edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών για Στελέχωση ΔΟΑΤΑΠ (Συμπληρωματική)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΟΑΤΑΠ

Α.Π.15808/06-04-2021/ΔΟΑΤΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Δ/νση Διοικ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού
Πληροφορίες
Τηλ.: 210-5281016
Ε-mail: prosopiko(ΣΤΟ)doatap.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξημένων προσόντων Κλάδων Νομικής, Θετικών Επιστημών, Μηχανικών, Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε (5) σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), καλύπτοντας θέσεις Ειδικών Εισηγητών.

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Εισηγητών στους ακόλουθους Κλάδους:

 • Νομικής/Πολιτικών Επιστημών/Κοινωνικών Επιστημών
 • Θετικών Επιστημών
 • Μηχανικών και
 • Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής

οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε (5) σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 12-07-2021 μέχρι 26-07-2021.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν αποκλειστικά εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες σε θέσεις Ειδικών Εισηγητών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ και ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

Κλάδων Νομικής/Πολιτικών Επιστημών/Κοινωνικών Επιστημών

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

 • ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κλάδος Θετικών Επιστημών,

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

 • ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 • ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
 • ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
 • ΠΕ 04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
 • ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ12.10 ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Κλάδος Μηχανικών

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

 • ΠΕ 81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ 84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ 85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κλάδων Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

 • ΠΕ 87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ 87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ 87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΠΕ 87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
 • ΠΕ 87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ 87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΠΕ 87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΡΟΛΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (αρ. 10, Ν. 3328/2005)

Ειδικοί Εισηγητές

1. Το έργο του Δ.Σ., των Τμημάτων και των Εκτελεστικών Επιτροπών του ΔΟΑΤΑΠ, υποβοηθείται από τους Ειδικούς Εισηγητές.

2. Έργο των ειδικών εισηγητών, ιδίως, είναι: α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η γραπτή εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, β) η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους, γ) η συλλογή πληροφοριών και η μελέτη γενικών και ειδικών ζητημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

3. Οι ειδικοί εισηγητές συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, στα όργανα του Οργανισμού κάθε φορά που συζητείται θέμα για το οποίο έχουν συντάξει εισήγηση. 'Αμεσος προϊστάμενός τους είναι ο Πρόεδρος ή, μετά από σχετική εξουσιοδότηση, ένας αντιπρόεδρος.

4. Προσόντα Ειδικών Εισηγητών βάσει του Ν.3328/2005 (άρθρο 10):

α) πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο,

β) επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που αποδεικνύεται με:

 1. διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή
 2. μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή
 3. αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης,
 4. η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Κατά την επιλογή λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

 1. Να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω Κλάδων της περιοχής ευθύνης τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.
 2. Ακολούθως, με τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαβιβάσουν, το αργότερο ως 30-07-2021, τις υποβληθείσες αιτήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προσωπικού του ΔΟΑΤΑΠ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 3. Μετά τον έλεγχο και έγκριση των υποψηφίων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν σε περαιτέρω έλεγχο κωλυμάτων της λίστας των επιλεγμένων υποψηφίων που θα τους αποσταλεί από τον ΔΟΑΤΑΠ προς έλεγχο.
 4. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των Διευθύνσεων στον ΔΟΑΤΑΠ και
 5. Η αποστολή από τον ΔΟΑΤΑΠ της τελικής λίστας υποψηφίων αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην Υπουργό ΥΠΑΙΘ, προς τελική έγκριση.

Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδικού εισηγητή. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν πέντε (5) σχολικά έτη. Η διάρκειά τους μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.

Oι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα Excel όπου θα περιέχονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αριθμός μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση οργανικής, Κώλυμα απόσπασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφή κωλύματος (αν υπάρχει).

Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Το Τμήμα Προσωπικού του ΔΟΑΤΑΠ

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΟΑΤΑΠ 2020-21

Αρ.Πρωτ.130535/Ε2/29-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Τμήμα Α’ - Α/ΘΜΙΑ:
Αιμ. Λυμπεράκη  210 3443266
e-mail : elymperaki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τμήμα Β΄- Β/ΘΜΙΑ:
Ε. Μπιγέρη  210 3442280
e-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Για τις κατηγορίες και τα προσόντα:
Α. Γιοχάλας  210 3442009
e-mail : degov(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) και 93173/E2/15-07-2020 (ΑΔΑ:6ΥΚ946ΜΤΛΗ-ΣΩΠ) εγκυκλίων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» και «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄)», αντίστοιχα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υποβλήθηκε ικανός αριθμός αιτήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής για τη στελέχωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) προκειμένου να καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 29-09-2020 μέχρι και 09-10-2020. Καθώς οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τα παρακάτω ειδικά προσόντα.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

1) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web ( Server Side, Backend)

α) Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως σε PHP.
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.
 • Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.

β) Επιθυμητά Προσόντα

 • Object Oriented PHP7
 • Εμπειρία σε PHP Frameworks (π.χ. Yii2, Drupal 7-8, Laravel, SLIM)
 • Εμπειρία σε Java EE , Spring Framework
 • RDBMS (MySQL, SQL Server, MariaDB)
 • Object-relational mapping frameworks Hibernate (Java EE), Entity API Drupal, Eloquent ORM Laravel, Yii Active Record, Doctrine PHP ORM
 • SOAP/REST Web Services Creation, Consumption
 • Shell scripting (Bash, PowerShell)
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως NetBeans IDE, Visual Studio Code, Sublime Text, Ninja Python IDE

2) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web ( Client Side, Frontend)

α) Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη frontend διαδικτυακών εφαρμογών
 • Δημιουργία web client frontend με responsive design
 • Γνώση Τεχνικών και Design Patterns για UX (User Experience)
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.
 • Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.

β) Επιθυμητά Προσόντα

 • HTML5, CSS3, Bootstrap Framework / Bootstrap Native Framework
 • JavaScript Programming και εμπειρία σε JavaScript Client Side Frameworks (π.χ. AngularJS ή Vue.js ή React.js)
 • UX design, Responsive Design
 • REST Web Services Consumption
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως Visual Studio CODE, NetBeans IDE, Sublime Text, Ninja Python IDE
 • Επαγγελματικός σχεδιασμός CSS Templates (Grid κτλ.)
 • Shell scripting (bash)

3) Διαχειριστής Συστημάτων Linux (Linux System Administrator) και Δικτύων

α) Καθήκοντα

 • Εγκατάσταση διανομών linux (κυρίως server) σε μηχανήματα, πραγματικά ή εικονικά (VM)
 • Προσθήκη/ αφαίρεση/ διαχείριση χρηστών και ρύθμιση της πρόσβασης (π.χ. ssh) και των δικαιωμάτων τους
 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και ρύθμιση (setup) των server και των services
 • Stress Test εφαρμογών σε συνεργασία
 • Monitoring καλής λειτουργίας των server και των υπηρεσιών με χρήση Monitoring tools (π.χ. Nagios, Monit)
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού και staging περιβάλλοντος
 • Backup και restore εφαρμογών και/ή βάσεων δεδομένων
 • Ρύθμιση firewalls και της ασφάλειας για προστασία των servers και των εφαρμογών και των δεδομένων τους
 • Αναγνώριση και επιδιόρθωση δικτυακού προβλήματος και βλάβης υλικού.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.
 • Προσαρμογή της δικτυακής λειτουργίας στις απαιτήσεις των χρηστών και στη Πολιτική Ασφαλείας
 • Εγκατάσταση ή διευθέτηση της εγκατάστασης νέου υλικού (hardware), όπως υπολογιστές, εξαρτήματά τους, περιφερειακές συσκευές και νέου λογισμικού (software).
 • Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου.

β) Επιθυμητά Προσόντα

 • Debian/Ubuntu GNU/Linux, Red Hat/ Fedora/ CentOS System Administration
 • Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash)
 • Apache/Nginx, Apache Tomcat Web /Application Server Administration
 • Ρύθμιση και παραμετροποίηση Iptables/ firewalld/ ufw
 • MySQL, MariaDB Administration
 • Postfix Mail Server Administration
 • Καλή γνώση αρχιτεκτονικής εγκαταστημένου εξοπλισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε υποδομές δικτύων (OSI)
 • Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της περιοχής ευθύνης τους. Ακολούθως, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να προβούν στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και στα δηλούμενα στοιχεία των εκπαιδευτικών και να διαβιβάσουν, το αργότερο ως 15-10-2020 τις υποβληθείσες αιτήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα Excel όπου θα περιέχονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αριθμός μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση οργανικής, Κώλυμα απόσπασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφή κωλύματος (εάν υπάρχει).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.93173/Ε2/15-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ ΔΔΕ):
Τμήμα Α΄-Α/ΘΜΙΑ: Αιμ. Λυμπεράκη
Τηλ: 2103443266
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τμήμα B΄-B/ΘΜΙΑ:
Ε. Μπιγέρη
Τηλ. : 210 3442280
e-mail: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Για τις κατηγορίες και τα προσόντα:
Π. Γεωργακόπουλος-Κ. Ασβεστάς-Δ. Κουμούτσος
Τηλ.: 210-3442055, 210-3443833, 210-3442056

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 εγκυκλίου «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υποβλήθηκε ικανός αριθμός αιτήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 16-07-2020 μέχρι 21-07-2020. Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

1) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web ( Server Side, Backend)

α) Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως σε PHP.
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες

β) Επιθυμητά Προσόντα

 • Object Oriented PHP7
 • Εμπειρία σε PHP Frameworks (π.χ. Yii2, Drupal 7-8, Laravel, SLIM)
 • Εμπειρία σε Java EE , Spring Framework
 • RDBMS (MySQL, SQL Server, MariaDB)
 • Object-relational mapping frameworks Hibernate (Java EE), Entity API Drupal, Eloquent ORM
 • Laravel, Yii Active Record, Doctrine PHP ORM
 • SOAP/REST Web Services Creation, Consumption
 • Shell scripting (Bash, PowerShell)
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως NetBeans IDE, Visual
 • Studio Code, Sublime Text, Ninja Python IDE

2) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web ( Client Side, Frontend)

α) Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη frontend διαδικτυακών εφαρμογών
 • Δημιουργία web client frontend με responsive design
 • Γνώση Τεχνικών και Design Patterns για UX (User Experience)
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες

β) Επιθυμητά Προσόντα

 • HTML5, CSS3, Bootstrap Framework / Bootstrap Native Framework
 • JavaScript Programming και εμπειρία σε JavaScript Client Side Frameworks (π.χ. AngularJS ή Vue.js ή React.js)
 • UX design, Responsive Design
 • REST Web Services Consumption
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως Visual Studio CODE,
 • NetBeans IDE, Sublime Text, Ninja Python IDE
 • Επαγγελματικός σχεδιασμός CSS Templates (Grid κτλ.)
 • Shell scripting (bash)

3) Διαχειριστής Συστημάτων Linux (Linux System Administrator)

α) Καθήκοντα

 • Εγκατάσταση διανομών linux (κυρίως server) σε μηχανήματα, πραγματικά ή εικονικά (VM)
 • Προσθήκη/ αφαίρεση/ διαχείριση χρηστών και ρύθμιση της πρόσβασης (π.χ. ssh) και των δικαιωμάτων τους
 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και ρύθμιση (setup) των server και των services
 • Stress Test εφαρμογών σε συνεργασία
 • Monitoring καλής λειτουργίας των server και των υπηρεσιών με χρήση Monitoring tools (π.χ. Nagios, Monit)
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού και staging περιβάλλοντος
 • Backup και restore εφαρμογών και/ή βάσεων δεδομένων
 • Ρύθμιση firewalls και της ασφάλειας για προστασία των servers και των εφαρμογών και των δεδομένων τους

β) Επιθυμητά Προσόντα

 • Debian/Ubuntu GNU/Linux, Red Hat/ Fedora/ CentOS System Administration
 • Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash)
 • Apache/Nginx, Apache Tomcat Web /Application Server Administration
 • Ρύθμιση και παραμετροποίηση Iptables/ firewalld/ ufw MySQL,
 • MariaDB Administration
 • Postfix Mail Server Administration

4) Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ

α) Καθήκοντα:

 • Αναγνώριση και επιδιόρθωση δικτυακού προβλήματος και βλάβης υλικού.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.
 • Προσαρμογή της δικτυακής λειτουργίας στις απαιτήσεις των χρηστών και στη Πολιτική Ασφαλείας
 • Εγκατάσταση ή διευθέτηση της εγκατάστασης νέου υλικού (hardware), όπως υπολογιστές, εξαρτήματά τους, περιφερειακές συσκευές και νέου λογισμικού (software).
 • Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου.
 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπολογιστικών συστήματων, του υπολογιστικού και περιφερειακού εξοπλισμού του Υπουργείου καθώς και εντοπισμός αναγκών για την ανάπτυξη, επέκταση, βελτίωση και αναβάθμισή τους.
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υπολογιστικού και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες συντήρησής τους.

β) Επιθυμητά Προσόντα:

 • Καλή γνώση αρχιτεκτονικής εγκαταστημένου εξοπλισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε υποδομές δικτύων (OSI)
 • Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ.
 • Γνώση PowerShell.
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε Windows Server 2008-2012
 • Γνώση διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων Linux.
 • Καλή εμπειρία εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με μη τεχνικό προσωπικό.

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της περιοχής ευθύνης τους. Ακολούθως, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να προβούν στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και στα δηλούμενα στοιχεία των εκπαιδευτικών και να διαβιβάσουν, το αργότερο ως 24-07-2020 τις υποβληθείσες αιτήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Oι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα Excel όπου θα περιέχονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αριθμός μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση οργανικής, Κώλυμα απόσπασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφή κωλύματος (αν υπάρχει).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα