edu.klimaka.gr

Συμμετοχή Σχολείων στο Πρόγραμμα Erasmus+ «Reflecting 4 Change (R4C)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)»

Αρ.Πρωτ.172889/ΓΔ4/21-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Α. Ρηνάκη (Π.Ε.)
Α. Νιγιάννης (Δ.Ε.)
Ι. Ζυμβρακάκης (Ε.Α.Ε.)
Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3443291 (Π.Ε.)
210-3442237 (Δ.Ε.)
210-3443797 (Ε.Α.Ε.)
210-3443617 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS+KA3: “Reflecting 4 Change (R4C)”

Σας διαβιβάζουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS+KA3: “Reflecting 4 Change (R4C)”.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Αρ.Πρωτ.13436/11-12-2020/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έργο ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
Υπεύθυνη Έργου: Γεωργία Φέρμελη
Email: r4change(ΣΤΟ)iep.edu.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)»

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 57/10-12-202 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)», καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου R4C το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο Reflecting for Change (R4C) έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης «εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία.

Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας και έναν οδικό χάρτη σε μια απόπειρα να εισάγει μία κουλτούρα αλλαγής η οποία εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόσληψη της αειφόρου καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα ελληνικά σχολεία (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης /Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ...) που θα συμμετέχουν στο R4C θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου» και να ενισχύσουν την «ψηφιακή ωριμότητα». Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το «ανοικτό σχολείο», το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχουν επιλεγεί με την Πράξη 55/26-11-2020 του ΔΣ του ΙΕΠ σχολεία του Έργου OSOS, τα οποία έχουν την εμπειρία στην εφαρμογή του πλαισίου του «ανοικτού σχολείου» και τα οποία θα συμμετέχουν και στο Έργο R4C, ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση των σχολείων που να συμμετέχουν και εκτός των σχολείων του έργου OSOS.

Στην παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν για τη φάση της εφαρμογής του έργου επιπλέον 20 σχολεία (και 10 αναπληρωματικά) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

 • Ενημέρωση/ επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του OSOS και του R4C.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτότυπων «Σχεδίων» και αξιολόγησή τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων.
 • Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου.
 • Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.
 • Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του έργου προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της φάσης εφαρμογής ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο «Ανοιχτό σχολείο» με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/αναδειχθούν:

 • οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,
 • η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
 • η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική,
 • η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,
 • η καλλιέργεια στους/στις μαθητές/-τριες κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης,
 • η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
 • η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
 • η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας,
 • η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των σχολείων.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

 1. Ενδιαφέρον και εμπειρία σχολείου και παιδαγωγικής ομάδας.
 2. Πρωτοτυπία προτεινόμενης πρότασης δράσης στο πλαίσιο του R4C (προτάσεις με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.). Ειδικότερα τα σχολεία καλούνται να επιλέξουν παραδειγματικά προγράμματα (inspiriting projects) που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοθέση του έργου OSOS (https://www.openschools.eu/inspiration/) και να καταθέσουν συνοπτική περιγραφή δικής τους πρότασης δράσης βάσει του παραδειγματικού προγράμματος (Inspiring Project) που θα έχουν επιλέξει.
 3. Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη βαθμίδα (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ...) και τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικο-οικονομικής στρωματοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του ζητούμενου, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος σχολικών μονάδων, μπορούν να επιλεγούν περισσότερες σχολικές μονάδες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική και δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση των σχολείων.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/Διευθύντριας, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/r4c/). Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 πρωινή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοθέση του Ι.Ε.Π. και να κοινοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στα σχολεία μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Σχετικά Άρθρα