edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικές Δράσεις Υπουργείου Πολιτισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ9.1/7217/Δ7/17-01-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
-----
Email: disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Λελεντζή - Π. Μπελόγια
Τηλέφωνο:: 210 344 2224

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης για το σχολικό έτος 2018-2019

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Φ9.1/219455/Δ7/20-12-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στo με αρ. πρωτ. Φ9.1/50576/Δ7/13-12-2018 σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση των δράσεων Αγωγής Υγείας που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 50576/13-12-2018 Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: ΩΞ72ΟΡ1Ο-Π6Ζ).

Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης από:

α) τους επαγγελματίες Υγείας των Μονάδων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ως άνω Απόφασης),

β) ιατρούς της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ως άνω Απόφασης) και

γ) επαγγελματίες υγείας και ιατρούς Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ως άνω Απόφασης).

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.

2. Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

3. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

4. Πριν την υλοποίηση των δράσεων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου και των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

5. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

6. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

7. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον σχολικό έτος.

8. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

9. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές, ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών.

10. Οι δράσεις να υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών του σχολείου.

11. Η συμμετοχή δομών της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης σε ενημερωτικές δράσεις/παρεμβάσεις αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρωτ. Φ2.1/158415/Δ7/24-09-2018 και Φ2.1/157367/Δ7/21-09-2018 εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ και στη με αρ. πρωτ.Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ ΦΑΥ4,6(2018)/Γ.Π.οικ. 78038/11-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, όσον αφορά στους θεματικούς άξονες, το εκπαιδευτικό υλικό, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες υλοποίησης.

12. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εν λόγω δράσεων/παρεμβάσεων διενεργούνται προληπτικοί έλεγχοι, οι ιατροί:

α) να καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματά τους μόνο στα βιβλιάρια Υγείας των μαθητών/τριών, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών για πιθανά προβλήματα υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων αυτών,

β) να κοινοποιούν τους πίνακες με τα στατιστικά ευρήματα των αποτελεσμάτων των προληπτικών ελέγχων στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Τμήμα Β΄, Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία).

Συν: Η με αρ. πρωτ. 50576/13-12-2018 Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: ΩΞ72ΟΡ1Ο-Π6Ζ)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


Αρ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/456769/301634/1481/323/02-11-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπαζίνη 1. Γραφείο Υπουργού
Τηλέφωνο : 210 32 40 645 2. Γραφείο Γ. Γραμματέa
Fax : 210 32 40 388 3. ΓΔΑΠΚ
Ε-mail : dnpaapk(ΣΤΟ)culture.gr

Θέμα: Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές δράσεις της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τα σχολικό έτος 2017-8.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Υπηρεσίας μας έχει σχεδιαστεί εκπαιδευτικό υλικό για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο προσφέρεται προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό της Διεύθυνσής μας είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. Φ13.1/ 178249 /Δ2/23-10-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας http://ayla.culture.gr (http://ayla.culture.gr/educational-material/) είναι αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό με τις παρακάτω θεματικές:

1. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και εθνογραφικός κινηματογράφος: Η αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική πράξη.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (pdf αρχεία) που στοχεύει στην γνωριμία των μαθητών με τον εθνογραφικό κινηματογράφο ως μέσο ανάδειξης ποικίλων εκφάνσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (έθιμα, δρώμενα, παραδοσιακή τεχνογνωσία, κ.λπ.) και στην ευαισθητοποίησή τους στην ανάγκη διαφύλαξής της. Περιλαμβάνει:

α. Οδηγίες και χρήσιμα κείμενα για τους εκπαιδευτικούς (θεωρητικό πλαίσιο, σχέδια μαθημάτων, προτεινόμενη βιβλιογραφία, κ.ο.κ).

β. Επιλεγμένες εθνογραφικές ταινίες, παραγωγής της Διεύθυνσής μας, σύντομης χρονικής διάρκειας και κατάλληλες για μαθητές των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.
Πρόκειται για τις ταινίες:
- Μόνο τον μαντρακά βαστεί.
- Η Τηνιακή μαρμαροτεχνία σήμερα,
- Μωμοέρια,
- Ρεμπέτικο.
Οι ταινίες συμπληρώνονται από το φιλμ του ανθρωπολόγου Νικόλα Σφακιανάκη με τίτλο «Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης του νερού στο χωριό Στρώμη» (2006), ο οποίος το παραχώρησε στην Υπηρεσία μας αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

γ. Προτάσεις αξιοποίησης των επιλεγμένων ταινιών.

Στόχος μας είναι το ψηφιακό αποθετήριο εθνογραφικών ταινιών να ανανεώνεται συνεχώς, σε συνεχή συνεργασία με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (ETHNOFEST), με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού
υλικού στα σχολεία της επικράτειας.

2. Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το ταξίδι του Καραγκιόζη στις Μουσικές της Ελλάδoς» καθώς και τη συνοδευτική μουσειοσκευή με τίτλο «Οι Μουσικές της Ελλάδας μέσα από το Θέατρο Σκιών», η οποία διατίθεται ως δανειστικό υλικό σε σχολεία της επικράτειας.

Η μουσειοσκευή σχεδιάστηκε το 2009 από τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α (πρώην Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης - Κέντρο Εθνομουσικολογίας και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Το περιεχόμενό της αφορά στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και το Θέατρο Σκιών.

3. Εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία PDF, υπερσύνδεσμοι, παραδείγματα καλών πρακτικών) που έχει σχεδιαστεί από πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μουσεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικούς οργανισμούς κ.ά., προκειμένου να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για:
- τις παραδοσιακές τεχνικές,
- τη μεσογειακή διατροφή,
- τη καλλιέργεια της μαστίχας,
- τα Ιερά Δάση των Χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας.

Το αποθετήριο θα συμπληρώνεται διαρκώς από νέο εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνσή μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε σκέψεις και ιδέες για καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως στοιχείο της συλλογικής του ταυτότητας και αυτογνωσίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων, Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς σας.

Η Διευθύντρια
Σταυρούλα Φωτοπούλου

Σχετικά Άρθρα