edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το να ακουστεί 2024»

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2024»

Αρ.Πρωτ.Φ15/140286/Δ2/07-12-2023/ΥΠΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά (Δ.Ε.)
Αγγέλου Ε. (Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442894 (Π.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3442242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2024» με τίτλο: «Η δύναμη της Φίλιας-The Power of Friendship».
Σχετ.: Τo με αρ.πρωτ. 46011/23-11-2023 έγγραφο του ΙΕΠ(Κ.Π.Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 135006/04-11-2023)

Απαντώντας στο αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 73/23-11-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το να ακουστεί 2022» με τίτλο: «Η δύναμη της Φίλιας-The Power of Friendship», ο οποίος συνδιοργανώνεται με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των τύπων σχολείων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας και των Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Η μετακίνηση μαθητών/τριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 10. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 11.  Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 12. Να τίθεται υπόψη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που ακολουθείται.
 13. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
 14. Να υπάρχει συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.
 15. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για σχολικό έτος 2023-24.
 16. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 17. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Οι συμμετοχές θα υποβληθούν μέσω ειδικής φόρμας, ο σύνδεσμος της οποίας θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, και η υποβολή θα πρέπει να γίνει έως την 14η Ιανουαρίου 2024. Δεν απαιτείται προεγγραφή στον Διαγωνισμό, αρκεί η υποβολή των συμμετοχών.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. :
https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://contest.europeanschoolradio.eu/

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν. : Ένα (01) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
“ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2023”

με τίτλο:
Η δύναμη της φιλίας - The power of friendship

H Επιστημονική Εταιρεία European School Radio - Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας συνδιοργανώνουν τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’το ν΄ ακουστεί 2024” με τίτλο: Η δύναμη της φιλίας - The power of friendship. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες διεθνώς

Περιγραφή θεματικής

Ο Διαγωνισμός φέτος πραγματεύεται την αξία της φιλίας, η οποία από τα πρώτα βήματα της ζωής μας αποτελεί παράγοντα ευζωίας. Ανοίγοντας τα φτερά μας έξω από το οικογενειακό προστατευμένο περιβάλλον, από πολύ μικρή ηλικία, αναζητούμε την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Υπάρχει μια διαρκής αναζήτηση των μοναδικών για εμάς φίλων, που εμπνέουν εμπιστοσύνη και βρίσκονται σε κάθε έκφανση της ζωής μας, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Οι φίλοι και οι φίλες που ενθαρρύνουν, συζητούν, υποστηρίζουν, εμπνέουν, παρακινούν για την εξέλιξή μας και που μεταξύ μας υπάρχει μια αληθινή, δοτική και ειλικρινής σχέση. Τα Άλλα σημαντικά άτομα στη ζωή μας, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη γνήσια και αυθεντική έκφραση της ανιδιοτελούς αγάπης.

Το αγαθό της φιλίας έχει αποτυπωθεί ποικιλοτρόπως στην ποίηση, τη λογοτεχνία, τη μουσική και σε άλλες μορφές τέχνης, καθώς και στη φιλοσοφία. Η φιλία εμπνέει, γιατί διαδραματίζει έναν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική. Βοηθά στην επικοινωνία και τη συνεργασία, στην επίλυση προβλημάτων, στη δημιουργία υγιών κοινωνικών σχέσεων και γενικά αναπτύσσει την προσωπικότητά μας και διαμορφώνει την ποιότητα ζωής μας. Αναμφισβήτητα, η φιλία αποτελεί παράγοντα αρμονίας στις οικογενειακές μας σχέσεις, στις σχέσεις μας με την ευρύτερη κοινωνία και με όλους τους λαούς του κόσμου και γενικά στις σχέσεις μας με κάθε μορφή ύπαρξης. Σε όποια εθνικότητα κι αν ανήκουμε, όποια γλώσσα κι αν μιλάμε, αναζητούμε πάντα τη φιλία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις προσδοκίες τους για τη φιλία, δημιουργώντας τα δικά τους ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια.

Στόχοι

Μέσω της ραδιοφωνικής και μουσικής δημιουργίας επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να κατανοήσουν τη δύναμη της φιλίας και τη σημαντικότητά της στη ζωή του ανθρώπου
 • Να αντιληφθούν την αξία που έχει η φιλία όταν στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση και όχι στο πρόσκαιρο συμφέρον και τη βραχύχρονη απόλαυση
 • Να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους έχουν συγκεκριμένους φίλους και φίλες και ποια χαρακτηριστικά των φίλων τους είναι αυτά που τους ελκύουν
 • Να αναρωτηθούν σε ποιο βαθμό οι φιλίες τους βασίζονται στην ειλικρίνεια, την ισότητα και τον σεβασμό
 • Να εμπνευστούν και να εμπνεύσουν, αναδεικνύοντας δικές τους ιστορίες ή άλλων ανθρώπων με βαθιά και ποιοτική φιλία
 • Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν να διαγράφουν το μέλλον τους μέσα από τις επιλογές τους και να αντιληφθούν ότι η φιλία, όπως και τα άλλα αγαθά, χρειάζονται κόπο και χρόνο για να διατηρηθούν και για να έχουν ποιότητα
 • Να αναστοχαστούν τις διάφορες εκφάνσεις της φιλίας στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Να δημιουργήσουν ραδιοφωνικά και μουσικά έργα που θα ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για την αναγκαιότητα της φιλίας σε κάθε είδος συνύπαρξης
 • Να βιώσουν τη χαρά της φιλίας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
 • Να γιορτάσουν μέσα από τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τα τραγούδια τους την ύπαρξη της φιλίας στη ζωή τους
 • Να αξιοποιήσουν ποικίλες αφηγηματικές τεχνικές για να προσελκύσουν την προσοχή στην ακρόαση
 • Να συνεργαστούν για τη δημιουργία συλλογικών μηνυμάτων και τραγουδιών
 • Να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες που αφορούν στην Παιδεία για τα Μέσα
 • Να γίνουν κριτικοί ακροατές των μαθητικών έργων από άλλα σχολεία και να ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση
 • Να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και στοχευμένα τα μαθητικά τους έργα στο ευρύτερο κοινό κατά τη διαδικασία της Ψηφοφορίας των Ακροατών

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορίες Διαγωνισμού

 • Ραδιοφωνικό μήνυμα, μέχρι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα
 • Πρωτότυπο Τραγούδι, μέχρι 3 λεπτά

Διαδικασία και Προθεσμία Υποβολής

Οι συμμετοχές θα υποβληθούν μέσω ειδικής φόρμας, ο σύνδεσμος της οποίας θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, και θα η υποβολή θα πρέπει να γίνει από την 27η Νοεμβρίου 2023 έως την 14η Ιανουαρίου 2024. Δεν απαιτείται προ-εγγραφή στον Διαγωνισμό, αρκεί η υποβολή των συμμετοχών.

Προαιρετικά, για λόγους προώθησης και καλύτερης προβολής των συμμετοχών στο στάδιο της Ψηφοφορίας Ακροατών, προτείνεται η κάθε ηχητική/μουσική παραγωγή να οπτικοποιηθεί και η υποβολή του ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτότυπη αφίσα ή από βιντεοκλίπ.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης για το ραδιοφωνικό μήνυμα:

Πρωτοτυπία, περιεχόμενο μηνύματος, τρόπος και ύφος εκφώνησης, μουσική / ηχητική επένδυση, ποιότητα ήχου, συνολικός/τελικός αντίκτυπος

Κριτήρια Αξιολόγησης για το τραγούδι:

Στίχος, σύνθεση, ερμηνεία, ποιότητα ήχου, συνολικός / τελικός αντίκτυπος

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση βάσει των πιο πάνω κριτηρίων θα υλοποιείται με δύο (2) τρόπους, οι οποίοι θα συνυπολογίζονται για το τελικό αποτέλεσμα:

 1. Από τις Κριτικές Επιτροπές: Η αξιολόγηση των συμμετοχών γίνεται από την αντίστοιχη Κριτική Επιτροπή κάθε κατηγορίας. Οι Κριτικές Επιτροπές αποτελούνται από ειδικούς, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, http://contest.europeanschoolradio.eu/.
 2. Από τα συμμετέχοντα σχολεία: Κάθε σχολείο έχει την δυνατότητα, με βάση οδηγίες που θα σταλούν στον υπεύθυνο ή στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό, να αξιολογήσει τις υπόλοιπες συμμετοχές που αφορούν την κατηγορία στην οποία υπέβαλε συμμετοχή το σχολείο.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται από τους διοργανωτές στις Κριτικές Επιτροπές και στα σχολεία χωρίς στοιχεία για την ταυτότητα των μαθητικών έργων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ένα μήνα πριν την βράβευση θα δημοσιεύονται χωρίς σειρά κατάταξης τα σχολεία που έχουν διακριθεί και βρίσκονται μεταξύ των βραβευθέντων, ώστε να προετοιμάσουν την επίσκεψή τους στο Φεστιβάλ Ραδιοφώνου (βλ. πιο κάτω) και στην Τελετή Βράβευσης.

Βράβευση

Θα δοθούν μέχρι και τρία (3) πρώτα βραβεία ανά κατηγορία συμμετοχής και ανά επίπεδο σχολείου, δηλαδή σε:

 • Νηπιαγωγεία - Δημοτικά (ηλικίες 4 - 7 χρονών)
 • Δημοτικά (ηλικίες 8 - 12 χρονών)
 • Γυμνάσια (ηλικίες 13 - 15 χρονών, νυχτερινά/εσπερινά σχολεία)
 • Λύκεια (ηλικίες 16 - 18 χρονών, νυχτερινά/εσπερινά σχολεία )
 • Ειδικά σχολεία

Επίσης, με διαδικτυακή ψηφοφορία θα δοθούν δύο (2) Βραβεία των Ακροατών του European School Radio, ένα για κάθε κατηγορία συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα, τραγούδι).

