edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός για Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύίου SaferInternet4Kids 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (SaferInternet4Kids) 2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/9075/Δ2/29-01-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Αγγέλου Ε. (Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
: 210-344.2899 (Π.Ε.)
: 210-344.2212 (Ε.Ε.)
: 210-344.2242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-24.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 147809/ΓΔ4/22-12-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ.εισ. ΙΕΠ 39142/05-07-2023 αίτημα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ που αφορά την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ευγένεια στο διαδίκτυο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο» και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 79/21-12-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.

2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.

10. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

12. Τυχόν σχετικό συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

13. Να τίθεται υπόψη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που ακολουθείται.

14. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος υλοποίησής της.

15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

16. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


Δ4. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Ευγένεια στο διαδίκτυο - Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο».

Μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ατομικά ή ομαδικά καλούνται να δημιουργήσουν υλικό σχετικό με τη σωστή διαδικτυακή συμπεριφορά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο μπορείτε να δείτε εδώ: https://op.europa.eu/webpub/just/eu-plan-for-children-rights/el/#digital

Ο στόχος για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:

 • Να μάθουν και να υιοθετήσουν ορθές συμπεριφορές διαδικτυακής χρήσης.
 • Να πληροφορηθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο.
 • Να ενισχυθεί η πολυπολιτισμικότητα και η αποδοχή του διαφορετικού.
 • Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα και ενσυναίσθηση στο διαδίκτυο.
 • Να αναπτύξουν στρατηγικές απόκρισης στη διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς της (report).
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, υπευθυνότητα και κοινωνικές δεξιότητες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Ο διαγωνισμός στοχεύει στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου μέσα από οργανωμένες δράσεις.
 • Προβάλλει ουσιαστικές, σύγχρονες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις.
 • Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Συνάδει με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και επιπροσθέτως συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών τους  τόχων/προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Είναι παιδαγωγικά κατάλληλος για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.
 • Παρέχει διευκολύνσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλοι/όλες οι μαθητές/τριες ανεξαρτήτως μαθησιακού, κοινωνικού-πολιτισμικού υποβάθρου (π.χ. ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηρία, Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο).
 • Σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που απευθύνεται, καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης των μαθητών/τριών στη γνώση.
 • Προάγει την ατομική, συνεργατική, βιωματική, διερευνητική και εργαστηριακή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων.
 • Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.
 • Αποτελεί δίαυλο διασύνδεσης κι επικοινωνίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.
 • Προάγει το σεβασμό στη διαφορετικότητα και να προωθεί την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών (δεν έχει χαρακτήρα προπαγανδιστικό, προσηλυτιστικό, έμφυλων διακρίσεων, προώθησης αυταρχικών, ξενοφοβικών νοοτροπιών, κ.ά.).
 • Δεν έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
 • Πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας για όλο το μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
 • Προβλέπει τη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Προβλέπει διαδικασία αποτίμησης και να συνοδεύεται από εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία συμπληρώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Το θέμα είναι κοινό για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ σχολείων, μεταξύ τάξεων ή μεταξύ μαθητών. Οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προτείνεται ελεύθερα να επιλέξουν τη μορφή του υλικού που θα δημιουργήσουν (ζωγραφιά, κολλάζ, παραμύθι, βίντεο/σποτ, παρουσίαση, κουΐζ, τραγούδι, κόμικς, εφαρμογή κ.α.). Φυσικά οποιαδήποτε άλλη πρωτότυπη ιδέα από τους μαθητές θα γίνει με χαρά αποδεκτή.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην εμπίπτουν στους νόμιμους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων άλλων (προσοχή ιδιαίτερα στη μουσική των τραγουδιών). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάρκεια του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 λεπτά σε όλες τις βαθμίδες. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα καταθέτουν τα έργα των μαθητών ηλεκτρονικά σε ειδική διαμορφωμένη πλατφόρμα την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και την άδεια ανάρτησης των έργων τους στο διαδίκτυο. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με το έργο/έργα των μαθητών.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»)

Σε καμία περίπτωση δε θα προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων σε Ελλάδα και Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: – ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου – μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου – μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου – ένας μεμονωμένος μαθητής ή μαθήτρια – δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις αλλά ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα από τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται εδώ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία και αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο των συμμετεχόντων καθώς απαιτείται η υποβολή του. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής έργων (10/10/2023-12/01/2024).

- Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου
- Email Επικοινωνίας
- Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού)
- Διεύθυνση Φορέα
- Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Α’/βάθμια ή Β’/βάθμια) και
- Η εργασία ή το URL στο οποίο είναι μεταφορτωμένη

Αν η συμμετοχή είναι ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία τότε μπορεί να σταλεί ένα αρχείο σε μορφή .pdf ή .jpg ή .png ή .ppt ή .pptx ή .docx ή .doc. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 15 ΜByte. Αν η συμμετοχή είναι βίντεο τότε μπορεί να ανέβει το video στο διαδίκτυο (YouTube, Vimeo, κ.τ.λ.) και να σταλεί η διεύθυνση URL. Τέλος αν η συμμετοχή είναι μια εφαρμογή τότε θα πρέπει να ανέβει στο διαδίκτυο και να μας σταλεί η διεύθυνση URL.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα ανεβάσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού σε ειδική σελίδα στο saferInternet4kids.gr και θα διενεργηθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών του (επισυνάπτονται τα CV) προκειμένου να αναδειχτούν οι καλύτερες συμμετοχές για τον διαγωνισμό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Θα βραβευτεί ένα έργο από κάθε κατηγορία (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο).

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού και υλικό αξιολόγησης το οποίο θα συμπληρώνεται προαιρετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς. Τη φόρμα αξιολόγησης μπορείτε να τη δείτε εδώ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10/10/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 12/01/2024. Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος προτείνεται η ώρα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η ώρα της πληροφορικής, της ευέλικτης ζώνης ή των εργαστηρίων δεξιοτήτων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κρίνεται ότι δεν επιβαρύνεται αλλά εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία, με βιωματικό τρόπο θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις, θα μάθουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο και θα υιοθετήσουν ορθές πρακτικές διαδικτυακής συμπεριφοράς.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 12/01/2024

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δομή και παρουσίαση έργου

Το υπό αξιολόγηση έργο πρέπει να έχει την κατάλληλη δομή, συνέχεια, συνοχή και κατάλληλη παρουσίαση του θέματος έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι και κατανοητοί οι στόχοι, οι εργασίες που έχουν γίνει από τους μαθητές (χωρίς μεγάλη συμμετοχή από πλευράς εκπαιδευτικού) και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί.

Αρτιότητα και περιεχόμενο

Το κάθε έργο αξιολογείται ανάλογα με την αρτιότητα του περιεχομένου του, το βαθμό εμβάθυνσης/εξέτασης όλων των πτυχών του υπό μελέτη θέματος, τις εργασίες που έχουν γίνει με σκοπό την επίτευξη του, τον τρόπο ανάλυσης των εργασιών που έχουν γίνει και τον τρόπο ανάλυσης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, τη γενικότερη ορθότητα και σαφήνεια του περιεχομένου κ.α. ούτως ώστε να δίδεται μια σωστή, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη περιγραφή του όλου έργου.

Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία

Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πρωτοτυπία των έργων/εργασιών, με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη εργασιών που έχουν γίνει από μαθητές στο παρελθόν, έτσι ώστε να προωθηθούν και να υλοποιηθούν νέες, έξυπνες και λειτουργικές ιδέες των μαθητών σε θέματα ασφαλούς και ποιοτικής χρήσης του διαδικτύου.

Μήνυμα και βαθμός απήχησής του

Με το κριτήριο αυτό δίδεται έμφαση στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος έτσι ώστε να υπάρχει ευαισθητοποίηση μεγάλου μέρους της μαθητικής κοινότητας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Επιτροπές Διαγωνισμού:

Στοιχεία μελών επιστημονικής επιτροπής:

• Παρασκευή Φραγκοπούλου
• Γιώργος Κορμάς

Στοιχεία μελών οργανωτικής επιτροπής:

• Κατερίνα Ψαρουδάκη
• Mελτίνη Χριστοδουλάκη

Στοιχεία μελών αξιολογικής επιτροπής:

• Μαρία Δάρα
• Ευαγγελία Δασκαλάκη
• Μαριεύα Καρκανάκη
• Κατερίνα Μπουλνακάκη
• Θεώνη Βροχίδου
• Αντωνία – Δανάη Μανδραβέλη

ΕΠΑΘΛΟ

Θα αναδειχθούν οι τέσσερις καλύτερες υποψηφιότητες, μία από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι δημιουργίες των μαθητών (τόσο των βραβευθέντων όσο επιλεκτικά κάποιων συμμετεχόντων) αναδεικνύονται μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και αναρτώνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν προβλέπεται χρηματικό βραβείο, ενώ για την ανάρτηση των έργων των μαθητών είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί και η φόρμα συναίνεσης των γονιών η οποία βρίσκεται εδώ.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από το Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών

INSAFE/INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Expert Group on Safer Internet for Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας για το διαγωνισμό: Κατερίνα Ψαρουδάκη- Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 2811391233

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2024

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί στις 06/02/2024 σε περισσότερες από 200 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο διοργανώνεται από το 2016 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2023: Φ15/94736/Δ2
2022: Φ15/94736/Δ2
2021-2022: 46217/ΓΔ4
2020-2021: Φ.14/141975/ΦΔ/146469/Δ1
2019-2020: 167402/2019 https://saferinternet4kids.gr/?post_type=post&p=12423
2018-2019: Φ15/188342/Δ2-16/10/2018 https://saferinternet4kids.gr/nea/aigida-sid-2019/
2017-2018: Φ12/206393/Δ4
2016-2017: 183466/Δ2

 

 

Σχετικά Άρθρα