edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Ασφαλούς Χρήσης Ποδηλάτου "ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/201641/Δ2/21-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Δ.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210344.3318
210344.3272
210-344.2212
210-344.3273
Fax : 210-344.3390

ΘΕΜΑ : Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. Φ13/186621/Δ2/01-11-2017 εισερχόμενο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 44/30-10-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου με τίτλο: «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» σε Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’), Γυμνάσια και Λύκεια, διάρκειας μίας (01) διδακτικής ώρας για την θεωρητική εκπαίδευση και μίας (01) διδακτικής ώρας για την βιωματική εκπαίδευση.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις:

α. οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών/τριών να πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων και σχετική απόφασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών.

β. η συμμετοχή των μαθητών στη συγκεκριμένη ενημέρωση να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας ή με τον/την Υπεύθυνο/η σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ. η ενημέρωση των μαθητών/τριών να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.

δ. να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2313071042.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Γενικές Πληροφορίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» δημιουργήθηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ACTIVE HELLAS, που έχει ως βασικούς τομείς δράσης την Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, και το Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού & νέους/νέες όλων των τάξεων Γυμνασίου & Λυκείου, που έχουν επαρκή γνώση οδήγησης ποδηλάτου. Χωρίζεται σε δυο εκπαιδευτικές ενότητες και υλοποιείται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών (γυμναστές - ποδηλάτες) σε Σχολεία της Χώρας. Επίσης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, Περιφέρειες, Δήμους, Τροχαία, Επιμελητήρια και άλλους φορείς, το πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί και σε άλλους Δημόσιους Χώρους όπως, πλατείες, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, κ.ά..

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αναγνωρίζουν τα σήματα που αφορούν τη διακίνηση των τροχοφόρων, να ‘’διαβάζουν’’ τους κινδύνους που παραμονεύουν στο δρόμο και πώς να τους αποφεύγουν, να σχεδιάζουν ασφαλείς διαδρομές με το ποδήλατο τους, να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες.

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιούνται ποδήλατα διαφόρων τύπων και κατηγοριών, εξοπλισμός και κράνη, που πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Σχολεία

  Το πρόγραμμα «ΠοδηλατίΖΩ με Ασφάλεια» απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικών σχολείων (τάξεων Δ΄, Ε’ & ΣΤ’), Γυμνασίων και Λυκείων και η συμμετοχή τους είναι Δωρεάν και Προαιρετική. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δυο εκπαιδευτικά σκέλη:

α) το θεωρητικό, που πραγματοποιείται σε εσωτερικό χώρο του σχολείου (αίθουσα, γυμναστήριο, αμφιθέατρο, κλπ) και διαρκεί μία διδακτική ώρα (45’), ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών και

β) το Βιωματικό, που γίνεται στον αύλειο χώρο του σχολείου, ο οποίος οριοθετείται και διαμορφώνεται κατάλληλα από τους εκπαιδευτές & εθελοντές της “Active Hellas” σε ποδηλατική πίστα κυκλοφοριακής αγωγής. Ο μέσος χρόνος εκπαίδευσης είναι μία διδακτική ώρα (45’) για εικοσιπέντε (25) παιδιά.

Υλοποίηση

Για την Υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου ή από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό, εθελοντική μαθητική ομάδα η οποία μπορεί να αποτελείται από ένα κανονικό σχολικό τμήμα ή από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων.

Εξοπλισμός

Οι μαθητές ΔΕΝ χρειάζεται να φέρουν μαζί τους τα ποδήλατα τους η εξοπλισμό.

Η Active Hellas Κοιν.Σ.ΕΠ. διαθέτει για το πρόγραμμα «ΠοδηλατίΖΩ με Ασφάλεια», ποδήλατα διαφόρων τύπων και κατηγοριών, κατάλληλα ώστε να προσαρμόζονται στις ηλικιακές ομάδες του προγράμματος καθώς και εξοπλισμό και κράνη, που πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Ένταξη σχολείων στο πρόγραμμα

Για την ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα θα πρέπει γίνει ηλεκτρονική αίτηση από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Σχετικά Άρθρα