edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαστημικής Τεχνολογίας και Τηλεπισκόπησης "beyondEDU"

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ "beyondEDU"

Αρ.Πρωτ.2977/Δ4/12-01-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: 1.Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 1275/Δ2/09-01-2023 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 631/31-05-2022 επιστολή σας που αφορά σε έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 1/04-01-2023 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «beyondEDU: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαστημική τεχνολογία και την τηλεπισκόπηση» το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μία (1) διδακτική ώρα και υλοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο της σχολικής χρονιάς, κυρίως ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και με χρήση οπτικοακουστικού υλικού που περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βίντεο. Εφαρμόζεται από επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου σε συνεργασία με τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε τάξης. Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία στο σχολείο πάντα σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023 και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
 4. Η διάρκεια του προγράμματος να μην ξεπερνά τη μία (1) διδακτική ώρα.
 5. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 6. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (ν.4212/2013, όπως ισχύει).
 7. Το οπτικο-ακουστικό υλικό (youtube βίντεο) που χρησιμοποιείται από το διαδίκτυο να προβάλλεται στους/στις μαθητές/τριες σε ασφαλές περιβάλλον και ει δυνατόν με ελληνικούς υπότιτλους.
 8. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού.
 9. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,
 10. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 11. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://beyond-eocenter.eu/

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα