edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση σε ΣΔΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3394/2021

Αριθμ. Κ1/84836
Kαθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 71 και της παρ. 2β του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του πδ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) της υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),
η) της υπ’ αρ. 5953/2014 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).» (Β’ 1861).
2. Την από 17-06-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
3. Tην υπό στοιχεία Φ.1/Γ/386/72262/Β1/17-06-2021 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης και τη διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που αναγράφονται στο άρθρο 2, με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών.

2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μια περιφέρεια και μέχρι τρία(3) Σ.Δ.Ε. ή εκτός έδρας Τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης. O χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, καθορίζονται στην σχετική πρόσκληση.
Η αίτηση κοινοποιείται με μέριμνα των υποψηφίων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

3. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπαιδευτικοί οι οποίοι: α) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση, γ) έχουν ήδη αποσπαστεί για το σχολικό έτος, το οποίο αφορά η πρόσκληση, σε σχολικές μονάδες, υπηρεσίες ή φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., δ) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους τα πέντε (5) τελευταία έτη, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο (εκτός αν η ανάκληση οφειλόταν σε υπηρεσιακές ανάγκες ή σε σοβαρούς λόγους υγείας).

Άρθρο 2
Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων εκπαιδευτικών

Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες διδακτικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας ως προς τους γραμματισμούς, ως ακολούθως:

Γνωστικό Αντικείμενο Α’ Ανάθεση Β’ Ανάθεση
1. Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02  
2. Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04,
ΠΕ86
(με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)
3. Πληροφορική ΠΕ86  
4. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ06  
5. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ78 ΠΕ01, ΠΕ02,
ΠΕ80
(με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν
σε πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)
6. Φυσικές Επιστήμες ΠΕ04,
ΠΕ85
(με προτεραιότητα σε πτυχία που
αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ03, ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ88.05 ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ85,
(με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν
σε πρώην ΠΕ 12.08)

Άρθρο 3
Κριτήρια και μοριοδότηση μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια και ανά Σ.Δ.Ε. γίνεται βάσει των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης, που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

18

 

1.1.α Διδακτορικό

   

11

1.1.β Μεταπτυχιακό

   

8

1.1.γ Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

   

4

1.1.δ Δεύτερο Διδακτορικό     2
1.1.ε Δεύτερο Μεταπτυχιακό     1

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

4

 

1.2.α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε., ο οποίος λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

13

   

2.1 Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

   

5

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ)
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(Διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

   

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

1

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

1,5

3.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1  

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    0,5

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

    0,75

3.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

    1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

     

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

2

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

   

2

ΣΥΝΟΛΟ : 40

Άρθρο 4
Διαδικασία μοριοδότησης

1. Ο έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων διενεργείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, η μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 και η σύνταξη των προσωρινών αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών(03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων στον ιστότοπο που καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο.

Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 και αναρτώνται στον ιστότοπο που ορίζεται στην πρόσκληση οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι ισχύουν για ένα σχολικό έτος.

3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης έχουν δικαίωμα εντός τριών(3) ημερών από την ανάρτησή τους να δηλώσουν εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση), εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από αυτούς. Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, εφόσον προκύψει κενούμενη θέση στα Σ.Δ.Ε. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος των οριστικών πινάκων.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής και απόσπασης

1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών. Οι θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας των γραμματισμών (σε Α’ και Β’ ανάθεση), όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων. Με την ίδια σειρά προτεραιότητας καλύπτονται τα κενά των γραμματισμών στα εκτός έδρας Τμήματα.

2. Στις περιπτώσεις που ένας γραμματισμός δύναται να ανατεθεί, ως Α’ ανάθεση, σε περισσότερες από μία ειδικότητες εκπαιδευτικών, επιλέγεται ο/η εκπαιδευτικός με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων. Ομοίως και για την περίπτωση της Β’ ανάθεσης.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος που υπερέχει στο κριτήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο παραπάνω κριτήριο, προηγείται ο υποψήφιος που υπερέχει στο κριτήριο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ». Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτό, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Ο ακριβής τόπος και χρόνος της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., είκοσι τέσσερις(24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

4. Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπάσεις έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης δεν γίνεται δεκτή, παρά μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους, που τεκμηριώνονται. Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Άρθρο 6
Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/74940/2020 υπουργική απόφαση «Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Β’ 2491).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


Καταργήθηκε το Αρ.Πρωτ.Κ1/74940/16-06-2020 στο ΦΕΚ 2491/2020

Καταργήθηκε το Αρ.Πρωτ.Κ1/49923/26-03-2018 στο ΦΕΚ 1151/2018

Αντικαταστάθηκε η υπ.αρ.πρωτ.Κ1/121500/17-07-2017/ΥΠΠΕΘ

Αντικαταστάθηκε η υπ. αρ.πρωτ. Κ1/128698/03-08-2016/ΥΠΠΕΘ

Σχετικά Άρθρα