Όλες οι σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή τους στον διαγωνισμό, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Όλα τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια θα μεταδίδονται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του European School Radio. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι μαθητικές ομάδες θα μπορούν να παρουσιάσουν το τραγούδι ή το ραδιοφωνικό μήνυμα που έχουν δημιουργήσει στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 8ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, Κύπρο. Η Τελετή Βράβευσης θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, πρωινή ώρα. Πληροφορίες για το Φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, https://fest.europeanschoolradio.eu/.

Στην ιστοσελίδα, http://contest.europeanschoolradio.eu/, βρίσκονται αναρτημένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον Διαγωνισμό. Εκεί θα δημοσιεύεται υλικό υποστήριξης και θα ανακοινώνεται οποιαδήποτε νέα ενημέρωση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτούς / αυτές ή για το σχολείο, είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων / κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Πριν την αποστολή της συμμετοχής, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών / μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργό εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για τον εν λόγω Διαγωνισμό και στις οποίες να αναγράφεται ρητά ότι δέχονται να δημοσιευθεί το συλλογικό έργο της σχολικής ραδιοφωνικής / μουσικής ομάδας στο European School Radio, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Κατά την ηλεκτρονική δήλωση και αποστολή της συμμετοχής, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναφέρουν στη φόρμα υποβολής τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής τους στη διαδικασία της μαθητικής δημιουργίας.

Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) συμμετοχές συνολικά. Συγκεκριμένα, οι δύο συμμετοχές μπορεί να είναι είτε και οι δύο στην κατηγορία Ραδιοφωνικό μήνυμα, είτε και οι δύο στην κατηγορία Τραγούδι είτε μία στην κατηγορία Ραδιοφωνικό μήνυμα και μία στην κατηγορία τραγούδι.

Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.

Τα τραγούδια και τα μηνύματα μπορεί να είναι στην μητρική ή στην αγγλική γλώσσα. Η εκφώνηση και η ερμηνεία να γίνεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.

Οι συμμετοχές δεν δημοσιοποιούνται από τα σχολεία πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας των ακροατών, ώστε να διατηρείται η ανωνυμία των συμμετοχών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Το ηχητικό περιεχόμενο (ραδιοφωνικό μήνυμα ή τραγούδι) δεν πρέπει να περιέχει το όνομα του σχολείου ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό που να παραπέμπει στην ταυτότητα της συμμετοχής.

Τα τραγούδια και τα μηνύματα να είναι μαθητικές δημιουργίες. Προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να έχουν ρόλο εμψυχωτή στη διαδικασία της δημιουργίας, ώστε να αναδειχθεί η μαθητική πρωτοβουλία.

Η δημιουργία των μηνυμάτων και τραγουδιών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εντός ωρολογίου προγράμματος για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της κάθε βαθμίδας, στα εκάστοτε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Πρωτοβάθμια) και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, είτε εκτός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που αφορούν στα εκάστοτε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας.

Τα μαθητικά έργα να είναι δημιουργίες μόνο ενός σχολείου, για λόγους ισότιμης συμμετοχής κατά τη διαδικασία της Ψηφοφορίας των Ακροατών.

Οι συνεργασίες σχολείων προτείνεται να γίνονται στις ραδιοφωνικές εκπομπές, όπου εκεί υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά από κάθε σχολείο με ουσιαστικό τρόπο.

Τα ειδικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά την υποβολή, αν θέλουν να διαγωνιστούν μεταξύ των σχολείων της βαθμίδας στην οποία ανήκουν ή στην κατηγορία των ειδικών σχολείων.

Σημειώνεται ότι οι φορείς της διοργάνωσης αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών. Οι φορείς της διοργάνωσης έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τα έργα των μαθητών και μαθητριών στις ιστοσελίδες τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο και αλλού με σκοπό την διάχυση του Διαγωνισμού.

Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στους / στις δημιουργούς. Αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν έσοδα για τους φορείς διοργάνωσης από τις συμμετοχές (με εμπορία ή διαφήμιση κ.ά.) και η χρήση των έργων γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για την Τελετή Βράβευσης ή για τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, διαδικτυακά ή έντυπα αφιερώματα για τον Διαγωνισμό, τα έργα των μαθητών και μαθητριών διατίθενται στους φορείς που αναλαμβάνουν την παραγωγή και μετάδοση. Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύσταση των Κριτικών Επιτροπών και μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα προχωρεί σε διαδικασίες αποτίμησης της δράσης με ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες και μέλη των Κριτικών Επιτροπών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναγνώστης Γενιτζές, Ιδρυτικό Μέλος και Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Βασιλεία Δηλαβέρη, Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Σοφία Λεβαντή, Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Νικόλαος Καμήλος, Εταίρος Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊστάμενη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘΑ

Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Μελετών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνση Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου, ΕΚΟΜΕ

Χαρίκλεια Σκουμποπούλου, Εταίρος Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Άννα Τσιάρτα, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποστήριξη σχολείων από το European School Radio: +30 231 231 5105 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων:

Βαγγέλης Νικολιδάκης, τηλ. +30 2103443850, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου:

Μαριάννα Ιωάννου, τηλ. +357 22402338, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Άννα Τσιάρτα, τηλ. +357 22402339, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΟΜΕ:

Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, τηλ +30 214 40 27 533, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα