edu.klimaka.gr

10ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης 2023

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2023

Αρ.Πρωτ.Φ16/153330/Δ2/12-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(STO)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 10ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης για μαθητές/τριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2022-2023.
Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 143813/Δ2/21-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Απαντώντας στο από 30-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μεσσήνης με θέμα: «Έγκριση του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/17-11-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού στο «10ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023», για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο φεστιβάλ να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τη συμμετοχή ή/και τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει το φεστιβάλ ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 9. Η διεξαγωγή του φεστιβάλ εντός ωρολογίου προγράμματος να πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, με γνώμονα, πάντοτε, τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική διεύρυνσή τους, και με διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
 10. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 11. Η χρήση τυχόν εκπαιδευτικού υλικού να είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ, να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του φεστιβάλ τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του φεστιβάλ, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 14. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του φεστιβάλ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Φεστιβάλ.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Αριθ.Πρωτ.--29-06-2022

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης
Πληροφορίες : Χριστίνα Αθανασοπούλου
Τηλ: 27223 60116
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: «Προκήρυξη 10ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023».

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 80/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μεσσήνης, προτίθεται να διοργανώσει από 25 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023 το «10ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023» στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης και στο Εκκλησιαστήριο.

Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε θεατρικές ομάδες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε θεατρική ομάδα θα απαρτίζεται αποκλειστικά από μαθητές, ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 άτομα (μαθητές, συνοδοί - εκπαιδευτικοί) και θα πρέπει, να συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών, όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:

α) Κατά τη διάρκεια της Α΄ φάσης θα γίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις θεατρικές ομάδες των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ (καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

β) Στην Β΄ φάση θα υποβληθεί η οριστική αίτηση συμμετοχής στο Φεστιβάλ από τα σχολεία που θα έχουν επιλεγεί και ειδοποιηθεί σχετικά από τους διοργανωτές (καταληκτική ημερομηνία υποβολής οριστικής αίτησης: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ, τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής σε αυτό, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στους διοργανωτές από τα ενδιαφερόμενα σχολεία, βρίσκονται αναρτημένα στους ιστότοπους: http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ & http://ancientmessenefestival.messini.gr/ (φάκελος: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). Διευκρινίσεις παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης στα τηλέφωνα: 27223 60116 (κα Χριστίνα Αθανασοπούλου) και 27223 60110.

Οι θεατρικές ομάδες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους από 23 Ιανουαρίου μέχρι και 27 Ιανουαρίου 2023 . Στις θεατρικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα απονεμηθεί «Έπαινος Συμμετοχής».

Παρακαλούμε για την έγκριση συμμετοχής των σχολικών θεατρικών ομάδων, όπως επίσης να ενημερωθούν σχετικά και οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

O Δήμαρχος Μεσσήνης
Γεώργιος Ηλ. Αθανασόπουλος

 

 

 

Σχετικά Άρθρα