edu.klimaka.gr

Προγράμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας ΔΙΩΝΗ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ - ΔΙΩΝΗ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ10α/101584/ΓΔ4/14-09-2023/ΥΠΑΙΘA

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π. Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ. Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Α. Λιαράκου (Π.Ε.)
Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
Κ. Φλώρου (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2859 (Ε.Ε.)
210 344 2425 (Π.Ε.)
210 344 3272 (Δ.Ε.)
210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
210 344 3464 (Ι.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος υλοποίησης προγράμματος με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ- ΔΙΩΝΗ», για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σχετ: To με αριθμ. πρωτ. Γ1γ/Γ.Φ.3.3.12Β,13Α,18Α, Ζ,/Γ.Π.27549/15-06-2023 (69907/ΓΔ4/23-06-2023/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) αίτημα του Υπουργείου Υγείας.

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. Γ1γ/Γ.Φ.3.3.12Β,13Α,18Α, Ζ,/Γ.Π.27549/15-06-2023 (69907/ΓΔ4/23-06-2023/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2023-2024, η υλοποίηση του «Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παίδων και Εφήβων - ΔΙΩΝΗ».

Οι ηλικίες των μαθητών/τριών και εφήβων στους/στις οποίους /ες απευθύνεται η παρέμβαση/ πρόγραμμα είναι αυτές για τις οποίες προβλέπεται να συμπληρώνεται το Α.Δ.Υ.Μ., σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α. ( Β΄1296/2014) και αφορούν στο Νηπιαγωγείο και στις τάξεις Α΄ Δημοτικού, Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Ειδικότερα, η διενέργεια της προληπτικής ιατρικής εξέτασης θα πραγματοποιηθεί κατά το οριζόμενο διάστημα:

 • στους Παιδικούς Σταθμούς ( για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στο Νηπιαγωγείο)
 • στα Νηπιαγωγεία ( για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στην Α΄ τάξη Δημοτικού)
 • στη Γ΄ τάξη Δημοτικού ( για Α.Δ.Υ.Μ. χρήσης στη Δ΄ τάξη Δημοτικού)
 • στη ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού ( για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου ) και
 • στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου ( για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στην Α΄ τάξη Λυκείου )

Η παρέμβαση /πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης καθώς και σε ειδικά νηπιαγωγεία/ σχολεία, εάν αυτό είναι δυνατό, και πάντοτε με τη συνεργασία του φορέα Π.Φ.Υ. και της ομάδας υγείας με τη διεύθυνση της αρμόδιας ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας.

Οι παρεμβάσεις της προληπτικής εξέτασης των παιδιών και εφήβων μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 08 Ιανουαρίου 2024 έως τις 15 Ιουνίου 2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται παρουσία εκπαιδευτικών και γονέα, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 2. Να δοθεί προτεραιότητα στη διενέργεια της προληπτικής εξέτασης στις σχολικές μονάδες στις οποίες οι γονείς/ κηδεμόνες έχουν δυσχέρεια πρόσβασης στις κατά τόπους μονάδες υγείας.
 3. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679) και να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών /τριών.
 4. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/τριών καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 6. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού/ή και προϊόντος το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς.
 7. Επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα, πλέον του εκπαιδευτικού και του γονέα.
 8. Η εξέταση να πραγματοποιείται εκτός της τάξης είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της σχολικής μονάδας και με τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό με συνιστώμενο χρόνο εξέτασης ανά μαθητή/μαθήτρια τα 20-30 λεπτά είτε σε προσδιορισμένο ιατρείο της αρμόδιας Δημόσιας Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να είναι ατομική και να πραγματοποιείται παρουσία εκπαιδευτικού και γονέα.
 9. Οι γιατροί παρακαλούνται να καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία μόνο στα βιβλιάρια υγείας των μαθητών, όπως και στην ηλεκτρονική μορφή του νέου Β.Υ.Π., αλλά και να ενημερώνουν υπεύθυνα τους γονείς των μαθητών/τριών για πιθανά προβλήματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τους.
 10. Σημειώνεται ότι, για την είσοδο των κλιμακίων/ομάδων γιατρών και επαγγελματιών υγείας στις σχολικές μονάδες, απαιτείται σχετική άδεια από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κατόπιν των Αποφάσεων των Διοικήσεων των οικείων Υ.Π.Ε για τη συγκρότησή τους.
 11. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/τριών σε δημόσια Δομή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των γονέων και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων προκειμένου για τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Τέλος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα