edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα / Φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ» 2023 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ» 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ16/1809/Δ2/10-01-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ» για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετικά έγγραφα: A) το με αρ. πρ. 142650/Δ2/08-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
B) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Απαντώντας στο από 31-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, που αφορά την έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος – Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ, 2022-2023», και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 67/15-12-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα –Φεστιβάλ το οποίο είναι βασισμένο στα Ομηρικά έπη και διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, διαμέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Στυλιανής Τσιροπινά Φιλoλόγου-Θεατρολόγου, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Βροντάδου Χίου. Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, καθώς και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Φεστιβάλ να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει το Φεστιβάλ ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών χωρίς την ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 8. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών.
 9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 10. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς και μόνο μετά από έγκριση του ΙΕΠ.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος - Φεστιβάλ τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 13. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος- Φεστιβάλ.
 14. Οι χώροι υλοποίησης της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η υπ΄αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Φεστιβάλ.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


«ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ, 2024»:
3η Πανελλαδική Νεανική Συνάντηση Δημιουργικής Έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά Έπη

-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΑ: Φ16/1809/Δ2/10-01-2023, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του ΙΕΠ

Προκήρυξη

Η Α.Μ.Κ.Ε. : «Ε.Θ.Ο.Σ. (Εθιμομάθεια, Θεατρομάθεια, Ομηρομάθεια/Οικομάθεια, Σινεμάθεια) Αιγαίου» σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Χίου (Τομέας Σχολικών Δραστηριοτήτων) προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2023-24 την 3η Πανελλαδική νεανική συνάντηση – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το Πρόγραμμα-Φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Στόχοι του παραπάνω Προγράμματος-Φεστιβάλ είναι η συμβολή στην «Ομηρομάθεια», διά της τριβής των μαθητών και των μαθητριών με τα Ομηρικά έπη και την κληρονομιά τους, η βιωματική επαφή του μαθητικού δυναμικού με τις απαρχές τής παγκόσμιας ποιητικής δημιουργίας, η βιωματική γνώση της επίδρασης των Ομηρικών Επών, σε διεθνή εμβέλεια, η συνειδητοποίηση της παιδευτικής τους σημασίας για την κοινωνική-πολιτιστική-πολιτική παιδεία των αυριανών πολιτών, αλλά και η λειτουργία τού Φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ», ως φυτωρίου ενεργών πολιτών του μέλλοντος, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν και θα καλλιεργηθούν έτσι, ώστε να γίνουν οι αυριανοί ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, σε κάθε επίπεδο.

Η όλη εκπόνηση του προγράμματος στα κατά τόπους σχολεία και στα μαθητικά τμήματα που θα θελήσουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναληφθεί και να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2023-24, με την αποστολή της σχετικής αίτησης στους διοργανωτές μέχρι την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023 και, στη συνέχεια, την αποστολή ενδεικτικού υλικού μέχρι την Τρίτη, 14 Μαΐου 2024, προκειμένου να γίνει από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ η επιλογή των μαθητικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ στη Χίο, την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2024.

Όλες οι κατά τόπους σχολικές δράσεις, όπως και το τελικό Φεστιβάλ θα υλοποιούνται χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, όπως επίσης και εκπαιδευτικού/ παιδαγωγικού υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Φεστιβάλ θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή και η μετακίνηση των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Με αυτές τις κατευθύνσεις, οι «ΝΕΟΙ ΟΜΗΡΙΔΕΣ», ως Νεανική Συνάντηση – Φεστιβάλ, είναι δυνατό να προετοιμαστεί στα κατά τόπους σχολεία με την καθοδήγηση των συντονιστών καθηγητών/-τριών τους, στο πλαίσιο μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ από μετάφραση -ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΙΛΙΑΔΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ), χωρίς επιβάρυνση, βέβαια, της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, με γνώμονα, πάντοτε, τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική διεύρυνσή τους. Είναι δυνατό, επίσης, οι κατά τόπους ομάδες να εργασθούν στο πλαίσιο Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας ή άλλης καινοτόμου βιωματικής- διδακτικής εργασίας/εργαστηρίου δεξιοτήτων (ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ)

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι μαθητικές ομάδες μπορούν να εμπνευσθούν από τα Ομηρικά Έπη και, ακολούθως, να επιλέξουν κάποιο από τα παρακάτω πεδία έκφρασης ή να συνδυάσουν μεταξύ τους περισσότερα τού ενός πεδία και να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της εργασίας τους στο Φεστιβάλ, μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 30 έως 45 λεπτών (το ανώτατο όριο διάρκειας):

 • θεατρική απαγγελία-αναλόγιο ραψωδίας ή ραψωδιών
 • δραματοποίηση μεμονωμένης ραψωδίας ή ευρύτερης σύνθεσης ραψωδιών
 • έργο της νεότερης διεθνούς καλλιτεχνικής δημιουργίας, εμπνευσμένο από τα Ομηρικά έπη
 • μουσική-μουσικοθεατρική παρουσίαση, καθώς και
 • πρωτότυπη μαθητική δημιουργία, εμπνευσμένη από τα Ομηρικά έπη

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητικές ομάδες θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:

1 Η αίτηση συμμετοχής στο Φεστιβάλ θα πρέπει να κατατεθεί, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, μέχρι την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με παράλληλη κοινοποίηση και στην υπεύθυνη σχεδιασμού του Φεστιβάλ (Σ. Τσιροπινά): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Eάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής, η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά και, ακολούθως, να σταλεί διά του ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Δ.Δ.Ε. Χίου, Καλουτά 2, 82131, Χίος, υπόψη: Δ. Μουτάφη (Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων)

2. Στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ η τελική επιλογή των μαθητικών ομάδων που θα λάβουν μέρος στη Νεανική Συνάντηση - Φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ», το Σεπτέμβριο του 2024 (τρίτη εβδομάδα του μήνα), στη Χίο, θα πρέπει να αποσταλούν με weTransfer, μέχρι την Τρίτη, 14 Μαΐου 2024, στα παραπάνω e-mails, τα ακόλουθα:

 • η τελική κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα όλων των συντελεστών, εκπαιδευτικών και μαθητών, με αναγραφόμενη την ιδιότητα ή το ρόλο με τον οποίο έχουν επιφορτισθεί.
 • Η ομάδα, περιλαμβανομένων και των συνοδών εκπαιδευτικών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 μέλη (σε εξαιρετική περίπτωση, που θα υπάρξει υπέρβαση του αριθμού αυτού, κρίνεται αναγκαία η αιτιολόγηση τής υπέρβασης)
 • 5 φωτογραφίες (υψηλής ανάλυσης) από τις πρόβες του έργου με κοστούμια παράστασης και 1 ομαδική με όλους τους συντελεστές (με κοστούμια ή μη)
 • Ένα video με σκηνές από την παράσταση, 5λεπτο, εάν η διάρκειά της δεν ξεπερνά τη μισή ώρα, ενώ, εάν η παράσταση διαρκεί πάνω από 30΄ και μέχρι 45΄, θα πρέπει το video να είναι 7΄έως 10΄.
  * Το video αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει ενδεικτικές σκηνές, έτσι ώστε να είναι «ορατές» οι καλλιτεχνικές-σκηνοθετικές προθέσεις της ομάδας και, γενικότερα, η βάση της εργασίας που έχει προηγηθεί, η οποία θα πρέπει να σχετίζεται με τους βασικούς στόχους του Φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ», έτσι όπως αναγράφονται στην παρούσα αναλυτική προκήρυξη του Φεστιβάλ .
  * Σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο για την τελική επιλογή των μαθητικών ομάδων είναι:
  -η αλήθεια και η αμεσότητα της παρουσίασης των επιλεγμένων θεματικών
  -η ευφάνταστη προσέγγιση και η πρωτοτυπία
  -οι συμβολισμοί τού παρουσιαζόμενου έργου και η πιθανή συσχέτισή του με την εποχή μας
  -η συνολική αισθητική αρτιότητα της ομαδικής παραστατικής εργασίας
  -η ορθοφωνητική-διαυγής εκφορά του λόγου ή και η αισθαντική εκτέλεση τραγουδιών και μελωδιών, εφόσον αυτά διανθίζουν την παράσταση ή αποτελούν τον κύριο κορμό της.
 • Το τελικό κείμενο της παράστασης σε έγγραφο word ή pdf (είτε πρόκειται για ραψωδία ή τμήματα ραψωδιών ή άλλο έργο της διεθνούς γραμματείας, είτε ακόμη πρόκειται για διασκευή ή πρωτότυπη σύνθεση. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα μεταφραστών, θεατρικών συγγραφέων, λογοτεχνών, κ. τ. λ. ή τα ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που έχουν εργασθεί).

3.Οι μαθητικές ομάδες, οι οποίες θα επιλεγούν από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ για να συμμετάσχουν στη Νεανική Συνάντηση, θα ενημερωθούν με έγγραφο, το οποίο θα αποσταλεί στις Δ/νσεις των σχολείων τους μέχρι το τέλος Μαΐου του 2024.

Τέλος, στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (www.dide.chi.sch.gr) του Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων (drasischiou.weebly.com) και του Γυμνασίου Βροντάδου Χίου (http://gym-vront.weebly.com/) και της υπό κατασκευής ιστοσελίδας «Ε.Θ.Ο.Σ. Αιγαίου» θα αναρτηθεί η αίτηση συμμετοχής στο Φεστιβάλ, καθώς και όλες οι προαναφερθείσες συνοδευτικές λεπτομέρειες τής όλης διαδικασίας συμμετοχών και επιλογής.

Η Πανελλαδική νεανική συνάντηση – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ», θα διεξαχθεί την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2024, σε δημόσιο κεντρικό χώρο της Χίου (ΟΜΗΡΕΙΟ ή (και) Δασκαλόπετρα), ο οποίος θα γνωστοποιηθεί συγχρόνως με την ανακοίνωση των τελικών συμμετοχών, προκειμένου να οργανωθούν έγκαιρα και οι μαθητικές αποστολές από όλη την Ελλάδα, αλλά και να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση τού Φεστιβάλ και από άλλες, ενδεχομένως, μαθητικές ομάδες, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εξορμήσεων, αλλά και της ευρύτερης καλλιέργειας τής Αισθητικής Αγωγής και της «Ομηρομάθειας».

Η μετακίνηση και διαμονή των ομάδων αυτών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν, ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α., με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός και εκτός της χώρας».

Υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο Πρόγραμμα- Φεστιβάλ είναι δωρεάν και προαιρετική. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους είναι απολύτως προαπαιτούμενη: θα πρέπει να παρέχεται με Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα κατατίθεται στη Δ/νση των σχολείων από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας και θα περιέχει την εκ των προτέρων συμφωνία τού γονέα ή κηδεμόνα τόσο για τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στο Πρόγραμμα-Φεστιβάλ, όσο και για την πιθανή δημοσιοποίηση όλων ανεξαιρέτως των ολοκληρωμένων παραστάσεων της τελικής διοργάνωσης -συνολικά ή τμηματικά- στις ιστοσελίδες ή τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα των σχολείων, των Διοργανωτών και του Υ. ΠΑΙ.Θ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη παιδαγωγικού σχεδιασμού και συντονισμού του Φεστιβάλ, κ. Στυλιανή Τσιροπινά, φιλόλογο-Δρ Θεατρολογίας, (τηλέφωνο: 6973793957 και 2271093851 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

 

 

Σχετικά Άρθρα