edu.klimaka.gr

7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2022 2023

7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/141863/Δ2/15-11-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 7ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα: «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ», για το σχολικό έτος 2022-2023
Σχετικά έγγραφα: 1) το με αρ. πρ. 129981/ΓΔ4,Δ2,ΓΓ1/21-10-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).

Απαντώντας στο από 13-05-2022 έγγραφο του Συλλόγου «ΡΟΗ» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.56/20-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω προσομοίωση να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην προσομοίωση να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους κατόπιν ενημέρωσής τους.
 3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (κειμένων) των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Χωρίς κόστος συμμετοχής .
 5. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα (κείμενα) τωνμαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων (κειμένων) να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 6. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει την προσομοίωση ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα (κείμενα).
 7. Τα έργα (κείμενα) των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στις εν λόγω επιτροπές αξιολόγησης της δράσης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 8. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 10. Η χρήση του οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση από τους/τις μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς.
 11. Η γνωμοδότηση αφορά στο υλικό του φακέλου που έχει κατατεθεί στο ΥΠΑΙΘ και διαβιβαστεί στο ΙΕΠ καθώς και στα συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί και αποσταλεί στο ΙΕΠ κατόπιν επικοινωνίας με τον φορέα.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης της μαθητικής προσομοίωσης, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 14. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στη «7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο ‘‘Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, δεν συνδέεται με κάποιου άλλου είδους μαθητικό διαγωνισμό και δεν οδηγεί σε εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα