edu.klimaka.gr

Απόσπαση Εκπαιδευτικών Εντός ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ (Διευκρινίσεις)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΠΕ

Αρ.Πρωτ.81082/Δ2/18-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣ19-2ΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : A/θμια: ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
B/θμια: dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Α/θμια: Ο. Ιντζέ, Ε. Εμμανουηλίδου, Κ. Τουμπακάρη, Μ. Ντόβα, Σ. Γιάχου
Β/θμια: Ξ.Ρωσσέτη, Ν.Κονδύλης, Τρ.Μεϊμάρης, Ν. Τσιαφίτσα, Ε. Μπιγέρη

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ»
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 67353/Δ2/15-6-2011 εγκύκλιος σχετικά με την υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παραπάνω σχετική εγκύκλιό μας (σ.σ. αναφέρεται στην τότε εγκύκλιο αποσπάσεων) θα πρέπει να ισχύουν και για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των αποσπάσεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.361.271/27/30478/Δ1/21-03-2002/ΥΠΕΠΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Γ
Τηλ. για Α/θμια: 3234895
Τηλ. για Β/θμια: 3226070

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ»

Όπως είναι γνωστό από τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφάλαιο Γ', παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 1566/1985 προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλο σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες για ένα δίμηνο με απόφαση του Διευθυντή Εκπ/σης Π.Ε. ή Δ.Ε.

Παράταση της απόσπασης αυτής μπορεί να γίνει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Η απόσπαση εκπαιδευτικών εκτός της οργανικής τους θέσης στη σχολική μονάδα είναι ένα εξαιρετικό διοικητικό μέτρο και πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, αναγόμενοι στο συμφέρον λειτουργίας των σχολείων ή άκρως εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό η σε μέλη της οικογενείας του.

Οπωσδήποτε με τις αποσπάσεις αυτές πρέπει να επιδιώκεται η πληρέστερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, να αποφεύγεται όμως η αλλαγή κάθε φορά των διδασκόντων χωρίς σπουδαίο λόγο, η οποία αποβαίνει σε βάρος των διδασκομένων.

Ειδικότερα είναι εντελώς ανεπίτρεπτη η μετακίνηση εκπαιδευτικών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, δεδομένου ότι συνεπάγεται την αποδιάρθρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε αμφότερα τα σχολεία. Στόχος πρέπει να είναι πάντοτε η συνέχιση του διδακτικού έργου, όπως αυτό ανατίθεται σε κάθε εκπαιδευτικό στην αρχή του διδακτικού έτους.

Κατά τη διενέργεια αποσπάσεων, εκπαιδευτικών σε άλλα σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι παρακάτω αρχές:

1. Είναι επιτρεπτή η απόσπαση υπεράριθμων εκπαιδευτικών είτε ολικά είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.

2. Δεν είναι επιτρεπτή η απόσπαση

  1. νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,
  2. εκπαιδευτικών που δεν έχουν συμπληρώσει ενός έτους υπηρεσίας στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και
  3. εκπαιδευτικών που είναι οργανικά τοπτοθετημένοι σε πειραματικά σχολεία, σε μουσικά σχολεία, σε διαπολιτισμικά και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πριν από τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας στα σχολεία αυτά.

3. Δεν είναι επιτρεπτή η απόσπαση εκπαιδευτικών για οποιοδήποτε λόγο εφόσον συνεπάγεται μετακίνηση περισσότερων του ενός δευτέρου των οργανικά ανηκόντων σε κάθε σχολείο.

4. Δεν είναι επιτρεπτή η απόσπαση εκπαιδευτικών στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατ' εξαίρεση μπορεί να διενεργηθεί απόσπαση εκπαιδευτικών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον υπάρνει ανάγκη πλήpωσηc λειτουργικού κενού, που εμφανίστηκε στη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν μπορεί με άλλο τρόπο να αντιμετωπισθεί, καθώς και στις εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται με γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, εξαιρετικά σοβαροί λόνοι υγείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α) για τις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων και επιβάλλουν την μετακίνηση του εκπαιδευτικού κοντά σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για την παροχή της απαιτούμενης νοσηλείας.

5 Δεν είναι δυνατή η αποχώρηση αποσπώμενού εκπαιδευτικού από το σχολείο πριν από την αντικαταστασή του από άλλο εκπαιδευτικό, μόμιμο ή προσωρινό αναπληρωτή, ώστε να μη διακόπτεται η διδασκαλία των μαθημάτων.

6. Είναι επιβεβλημένη η ορθή αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των τμημάτων κατευθύνσεων των Β' και Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου με την τοποθέτηση σε αυτά εκπαιδευτικών που έχουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο.

Οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι των γραφείων εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι νια την ακριβή τήρηση της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα