edu.klimaka.gr

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2024 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.19003/Η2/22-02-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΉΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
e-mail : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Δ. Βασιλείου : 210-3442025 (Σ.Γ. Βρυξελλών)
Α. Βίτσα: 210-3442340 (Σ.Γ. Νέας Υόρκης, ΗΠΑ-Λατινική Αμερική)
Ι. Δερμανούτσος: 210-3442514 (Σ.Γ. Καΐρου Σ.Γ. Γιοχάνεσμπουργκ, Σ.Γ. Τορόντο)
Ε. Δεσποτοπούλου: 210-3442937 (Σ.Γ. Μαριούπολης, Σ.Γ. Βουκουρεστίου, Σ.Γ. Νοβοροσίσκ)
A. Καρούζου: 210-3442959 (Σ.Γ. Μονάχου, Γρ. Εκπ/σης Στουτγάρδης)
Μ. Κουβαρά: 210-3442514 (Σ.Γ. Λονδίνου)
Β. Κουμπογιάννη: 210- 3443381 (Σ.Γ. Μελβούρνης)
Ν. Μίχος: 210-3443093 (Σ.Γ. Κωνσταντινούπολης)
Α. Παπαντωνόπουλος: 210-3442292 (Σ.Γ. Κορυτσάς)
Φ. Σελίμη: 210-3442292 (Σ.Γ Ντίσελντορφ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να καλύψει ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού και λαμβάνοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. την αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» και
3. την αριθμ. 48230/Η2/28-4-2021 (B’ 1762) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ύψους, όρων και διαδικασίας χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό».

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 22-02-2024 μέχρι 08-3-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον:

 1. έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2023, μετά το ΦΕΚ διορισμού και
 2. έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους.

στ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν έως τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 και του ημερολογιακού έτους 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου ή έχουν συμπληρώσει κατά το παρελθόν (03) τρία έτη απόσπασης στο εξωτερικό με επιμίσθιο.

ζ) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/28-4-2021 (B’ 1762) κοινής υπουργικής απόφασης, σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό (ανεξαρτήτως έτους απόσπασης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων προς απόσπαση. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr).

2. Απορρίπτονται οι μη οριστικοποιημένες ηλεκτρονικά αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην του ως άνω αναφερόμενου. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου, εφόσον αυτά συνοδεύονται από τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας.
 2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Τα ψηφιοποιημένα αρχεία να αποφεύγεται να μεταφορτώνονται σε μορφή φωτογραφίας.
 3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεων.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και έχουν τη δυνατότητα δήλωσης μέχρι και τριών (3) προτιμήσεων χωρών απόσπασης, κατά σειρά προτίμησης, με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα δήλωσης γενικής επιλογής Ηπείρου, ώστε, σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικότητάς τους, μετά την εξάντληση των πινάκων, σε χώρες της Ηπείρου που επέλεξαν, εφόσον δεν έχουν αποσπαστεί σε κάποια από τις τρεις (3) δηλωθείσες προτιμήσεις τους, και αφού τους κοινοποιηθούν οι χώρες στις οποίες υφίστανται κενές θέσεις, μπορούν να ζητήσουν να αποσπαστούν σε αυτές.

2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου της χώρας αυτής λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.

3. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν με θητεία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην αίτηση και ταυτόχρονα να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν.

4. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν (άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 4692/2020).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

 1. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις των χωρών προτίμησης και των λοιπών στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης δεν είναι εφικτές μετά την οριστική υποβολή τους.
 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων. Αν δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την τεκμηρίωση των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά), όταν αυτοί αποτελούν μοριοδοτούμενα προσόντα

(2) Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής:

 • τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από πράξη αναγνώρισής του από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Σε περίπτωση που από τον τίτλο σπουδών που προέρχεται από ΑΕΙ της αλλοδαπής πιστοποιείται η γλωσσομάθεια, ο τίτλος θα πρέπει να συνοδεύεται συμπληρωματικά και επίσημη μετάφρασή του, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

(3) Για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας:

 • Τίτλο σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

(4) Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο υποψήφιος οργανικά και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων ως προς τον έλεγχο του Φύλλου Μητρώου, που θα τους χορηγηθεί από την οικεία Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του Φύλλου Μητρώου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI της παρούσας. Δεκτό γίνεται αποκλειστικά το Φύλλο Μητρώου, το οποίο είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του Φύλλου Μητρώου της παρούσας.

(5) Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδόθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο.

(6) Στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν πρόσφατη βεβαίωση της σχολής φοίτησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με αναφορά στο έτος φοίτησης.

(7) Στην περίπτωση διάζευξης με επιμέλεια τέκνου, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγείται η επιμέλεια.

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας [π.δ. 347/2003 (Α΄315)]. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

3. Δεν απαιτείται από τους υποψηφίους να μεταφορτώσουν/«ανεβάζουν» (upload) το πτυχίο διορισμού, εκτός εάν αυτό αποτελεί απόδειξη γλωσσομάθειας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Ε’ της παρούσας.

4. Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται ή που δεν απαιτούνται και δεν αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. σεμινάρια, συμμετοχή σε συλλόγους, μετεκπαίδευση κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική αίτηση.

5. Σχετικά με τις αποσπάσεις στα σχολεία της Βαυαρίας σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα επιχορηγούμενα σχολεία της Βαυαρίας (δημοτικά και Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης) απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας διδασκαλίας από την αρμόδια Γερμανική υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν την άδεια διδασκαλίας εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι εξής προϋποθέσεις:

α) να κατέχουν επίπεδο γερμανομάθειας Α2 για τη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων, επίπεδο Γ1 για τη διδασκαλία των γερμανόφωνων μαθημάτων και επίπεδο Γ2 για όσους αιτηθούν για τη θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας και

β) να υπάρχει αντιστοιχία του περιεχομένου των σπουδών τους με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Προς διευκρίνιση των ανωτέρω σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ82 με δεδομένο ότι πρέπει να διδάξουν τα μαθήματά τους στη γερμανική γλώσσα, θα πρέπει να έχουν αυξημένη γλωσσομάθεια (Γ1). Επίσης, τα μαθήματα Μελέτη Περιβάλλοντος, Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Χειροτεχνίας, πραγματοποιούνται στη γερμανική γλώσσα, ενώ τα Μαθηματικά διδάσκονται και στη γερμανική γλώσσα και συνεπώς απαιτείται αυξημένη γλωσσομάθεια (Γ1) για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν τα μαθήματα αυτά.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Βαυαρική νομοθεσία το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης, διδάσκεται αποκλειστικά από άντρες στα αγόρια και γυναίκες στα κορίτσια και ως εκ τούτου αποσπώνται ανάλογα με τις υφιστάμενες κάθε φορά κενές θέσεις άντρες ή γυναίκες (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, Πίνακας χωρών- Ειδικοτήτων).

6. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου κλάδων ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστήμων και ΠΕ80 Οικονομίας, η απόσπαση αφορά σε Κοινωνιολόγους και σε Οικονομολόγους, αντίστοιχα.

7. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στην Ελβετία οφείλουν να έχουν γνώση της ομιλούμενης γλώσσας στον τόπο εργασίας τους και συγκεκριμένα για τον προφορικό λόγο να έχουν επίπεδο Β1 ενώ για το γραπτό Α1. Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ομιλούμενης γλώσσας δεν γίνονται δεκτοί στην Ελβετία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώνουν ενυπογράφως ότι έχουν γνώση του Ελβετικού συστήματος κοινωνικών και νομικών αξιών, σύμφωνα με την από 1η Ιανουαρίου 2019 εγκύκλιο του Υφυπουργείου Μετανάστευσης της Ελβετίας.

8. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στη Βραζιλία απαιτείται γνώση πορτογαλικής γλώσσας (επιπέδου από Β2/B2 και άνω).

9. Υπενθυμίζεται ότι οι αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων διέπονται από τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου καταρτίζονται πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, κατά φθίνουσα σειρά μορίων του άρθρου 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

2. Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

3. Για την επιλογή των προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Για τη διαδικασία, διάρκεια των αποσπάσεων και τοποθέτηση των αποσπωμένων ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7, 8 και 9 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

2. Με την ανάρτηση της απόφασης απόσπασης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη του σχολικού έτους στη χώρα απόσπασής τους.

3. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής/εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές, διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών, ενώ σε περίπτωση λήξης της και μη ανανέωσής της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος παραμένουν στην Υπηρεσία τους στην ημεδαπή μέχρι την επανέκδοση της visa, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 της 83046/Η2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργικής Απόφασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να λειτουργούν απογευματινές ώρες ή και Σάββατο.
 2. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 16 ν.4415/2016 (Α’ 159) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σημειώνεται ότι, οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από την Υπηρεσία για τη χώρα απόσπασής τους προκειμένου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δήλωση από την οποία να προκύπτει το εκτιμώμενο κόστος των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να εκδοθεί από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής όπου ανήκουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης πριν την πραγματοποίηση της μετάβασής τους στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη της Εγλυκλίου απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με αίτηση και περιοχές προτίμησης

Σχετικά Άρθρα