edu.klimaka.gr

ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ : Θεματικό Δικτύο "Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση"

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
«Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»

Αρ.Πρωτ.75/04-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Πληροφορίες: Αντωνάρα Ελένη.
Τηλέφωνο: 2510516661
FAX: 2510516497
e-mail: kpefilip(ΣΤΟ)yahoo.gr
ιστότοπος: www.kpe-philippi.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην συντονιστική επιτροπή και στην παιδαγωγική ομάδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση» που συντονίζει το ΚΠΕ Φιλίππων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση» που συντονίζει το ΚΠΕ Φιλίππων, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄αριθ. Πρωτ.213789/Δ2/30-12-2015,  πρόκειται να ανανεώσει την λειτουργία του για το σχολικό έτος 2018-2019.

Προκειμένου να διαμορφώσουμε τις επιτροπές του Δικτύου για την υποβολή του αιτήματος, παρακαλούμε, εάν και εφόσον επιθυμείτε  να συμμετάσχετε με ενεργό ρόλο στη λειτουργία του, να μας γνωστοποιήσετε τη συμμετοχή σας και το ρόλο που θα επιθυμούσατε στη νέα συνεργασία.

Η πρόσκληση αφορά:

 • τους συντονιστές αειφορίας
 • τα ΚΠΕ, ως συνεργαζόμενα ΚΠΕ
 • τα μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ (συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή ή στην παιδαγωγική ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη)
 • τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/σχολικών δραστηριοτήτων σχολείων (συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή ή στην παιδαγωγική ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη)
 • εκπαιδευτικούς Π&Δ Εκπ/σης (συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή ή στην παιδαγωγική ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη).

Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε μία από τις ανωτέρω επιτροπές, το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΠΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας: email: kpefilip(ΣΤΟ)yahoo.gr

Fax: 2510516497

Η υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Φιλίππων

Ελένη ΑντωνάραΑρ.Πρωτ.8/15-01-2016/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ Α.Μ.Θ.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Πληροφορίες: Αντωνάρα Ελένη
Τηλέφωνο: 2510516661
FAX: 2510516497
e-mail: kpefilip(ΑΤ)yahoo.gr
ιστότοπος: www.kpe-philippi.gr

ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»

Το ΚΠΕ Φιλίππων σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης με αρ. Πρωτ. 213789 /Δ2/30-12-2015 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων θα συντονίσει και θα λειτουργήσει Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση», για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.

Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Φιλίππων
Ελένη Αντωνάρα


Σύντομη περιγραφή του Δικτύου.

Τεκμηρίωση Ίδρυσης του εθνικού Δικτύου: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση».

Το αντικείμενο του παρόντος Δικτύου είναι η επιχείρηση μιας διεπιστημονικής και διαθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που καταργεί τα σύνορα μεταξύ των επιστημών και των διάφορων διδακτικών αντικειμένων του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.

Μία εξέταση στο πλαίσιο των επιστημολογικών απόψεων που δεν αποδέχονται τις θετικιστικές διαιρέσεις και ταξινομήσεις των επιστημών, αποκαλύπτει αμέσως ότι η Ιστορία γενικά, αλλά ιδιαίτερα η Τοπική Ιστορία και οι παραλλακτικές εκδοχές της (Μικροϊστορία, Ιστορία του Τοπίου, Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής) - που αποτελούν το ορατό και άμεσα προσπελάσιμο μέρος της Ιστορίας – έχουν από τη φύση τους μια περιβαλλοντική διάσταση, χωρίς την οποία δεν μπορούν να νοηθούν.

Από την άλλη μεριά, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη σύγχρονη μορφή της, έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μια διεπιστημονική προσέγγιση των σχέσεων ανθρώπου-περιβάλλοντος ή κοινωνίας-φύσης, στην οποία η διάσταση του χρόνου και ο ρόλος της Ιστορίας1 είναι καθοριστικός τόσο στην ερμηνεία γένεσης και εμφάνισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όσο και στην προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας «περιβαλλοντικής ηθικής», ενός νέου τρόπου ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον. Εξάλλου σε όσα επίσημα και μη κείμενα επιχειρείται να οριστεί το περιεχόμενο της ΠΕ μέσα από την έννοια του περιβάλλοντος, φαίνεται με σαφήνεια ότι το «περιβάλλον του ανθρώπου» περιλαμβάνει πλήθος διαστάσεων και όψεων που σχετίζονται άμεσα με την ιστορία και ιδιαίτερα με τις τοπικές εκδοχές της (Περδίκης, 2002)

Παραθέτουμε ενδεικτικά σχετικό απόσπασμα αναφερόμενο στις «κατευθυντήριες αρχές της ΠΕ», από την τελική διακήρυξη και τις προτάσεις της διακυβερνητικής συνδιάσκεψης της UNESCO για την ΠΕ που έγινε στην Τυφλίδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1977 και θεωρείται το πλέον έγκυρο «καταστατικό κείμενο» για τη σύγχρονη ΠΕ (Πρόταση No 2, Φλογαΐτη, 1993, σ. 253):
«Η ΠΕ πρέπει να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολο του, φυσικό και δημιουργούμενο από τον άνθρωπο, τεχνολογικό και κοινωνικό (οικονομικό, πολιτικό, ιστορικό-πολιτισμικό, ηθικό και αισθητικό [...] να επικεντρώνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές καταστάσεις του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την ιστορική τους διάσταση».

Σε άλλο σημείο του ίδιου κειμένου (Πρόταση No 4, Φλογαΐτη, 1993, σ. 255) αναφέρεται:
«Θεωρώντας ότι το περιβάλλον παρουσιάζει, όπως κάθε άλλο σύστημα, δομή και λειτουργία και ιστορία καθεαυτή [...] η διάσκεψη προτείνει στα κράτη-μέλη [...] να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του χρόνου στη θεώρηση κάθε περιβάλλοντος».

Είναι σαφής στο παραπάνω και σε πλήθος άλλων κειμένων η επισήμανση της ιστορικής διάστασης στη μελέτη των ζητημάτων του περιβάλλοντος που πρέπει να απασχολούν την ΠΕ. Ταυτόχρονα στα ίδια κείμενα δίνεται έμφαση στο τοπικό περιβάλλον ως προνομιακό πεδίο εφαρμογής της ΠΕ, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι αρχικά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που τίθενται στην κοινότητα τους και σταδιακά να συνειδητοποιήσουν την τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια διάσταση των προβλημάτων (Πρόταση No 2, Φλογαΐτη, 1993, σ. 253).

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της αγγλικής λέξης «heritage» περιλαμβάνει τόσο τη φυσική όσο και την πολιτιστική κληρονομιά. Η έρευνα, κατά συνέπεια, για την ερμηνεία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίστηκε, ως ένα βαθμό, με ενιαίο τρόπο στις αγγλοσαξωνικές και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η ενότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στην έννοια της «κληρονομιάς» που κρίνεται άξια προς διάσωση, διαχείριση και ανάδειξη είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόσληψη του τοπίου ως συνόλου. Το αγροτικό τοπίο και τα βιομηχανικά μνημεία, οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, τα πολύτιμα οικοσυστήματα, η φύση, γενικότερα μέχρι και το αστικό πράσινο προσλαμβάνονται ως μέρη ενός ενιαίου αποθέματος «κληρονομιάς» που αξίζει να προστατευτεί και να αναδειχθεί.

Πόσο περισσότερο στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχουν απέραντες εκτάσεις άγριας φύσης (η έννοια του «wilderness»), αλλά κάθε γωνιά της σχεδόν έχει υποστεί την ανθρώπινη επίδραση, η σφαιρική αυτή προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Φυσικά οι ιδιαιτερότητες του κάθε τοπίου υπαγορεύουν διαφορετικές «αναλογίες» στην ανάδειξη της φύσης και του πολιτισμού.

Στο δίκτυο αυτό λοιπόν, θα γίνει μια προσπάθεια αυτής της σφαιρικής προσέγγισης του τοπίου.

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η πόλη (και γενικότερα η αρχιτεκτονική) και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαιότητα αλλά και στην πρόσφατη παράδοση, με την αμεσότητά τους, με τον πλούτο των ερεθισμάτων - σημείων - φορέων νοήματος που περιέχουν, να μας μεταφέρουν στο αλλοτινό, το μη απτό, το μη ορατό και να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας, δράσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τον μαθητή.

Ειδικότεροι στόχοι του Δικτύου

Η πόλη, όπως αυτή έχει καταγραφεί από την αρχαιότητα, στην πιο εξελιγμένη μορφή της, δηλαδή κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο, ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, το φυσικό περιβάλλον και με στόχο την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων. Αναλλοίωτοι στο πέρασμα του χρόνου παραμένουν οι ίδιοι παράγοντες και αρχές σχεδιασμού στην οργάνωση των οικισμών της πρόσφατης παράδοσης. Διαχρονική ομοιότητα στη διάταξη των οικισμών διαφαίνεται, όπως αναφέρει ο Γ. Λάββας στην οικιστική ανάλυση του παραδοσιακού οικισμού της Γαλάτιστας στη Χαλκιδική, κοντά στην αρχαία ¨Ολυνθο, με αυτήν της αρχαίας Μαρώνειας.

Με οδηγό λοιπόν αυτήν την πολιτισμική κληρονομιά μας, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μας, την αρχαία πόλη των Φιλίππων και τους παραδοσιακούς οικισμούς του Παγγαίου, σε συνδυασμό με ποικίλες δραστηριότητες αλλά και με συνεχή-αδιάκοπη προσπάθεια, θα επιδιώκεται:

Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι:

 • Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που προκύπτουν από την εμπειρική γνώση του φυσικού περιβάλλοντος ήταν ευρύτερα κατανοητοί από τις κοινωνίες στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση.
 • Η γνώση και η κατανόηση του περιβάλλοντος (μορφολογία εδάφους, προσανατολισμός, φυσικοί πόροι κ.λπ.) συνέβαλαν καθοριστικά στον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με την κοινωνική αποδοχή ορισμένων βασικών αρχών που εφαρμόστηκαν ευρύτερα στο σχεδιασμό των πόλεων και των οικισμών σε αυτές τις χρονικές περιόδους.
 • Ο σχεδιασμός προσαρμοζόταν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και το μικροκλίμα κάθε τοποθεσίας.

Έτσι, ώστε να επιτευχθεί:

 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας, για τις αξίες, τα αποθέματα και τη σημαντικότητα του πολιτισμικού μας περιβάλλοντος,  η ανάδειξη της σχέσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος,
 • η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, μέσα από προσιτές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μνημεία του τόπου τους, αλλά και στο σχολείο τους,
 • η δημιουργία κινήτρων, μέσων και μηχανισμών για τη σταδιακή βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος -του περίγυρού μας-, με τη συνδρομή και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιοχής αλλά και της εθελοντικής εργασίας όλων μας, 
 • η αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, ως προς το περιβάλλον, την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
 • η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και η διαμόρφωση συλλογικής ταυτότητας,
 • η κατανόηση της έννοιας «ολιστική θεώρηση» (το περιβάλλον ως όλον - που εκτός των άλλων περιλαμβάνει το πολιτιστικό και αισθητικό), καθώς και της αναγκαιότητας ένταξής της στην περιβαλλοντική αγωγή.

Θεματικές ενότητες και ενδεικτική θεματολογία του Δικτύου:

Με την απρόσκοπτη βοήθεια και καθοδήγησή μας , οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τις παρακάτω περιβαλλοντικές ενότητες- θέματα:

Ο χώρος και οι άνθρωποι - Η δομή και η εξέλιξη των οικισμών από τη Νεολιθική Περίοδο, έως τον 8ο π.Χ. αιώνα

 • Ο νεολιθικός οικισμός Ντικιλί Τας – μια προϊστορική κατοίκηση
 • Δομή, οργάνωση και ανάπτυξη της ελληνικής πόλης-κράτους
 • Η έννοια της «δημοκρατικής πόλης»

Τοπογραφία και γεωγραφία της Θέσης - Η περίοδος από τον 8ο έως το 1ο π.Χ. αιώνα - αρχαία παράδοση

 • Η πόλη, το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες ανάγκες
 • Η δομή της "ελληνικής πόλης" και το Ιπποδάμειο σύστημα οργάνωσής της, ως η τελειότερη δομή πολεοδομικού ιστού που προσαρμόζεται άριστα στο φυσικό περιβάλλον – το Ιπποδάμειο σύστημα στην αρχαία πόλη των Φιλίππων
 • Η έκφραση των κοινωνικών αξιών της εποχής αυτής μέσα από τις «δημοκρατικές πόλεις»
 • Βασικά χαρακτηριστικά του πολεοδομικού πρωτοτύπου που αντιπροσωπεύει αυτήτην περίοδο
 • Η επιλογή θέσης και η εξασφάλιση του ηλιασμού το χειμώνα
 • Η διάταξη του πολεοδομικού σχεδίου (δημόσια κτίσματα και οι ανοικτοί χώροι) και η αξιοποίηση του ανάγλυφου του εδάφους –παράδειγμα η πόλη των Φιλίππων
 • Η ιδιαιτερότητα του κτίσματος και ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση
 • Τα οικοδομικά τετράγωνα και η διάταξη των ιδιοκτησιών

Η αρχαία κατοικία

 • Από το «μέγαρο» των προϊστορικών χρόνων, στον τύπο κατοικίας με αίθριο της περιόδου αυτής. Ο βιοκλιματικός ρόλος του αίθριου στην αρχαία κατοικία.
 • Πρότυπο κατοικίας και φυσικό περιβάλλον
 • Η κατοικία, οι λειτουργικές ανάγκες και το επίπεδο πολιτισμού που αντανακλά
 • Η «προστάς» ή «παστάς» και ο ενεργειακός της ρόλος
 • Η κατοικία στο Ντίκιλι Τας
 • Η κατοικία στην Όλυνθο, τη Κασσώπη, τη Δούρα-Ευρωπό και τη Δήλο.

Διαφοροποίηση ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες

 • Εσωτερικοί χώροι και αίθριο
 • Υλικά κατασκευής

Η πρόσφατη παράδοση (μετά το Βυζάντιο μέχρι τον 19ο αι.)

 • Αρχές διαμόρφωσης παραδοσιακών οικισμών σύμφωνα με το φυσικό περιβάλλον – Οι παραδοσιακοί οικισμοί του Παγγαίου
 • Τρόποι προσαρμογής κτιρίων στις περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Το εξωτερικό περίβλημα, ο ημιυπαίθριος χώρος και η αυλή
 • Το χαγιάτι και το σαχνισί στην παραδοσιακή κατοικία. Ο ενεργειακός τους ρόλος.
 • Ηλιοπροστασία, φυσικός αερισμόςκαι φωτισμός των χώρων
 • Ειδικές κατασκευές, τρόποι δόμησης και υλικά.
 • Ο ρόλος της βλάστησης στη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος.

Προτεινόμενες Παιδαγωγικές Μέθοδοι:

 • Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης
 • Μάθηση μέσα από το περιβάλλον.
 • Μέθοδος project
 • Συνεργατική και βιωματική προσέγγιση
 • Ενεργητικές διαδικασίες μάθησης (επιτόπια μελέτη και έρευνα)
 • Μάθηση μέσα από ανακάλυψη και έρευνα πρωτογενούς υλικού (ιστορικές πηγές).
 • Κριτική προσέγγιση του αντικειμένου (ο μαθητής παραγωγός ιστορίας)
 • Εφαρμογή της αρχής της ενσυναίσθησης στην προσέγγιση του αντικειμένου
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων
 • Συνεργασίες με εμπλεκόμενους φορείς

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου:

Το δίκτυο θα έχει 3ετή διάρκεια. Η ένταξη μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής. Επίσης η περιβαλλοντική ομάδα θα πρέπει να υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου και να αποτελείται από 25 το πολύ μαθητές Νηπιαγωγείων, μαθητές όλων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Κατά το πρώτο έτος προβλέπεται να ενταχθούν στο δίκτυο 20 σχολεία τουλάχιστον. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του δικτύου, στόχος είναι η ένταξη 100 σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Φάση 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (01/11/ 2015 – 31/03/2016)

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
- για συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή (αφορά εκπ/κούς που υπηρετούν στη ΣΕΠΕΔ, σε ΚΠΕ και σε Δ/νσεις Εκπ/σης)
- για συμμετοχή στην Παιδαγωγική Ομάδα (αφορά εκπ/κούς και επιστήμονες με ειδικές σπουδές στα παραπάνω αντικείμενα)
- για συμμετοχή στο Δίκτυο (αφορά Σχολεία – Περιβαλλοντικές Ομάδες)

2. Έγκριση του Δικτύου από το ΥΠΑΙΘ

3. Οριστικοποίηση συνεργαζόμενων σχολείων και ΚΠΕ

Φάση 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (01/05/2016 – 10 /07/2016)

Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής, Παιδαγωγικής Ομάδας, Επιστημονικών Συνεργατών.

Φάση 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (01/10/2016 –30/11/2016)

Σεμινάριο επιμόρφωσης Συνεργατών και Συντονιστών Περιβαλλοντικών Ομάδων.

Φάση 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ (30/11/ 2016 –30/04/2017)

1. Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων δια ζώσης και από απόσταση.

2. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Φάση 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (01/05/2017 – 10/07/2017)

1. Παρουσίαση εργασιών του Δικτύου

2. Διάχυση αποτελεσμάτων.

3. Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας, αξιολόγηση.

Φάση 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (01/09/2017 – 10/07/2018)

1. Επανάληψη των φάσεων 4 και 5.

2. Εξέταση της δυνατότητας συνέχισης.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν εκτός των θεσμικών παραγόντων της Περιβαλλοντικής Εκπ/σης (Δνση ΣΕΠΕΔ, Περιφ/κή Δ/νση Εκπ/σης, ΚΠΕ, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολεία), και ειδικοί επιστήμονες από εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς όπως:
1. ΑΕΙ – ΤΕΙ
2. Δήμοι
3. Εφορεία αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου
4. Σύλλογοι

Συντονισμός Δικτύου

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Παιδαγωγική Ομάδα θα στηρίζουν τα μέλη του Δικτύου με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό και με συναντήσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, συντονιστών εκπαιδευτικών και ομάδων σχολείων.

Προβλέπονται: έκδοση βιβλίου, ενημερωτικού υλικού, αφίσας κ.λ.π.

Η Συντονιστική επιτροπή είναι εννεαμελής.

Για την καλύτερη και ουσιαστικότερη λειτουργία του Δικτύου αλλά και για την επίτευξη των στόχων του, θα υπάρχουν Κομβικά ΚΠΕ ανά περιφέρεια ή γεωγραφικό διαμέρισμα (ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα- συνεργαζόμενα ΚΠΕ και τον αριθμό των συμμετεχόντων σχολείων) που θα οργανώνουν αντίστοιχες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε αυτές να είναι πιο συχνές, συστηματικές, αποτελεσματικές και θα υπηρετούν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Το ΚΠΕ Φιλίππων εκτός από Συντονιστικό θα έχει και ρόλο Κομβικού για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς του.

Αιτήσεις συμμετοχής: 

Όσα ΚΠΕ επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο ως κομβικοί συνεργάτες, μπορούν να αποστείλουν αίτηση με FAX ή με e-mail στο ΚΠΕ Φιλίππων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσης, όσα Σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο μπορούν να αποστείλουν αίτηση μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων Διευθύνσεων.

Επισκεπτόμενοι το website του ΚΠΕ Φιλίππων www.kpe-philippi.gr θα βρείτε τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων.

Σχετικά Άρθρα