edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «Γύρω γύρω όλη … η οικονομία» 2023 2024

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/131305/Δ2/15-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Αγγέλου Επ. (Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο.(Ε.Ε.)
: Ρούνη Π. (Ι.Ε)
: Μπουρβάρης Α.( Δ.Ε.)
Τηλέφωνα : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.233 (Ι.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Γύρω γύρω όλη … η οικονομία» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2023-24.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 112775/Δ2/09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ.εισ.ΙΕΠ 41938/28-07-2023 έγγραφο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας InCommOn και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 62/06-10-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τον μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία», σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων όλων των τύπων, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού να αποσταλεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό.
 2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 3. Τυχόν προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
 4. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή του έργου του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 11. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α https://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό →Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2023 - 24 →Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συν.: ένα (1) ηλεκτρ.αρχείο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Τίτλος: “Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία“

Αντικείμενο/περιεχόμενο:

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία», ο οποίος καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου.

Οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η στενότητα των πόρων οδηγεί στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την κοινωνία, την αλληλεξάρτηση κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και την αλλαγή νοοτροπίας με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και όχι στην εκμετάλλευση τους. Καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και εργαζόμενοι συλλογικά καλούνται να παραδώσουν ένα σχέδιο εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στον χώρο του σχολείου. Το σχέδιο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί με όποιον τρόπο επιλέξουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές (π.χ. άρθρο, αφίσα, παρουσίαση (ppt), βίντεο (mp4), τραγούδι, παιχνίδι κ.ά.). Είναι απαραίτητο μέσα από το παραπάνω σχέδιο να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, η διεπιστημονικότητα, οι αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που προκύπτει από την πρακτικοποίηση αυτών των αρχών. Σημειώνεται ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στη συμμετέχουσα σχολική μονάδα κατά το διαγωνιστικό κομμάτι, απλά να περιγραφεί.

Επιμέρους στόχοι είναι:

 • Η έγκυρη πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με την ορθή αξιοποίηση των πόρων.
 • Η συνειδητοποίηση ότι κανένας τομέας και καμία δράση δεν είναι ανεξάρτητη από την άλλη και απαιτείται συνεργασία.
 • Η προώθηση της ιδέας της υπεύθυνης κατανάλωσης και διαχείρισης στη σχολική και την τοπική κοινωνία.
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 • Η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών και έκφρασης της προσωπικότητας τους μέσω αυτής της διαδικασίας.
 • Η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.
 • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας.

Ηλικιακή ομάδα μαθητών:

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές ηλικίας 6-18 ετών (Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ τάξεις Δημοτικού, Α’ τάξη Γυμνασίου, Β’ τάξη Γυμνασίου, Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ τάξη Λυκείου, Β’ τάξη Λυκείου, Γ’ τάξη Λυκείου).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Φορέας διοργάνωσης διαγωνισμού: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn (πρώην Filoxenia International, μετονομάστηκε σε InCommOn τον Ιανουάριο 2020)

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαρίνα Κουμουτσάκου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939159408

Ταχ. δ/νση: Αγίας Σοφίας 105, 54626, Θεσσαλονίκη

Ιστοσελίδα: www.incommon.gr και https://www.facebook.com/incommon.gr

Ηλεκτρ. δ/νση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέλη επιτροπής διοργάνωσης διαγωνισμού:

 • Μαρίνα Κουμουτσάκου, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας-MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Συνεργάτης InCommOn
 • Ελένη Ιντζίδη, εκπαιδευτικός Φιλοσοφίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, LLM Διεθνής Νομική Πρακτική- MSc Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Συνεργάτης InCommOn
 • Ελπίδα Νιόζα, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας- ΜSc Ειδική Αγωγή

Σύνθεση επιτροπής αξιολόγησης έργων:

 • Μαρία Αγγελίδου, Aρχιτέκτονας Μηχανικός- MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Συντονίστρια Προγραμμάτων InCommOn
 • Μαρίνα Κουμουτσάκου, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας- MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Συνεργάτης InCommOn
 • Ελένη Ιντζίδη, εκπαιδευτικός Φιλοσοφίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, LLM Διεθνής Νομική Πρακτική- MSc Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Συνεργάτης InCommOn
 • Ελπίδα Νιόζα, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας- ΜSc Ειδική Αγωγή
 • Ηλίας Παπαγιαννόπουλος-Μιαούλης, βοηθός έρευνας ΑΠΘ, MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Χρόνος διεξαγωγής:

Οκτώβριος 2023: πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οκτώβριος 2023-Δεκέμβριος 2023: δήλωση αιτήσεων συμμετοχής από τα σχολεία

Δεκέμβριος 2023-Μάρτιος 2024: υλοποίηση και κατάθεση υλικού

Απρίλιος 2024: Αξιολόγηση υλικού συμμετεχόντων και ανακοίνωση νικητών

Υποβολή αιτήσεων/έργων:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 22-12-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα έργα θα πρέπει υποβληθούν μέχρι τις 29-03-2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Τα έργα θα αξιολογηθούν με βάση:

 1. Τη σχετικότητα με το θέμα.
 2. Την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στα προτεινόμενα σχέδια.
 3. Τη σαφή περιγραφή για το πώς θα ενισχυθεί η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου.
 4. Την εφικτότητα των προτεινόμενων λύσεων.
 5. Την πρωτοτυπία και την καινοτομία.
  Το αισθητικό αποτέλεσμα του έργου.

Τα βραβεία που θα δοθούν θα είναι:

Για τα Δημοτικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης

Βραβείο Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία

Bραβείο Δημιουργικής Έκφρασης

Βραβείο Πρωτοτυπίας

Για τα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Βραβείο Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία

Bραβείο Δημιουργικής Έκφρασης

Βραβείο Πρωτοτυπίας

Για τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Βραβείο Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία

Bραβείο Δημιουργικής Έκφρασης

Βραβείο Πρωτοτυπίας

Για τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής

Βραβείο Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία

Bραβείο Δημιουργικής Έκφρασης

Βραβείο Πρωτοτυπίας

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό έπαινο συμμετοχής, οι διακριθέντες θα λάβουν ταχυδρομικώς ένα αναμνηστικό.

Σημειώνεται ότι:

 • η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο,
 • ο φορέας διοργάνωσης, ο οποίος αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού έχει διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn
 • η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους,
 • ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος,
 • προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού (στο τέλος της προκήρυξης υπάρχει το σχετικό έντυπο).

Ακόμη, ο προτεινόμενος διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Επιπροσθέτως, σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα, διευκρινίζεται ότι:

 • θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα,
 • δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
 • θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας, ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

(...)

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα