edu.klimaka.gr

5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ 2020 2021

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/161447/Δ2/25-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΤΜΗΜΑ Β’
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.(Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Θεοδωράκου Β.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
: 210-34.42

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Επετειακού Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Δήμου Της Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του εκπαιδευτικού περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ– σχ. έτ. 2020-2021».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 149177/Δ2,Υ2/03-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 27-09-2020 έγγραφό σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 51/29-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Επετειακού Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του εκπαιδευτικού περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΤ’ τάξη), της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων των Γυμνασίων, των Γενικών, Ημερησίων-Εσπερινών, και Επαγγελματικών Λυκείων), καθώς και των σχολείων της Κύπρου και της Ομογένειας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να  πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
 8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα διοργάνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»

Δήμος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Με τίτλο

1821-2021:
«Το να δίνεις σχήμα στην πρόθεσή σου είναι η μεγαλύτερη επανάσταση, και τότε και τώρα.»

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»), o Δήμος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών και η Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» διοργανώνουν σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση, τον 5ο Πανελλήνιο Επετειακό Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με θέμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ».

Ενδεικτικές θεματικές:

 • τα πρόσωπα και τα ιστορικά γεγονότα κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης,
 • οι κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Επανάσταση,
 • οι ιδέες και οι αξίες που εμπνέουν τους φορείς της Επανάστασης,
 • οι θεσμοί που συγκροτούνται κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
 • η διεθνής διάσταση της Επανάστασης και ο ρόλος των Μ. Δυνάμεων,
 • η σημασία της επανάστασης για το τότε, το σήμερα και το μέλλον,
 • η διδασκαλία της επανάστασης στο ελληνικό σχολείο κτλ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται :

 • Στους μαθητές (ατομική ή ομαδική συμμετοχή) της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, των τριών τάξεων των Γυμνασίων, των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικών - Εσπερινών -Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και στα σχολεία της Ομογένειας.
 • Στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (ατομική ή ομαδική συμμετοχή).

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές-τριες και εκπαιδευτικούς να μελετήσουν αυτό το κορυφαίο ιστορικό γεγονός με συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο, μέσα από τη δημιουργία ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ, η οποία θα τους/τις βοηθήσει να προσεγγίσουν κριτικά την Ελληνική Επανάσταση, τη σημασία και τον ρόλο της, αναστοχαζόμενοι/-ες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας στην εκπαίδευση.

Με την αξιοποίηση γραπτών τεκμηρίων και αρχείων οπτικοακουστικού υλικού από όπου θα αντλήσουν το υλικό της δημιουργίας τους, οι μαθητές/-τριες και οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με την έρευνα στα ποικίλα ιστορικά αρχεία, θα κατανοήσουν και θα ερμηνεύσουν τις ποικίλες ιδιαιτερότητες των ιστορικών συνθηκών και της συμπεριφοράς των προσώπων πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την Επανάσταση αλλά και θα τις συνδέσουν με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου, με τις βασικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ατομικές-ανθρώπινες παραμέτρους του. Τελικός στόχος, να κατανοηθεί ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα κορυφαίο, πολυσύνθετο ιστορικό γεγονός ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διαστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της δημιουργίας, οι μαθητές/-τριες και οι εκπαιδευτικοί θα έλθουν σε επαφή μέσω επιμόρφωσης από το ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» και την Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» με την τέχνη του κινηματογράφου (σενάριο, ντεκουπάζ, πλάνα, μουσική επένδυση, αφήγηση, μοντάζ) και θα προβληματιστούν για τη σχέση της κινηματογραφικής τέχνης και της Ιστορίας, καθώς και τον ρόλο της κινηματογραφικής γραφής στη ανανέωση της διδασκαλίας της Ιστορίας στην εκπαίδευση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το μαθητικό και το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ θα έχουν θέμα προσδιορισμένο με σαφήνεια και ενταγμένο σε χρονικό πλαίσιο.

2. Θα είναι πρωτότυπη δημιουργία ειδικά για το διαγωνισμό και δεν θα έχει προβληθεί ή παρουσιαστεί όλο ή μέρος του πριν τον διαγωνισμό.

3. Θα έχουν διάρκεια α) έως 10’ τα μαθητικά ντοκιμαντέρ (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων) γ) έως 15’ τα ντοκιμαντέρ των εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων) και θα συνοδεύονται από πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας (σχέδιο μαθήματος σε μορφή word).

4. Θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου avi ή mp4.

5. Στους τίτλους τέλους πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές, καθώς και οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δηλώνουν ότι:

 1. Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με ειδική βιβλιογραφία και βασικές πηγές άντλησης κινηματογραφικού υλικού. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.neapaideia-glossa.gr και θα ανανεώνεται συνεχώς.
 2. Θα προσφέρουν ειδική επιμόρφωση σε θέματα δημιουργίας ιστορικού ντοκιμαντέρ από το ΠΜΣ "Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες" και την Επιστημονική Ένωση "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ"
 3. Δε θα παράσχουν τεχνική βοήθεια. Για το μοντάζ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν προγράμματα με δωρεάν πρόσβαση από το διαδίκτυο ή επαγγελματικά προγράμματα. Το μοντάζ, όπως και οι λήψεις, δεν θα πρέπει να γίνουν από επαγγελματία αλλά από τους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν τη φόρμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020 (τηλ. 210-3636007 ή 6944165949)

2. Τα υποψήφια ντοκιμαντέρ θα πρέπει να αναρτηθούν σε ειδική πλατφόρμα της διοργάνωσης το αργότερο ως τις 23 Απριλίου 2021.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τα ντοκιμαντέρ των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα κριθούν από κριτική επιτροπή ειδικών, που θα εποπτεύεται από ειδική επιστημονική επιτροπή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κώστας Αγγελάκος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής της Νέας Παιδείας

Κυριάκος Αγγελάκος, σκηνοθέτης

Κωνσταντίνος Βρατσάνος, Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος, Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Νικ. Καραπιδάκης, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος της Εφορείας των ΓΑΚ

Πέτρος Πιζάνιας, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασιλική Σακκά, Δρ. Ιστορίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πρόεδρος του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βάνα Δουληγέρη, φιλόλογος, ιστορική ερευνήτρια (ΜΑ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Άγγελος Κωσταράς, Υποψ. Δρ Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, αντιπρόεδρος της «Νέας Παιδείας»

Ηλίας Στουραΐτης, εκπαιδευτικός β΄βάθμιας εκπαίδευσης, ιστορικός

Σπυρ. Χρηστάκης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Βασίλης Ψαρράς, Εικαστικός, Δρ. Τέχνης και Τεχνολογίας του Goldsmiths Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Διδάσκων Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Την Επιστημονική Επιτροπή συντονίζει ο Κώστας Αγγελάκος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του περιοδικού Νέα Παιδεία.

Την ειδική κριτική επιτροπή συντονίζει η Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης «Νέα Παιδεία».

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στην Αθήνα το Σάββατο, 28 Μαΐου 2021 σε χώρο που θα ανακοινωθεί.

Θα δοθούν συνολικά τρία βραβεία και τρεις έπαινοι για τα ντοκιμαντέρ των μαθητών, και τρία βραβεία για τα ντοκιμαντέρ και τις διδακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών, τα οποία θα συνοδεύονται από ειδικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα των χορηγών/δωροθετών του διαγωνισμού.

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ. https://www.youtube.com/watch?v=7tAPPBARyDE&feature=youtu.be

 

Σχετικά Άρθρα