edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «Microsoft Office Specialist» 2020 2021

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «MICROSOFT OFFICE SPECIALIST» 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/165888/Δ2/07-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης του Μαθητικού Διαγωνισμού «Ελληνικό Σκέλος Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist»– σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 160589/Δ2,Υ2/23-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 13-10-2020 αίτημα που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας από τον φορέα Πιστοποίησης Acta Α.Ε. και στα συνημμένα σε αυτό, που αφορούν σε έγκριση του ελληνικού σκέλους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist”, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 54/19-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων (εκτός αυτών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της χώρας και υλοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Σκοπός του είναι η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών/τριιών στις εφαρμογές της Microsoft Office (Word, Excel και Power Point), η οποία διενεργείται μέσω της εξέτασης Microsoft Office Specialist, που είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο, με αυτοματοποιημένο τεστ και ίδια θέματα για όλους/ες τους/τις διαγωνιζόμενους/ες.

Η διαδικασία διενεργείται σε τρεις (3) φάσεις :

  1. Προκριματικοί Αγώνες,
  2. Πανελλήνιος Τελικός,
  3. Παγκόσμιος Τελικός.

Στους Προκριματικούς αγώνες, που διεξάγονται στα επίσημα εξεταστικά κέντρα της Acta Α.Ε., οι μαθητές/τριες με τις υψηλότερες βαθμολογίες και τους χαμηλότερους χρόνους ολοκλήρωσης των εξετάσεων προκρίνονται στον Πανελλήνιο Τελικό. Νικητές ορίζονται οι τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS Word 2019, οι τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS Excel 2019 και οι τριάντα τέσσερις (34) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS PowerPoint 2019. Στον Πανελλήνιο Τελικό θα συμμετάσχουν οι εκατό (100) πιστοποιημένοι μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα που έχουν συγκεντρώσει τις καλύτερες βαθμολογίες στους μικρότερους χρόνους.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 στις εγκαταστάσεις της Microsoft Ελλάδος, στην Αθήνα και οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν σε ένα (1) ειδικά σχεδιασμένο τεστ, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Τελικού και θα προκύψουν o Πανελλήνιος Πρωταθλητής Word, o Πανελλήνιος Πρωταθλητής Excel και o Πανελλήνιος Πρωταθλητής PowerPoint. Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές προσκαλούνται να εκπροσωπήσουν τη χώρα στον Παγκόσμιο Τελικό.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη παρακώλυσης του σχολικού προγράμματος και της ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. Συνεπώς, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και να μην απαιτείται η προετοιμασία των μαθητών/τριών να γίνει εντός ωρολογίου προγράμματος.
  2. Η συμμετοχή των ανήλικων μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
  6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα