edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσέλκυσης Νέων στο Ναυτικό Επάγγελμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Αρ.Πρωτ.121630/ΓΔ4/27-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Χρονική επέκταση έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα»

Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. εισ. Ι.Ε.Π. 41559/27-07-2023 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 41559/27-07-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπουμε τη χρονική επέκταση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα» και για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2022-2023 με το με αρ. πρωτ.8723/ΓΔ4/25-01-2023 έγγραφο της υπηρεσίας και αφορά στη διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές/-τριες για το έργο των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των προοπτικών του ναυτικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα οι μαθητές/-τριες θα ενημερωθούν σχετικά με:

 1. τις δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού,
 2. τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),
 3. τη φοίτηση στις Α.Ε.Ν.,
 4. τις ευκαιρίες-προοπτικές απασχόλησης των Αξιωματικών Ε.Ν.,

προκειμένου να επιλέξουν να ακολουθήσουν την καριέρα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού και τη σταδιοδρομία στη θάλασσα.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει επίκαιρες και ακριβείς γνώσεις, δεδομένου ότι έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα πραγματοποιείται από εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρουσίαση συνάδουν με τα Προγράμματα Σπουδών που διδάσκονται σήμερα στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα οποία αποτελούν συνέχεια των Προγραμμάτων Σπουδών των Β’ και Γ’ Τάξεων των ΕΠΑ.Λ., τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων των ναυτικών που ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση STCW (Manila Amendments).

Η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα αποτελεί εν πολλοίς έναν εθνικό στόχο με απολήξεις που αγγίζουν κρίσιμα ζητήματα όπως η διατήρηση της ναυτικής τεχνογνωσίας της χώρας, η στελέχωση του ελληνικού και ελληνόκτητου στόλου, η μείωση της ανεργίας, η εισαγωγή πολύτιμου συναλλάγματος στη χώρα, κ.λπ. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση αυτών των διεθνών προκλήσεων με την ενημέρωση των μαθητών/-τριών αναφορικά με τη φοίτηση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και τις ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης αυτών ως Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού μετά την αποφοίτησή τους από τις Α.Ε.Ν..

Το πρόγραμμα είναι ευκολονόητο, ενθαρρύνει τη συμμετοχή διά της υποβολής ερωτήσεων και απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών/-τριών. Επίσης, περιλαμβάνει γραπτό και φωτογραφικό υλικό, οπότε μπορεί να καλύψει διαφορετικά είδη μάθησης. Τέλος, το πρόγραμμα σέβεται τις αρχές της δημοκρατικής συνύπαρξης, της μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων και της αλληλεγγύης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης όσο και στην ευρύτερη του σχολείου κοινότητα, ενώ πληροί όλους τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, στο πλαίσιο κυρίως των μαθημάτων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, και σε μαθητές/-τριες των Α΄ και Β΄ Τάξεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί με βάση την αρχική έγκριση και χωρίς καμία τροποποίηση.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικούπρογράμματος και η ασφάλεια των μαθητριών/μαθητών.
 3. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή τουπρογράμματος.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/-τριών.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 7. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
 8. Η χρήση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς και εγκεκριμένο.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος απότο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση/αξιοποίηση με τηναναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Παναγιώτα Κατσαλούλη, αντιπλοίαρχο Λ.Σ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα: 2131371429-4547, και στην κ. Σταυρούλα Τσιαμούλη, αντιπλοίαρχο Λ.Σ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2131371245.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα