edu.klimaka.gr

8η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων (ΘΑΕ) 2023

8η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΕΦΗΒΩΝ 2023
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.9135/07-07-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες:
Κώνστα Ρεβέκκα
Τηλέφωνο:
2310 474832
Ιστοσελίδα:
http://kmaked.gr
e-mail: kmakedpde(ΣΤΟ)sch.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «8η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων Γυμνασίων και Λυκείων Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας και παράλληλες δράσεις»
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄/23-12-2021)
2. Το από 30-05-2022 ηλεκτρονικό αίτημά σας και τα συνημμένο σε αυτό έγγραφα

Απαντώντας στο ανωτέρω αίτημά σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4876/2021, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαδικτυακά ή/και διά ζώσης), με τίτλο «8η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων Γυμνασίων και Λυκείων Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και παράλληλες δράσεις (4η Έκθεση Εικαστικών-Σεμινάριο Θεάτρου)», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες με έργα αρχαίου, κλασσικού και σύγχρονου δραματολογίου, να νιώσουν τη χαρά της επικοινωνίας, της συγκίνησης και της βιωματικής έκφρασης των συναισθημάτων τους. Σε επίπεδο σχολείου θα επιτρέψει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων σε σχέση με την τέχνη, τον πολιτισμό και το θέατρο, την δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και την ενίσχυση και την ενθάρρυνσή τους για βελτίωση και εξέλιξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «8η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων Γυμνασίων και Λυκείων Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας καθώς και η 4η Έκθεση Εικαστικών για το Θέατρο» θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ για το «Σεμινάριο Θεάτρου», ο χώρος θα προσδιοριστεί αργότερα.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στην αναφερόμενη δράση που θα έχει διάρκεια έως (04) τέσσερις ώρες, δεν απαιτείται κάποιο οικονομικό κόστος και ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τις σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική, δωρεάν σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και διά ζώσης) και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές συναντήσεις σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.

3. Να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.

4. Να υλοποιείται με υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού και η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα διοργάνωσης των προγραμμάτων ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση)

6. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων (ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR).

8. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

9. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

10. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

11. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος και συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

12. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να συνιστά διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

13. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον Ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.

14. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του δεσμεύονται να αποστείλουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του, στο οποίο σε κάθε περίπτωση, να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία :

(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν

(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων(ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών

(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και

(ε) τρόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης

 

Σχετικά Άρθρα