολογική αποτύπωση, ρυμοτομικά διαγράμματα.

ΙΙΙ. Αρχές Μορφολογίας

Η έννοια, η διαδικασία και τα στοιχεία της Σύνθεσης.

Το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, το στερεό (μορφές, ιδιότητες, μετασχηματισμοί, ισορροπία, συνθέσεις).

Το Χρώμα. Η σημασία του στη σύνθεση, στη μορφή. Κατηγορίες, Είδη, Ιδιότητες χρωμάτων.

Υλικά στοιχεία. Ο ρόλος τους στη μορφή, στη σύνθεση, ιδιότητες, σημασία.

Θεμελιώδεις Αρχές Σύνθεσης. Αξονικότητα. Ασυμμετρία. Ρυθμός. Επανάληψη. Ιεραρχία.

Ανθρωπομετρικά στοιχεία. Κλίμακα.

Αρμονικά συστήματα. Κάναβος.

Η σημασία της προοπτικής στη σύνθεση.

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά:
1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία − Παιδαγωγικά Θέματα και
2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:
(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.

γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.

β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:
1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές−ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών− εκπαιδευτικών− γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, και
2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.

Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].

Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά Άρθρα