edu.klimaka.gr

13ο Συνέδριο - 10ος Μαθητικός Διαγωνισμός για Έλεγχο Καπνίσματος 2024

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
10ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ14/ΦΔ/120816/ΓΔ4/26-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Επ. Αγγέλου (Π.Ε)
: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2894(Π.Ε)
: 210 344 3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2212 (E.E)
: 210 344 2933 (E.A.E.)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του 13ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» και του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα « Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα» για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σχετ. έγγρ: Το με αρ. πρωτ. 112775/09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΙΕΠ 40635/24-07-2023 αίτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023 του Δ.Σ.) σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του 13ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» και του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της χώρας, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια του 13ου Συνεδρίου θα λάβει χώρα ο 10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα», όπου θα απονεμηθούν τα σχετικά βραβεία και θα γίνει η παρουσίαση βραβευμένων έργων του διαγωνισμού.

Ο 10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα» απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Οι εν λόγω δράσεις (Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο και Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός) εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2023-2024 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), στο ευρύτερο πλαίσιο της διασύνδεσης σχολείου και κοινωνικών φορέων, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις δράσεις να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 4. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, εκτός ωρολογίου προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή άλλου, μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Α. υλικού.
 9. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 10. Η απονομή των βραβείων και των αντίστοιχων χρηματικών ποσών να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των σχολικών μονάδων.
 11. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω δράσεων δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση/αξιοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωσή τους τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.
 14. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Η έγκριση των ανωτέρω δράσεων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edugate.minedu.gov.gr/→Εκπαιδευτικά Προγράμματα → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Μαθητικοί Διαγωνισμοί 2023- 24.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ


Δ4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ/ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

[Στην Ανακοίνωση του Φεστιβάλ ή της Προσομοίωσης Συνεδρίου αναφέρονται με ακρίβεια ο σκοπός, οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο διεξαγωγής].

Το 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο προτείνουμε να προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός των Πανελλήνιων Μαθητικών Συνεδρίων «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, είναι να στείλουν οι μαθητές/τριες, το δικό τους μήνυμα για την πρόληψη του καπνίσματος και για μία ζωή μακρυά από εξαρτήσεις. Οι μαθητές/τριες έχουν τον κύριο λόγο και παρουσιάζουν δικές τους δράσεις με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο με θέμα το μη κάπνισμα και την προαγωγή υγείας. Το συνέδριο είναι ένα μέσο έκφρασης και δημιουργίας για τους/τις μαθητές/τριες, έτσι ώστε να περάσουν το δικό τους μήνυμα για ένα μέλλον μακρυά από εξαρτήσεις. Το συνέδριο στηρίζεται στη μάθηση μέσα από το βίωμα. Οι μαθητές/τριες καλούνται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και τα οφέλη από τον υγιεινό τρόπο ζωής και να τις παρουσιάσουν με τρόπο σύγχρονο, ευχάριστο, δημιουργικό μέσα από τις δράσεις τους. Παρακολουθούν θεατρικά, μουσικά και άλλα έργα συμμαθητών/τριων τους και από άλλα σχολεία, και τους δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις, γνώσεις και ιδέες.

Οι μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο εντός ωρολογίου προγράμματος, εφόσον η διεύθυνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και μπορούν να εντάξουν τη διαδικασία συμμετοχής των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα του σχολείου, καθώς εμπλουτίζει με δημιουργικό τρόπο τη διδασκαλία αγωγής υγείας. Η διάρκεια του Συνεδρίου θα είναι 3 – 4 ώρες και τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα είναι εντός Αττικής.

Στο συνέδριο πραγματοποιείται και η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων, του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού ο οποίος γίνεται στα πλαίσια του συνεδρίου. Στο 13ο ΠΜΣ θα λάβει χώρα ο 10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα».

 

 


 Αρ.Πρωτ.Φ14/157528/ΦΔ/14653/ΓΔ4/09-02-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
: 210 344 3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2212 (E.E)
: 210 344 2933 (E.A.E.)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: ««Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «George D. Behrakis , Ερευνητικό Εργαστήριο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας» για την έγκριση υλοποίησης του 12ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» και του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα « Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις» για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετ. έγγρ: Το με αρ. πρωτ. 157528/19-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Το με αρ. πρωτ. 11516/31-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.282851/7-7-2022 αιτήματός σας, σχετικά με τη διεξαγωγή του 12ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα», του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα « Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις» και του προγράμματος με τίτλο «Προληπτικές παρεμβάσεις για το Κάπνισμα» που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 67/15-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της χώρας, και θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου 2023 στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης». Κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου θα λάβει χώρα ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις», θα απονεμηθούν τα σχετικά βραβεία και θα γίνει η παρουσίαση βραβευμένων έργων του διαγωνισμού.

Ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις» απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της χώρας. Για τις δράσεις ( εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μαθητικό συνέδριο και μαθητικός διαγωνισμός) ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), στο ευρύτερο πλαίσιο της διασύνδεσης σχολείου και κοινωνικών φορέων, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις δράσεις να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 4. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, εκτός ωρολογίου προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή άλλου, μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού.
 9. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 10. Η απονομή των βραβείων και των αντίστοιχων χρηματικών ποσών να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των σχολικών μονάδων.
 11. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω δράσεων δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση/αξιοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωσή τους τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.
 14. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό υπάρχουν και στην ιστοσελίδα: https://smokefreegreece.gr/9os-panellinios-mathitikos-diagonismos/

Η έγκριση των ανωτέρω δράσεων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ https://edugate.minedu.gov.gr/→Εκπαιδευτικά Προγράμματα → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Μαθητικοί Διαγωνισμοί 2022- 23.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» & 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός "Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις"

Στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Παιδεία για έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα», πραγματοποιείται ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα "Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις".
Το 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2023 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην αίθουσα "Αιμίλιος Ριάδης".

Εάν σου αρέσει να ζωγραφίζεις και είσαι μαθητής Ε' , ΣΤ' Δημοτικού, Α', Β', και Γ' Γυμνασίου ή Ά Λυκείου, περιμένουμε τις δημιουργίες σου με θέμα "Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις".

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

Μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, Ειδικών Σχολείων, Α', Β', και Γ' Γυμνασίου και της Α' Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα "Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις"

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι προαιρετική και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Χρόνος, Τόπος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ έργων

Οι μαθητές/ριες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα "Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις".

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων, είναι η Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και πρέπει να πληρούνται τα εξής:

 • Τα έργα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf, png ή jpeg στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Το email θα έχει θέμα «Για τον 9ο ΠΜΔ»
 • Θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από τον/την κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. Με τη δήλωση συμμετοχής δέχεται να δημοσιευτεί το έργο, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και του υπευθύνου εκπαιδευτικού και τα στοιχεία του σχολείου.

Τα διακριθέντα έργα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.smokefreegreece.gr και οι μαθητές θα βραβευτούν στις 28 Μαρτίου, στο 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα».

Όλη η διαδικασία σέβεται, τηρεί και προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα που ισχύουν στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα επιλέξει τα έργα που θα βραβευτούν, καθώς και εκείνα που θα εκτεθούν στο χώρο του συνεδρίου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.smokefreegreece.gr.

Σχετικά με τις βραβεύσεις του Διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής βαθμολογούν και επιλέγουν τα έργα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων είναι α. η πρωτοτυπία, β. η σαφήνεια έκφρασης, γ. η ωφελιμότητα για την πρόληψη των εξαρτήσεων. Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η δήλωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, η οποία συμπληρώνεται από τον/την κηδεμόνα, αναγράφει αν επιθυμεί ή όχι μελλοντική χρήση των έργων σε προσπάθειες για τον έλεγχο του καπνίσματος και των άλλων εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Επίσης, ο κατάλογος των συμμετεχόντων καταστρέφεται μετά την κρίση των έργων και οι βραβευθέντες μαθητές/τριες ανακοινώνονται στο συνέδριο.

Βραβεία

Τα βραβεία θα είναι δύο για κάθε τάξη της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε' και ΣΤ' Δημοτικού), και δύο για κάθε τάξη της Β/θμιας εκπαίδευσης (A', B', Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου) και δύο για τα Ειδικά Σχολεία σύνολο 14 βραβεία.

• 1η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ. Για τις ομαδικές συμμετοχές προβλέπεται Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, usb stick και επιταγή ύψους 100 ευρώ για κάθε μέλος της ομάδας. Εάν είναι ομαδικό έργο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι επιταγές ανά ομάδα στην 1η θέση δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 300 ευρώ (για παράδειγμα, αν κερδίσει μία ομάδα με 6 άτομα, το κάθε μέλος θα λάβει μία επιταγή ύψους 50 ευρώ – σύνολο 300 ευρώ).

• 2η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείο, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 50 ευρώ για κάθε νικητή. Εάν είναι ομαδικό έργο, να σημειωθεί ότι οι επιταγές ανά ομάδα στη 2η θέση δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 150 ευρώ.

Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν, θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί.

Σχετικά Άρθρα