edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Διατριβών και Φωτογραφίας Περιοδικου Ναυτικής Επιθεώρησης ΓΕΝ 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» ΓΕΝ 2024

Αρ.Πρωτ.Φ10α/10558/Δ4/31-01-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π. Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ. Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Ε. Αγγέλου (Π.Ε.)
Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
Κ. Φλώρου (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2859 (Ε.Ε.)
210 344 3287 (Π.Ε.)
210 344 3272 (Δ.Ε.)
210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
210 344 3464 (Ι.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση διαγωνισμού του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» για το έτος 2024».
Σχετ: To με αριθμ. πρωτ. Φ.073/1/315078/17-01-2024 (5000/ΓΔ4/17-01-2024/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Φ.073/1/315078/17-01-2024 (5000/ΓΔ4/17-01-2024/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με θέμα «Περιοδικό “ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ” – Διαγωνισμός» που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2024 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Φ. 073./1/315078/Σ.11/17-01-2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
& ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210-6551122
Φ. 073/1/315078
Σ. 11
Αθήνα, 17 Ιαν 24

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» - Διαγωνισμός»

Έχοντες υπόψη το άρθρο 14 της υπ΄αριθμ. Φ.073/6/Σ.21345/28 Δεκ 05/Αποφάσεως ΥΕΘΑ ΄΄Περί εκδόσεως του περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»΄΄, όπως αυτή επικυρώθηκε από το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 30 Τεύχος  Δεύτερο από 17 Ιαν 06.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2024 ως ακολούθως:

 1. Για τη συγγραφή πρωτότυπων, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, διατριβών ή μελετών που πραγματεύονται θέματα, τα οποία καθορίζονται στα Παραρτήματα «Α» και «B».
 2. Για την επιλογή φωτογραφιών, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, που προβάλλουν τους δεσμούς, παλαιούς και νέους, των Ελλήνων με τη θάλασσα τις παραδόσεις και τη ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ»

2. Οι διατριβές/μελέτες απαιτείται:

 1. Να είναι γραμμένες στη δημοτική, χρησιμοποιώντας το μονοτονικό σύστημα.
 2. Να έχουν έκταση από πλευράς κειμένου από 6.000 έως 8.000 λέξεις περίπου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή, κατά την κρίση της επιτροπής, η βράβευση των μελετών μεγαλύτερης εκτάσεως.
 3. Να περιλαμβάνουν απαραιτήτως Πίνακα με την βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε (ακριβή στοιχεία εκδότη και χρονολογία εκδόσεως).
 4. Να μην περιλαμβάνουν υλικό, διαβαθμισμένης φύσεως, ή πολιτικού χαρακτήρα.
 5. Να αποσταλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε τρία (3) αντίτυπα απευθείας (χωρίς έγγραφο), στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (Μαρκόνι 20 Βοτανικός, Τ.Κ. 10447 ΑΘΗΝΑ), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ΄΄Για τον διαγωνισμό του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2024΄΄.
  Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα δεν θα αναγράφεται στη διατριβή/μελέτη, αλλά αντ’ αυτού θα αναγράφεται ένα ρητό. Μέσα στο φάκελο θα εμπεριέχεται και δεύτερος σφραγισμένος φάκελος, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το ρητό της διατριβής/μελέτης και εσωτερικά θα περιέχει, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, φωτογραφία, καθώς και σύντομο βιογραφικό του.

3. Ο συντάκτης της διατριβής/μελέτης έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής, τόσο από πλευράς των διαλαμβανομένων απόψεων, όσο και από πλευράς άδειας για τη χρησιμοποίηση των πηγών.

4. Οι φωτογραφίες απαιτείται

 1. Να συνοδεύονται από κείμενο, το οποίο να επεξηγεί το αντικείμενό της, και να αναγράφει τον τόπο στον οποίο λήφθηκε.
 2. Να αποσταλούν απευθείας (χωρίς έγγραφο) στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη ‘’Φωτογραφία για το διαγωνισμό του περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» έτους 2024’,’ καθώς και να συνοδεύονται από CD. Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα θα εμπεριέχεται σε άλλο σφραγισμένο φάκελο (εσώκλειστο).

5. Στη περίπτωση συμμετοχής ανήλικου τέκνου στον Διαγωνισμό, απαιτείται η επισύναψη εντός του σφραγισμένου φακέλου συμμετοχής, συμπληρωμένη Δήλωση Συγκατάθεσης του Ασκούντος τη Γονική Μέριμνα.

6. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξεως υποβολής μελετών- φωτογραφιών του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα συγκληθεί προκειμένου να μελετήσει τις διατριβές/μελέτες και φωτογραφίες και εν συνεχεία να αποφασίσει, με σκοπό την υποβολή πρότασης προς στον Αρχηγό ΓΕΝ, για την απονομή:

α. Τριών (3) χρηματικών βραβείων, διατριβών/μελετών ως εξής:
(1) Α΄ Βραβείο διατριβής/μελέτης, 700,00 ευρώ.
(2) Β΄ Βραβείο διατριβής/μελέτης, 500,00 ευρώ.
(3) Γ΄ Βραβείο διατριβής/μελέτης, 300,00 ευρώ.

β. Τριών (3) χρηματικών βραβείων για την καλύτερη φωτογραφία ως εξής:
(1) Α΄ Βραβείο φωτογραφίας, 250,00 ευρώ.
(2) Β΄ Βραβείο φωτογραφίας, 200,00 ευρώ.
(3) Γ΄ Βραβείο φωτογραφίας, 150,00 ευρώ.

7. Οι μελέτες-φωτογραφίες που θα βραβευθούν, δύναται να δημοσιευτούν εν συνεχεία σε τακτικό ή έκτακτο τεύχος του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση», άνευ αμοιβής του αποστολέα τους, αλλά με τα στοιχεία αυτού.

8. Οι υποβληθείσες μελέτες-φωτογραφίες δεν επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

9. Λήξη προθεσμίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2024. Αποστολή αποτελεσμάτων σε ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ έως Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024.

10. Οι Υπηρεσίες κοινοποίησης παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για γνωστοποίηση της εν λόγω απόφασης στους καθ’ αρμοδιότητα φορείς, για περαιτέρω ενημέρωση του προσωπικού.

11. ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ αιτούνται / παρακαλούνται για την ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό.

12. Οι Υπηρεσίες του πίνακα «Ε» της Διαταγής Φ.072.1/1/350112/Σ.31/26 Ιαν 23/ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ, να μεριμνήσουν για την ανάλογη γνωστοποίηση της διαταγής αυτής στο προσωπικό του ΠΝ, το οποίο υπηρετεί σε αυτές.

13. Για τον διαγωνισμό δεν υφίσταται περιορισμός ιδιότητας συμμετεχόντων (στρατιωτικό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό ή ιδιώτες).

14. Η απονομή των βραβείων και αναμνηστικών διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη τελετή στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) που θα καθοριστεί με νεότερο.

15. Για πληροφορίες, τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση της ΥΙΝ, τηλ. 210 3484233.

16. Χειριστής θέματος, Πλωτάρχης Πολυχρόνης Γκίκας ΠΝ, Τμηματάρχης ΔΕΔΗΣ-Ι, Τηλ:210-6551122

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ &
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.073/1/315078/Σ.11/17-1-24

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

1. Εθνική Πολιτική και Στρατηγική

α. Εθνικοί σκοποί και διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής.

β. Διεθνείς Οργανισμοί και συμμαχίες ως παράγοντες για την διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής.

γ. Ο ρόλος της θαλάσσιας ισχύος στην Εθνική Πολιτική και Στρατηγική.

δ. Οι διεθνείς σχέσεις ως παράγοντες για την διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής και Στρατηγικής.

2. Εθνική Άμυνα

α. Διαμόρφωση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας.

β. Πολεμικό δυναμικό της χώρας (Στρατιωτικό, Οικονομικό, Ανθρώπινο).

γ. Προπαρασκευή και διεύθυνση πολεμικών επιχειρήσεων.

δ. Πληροφορίες αναφερόμενες στους διαφόρους στρατιωτικούς συνασπισμούς, καθώς και τις γειτονικές χώρες.

ε. Κινητοποίηση και Πολιτική Άμυνα.

στ. Οικονομικός Πόλεμος.

ζ. Βιολογικός Πόλεμος.

η. Εθνική Αντίσταση

θ. Ψυχολογικός Πόλεμος.

ι. Συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

ια. Το Εμπορικό Ναυτικό ως παράγοντας Εθνικής Άμυνας.

ιβ. Το Εξοπλιστικό Πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού

3. Ναυτική Ιστορία

α. Ιστορικές σελίδες του ΠΝ, αναμνήσεις και επεισόδια από το παλαιό Ναυτικό.

β. Ιστορικές επιχειρήσεις στη θάλασσα. Κριτική και διδάγματα.

γ. Αρχαιολογική μελέτη και έρευνα της Ναυτικής Ιστορίας του Έθνους.

δ. Θέματα Ελληνικής Ναυτικής Ιστορίας.

ε. Ιστορία και εξέλιξη των Μονάδων του ΠΝ (π.χ. ΣΝΔ, ΔΥΚ, ΔΦΓ κ.λ.π.).

4. Ναυτική Στρατηγική και Τακτική

α. Στρατηγική αξία θαλασσίων περιοχών.

β. Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

γ. Διεθνείς σύνοδοι και αποφάσεις αυτών επί Διεθνούς Δικαίου.

δ. Ατομικός – Πυρηνικός πόλεμος και επιπτώσεις του στο ΠΝ.

ε. Η αξία της Ναυτικής Δυνάμεως.

στ. Εξελίξεις Ναυτικής Στρατηγικής και Τακτικής.

ζ. Ο επηρεασμός της τακτικής από την εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας.

η. Επιχειρήσεις κοινές, συνδυασμένες, αμφίβιες και ειδικές.

θ. Άμυνα Ναυτικών Βάσεων, λιμένων και ακτών.

ι. Ασκήσεις, ανάλυση και διδάγματα.

ια. Απόψεις για την πολεμική σχεδίαση.

ιβ. Συστήματα Διοικήσεως Ελέγχου και Επικοινωνιών ως παράγοντες της εφαρμογής της Ναυτικής Στρατηγικής και Τακτικής.

5. Οργάνωση - Διοίκηση

α. Διοίκηση – Αρχές και λειτουργίες της Διοίκησης – Ηγεσία.

β. Συστήματα και μέθοδοι προβλέψεως και οργανώσεως ανθρώπινου δυναμικού (Προέλευση, εκπαίδευση, σταδιοδρομία).

γ. Συστήματα και μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

δ. Διαδικασίες και μέθοδοι για την λήψη αποφάσεων.

ε. Διαδικασίες και μέθοδοι για τον έλεγχο της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας.

στ. Σύστημα Αξιολόγησης Στελεχών των Ε.Δ.

ζ. Κίνητρα εισαγωγής προσωπικού στις Ε.Δ.

6. Εξελίξεις πλοίων και όπλων

α. Τα πολεμικά προγράμματα και σχετικές πληροφορίες για τις μεγάλες Ναυτικές Δυνάμεις.

β. Εξελίξεις στα πλοία και όπλα τους:
(1) Επικοινωνιών-Ηλεκτρονικού Πολέμου.
(2) Συστημάτων προώσεως.
(3) Συστημάτων ενέργειας.
(4) Κατευθυνόμενων βλημάτων.
(5) Εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών.

7. Διοικητική Μέριμνα

α. Τα προβλήματα Διοικητικής μέριμνας του ΠΝ.

β. Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες και θαλάσσιες μεταφορές.

γ. Ρύπανση του περιβάλλοντος.

δ. Ανεφοδιασμός, επισκευές, κατασκευές.

ε. Συντήρηση και συστήματα συντηρήσεως πλοίων.

στ. Ναυτικές Βάσεις, Ανάπτυξη – Οργάνωση.

ζ. Ανεφοδιασμός εν πλω.

η. Οικονομική Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού.

θ. Σχεδίαση – εξέλιξη, έλεγχος προϋπολογισμού Εθνικής Άμυνας.

ι. Θέματα προσωπικού (Υγειονομικά, Μισθολογικά, Δικαστικά, Προβλήματα Προνοίας).

Πλοίαρχος Ιωάννης Σαμοθράκης ΠΝ
Διευθυντής ΔΕΔΗΣ

 


ΓΕΝΙΚΟΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
& ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ
Φ.073/1/315078/Σ.11/17-1-24

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η (ΔΙΑΖ) ΜΕΛΕΤΩΝ (μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο)

1. Η δομή της εργασίας

Τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής μιας εργασίας καθορίζονται από το συγγραφέα της. Παρ’ όλα αυτά όμως υφίστανται συνήθεις πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις συγγραφές. Αυτές είναι:

α. Η εμφάνιση των εργασιών.

Η εργασία τυπώνεται σε χαρτί Α4 (297Χ210 mm), δεμένη με θερμοκόλληση και εκτυπώνεται σε 1,5 διάστιχο και μόνο στη μια σελίδα του κάθε φύλλου. Οι αποστάσεις από τα όρια είναι 25 mm πανταχόθεν. Οι παράγραφοι να χωρίζονται μεταξύ τους με διάστημα 6στ μετά την κάθε παράγραφο. Η γραμματοσειρά είναι η Arial, για τίτλο κεφαλαίου 15 bold, για τίτλο υποενότητας κεφαλαίου στα 14 bold, για το κυρίως κείμενο 12 και για τις αναφορές 11. Για καλύτερο δέσιμο το περιθώριο βιβλιοδεσίας να είναι 15, και τα περιθώρια να είναι τουλάχιστον 25 χιλ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται πως μια σελίδα Α4 περιέχει περίπου 250-300 λέξεις (πλήρες κείμενο) μια εργασία 2.500 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 8-10 σελίδες και μια εργασία 3.000 λέξεων σε 10-12 σελίδες.

β. Τα μέρη της εργασίας τα οποία είναι κατά σειρά:

Εξώφυλλο
Περίληψη
Ευχαριστίες (Προαιρετικό)
Πίνακας συμβόλων-ακρωνυμίων-συντομογραφιών (αν υπάρχουν)
Περιεχόμενα
Κύριο μέρος της εργασίας – Κεφάλαια
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα

γ. Tο εξώφυλλο

Απαιτείται να αναγράφεται το ρητό αντί ονοματεπωνύμου (στο μέσο της κορυφής της σελίδας). Στη συνέχεια θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας (με μεγάλα γράμματα περί το μέσο της σελίδας). Τέλος θα αναγράφεται ο τόπος και το έτος της συγγραφής (στο μέσο του κάτω μέρους της σελίδας).

δ. Εισαγωγή

Στην εισαγωγή δύο είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο συγγραφέας:

 • Εξηγεί με δικά του λόγια, το θέμα, το αντικείμενο της εργασίας, ελέγχοντας συγχρόνως κατά πόσο έχει κατανοήσει αυτό που του καλείται να αναλύσει.
 • Αναφέρει πως πρόκειται να διαρθρώσει την εργασία, πώς θα ανταποκριθεί στα ζητούμενα της, καθώς και ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσει.

ε. Κυρίως σώμα της εργασίας

Πρόκειται για ένα κείμενο που δεν είναι περιγραφικό, αλλά αναλυτικό και συνθετικό. Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας δεν θα πρέπει να μεταφέρει μέρη ή αποσπάσματα του διδακτικού η έντυπου υλικού στο κείμενό του, αλλά να αναπτύξει με δικό του τρόπο τις πληροφορίες που του δίδονται στο διδακτικό υλικό ή άλλες βιβλιογραφικές πηγές.

ζ. Συμπεράσματα

Εδώ ο συγγραφέας ακολουθεί τα εξής βήματα:

 • Συντάσσει μια περίληψη, όπου εντοπίζει τα βασικά σημεία της εργασίας που εκπόνησε.
 • Ελέγχει αν το γραπτό στο σύνολο του έχει απαντήσει στα ζητούμενα που έχει εκθέσει στην εισαγωγή.

2. Βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου

α. Οποιαδήποτε παραπομπή σε πηγές, μέσα σε ένα επιστημονικό κείμενο, συνοδεύεται απαραιτήτως από το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία δημοσίευσης του συγκεκριμένου κειμένου. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές σημειώνονται μέσα σε παρένθεση και εκτός από το όνομα του συγγραφέα και την χρονολογία έκδοσης μπορεί να περιλαμβάνουν και τον αριθμό της σελίδας αναφοράς της πηγής. Ο αριθμός σελίδας ή σελίδων είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην βιβλιογραφική παραπομπή εφόσον παρατίθεται αυτούσιο κάποιο χωρίο.

Παράδειγμα: Σε τελική ανάλυση, η ίδια η φύση αυτών των ασυμφωνιών ταυτίζεται με αυτό που έχουν υποστηρίξει οι Howes & Stewart (1987): «Η ανάπτυξη των παιδιών ως αποτέλεσμα της καθημερινής φροντίδας δεν μπορεί να μελετηθεί χωρίς να εξετάσουμε την επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος» (σελ. 429).

β. Όταν αποδίδετε με δικά σας λόγια μια ιδέα (αποτελέσματα έρευνας κ.τ.λ.) που προέρχεται από κάποια άλλη εργασία, δεν είναι απαραίτητος ο αριθμός σελίδας.

Παράδειγμα: Όταν τα ονόματα των συγγραφέων αποτελούν λειτουργικό τμήμα της δομής μιας πρότασης, τότε ο χρόνος έκδοσης εμφανίζεται σε παρένθεση αμέσως μετά τα ονόματα (επώνυμα) των συγγραφέων.
Οι Wirth και Mitchell (1994) διαπίστωσαν πως υπήρχε μια μείωση ….

γ. Όταν η αναφορά στους συγγραφείς της πηγής σας δεν εντάσσεται στην κανονική δομή της πρότασης τότε, τόσο τα ονόματα (επώνυμα) των συγγραφέων όσο και η χρονολογία έκδοσης, αναγράφονται μέσα σε παρένθεση και χωρίζονται από ένα κόμμα (,).

Παραδειγμα: Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικών διαφορών ως προς το φύλο (Gartner, Larson, & Allen, 1991• Koenig, 1990• Levin & Vanderpool, 1991• Maton & Pargament, 1987• Paloma & Pendleton, 1991• Payne, Bergin, Bielema, & Jenkins, 1991).

Σημείωση: Το σύμβολο & (ή ο σύνδεσμος «και») χρησιμοποιείται στην περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων. Επίσης στην περίπτωση που παραθέτουμε περισσότερες της μιας πηγές, αυτές παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά με βάση το αρχικό γράμμα του επώνυμου του πρώτου συγγραφέα. Οι πηγές χωρίζονται μεταξύ τους με άνω τελεία.

δ. Όταν το κείμενο έχει δύο συγγραφείς αναφέρονται και οι δύο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη πηγή. Όταν το κείμενο έχει περισσότερους από δύο συγγραφείς (έως πέντε) τότε αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων μόνο την πρώτη φορά που αναφέρεται η συγκεκριμένη πηγή. Για όλες τις υπόλοιπες φορές που θα χρησιμοποιηθεί το δημοσίευμά τους, αρκεί το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και η συντομογραφία «κ.συν.» (= και συνεργάτες) [στα αγγλικά «et al.»].

Παραδειγμα: Επίσης διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές και ως προς την ηλικία (Πετρόχειλου, Χατζηδήμου, & Νεοφύτου, 1985). Σύμφωνα με την Πετρόχειλου κ.συν. (1985) δεν μπορεί να υπάρχουν …..

ε. Όταν θέλουμε να παραπέμψουμε σε μια πηγή που δεν έχουμε διαβάσει, αλλά αυτή περιέχεται ως παραπομπή σε κάποιο κείμενο που έχουμε μελετήσει, τότε χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία «όπ. ανάφ.» (= όπως αναφέρεται) (στα αγγλικά «as cited in…») όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Ο Kleinman (1981, όπ. αναφ. στο Cunningham-Burley, 1990), υποστήριξε πως η “ασθένεια” προσδιορίζεται κατ’ αρχάς στο κοινωνικό πεδίο.
Στο παραπάνω παράδειγμα αναφέρουμε τα στοιχεία του κειμένου της Cunningham- Burley, 1990 και στο τμήμα Βιβλιογραφικών αναφορών.

3. Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές αρχίζουν σε νέα σελίδα και γράφονται με αλφαβητική σειρά . Οι συγγραφείς τους οποίους επικαλούμαστε πρέπει να αναφέρονται στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά (και χωρίς να αριθμούνται).

Στην περίπτωση που η βιβλιογραφία περιλαμβάνει και αναφορές σε ξένα συγγράμματα, είναι δυνατόν να χωριστεί σε ελληνική και ξενόγλωσση. Είναι προτιμότερο όμως να διατηρείται ενιαία βιβλιογραφία και να τηρείται η μεικτή αλφαβητική σειρά.

Κάθε βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :

 • για Βιβλία: Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος του. (Χρόνος έκδοσης).
  Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος.
 • για Άρθρα: Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος του. (Χρόνος
  έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Τόμος, Σελίδα(-ες).

Οι συγγραφείς παρατίθενται κατ’ αλφαβητική σειρά. Στη περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων, τα ονόματά τους χωρίζονται με κόμμα (,). Όταν υπάρχουν περισσότεροι των επτά συγγραφέων (συλλογικό έργο) αναγράφονται τα ονόματα των έξι πρώτων και ακολουθεί η συντομογραφία «κ.συν.» για όλους τους υπόλοιπους. Αν δεν αναφέρεται συγγραφέας του κειμένου, ο τίτλος της βιβλιογραφικής αναφοράς ξεκινά με τον τίτλο του κειμένου.

Έτος έκδοσης: Αναγράφεται σε παρένθεση αμέσως μετά τα ονόματα των συγγραφέων. Διαχωρίζεται από τον τίτλο του βιβλίου ή του άρθρου από μία τελεία (.).

Με πλάγια στοιχεία αναγράφονται οι τίτλοι των βιβλίων, οι τίτλοι των περιοδικών, ο αριθμός τόμου του περιοδικού.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών (ενδεικτικές περιπτώσεις)

1. Άρθρα

Ellis, A. (1987). The impossibility of achieving consistently good mental health.
American Psychologist, 42, 364-375.

Καραγιάννης, Κ. (1994). Η παιδαγωγική του σύγχρονου κόσμου. Επιθεώρηση
Αγωγής, 48, 75-102.

Murzynski, J., & Degelman, D. (1996). Body language of women and judgments of
vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617 1626.

Tinic, S. (1997). United Colors and United Meanings: Benetton and the
Commodification of Social Issues. Journal of Communication, 47, 3-45.

2. Βιβλία

Πιαζέ, Ζ. (1988). Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης.

Vazey, J. (1967). Education in the modern world. New York: McGraw-Hill.

Goodnow, J. J., & Collins, W. A. (1990). Developing according to parents: The nature, sources, and consequences of parents’ ideas. Hillsdale, NJ: Erlbraum.

2α. Βιβλίο σε 2η ή άλλη αναθεώρηση (edition) - όχι επανέκδοση (reprint) [στην αναθεώρηση διαφέρουν οι σελίδες]

Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M. (1982). Exceptional children (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Φίλιας, Β. κ.συν. (2001). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών (2η έκδ.). Αθήνα: Gutenberg.

Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments, (2nd Ed.). Englewood Cliffs, N. Jersey: Prentice Hall.

2β. Όταν συγγραφέας έχει αναλάβει την έκδοση του βιβλίου του

Αθανασοπούλου, Δ. (1980). Περιγραφική στατιστική. Πειραιάς: Ιδίας.

Goleman, D. (1999). H συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας (μτφρ.Μεγαλούδη, Φ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2γ. Δύο ή περισσότεροι συγγραφείς

Barzun, J., & Graff, H.F. (1977). The modern researcher. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Morgan, M., Caplan, M., & Manning, N. (1985). Sociological approaches to health and medicine. London: Croom Helm.

2δ. Επιμέλεια βιβλίου (editing)

Mitchell, J.V. (Ed.) (1985). Mental measurement yearbook (9th ed.). Highland Park, NJ: Gryphon Press.

Melhuish, E.C., & Moss, P. (Eds.) (1991). Day care for young children. London: Tavistock/Routledge.

Τσιάντης, Γ., & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (1999). Μωρά και μητέρες. Αθήνα: Καστανιώτης.

2ε. Για κεφάλαιο βιβλίου που βρίσκεται σε επιμέλεια τόμου (Σημείωση: εδώ υπογραμμίζεται ο τίτλος του βιβλίου κι όχι ο τίτλος του κεφαλαίου. Προσέξτε το «Στο: …» ή «In …»)

Backett, K. (1990). Study health in families. In S. Cunningham-Burley & N.McKeganey (Eds.), Reading in medical sociology (pp. 189-221). London: Tavistock/Routledge.

Hauck, P. (1983). Working with parents. In A. Ellis & M. E. Bernard (Eds.), Rationalemotive approaches to the problems of childhood (pp. 333- 364). New York: Plenum.

Βέλτσος, Γ. (1988). Εξουσία και τηλεόραση. Στο: Κ. Ναυρίδης, Γ. Δημητρακόπουλος, & Γ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και επικοινωνία (σελ. 117-124). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Πανοπούλου-Μαράτου, Ο. (1987). Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στη βρεφική και νηπιακή ηλικία. Στο Γ. Τσιάντης & Σ. Μανωλόπουλος (Επιμ.), Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής (τομ. 1, μέρος 1, σελ. 3-30). Αθήνα: Καστανιώτης Παπαδόπουλος,

Ν. Γ. (1998). Η αποτυχία των μαθητών ως πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος: Επισημάνσεις, κίνητρα και δυνατότητες βελτίωσης. Στο: Α. Ευκλείδη (επιμ.), Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (σελ. 90-107). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

4. Πηγές από το διαδίκτυο

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρατίθενται είναι τα εξής:

Επώνυμο του συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος, (Ημερομηνία συγγραφής της εργασίας, εφόσον αναφέρεται), Τίτλος της εργασίας, και τέλος πρωτόκολλο και διεύθυνση, διαδρομή (ημερομηνία επίσκεψης-πρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο).

α. Κείμενο στο διαδίκτυο με ημερομηνία

Degelman, D., & Harris, M.L. (2000). APA style essentials. Διαθέσιμο στηvιστοσελίδα του Vanguard University, Department of Psychology: http://www.vanguard.edu/psychology /index.cfm?doc_id=796  (18/5/2000).

Burka, L.P. (1993). A hypertext history of multi-user dungeons. MUDdex.
http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay/ (13/1/1997).

Tilton, J. (1995). Composing good HTML (Vers. 2.0.6). http://www.cs.cmu.edu/~tilt/cgh/ (1/12/1996).

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: http://jbr.org/articles.html (3/9/2001).

β. Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία

Nielsen, M.E. (n.d.). Notable people in psychology of religion. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm (3/8/2001).

GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ (8/9/2000).

γ. Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία και χωρίς συγγραφέα

Gender and society. (n.d.). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
http://www.trinity.edu/~mkearl/gender.html (3/12/2001).

Πλοίαρχος Ιωάννης Σαμοθράκης ΠΝ
Διευθυντής ΔΕΔΗΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ &
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στο
Φ.073/1/315078/Σ.11/17-1-24

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι φωτογραφίες θα απεικονίζουν θέματα ναυτικού ενδιαφέροντος, που προβάλλουν την αγάπη προς τη θάλασσα και τη ναυτική ιστορία καθώς και θέματα από τις δραστηριότητες και τη ζωή στο ΠΝ, ως ακολούθως:

α. Έκαστος διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει αποστέλλοντας μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).

β. Οι φωτογραφίες να έχουν μέγεθος 25Χ30 εκατοστά, να μην έχουν υποστεί περαιτέρω ψηφιακή επεξεργασία, μοντάζ, τονισμό, καθώς και χρωματικές αλλαγές.

Πλοίαρχος Ιωάννης Σαμοθράκης ΠΝ
Διευθυντής ΔΕΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα