edu.klimaka.gr

Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων απο μαθητές

Υιοθεσία αρχαίων Θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θεάτρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ» του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ"

Αρ.Πρωτ.Φ.1/ΔΝ/18148/Δ7/15-02-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Email: disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ.Μπάκα
Δ.Ντούλια
Γ.Μανέντη
Τηλέφωνο 2103443275 / 2255

ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος»
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. 49871/Δ7/29-4-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά σε αίτημα του Φορέα Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 38/31-07-2020 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Δημοτικό) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και αυτό δύναται να εφαρμόζεται διαδικτυακά, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ταυτόσημο με αυτό που έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ.
 2. Υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε συνθήκες μετάδοσης του Covid-19.
 3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στο σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
  κορωνοϊού COVID-19.
 4. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
 5. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις τρεις (3) διδακτικές ώρες.
 6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών.
 7. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/τριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και (γ) η διαρκής παρουσία εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
 8. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών /τριών, όπως αυτές προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ.Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υπουργική Απόφαση και (β) την Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υπουργική Απόφαση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις του COVID-19.
 9. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε στο ΙΕΠ για έγκριση.
 10. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ., (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 11. Το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
 12. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντός ωρολογίου προγράμματος, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 13. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
 14. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών.
 15. Οι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού και να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
(Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Διονύσου Ελευθερέως, Ωδείο Περικλέους

Αθηναίων

Αθήνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Ηρώδειο

Αθηναίων

Αθήνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Θέατρο Θορικού

Λαυρεωτικής

Θορικός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Θέατρο Ικαρίας

Διονύσου

Διόνυσος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Θέατρο Αμφιαρείου

Ωρωπού

Ωρωπός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Εξέδρα Ελευσίνας, Τελεστήριο Ελευσίνας, Βαθμιδωτό άνδηρο Ελευσίνας, Βουλευτήριο Ελευσίνας

Ελευσίνας

Ελευσίς

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Θέατρο Αχαρνών

Αχαρνών

Αχαρναί

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Θέατρο Ζέας

Πειραιά

Πειραιάς

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Θέατρο Ευωνύμου Τράχωνες Αλίμου

Αλίμου

Άλιμος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών : Μακρυγιάννη 2-4, τηλ. 210-9238747, efaath@culture.gr

Εφορεία Ανατολικής Αττικής: Συγγρού 98-100,  τηλ. 210-3219792, efaanat@culture.gr

Εφορεία Δυτικής Αττικής: Πανός 16, Αθήνα, τηλ. 210-3213571, efada@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Αλκιβιάδου 233, Πειραιάς, τηλ. 210-4590700, efapn@culture.gr

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
(Εφορεία  Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Επιδαύρου, Ωδείο Επιδαύρου

Επιδαύρου

Λυγουριό/Επίδαυρος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Επιδαύρου

Αρχαία Επίδαυρος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Κλασικό θέατρο Άργους με ευθύγραμμα εδώλια, Ελληνιστικό θέατρο Άργους, Θεατρικός χώρος αρχαίας Αγοράς Άργους

Άργους-Μυκηνών

Άργος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Θέατρο Γυθείου

Ανατολικής Μάνης

Γύθειο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Θέατρο Σπάρτης

Σπάρτης

Σπάρτη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Ωδείο αρχαίας Κορίνθου

Κορίνθου

Αρχαία Κόρινθος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Θέατρο Σικυώνας

Σικυωνίων

Σικυώνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Θέατρο αρχαίας Μεσσήνης, Εκκλησιαστήριο αρχαίας Μεσσήνης, Βουλευτήριο αρχαίας Μεσσήνης, Στάδιο αρχαίας Μεσσήνης

Μεσσήνης

Μεσσήνη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Θέατρο Μεγαλόπολης

Μεγαλόπολης

Μεγαλόπολη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Θέατρο Επισκοπής Τεγέας

Τεγέας

Επισκοπή

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού

Λεβιδίου

Ορχομενός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Θέατρο Μαντινείας

Μαντινείας

Μαντίνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων

Αρκαδίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: Πλατεία Συντάγματος, Ναύπλιο,τηλ. 27520-27502, efaarg@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, τηλ. 27310-25363, 2731028503, efalak@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: Αρχαία Κόρινθος,Κόρινθος,τηλ.27410-32630, efakor@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα, τηλ. 27210-63100, efames@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, τηλ. 2710-225243, efaark@culture.gr

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού

Ορχομενού

Ορχομενός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θέατρο: Καβείριο Θήβας

Θηβών

Θήβα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θέατρο Χαιρώνειας

Χαιρώνειας

Χαιρώνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θέατρο Δελφών

Δελφών

Δελφοί

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Θέατρο Ερέτριας

Ερέτριας

Ερέτρια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1, Πλατεία Κεραμοπούλου, Θήβα, τηλ. 22620-23559, 22620-80945, efavio@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Δελφοί, τηλ. 22650-82313, efafok@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας: Αρεθούσης& Ι. Κιαπέκου, Χαλκίδα, τηλ. 22210-22402, efaeuv@culture.gr

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Ωδείο Πάτρας

Πατρέων

Πάτρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Αμφιθέατρο ή Στάδιο Πάτρας

Πατρέων

Πάτρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέατρο Αιγείρας

Αιγιαλείας

Αιγείρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέατρο Ήλιδος

Αμαλιάδας

Ήλιδα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέατρο Πλατιάνας

Σκυλλούντος

Πλατιάνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέατρο Πλευρώνας

Μεσολογγίου

Ν. Πλευρώνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Μακύνειας

Ναυπακτίας

Μακύνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Στράτου

Στράτου

Στράτος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Οινιάδων

Οινιαδών

Οινιάδες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέατρο Καλυδώνας

Μεσολογγίου

Καλυδώνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας: Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα, τηλ. 2610-275070, 2610-276143, efaacha@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία, τηλ. 26240-23753, efahle@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος: Μάγερ Ιωάννη Ιακώβου 4, Μεσολόγγι, τηλ. 26310-55654,efaait@culture.gr

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Γιτάνων

Φιλιατών

Γίτανα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Ωδείο Νικόπολης, Θέατρο Νικόπολης, Στάδιο Νικόπολης

Πρέβεζας

Νικόπολη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας, Μεγάλο Θέατρο Αμβρακίας

Αρταίων

Άρτα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Θέατρο Κασσώπης, Βουλευτήριο Κασσώπης

Πρέβεζας

Κασσώπη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέατρο Δωδώνης

Δωδώνης

Δωδώνη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας: Κύπρου 68, Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650-29177, 26650-29178, efathe@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας,: Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Πρέβεζα, τηλ. 26820-89890 efapre@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Αράχθου &Μανωλιάσσης, Άρτα, 26810-24636, efaart@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα, τηλ. 26510-01089, efaioa@culture.gr

ΣΤ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία  Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Δημητριάδος

Βόλου

Δημητριάδα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Νέας Αγχιάλου

Ν. Αγχίαλος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Θέατρο Λάρισας, Μικρό θέατρο Λάρισας

Λαρισαίων

Λάρισα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: Αθανασάκη 1, Βόλος, τηλ. 24210-76278, efamag@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Μεζούρλο, τηλ. 2413508200, efalar@culture.gr

Ζ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία  Αρχαιοτήτων)

Ωδείο Θεσσαλονίκης, Θέατρο-Στάδιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Θέατρο Βεργίνας

Βεργίνας

Βεργίνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Θέατρο Μίεζας

Νάουσας

Κοπανός

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Θέατρο Δίου, Ρωμαϊκό θέατρο Δίου, Ρωμαϊκό Ωδείο Δίου

Δίου- Ολύμπου

Δίον

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης  Θεσσαλονίκης: Επταπύργιο, Θεσσαλονίκη,  τηλ. 2313310400,efapoth@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Ρήγα Φεραίου 16-18, Βέροια, τηλ. 23310-29737 efahma@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη, τηλ. 23510-47883, efapie@culture.gr

Η.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία  Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Φιλίππων

Καβάλας

Κρηνίδες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέατρο Θάσου, Ωδείο Θάσου

Θάσου

Θάσος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέατρο Μαρώνειας

Μαρωνείας-Σαπών

Μαρώνεια

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Βουλευτήριο Σαμοθράκης-Καβείριο, Θόλος της Αρσινόης Καβείριο, Θέατρο Σαμοθράκης Καβείριο, Κυκλικός θεατρικός χώρος-Καβείριο Σαμοθράκης

Σαμοθράκης

Σαμοθράκη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας: Κύπρου 14, Καβάλα, τηλ. 2510-228689, efakav@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Α. Συμεωνίδη 4, Κομοτηνή,    τηλ.  25310-22411, efarod@culture.gr

Θ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΚΑ (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Θέατρο Ηφαιστίας,

Λήμνου

Ηφαιστία-Λήμνος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέατρο Μυτιλήνης

Λέσβου

Μυτιλήνη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-22087, 22510-40716 efales@culture.gr

Ι.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία  Αρχαιοτήτων

Θέατρο Δήλου

Μυκόνου

Δήλος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Θέατρο Μήλου

Μήλος

Τρυπητή Μήλου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Θέατρο Θήρας

Θήρας

Θήρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Θέατρο Καρθαίας

Κέας

Κέα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Ωδείο Κω

Κω

Κως

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Θέατρο Λίνδου

Ρόδου

Λίνδος Ρόδου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Ωδείο πόλεως Ρόδου

Ρόδου

Ρόδος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Επαμεινώνδα 10, Αθήνα, τηλ. 210-3250148, 210-3310966, efakyk@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Οδός Ιπποτών, Ρόδος,τηλ. 22413-65200,Γραφείο Κω, Πάροδος 25ης Μαρτίου, τηλ. 22420-24776, efadod@culture.gr

Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία  Αρχαιοτήτων)

Ωδείο Γόρτυνας, Μεγάλο Θέατρο Γόρτυνας, Μικρό Θέατρο Γόρτυνας, Ρωμαϊκό Θέατρο Γόρτυνας, Αμφιθέατρο Γόρτυνας

Γόρτυνας

Γόρτυνα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Θέατρο Απτέρας

Χανίων

Καλάμι Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Θέατρο στο Κουφονήσι

Σητείας

Κουφονήσι

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Ξανθουδίδου& Χατζηδάκη Ιωσήφ 1, Ηράκλειο, τηλ. 2810-279241, 2810-279200,efahra@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Στοά Βαρδινογιάννη, Χανιά, τηλ. 28210-40095, efacha@culture.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 74, Αγ. Νικόλαος, τηλ. 28410-28361, efalas@culture.gr

ΧΩΡΟΙ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Θέατρο Κουρίου, Στάδιο Κουρίου

Λεμεσού

Δυτικά

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Θέατρο στον λόφο «Φάμπρικα» Πάφου, Ωδείο Πάφου

Πάφου

Κάτω Πάφος

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, Λευκωσία,τηλ. 00357-22865888, e-mail: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy,

ιστότοπος: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLcontactus_gr/DMLcontactus_gr?OpenDocument

Σχετικά Άρθρα