edu.klimaka.gr

5η Ημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού στην Αρχαία Μεσσήνη 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΠΟΥΓΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.145586/Δ5/23-11-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
Π. Τσαπατσάρης
Μ. Αποστόλου
Τηλέφωνο : 210 344 2210
210 344 2753
210 344 3516
Email : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: ««γκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «5η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2022-2023»
ΣΧΕΤ.: α) τη με αριθμ. 1614/Υ1/08.01.2022 (ΦΕΚ 8/τ. Β/2020) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) το με αριθ. πρωτ. 66725/Δ5/01.06.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) το με αριθμ. πρωτ. 143756/Δ5/18.11.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 62/17-11-2022 απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «5η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού» από το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ’-Στ’ τάξεων Δημοτικού και όλων τάξεων Γυμνασίου, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της χώρας και των ελληνόφωνων σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και πρόκειται να υλοποιηθεί διά ζώσης στο στάδιο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, μετά την παραχώρησή του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στις 27-28 Απριλίου 2023 από καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου.

Η διεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισμού έχει ως σκοπό την αναβίωση αρχαίων Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Στο πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνονται δρομικά αγωνίσματα, ρίψη λίθου και άλμα σε μήκος άνευ φοράς. Η εκκίνηση στα αγωνίσματα των δρόμων γίνεται με το σύστημα της ύσπληγας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη του πνεύματος ευγενούς άμιλλας, όπως αυτό αναδείχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα και μάλιστα στον φυσικό του χώρο. Με αυτούς τους αγώνες θα αναδειχθεί η σπουδαιότητα της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας σε συνάρτηση με το αθλητικό ιδεώδες, όπως αυτό αναδείχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, και την ένταξη αυτού στον σύγχρονο τρόπο ζωής καθώς και με τη μύηση των παιδιών στα μυστικά του υγιούς αθλητισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του υποβαλλόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι κατά βάση γνωστικοί αλλά και κατ’ επέκταση ψυχοσυναισθηματικοί. Το Πρόγραμμα συνδέεται με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Ιστορίας-μυθολογίας, της Φυσικής Αγωγής, των Εικαστικών και της Μουσικής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/-ήτριες.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 4. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος στις 27-28 Απριλίου 2023 και ο χρόνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 6. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές /ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών /-τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης. Επίσης, ο εν λόγω φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών, μαθητριών.
 7. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στις αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 8. Η μετακίνηση των μαθητών/-τριών προς τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και να τηρούνται απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, για τις εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 9. Το πρόγραμμα να υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του.
 10. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών ή προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 11. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
 12. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων.
 13. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 14. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., θα αναγραφεί στην Προκήρυξη (Αναλυτικός Οδηγός) η έγκριση της τρέχουσας χρονιάς 2022-2023 σε αντικατάσταση της έγκρισης για το σχ. έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Καλαμάτα,   1η Δεκεμβρίου 2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ
Ταχ. Δ|νση : Πρωτοελλαδικού Μεγάρου,
Ακοβίτικα Καλαμάτας
Ταχ. Κώδικας : 24100
E-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : Σταμάτης Παππάς 6978976999
Τηλέφωνο : 27210 92022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα πολύ ξεχωριστό πρόγραμμα στον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Θα σας ενημερώσουμε και θα σας βοηθήσουμε σε ότι χρειαστείτε. Θα προσπαθήσουμε τα βιώματα των παιδιών και των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν ή θα παρακολουθήσουν να τους μείνουν αξέχαστα.
Επειδή ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«5η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού – Αναλυτικός Οδηγός Συμμετοχής»

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος: 5η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ- Κλασικού Αθλητισμού

Διοργάνωση: Εκπαιδευτήρια Μπουγά & Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Τόπος διεξαγωγής: Στάδιο Αρχαίας Μεσσήνης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Δικαίωμα συμμετοχής: Μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων (Δ’, Ε’, Στ’ τάξεις), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδος καθώς και ελληνόφωνων σχολείων του εξωτερικού

Εγκρίσεις υλοποίησης προγράμματος: αρ. πρωτ. 143756/Δ5/18.11.2022 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – αρ. πρωτ. 236191/27-05-2022 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση: 24 Φεβρουαρίου 2023

Υποβολή δήλωσης συμμετοχής: έως 10 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση προγράμματος διεξαγωγής: 29 Μαρτίου 2023

Αποστολή ονομαστικής κατάστασης συμμετεχόντων: έως 3 Απριλίου 2023

Διεξαγωγή προγράμματος: Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

Α. Έως 10 Μαρτίου 2023 να υποβάλει την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας την φόρμα https://forms.gle/LdJF6CcK8AzWS8i46 στην οποία θα δηλώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών σε κάθε αγώνισμα.

Β. έως 3 Απριλίου 2023 να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. την ονομαστική κατάσταση συμμετοχής (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Επισημαίνεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του σχολείου, απαιτείται και η αρχική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής και η αποστολή της ονομαστικής κατάστασης συμμετοχής αποκλειστικά εντός των αναφερόμενων προθεσμιών.

Κάθε σχολείο θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα τη μία από τις δύο ημέρες διεξαγωγής (27 Απριλίου για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και 28 Απριλίου για τα σχολεία δευτεροβάθμιας).

Το οριστικό πρόγραμμα διεξαγωγής του αθλητικού προγράμματος θα ανακοινωθεί στις 29 Μαρτίου 2023.

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση: Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 στις 6μμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση του Προγράμματος κατά την οποία θα δοθούν πρόσθετες πληροφορίες στα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή ή επιθυμούν να δηλώσουν. Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης θα υπάρξει διαθέσιμος χρόνος για διατύπωση αποριών και διευκρινιστικών ερωτημάτων.

Σύνδεσμος για τη διαδικτυακή ενημέρωση https://virtualclass.bougasschool.gr/b/5-4-oko-nbl-7f9

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

● Για μαθητές & μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων:

α) Αγώνας Δρόμου μισού (1/2) σταδίου
β) Αγώνας Δρόμου ενός (1) σταδίου
γ) Αγώνας Δρόμου δύο (2) σταδίων
δ) Μήκος άνευ φοράς
ε) Ρίψη λίθου

● Για μαθητές & μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων:

α) Αγώνας Δρόμου ενός (1) σταδίου
β) Αγώνας Δρόμου δύο (2) σταδίων
γ) Μήκος άνευ φοράς
δ) Ρίψη λίθου
ε) Ακόντιο

Επισημάνσεις:

- Τα αγωνίσματα των δρόμων διεξάγονται σε ανώμαλο έδαφος
- Βάρος λίθου Δημοτικών Σχολείων: 1 κιλό (κορίτσια - αγόρια)
- Βάρος λίθου Γυμνασίων: 2 κιλά για κορίτσια - 3 κιλά για αγόρια
- Βάρος λίθου Λυκείων: 4 κιλά (κορίτσια - αγόρια)
- Μήκος Δρόμου ενός (1) σταδίου: περίπου 192 μέτρα
- Τα βάρη και οι αποστάσεις είναι υπολογισμένα κατά προσέγγιση
- Τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν προσομοιάζοντας πρακτικές των αρχαίων αγώνων (π.χ. μηχανισμός εκκίνησης αγώνων δρόμου). Για περισσότερα, παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο
https://youtu.be/QGV3vAJOzBg
https://youtu.be/aGuXMPgkX0s

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

● Για τα Δημοτικά Σχολεία οι γεννηθέντες/θείσες τα έτη 2009 έως και 2013 που φοιτούν στην Δ’, Ε’ ή Στ’ τάξη

● Για τα Γυμνάσια οι γεννηθέντες/θείσες τα έτη 2006 έως και 2010

● Για τα Λύκεια οι γεννηθέντες/θείσες τα έτη 2004 έως και 2007

Το κάθε σχολείο δύναται να συμμετάσχει με έως πέντε (5) μαθητές και πέντε (5) μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα, εκτός από το ακόντιο (Γυμνασίων – Λυκείων) όπου έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως δύο (2) μαθητές και δύο (2) μαθήτριες.

Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε ΈΝΑ μόνο αγώνισμα.

Μετά από τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των ονομαστικών καταστάσεων συμμετοχής (07/04/2023), καμία αλλαγή ή προσθήκη σε συμμετέχοντες ή σε αγωνίσματα δεν θα είναι εφικτή.

Το όριο των μαθητών που μπορούν να αγωνιστούν είναι 800 ανά ημέρα. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε 30 περίπου σχολεία ανά ημέρα, συνεπώς τα πρώτα 30 σχολεία ανά ημέρα που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό θεατών.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών: Ο Διευθυντής του κάθε σχολείου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου του θα συμπληρώσει και θα αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή την κατάσταση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών-μαθητριών (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.): Κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει να διαθέτει έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ που να επιτρέπει τη συμμετοχή σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα: Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική ενυπόγραφη δήλωση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα (βλ. υπόδειγμα στο παράρτημα).

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά Β, Γ και Δ παραμένουν στο σχολείο και η ύπαρξή τους βεβαιώνεται στην ονομαστική κατάσταση συμμετοχής.

Οι συνοδοί 20΄ πριν την έναρξη των αγώνων θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία της διοργάνωσης τις πρωτότυπες ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

● Τα αγωνίσματα των δρόμων θα διεξαχθούν σε προκριματικές σειρές (4-6 ατόμων) και η πρόκριση θα κρίνεται βάσει της σειράς τερματισμού σε κάθε σειρά (χωρίς χρονομέτρηση).

● Η οργανωτική επιτροπή θα ανακοινώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό προκρινόμενων από κάθε σειρά στα δρομικά αγωνίσματα - αναλόγως των συμμετεχόντων/ουσών - μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης ονομαστικών καταστάσεων συμμετοχής (07/04/2023).

● Στα υπόλοιπα αγωνίσματα κάθε συμμετέχων/ουσα θα έχει δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών.

● Προτείνεται όλοι/ες οι αγωνιζόμενοι/ες να φορούν λευκό μπλουζάκι (ή και συνολικά λευκή αθλητική περιβολή εφόσον είναι δυνατόν).

● Θα δοθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες σε κάθε αγώνισμα.

● Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στους αγώνες, καθώς και τα σχολεία, θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

● Το αγωνιστικό πρόγραμμα αρχίζει στις 10 πμ και ολοκληρώνεται στις 13.30.

● Η συνοδεία των μαθητών/τριών θα γίνεται με ευθύνη του κάθε σχολείου.

● Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να παρακολουθήσει τους αγώνες χωρίς να είναι απαραίτητο να πάρει μέρος στο αγωνιστικό κομμάτι.

● Τα έξοδα μετακίνησης ή διατροφής των μαθητών-τριών καθώς και των συνοδών θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τα σχολεία και τους συμμετέχοντες.

● Μαθητές/τριες και συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα δωρεάν εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2173/Β/13-7-2016), οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται μειωμένη τιμή στο εισιτήριο του αρχαιολογικού χώρου.

● Κατά τη διαδρομή των αποστολών έως το χώρο διεξαγωγής των αγώνων, θα πραγματοποιείται σύντομη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

● Ο Δήμος Μεσσήνης θα παρέχει χημικές τουαλέτες για καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.

● Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα παρευρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής ιατρός.

● Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους διεξαγωγής των αγωνισμάτων εφόσον κριθεί αναγκαίο.

● Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τους διοργανωτές των αγώνων.

Φιλικά
Φ. Μπουγάς

Σχετικά Άρθρα