edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Ένταξης ΚΣΕ στο Μητρώο Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ) ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη ΝΕΩΝ Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο Μητρώο Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που θα υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα Β1 και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φορείς που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, ενώ για τη συμμετοχή των λοιπών Κ.Σ.Ε. που είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και ΑΕΙ, προβλέπεται διαφορετική ανοιχτή διαδικασία που θα λάβει χώρα σε επόμενο χρόνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) https://e-pimorfosi.cti.gr/mis μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2023.

Οι φορείς που ήδη περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, καλούνται ωστόσο, να ελέγξουν τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία τους στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης και εφόσον έχουν τροποποιηθεί (πχ. νέος Διευθυντής σχολικής μονάδας, νέες προδιαγραφές του διαθέσιμου εξοπλισμού, προσθήκη επιπλέον αιθουσών), να στείλουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην Υπηρεσία Υποστήριξης - Help Desk της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να «κατεβάσουν» το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ένταξης στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., ΕΔΩ.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού συστήματος, που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου https://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk (Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος).


Αρ.Πρωτ.Π-770/23-10-2023/ΙΤΥΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &
ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
-----------------
Πληροφορίες : https://e-pimorfosi.cti.gr
e-mail : e-pimorfosi(ΣΤΟ)cti.gr
Υποστήριξη: Υπηρεσία Help Desk Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.
https://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikesdomes/help-desk

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΈΝΤΡΩΝ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ (Κ.Σ.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3966/2011 [ΦΕΚ A’ 118/24.5.2011] του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 30446/Γ4/16.03.2021 [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204/16.03.2021] Απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και ορισμός των μελών του».
3. Την υπ’ αριθμ. 1/2021/22.03.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περί «Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το ΔΣ».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 473 και του Κεφαλαίου ΚΖ’, πλην εκείνων που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ε.Λ.Κ.Ε., τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και του άρθρου 257, του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 141/21.07.2022).
5. Tην με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως ισχύει.
6. Την με αριθμ. 84745/27-07-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β' κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5084974.
7. Την με αριθμ. Π648/9-9-2021 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Οριζόντιου Υποέργου 11 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5084974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθμ. Π649/9-9-2021 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 1 έως και 5 με τίτλους αντίστοιχα «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΤΠ 62, 63, 64, 68, 69» της Πράξης «της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5084974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπουργική απόφαση 4949/Ε3/17.01.2022 με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118730/ΓΔ4/19-07-2016 υπουργικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και ανανέωσης των Μητρώων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης και Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5084974
10. Το Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης της Πράξης (εφεξής Μητρώο Κ.Σ.Ε), όπως επικαιροποιήθηκε και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π66/24.01.17 Απόφαση ΙΤΥΕ, ως προς τους φορείς που περιλαμβάνει και όπως επικαιροποιείται κάθε φορά με την τηρούμενη διαδικασία ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει προγράμματα επιμόρφωσης.
11. Την απόφαση του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμ. 42/2022/08.11.2022 συνεδρίασή του (Θέμα 8ο: Έγκριση Κανονιστικού Πλαισίου Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β1 & Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.) / Β' κύκλος») (ΑΔΑ: ΨΩΓΓ46941Δ-ΣΙΖ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/Β’ κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5084974 (στο εξής «Πράξη») και ειδικότερα στο πλαίσιο του υποέργου 11 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) από τον τελικό δικαιούχο (Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος),

καλούνται

φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ένταξης στο οικείο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’ επιπέδου, υποβάλλοντας αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης το αργότερο μέχρι 14/11/2023.

Οι φορείς που ήδη περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης, όπως επικαιροποιήθηκε και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π66/24.01.17 Απόφαση ΙΤΥΕ, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, καλούνται ωστόσο να ελέγξουν τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία τους στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης και εφόσον έχουν τροποποιηθεί (πχ. νέος Διευθυντής σχολικής μονάδας, νέες προδιαγραφές του διαθέσιμου εξοπλισμού, προσθήκη επιπλέον αιθουσών), να στείλουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην Υπηρεσία Υποστήριξης - Help Desk της πράξης, στη διεύθυνση: https://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes-domes/help-desk.

Το Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει δύο διακριτούς καταλόγους φορέων:

 1. τον κατάλογο των Δημοσίων Κ.Σ.Ε. (που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς) και
 2. τον κατάλογο των Λοιπών Κ.Σ.Ε. (που είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και ΑΕΙ).

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στον εμπλουτισμό του Καταλόγου των Δημοσίων Κ.Σ.Ε. και επομένως, δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν φορείς που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς.

Για τα λοιπά Κ.Σ.Ε. του ως άνω Μητρώου, τα οποία είναι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί Φορείς που συνιστούν Οικονομικούς Φορείς ως ξεχωριστές νομικές οντότητες ή ΑΕΙ, Πανεπιστημιακά / Ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ., θα δημοσιευθεί ξεχωριστή Πρόσκληση (Προκήρυξη), καθώς απαιτείται διαφορετική διαδικασία (μέσω διαγωνισμού στο πλαίσιο της ανάθεσης προγραμμάτων, με εφαρμογή του νόμου περί προμηθειών).

Επισημαίνεται ότι,

απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των φορέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην παρούσα Πρόσκληση, στο ανανεωμένο Μητρώο Κ.Σ.Ε. της παρούσας Πράξης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο αυτής, είναι η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Σ.Ε. της παρούσας.

Η υποβολή αίτησης, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που θα αποκτηθούν από τους καλούμενους φορείς, σύμφωνα με τις συνοπτικές οδηγίες που περιγράφονται στην παρούσα και περιλαμβάνει την εισαγωγή στοιχείων των φορέων σχετικά με τις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές, καθώς και το προτεινόμενο προσωπικό υποστήριξης επιμορφωτικών προγραμμάτων.. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους φορείς καθώς και για την επικαιροποίηση στοιχείων υφιστάμενων Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., παρατίθενται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον υποβολής αιτήσεων στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης εδώ.

Στο τέλος του παρόντος κειμένου, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά και προϋποθέτει: α) την συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ψηφιακές φόρμες, β) την αξιοποίηση εφαρμογής λογισμικού που υλοποιεί καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σταθμού εργασίας (Η/Υ) στο εργαστήριο που θα δηλωθεί από τον υποψήφιο φορέα και γ) την ανάρτηση αρχείων με δεδομένα καταγραφής καθώς και την ανάρτηση ψηφιακών εγγράφων που θα φέρουν πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου / Διευθυντή της Δημόσιας Δομής.

Στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Β1 και Β2 επίπεδο ΤΠΕ), τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα λαμβάνουν χώρα εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κ.Σ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και τα επιμορφωτικά προγράμματα, παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» της παρούσας

Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρούσα Πρόσκληση, όπως και η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή των υποψήφιων φορέων στο έργο και την ένταξή τους στο ανανεωμένο Μητρώο Κ.Σ.Ε. της Πράξης. Τα Κ.Σ.Ε. του ανανεωμένου Μητρώου θα καλούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων που θα ακολουθήσουν και οι οποίες θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης όπως, χρονοδιάγραμμα, στοιχεία σύνταξης και υποβολής προγραμμάτων, οικονομικά στοιχεία κ.α.,
 2. Η δήλωση όλου του προτεινόμενου προσωπικού υποστήριξης επιμορφωτικών προγραμμάτων που δυνητικά θα αναλάβει στο μέλλον συγκεκριμένους ρόλους (πχ. συντονιστής προγράμματος, τεχνικός υπεύθυνος – βοηθός επιμορφωτή, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα υλοποιήσει το Κ.Σ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης, είναι απαραίτητη, προκειμένου τα άτομα αυτά να μπορούν να στελεχώσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης.
 3. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, θα γίνει από τους αρμόδιους τεχνικούς του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», δικαιούχου φορέα της Πράξης, αξιοποιώντας τα απογραφικά στοιχεία που θα προκύψουν από ειδικό λογισμικό καταγραφής υποδομών που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και κατά περίπτωση σχετικές επικοινωνίες από απόσταση ή/και επιτόπιες επισκέψεις.

Το επικαιροποιημένο Μητρώο Κ.Σ.Ε., που θα προκύψει μέσα από τις διαδικασίες της παρούσας Πρόσκλησης, θα εγκριθεί με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», δικαιούχου φορέα της Πράξης.

Συνοπτική περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στην διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/mis η επιλογή «Εκδήλωση ενδιαφέροντος Κ.Σ.Ε.» εκκινεί την διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Η πρώτη ενέργεια περιλαμβάνει την εισαγωγή του αιτούμενου - νέου φορέα στον κατάλογο των υποψηφίων Κ.Σ.Ε. καταχωρίζοντας στοιχεία επωνυμίας και ταχυδρομικής διεύθυνσης.
 2. Ακολούθως από τη λειτουργία «Εκδήλωση ενδιαφέροντος» γίνεται η επιλογή του φορέα από τον κατάλογο των υποψηφίων Κ.Σ.Ε. με σκοπό τη δήλωση των στοιχείων του Νομίμου Εκπροσώπου (Διευθυντή στην περίπτωση Δημοσίου Σχολείου) ο οποίος ορίζεται και ως Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε. Για την δήλωση απαιτείται να αναρτηθεί το πλέον πρόσφατο έγγραφο που τεκμηριώνει τον ορισμό του Νομίμου Εκπροσώπου/ Διευθυντή του Δημόσιου Σχολείου. Μέσω αυτής της δήλωσης ξεκινά η διαδικασία απόδοσης κωδικών προς τον Υπεύθυνο του φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τα επόμενα βήματα. Η απόδοση κωδικών πρόσβασης ενεργοποιείται μετά από έλεγχο και οι κωδικοί δρομολογούνται στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται.
 3. Με τους κωδικούς δίνεται πρόσβαση στον Υπεύθυνο ο οποίος καλείται να δηλώσει τα στοιχεία του φορέα που εκπροσωπεί, ελέγχοντας την συμβατότητα των τεχνολογικών υποδομών με αυτές της παρούσας πρόσκλησης. Η συμβατότητα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης είναι υποχρεωτική για την ένταξη στο ανανεωμένο Μητρώο. Είναι σημαντικό να διαβαστούν προσεκτικά οι απαιτήσεις της πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στο έργο της επιμόρφωσης και τον ρόλο των Κ.Σ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
 4. Πέραν των τεχνολογικών υποδομών συμπληρώνονται από τον Υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του προσωπικού που προτείνεται να αναλάβει τους ρόλους των συντελεστών προγραμμάτων επιμόρφωσης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
 5. Η εισαγωγή και αποθήκευση των στοιχείων που αφορούν στα παραπάνω σημεία 3 και 4, μπορεί να γίνεται σταδιακά. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρούσα πρόσκληση αποτελεί η «Οριστική Καταχώριση» των στοιχείων που προαναφέρθηκαν.
 6. Με την οριστική καταχώριση των στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στον Υπεύθυνο του φορέα, από την επιλογή «Έντυπα» να επιλέξει και να «κατεβάσει» αυτό που φέρει την ένδειξη Α1, το οποίο υπογράφεται με πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα/ Διευθυντή του σχολείου και αναρτάται στο Πληροφοριακό σύστημα όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο υποβολής αίτησης.
 7. Με την ανάρτηση του ψηφιακά υπογεγραμμένου εντύπου Α1, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της πρόσκλησης, θεωρείται έγκυρη η ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρούσα πρόσκληση.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Help Desk, μέσω της Πύλης Ενημέρωσης της Πράξης, στη διεύθυνση: https://e-pimorfosi.cti.gr, επιλέγοντας Υποστηρικτικές Δομές  Help Desk και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα υποβολής ερωτήματος. Την παρούσα συνοδεύουν ως Παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της τα παρακάτω:
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Σ.Ε.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Αξιολόγηση για την ένταξη στο Μητρώο Κ.Σ.Ε.

Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους φορείς.

Θα γίνουν δεκτές οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα είναι ολοκληρωμένες ως προς τις απαιτήσεις υποβολής που προαναφέρθηκαν.

Για την οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. θα πρέπει να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις προδιαγραφών του Παραρτήματος Α που συνοδεύει την παρούσα.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Σ.Ε.

Γενικές Προδιαγραφές

Για την οργάνωση, την προετοιμασία και τον συντονισμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης αξιοποιούνται οι υποδομές των Κ.Σ.Ε

Ειδικότερα, τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται με βάση ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης που περιλαμβάνει κατά περίπτωση α) μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στα σχολικά εργαστήρια υπολογιστών των Κ.Σ.Ε., καθώς απαιτείται η χρήση Η/Υ από καθένα συμμετέχοντα στην επιμόρφωση, β) σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, καθώς και γ) ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις, αξιοποιώντας κατάλληλες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διατίθενται κεντρικά από την πράξη.

Οι χώροι των εργαστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις γενικές προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία για τις αίθουσες διδασκαλίας και να λειτουργούν βάσει σχετικής άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται.

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και οι απαιτήσεις σε λογισμικό των εργαστηρίων - υπολογιστών, περιγράφονται παρακάτω και έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης του έργου και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των σχολικών εργαστηρίων σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, για τον ορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών. Όλοι ανεξαιρέτως οι εργαστηριακοί χώροι, θα πρέπει να διαθέτουν διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας, οποιουδήποτε τύπου / τεχνολογίας (διαδραστικούς πίνακες μηχανικής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος κλπ)

Ελάχιστες Προδιαγραφές Εξοπλισμού και Απαιτήσεις Λογισμικού

Προδιαγραφές Τύπου Α: Εργαστήριο Υπολογιστών με Συστήματα Windows

 • Αριθμός Η/Υ: 10
 • Λογισμικό συστήματος: τουλάχιστον Windows 7 (*1) (Ελληνική Έκδοση)
 • Ελάχιστες Προδιαγραφές H/Y:
  - Επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) 2 GHz ή καλύτερος
  - 2 GB RAM (x86) ή 4 GB RAM (x64)
  - 80 GB σκληρό δίσκο
  - VGA 1 GΒ κάρτα γραφικών και έγχρωμη οθόνη
 • Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου: Office 2003 Professional στα Ελληνικά και Internet Explorer 8 τουλάχιστον ή ισοδύναμες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
 • Εκτυπωτής inkjet έγχρωμος ή Laser ασπρόμαυρος
 • Όλοι οι σταθμοί εργασίας να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL ή καλύτερη (ταχύτητα >= 4Mbps)

(*1) Είναι επιθυμητό τα εργαστήρια Τύπου Α να αξιοποιούν Windows 10 (Ελληνική Έκδοση)

Προδιαγραφές Τύπου Β: Εργαστήριο Υπολογιστών με Συστήματα Linux Terminal Server (LTS)

 • Αριθμός Η/Υ: 10 σταθμοί εργασίας τύπου Thin Client2 + 1 Εξυπηρετητής (server)
 • Λογισμικό συστήματος Εξυπηρετητή: Ubuntu 18.04 (ειδικά για εργαστήρια Δημόσιων Σχολείων είναι επιθυμητή η προτεινόμενη από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφερόμενη λύση) – Εναλλακτικά γίνονται δεκτές και άλλες διανομές λειτουργικού συστήματος Linux που υποστηρίζουν Linux Terminal Server (LTS) αρκεί να εξασφαλίζουν Έκδοση στην Ελληνική Γλώσσα και τη λειτουργία βασικών εκπαιδευτικών λογισμικών της επιμόρφωσης3. Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου:Τύπου LibreOffice ή ισοδύναμες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ περιλαμβανομένου λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο.
 • Ελάχιστες Προδιαγραφές H/Y Εξυπηρετητή:
  - Επεξεργαστής 3,6 GHz ή καλύτερος
  - 4 GB RAM τουλάχιστον για την υποστήριξη 10 σταθμών εργασίας τύπου Thin Client
  - Κάρτα Δικτύου ταχύτητας 1 Gbps
  - 100 GB σκληρό δίσκο
 • Ελάχιστες Προδιαγραφές H/Y σταθμών εργασίας (Thin Clients):
  - Επεξεργαστής 533 MHz ή καλύτερος
  - 1 GB RAM τουλάχιστον
  - Οθόνη 1024 X 768 τουλάχιστον
  - Κάρτα Δικτύου ταχύτητας 100 Μbps ή καλύτερη
 • Συσκευή Δικτύου τύπου Switch με υποδοχές ταχύτητας 1 Gbps
 • Εκτυπωτής inkjet έγχρωμος ή Laser ασπρόμαυρος
 • Όλοι οι σταθμοί εργασίας να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL ή καλύτερη (ταχύτητα >= 4Mbps)

(*2) Οι σταθμοί εργασίας μπορούν να είναι εναλλακτικά τύπου Fat Client
(*3) Ενδεικτικά, στα λογισμικά της επιμόρφωσης περιλαμβάνονται τα: CMAP, GeoGebra, Χελονόσφαιρα / MaLT2,
Scratch, το λογισμικό Edison για τη δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, το λογισμικό Irridium Chemistry Lab
για εικονικά πειράματα Χημείας, Εργαλεία και πλατφόρμες γενικής χρήσης: blogs, wikis, googledocs,
GoogleDrive ή συναφή, Java για Ph.E.T. Applets, pdf reader, padlet, linoit, glogster

Προδιαγραφές Τύπου Γ: Εργαστήριο Υπολογιστών με Συστήματα Υβριδικά

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα συστήματα στα οποία επιλέγεται η λειτουργία με εικονικές μηχανές (virtual machines). Κατά περίπτωση οι εικονικές μηχανές θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δυο προαναφερόμενων τύπων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Η παρούσα Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)/Β’ κύκλος» (Κωδικός Πράξης: 5084974) αποτελεί τη συνέχεια υλοποίησης της ομώνυμης Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» (Κωδικός Πράξης: 5000065) του παρόντος ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο την επιμόρφωση και πιστοποίηση μεγαλύτερου πλήθους εκπαιδευτικών, καθώς και την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου και του υλικού των παρεχόμενων τύπων επιμόρφωσης και πιστοποίησης (Β1 και Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), των μεθοδολογιών και των υποστηρικτικών συστημάτων υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας πράξης περιλαμβάνονται:

 • 12.600 συμμετοχές εκπαιδευτικών στην Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.)
 • 15.000 συμμετοχές εκπαιδευτικών στην Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη)
 • Διαδικασίες πιστοποίησης των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα, διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί, εν γένει, προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..
 • Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του περιεχομένου και του υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ανατροφοδότησης και εσωτερικής αξιολόγησης της προηγούμενης σχετικής πράξης, τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες υλοποίησης. Ειδικότερα για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., προβλέπονται προσαρμογές και εμπλουτισμός περιεχομένου για την διάκρισή του σε περισσότερες συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών (σύμφωνα με την οργάνωση της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. σε 13 συστάδες, έναντι 4 συστάδων προηγουμένως) και κατ’ αντιστοιχία ανάπτυξη 13 διακριτών σεμιναρίων/e-courses. Παράλληλα προβλέπεται ενσωμάτωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την πλήρη εφαρμογή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, καθώς και έμφαση στην αξιοποίηση συστημάτων και περιβαλλόντων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη λειτουργία της κοινότητας της σχολικής τάξης για την επικοινωνία, τη διάθεση και διαμοίραση υλικού, την ανάθεση – εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.α. (πχ. πλατφόρμα e-me, e-class).
 • Επικαιροποίηση και κατά περίπτωση προσαρμογές και επεκτάσεις λειτουργιών των υποστηρικτικών συστημάτων για την υλοποίηση των επιμορφώσεων και των πιστοποιήσεων (Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης/MIS, Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Πύλη ενημέρωσης κ.α.).
 • Διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, εσωτερική αξιολόγηση, προμήθεια εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών, καθώς και ειδικότερες δράσεις διασφάλισης ποιότητας και δημιουργίας προϋποθέσεων για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της πράξης.

Για την υλοποίηση της Πράξης θα αξιοποιηθούν υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό σύστημα/MIS, Συστήματα Πιστοποίησης Β1, Β2 και Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό) τα οποία θα αναβαθμιστούν, θα εμπλουτιστούν - επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

Επίσης, αξιοποιούνται πλήρως και επικαιροποιούνται, τα Μητρώα της προηγούμενης σχετικής Πράξης και ειδικότερα τα:

 • Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.
 • Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)

Το Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει δύο διακριτούς καταλόγους φορέων: τον κατάλογο των Δημοσίων Κ.Σ.Ε. (που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς) και τον κατάλογο των Λοιπών Κ.Σ.Ε. (που είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και ΑΕΙ)

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 και Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Η παρεχόμενη από την Πράξη επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και υλοποιείται σε δυο φάσεις – επίπεδα (Εισαγωγική και Προχωρημένη επιμόρφωση), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν προγράμματα:

Α) «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.» (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.), για 12.600 εκπαιδευτικούς και

Β) «Προχωρημένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), για 15.000 εκπαιδευτικούς.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.4. Για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επιτυχής συμμετοχή στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και η πιστοποίηση στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών υπαρχόντων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα, αλλά και άλλων Κέντρων που θα επιλεγούν και θα πιστοποιηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, μέσω ανοικτών διαδικασιών επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του υφιστάμενου, Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), στις οποίες εντάσσεται και η παρούσα Πρόσκληση.

Ως Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), μπορούν να λειτουργήσουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια (εν γένει ΑΕΙ), δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, πιστοποιημένα κατά περίπτωση από τον αρμόδιο φορέα, επιστημονικές ενώσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ινστιτούτα. Επίσης, ως Κ.Σ.Ε μπορούν να λειτουργήσουν φορείς που διαθέτουν άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης τύπου 1 ή τύπου 2 (Ν. 4093/2012 και Ν. 4111/2013), είναι πιστοποιημένοι από τον αρμόδιο φορέα (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και υλοποιούν προγράμματα του τομέα Πληροφορικής.

Τα Κ.Σ.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα Κ.Σ.Ε διαθέτουν την αναγκαία διοικητική και τεχνική υποδομή, εγγυώνται δε την διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που προδιαγράφονται στο πλαίσιο της Πράξης.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ενός κλάδου ή «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών), σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται δεκατρείς (13) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ
Β1 και Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.
Τίτλος «συστάδας» κλάδων εκπαιδευτικών Κλάδοι – ειδικότητες επιμορφούμενων
ΣΥΣΤΑΔΑ 1 Φιλολογικά Φιλόλογοι, Θεολόγοι
ΣΥΣΤΑΔΑ 2 Φυσικές Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Φυσιογνώστες)
ΣΥΣΤΑΔΑ 3 Μαθηματικά Μαθηματικοί
ΣΥΣΤΑΔΑ 4 Πληροφορική Πληροφορικής και σχετικές με την Πληροφορική ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ 5 Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση - ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δάσκαλοι
ΣΥΣΤΑΔΑ 6 Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Νηπιαγωγοί
ΣΥΣΤΑΔΑ 7 Ξένες Γλώσσες Γαλλικής,      Αγγλικής,      Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής Φιλολογίας
ΣΥΣΤΑΔΑ 8 Καλές Τέχνες Μουσικής, Καλλιτεχνικών και σχετικοί κλάδοι τεχνικής εκπαίδευσης (Γραφικές Τέχνες, Φωτογραφία, Διακοσμητική, Συντήρηση έργων τέχνης κ.α.)
ΣΥΣΤΑΔΑ 9 Φυσικής Αγωγής και Υγείας Φυσικής Αγωγής και σχετικοί με την Υγεία κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ 10 Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί Κλάδοι Μηχανικών και εν γένει Τεχνολογικοί κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ 11 Οικονομία,   Διοίκηση   και Κοινωνικές Επιστήμες Οικονομολόγοι, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Νομικής – Πολιτικών                            Επιστημών,
Κοινωνιολόγοι,  Πολιτικής Οικονομίας, Οικιακής Οικονομίας κ.α.
ΣΥΣΤΑΔΑ 12 Επαγγέλματα Γης Γεωπόνοι, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας και άλλοι σχετικοί κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ 13 Ειδική Αγωγή Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα προγράμματα υλοποιούνται με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning) δηλαδή, περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης (που διατίθεται κεντρικά από την Πράξη), κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε. (όπου ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.), καθώς και ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις για τους επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές.

Η εφαρμογή χαρακτηριστικών «μεικτού μοντέλου» στην επιμόρφωση διευκολύνει στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών γεωγραφικών περιοχών (πχ. μικρά νησιά) στις οποίες δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν αρκετά ή καθόλου προγράμματα «παραδοσιακού» μοντέλου επιμόρφωσης (με μόνο δια ζώσης συνεδρίες), καθώς και στη συμμετοχή εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση στην σχολική τάξη:

 1. ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται και διατίθενται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, περιβάλλοντα υποστήριξης σχολικής τάξης, διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας κ.α. καθώς και
 2. σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:

 • να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,
 • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των περιβαλλόντων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη λειτουργία της κοινότητας της σχολικής τάξης για την επικοινωνία, τη διάθεση και διαμοίραση υλικού, την ανάθεση-εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.α. (πχ. πλατφόρμα e-me, e-class)
 • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων και μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του, ενώ
 • παράλληλα, να ενημερωθούν για τυχόν εξελίξεις στην τεχνολογία και στις αναδυόμενες τεχνολογίες (Εικονική Πραγματικότητα - VR, Επαυξημένη Πραγματικότητα – AR, Internet of Things – IoT, Τεχνητή Νοημοσύνη - AI κ.α.), σε συνάρτηση με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (STEAM κ.α.)
 • να γνωρίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά σενάρια και την εφαρμογή τους μέσα από την παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων,
 • να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα - πλατφόρμες υποστήριξης και διευκόλυνσης λειτουργίας της κοινότητας της σχολικής τάξης, εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα, περιβάλλοντα παρουσίασης, σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης, εννοιολογικοί χάρτες, ιστολόγια, ζητήματα ασφάλειας διαδικτύου και ψηφιακής πολιτειότητας, δραστηριότητες με αξιοποίηση όλων των παραπάνω, καθώς και θέματα ασφάλειας διαδικτύου.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται κατά συστάδα «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών, θα περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και θα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει ένα τρίωρο την εβδομάδα).

Η Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) συνιστά τη συνέχεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. (επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.), προκειμένου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, στο επίπεδο της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β’ επίπεδο Τ.Π.Ε.). Αφορά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν προηγουμένως συμμετάσχει επιτυχώς στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε και λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής είναι:

Αντικείμενο της Προχωρημένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι:

 1. η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων web 2.0 και γενικότερα του Διαδικτύου, στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, με τη συνδυαστική αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών πόρων και μέσων, με έμφαση στα μέσα και τους πόρους που διατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας,
 2. η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σχεδίαση και χρήση εκπαιδευτικών πόρων, λογισμικών και περιβαλλόντων διαφόρων τύπων στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει η διδακτική τους χρήση στο εν λόγω αντικείμενο, σε συνδυασμό πάντοτε με την αναγκαία αναδιοργάνωση της σχολικής τάξης ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα με στόχο την πρόσθετη παιδαγωγική αξία,
 3. η εξοικείωσή τους με τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών συστημάτων που αφορούν στην ειδικότητά τους και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τη διδασκαλία τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με κριτικό και ταυτόχρονα παραγωγικό τρόπο τα νέα εργαλεία μάθησης και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς αυτά εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην καθημερινή πρακτική.

Στόχοι της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί:

 • να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που διανοίγουν για τη διδακτική του αντικειμένου της ειδικότητάς τους ψηφιακά περιβάλλοντα του Διαδικτύου (web 2.0, ειδικά ψηφιακά περιβάλλοντα και ψηφιακοί πόροι) και να τις εντάξουν με κριτικό τρόπο στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική σε συνδυασμό μάλιστα με τα μέσα και τους πόρους που έχουν ήδη παραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας (πχ. φωτόδεντρο, εμπλουτισμένο ψηφιακό υλικό)
 • να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες και σενάρια οι ίδιοι και παράλληλα να τα εντάσσουν στη διδακτική πράξη
 • να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα και κατάλληλα για την ειδικότητά τους λογισμικά και περιβάλλοντα (πχ. λογισμικά επικοινωνίας, παρουσίασης, προσομοίωσης, δυναμικής διαχείρισης, συνεργατικά περιβάλλοντα και εργαλεία διαμοίρασης πόρων, κοινωνικοί ψηφιακοί πόροι, online κοινότητες, διαδραστικοί χάρτες, animations, ανοικτό λογισμικό, σώματα κειμένων κ.α.), αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους
 • να είναι σε θέση να αναδιοργανώσουν κατάλληλα τη σχολική τάξη, ώστε οι διδασκαλίες τους να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις του επιμέρους αντικειμένου της ειδικότητάς τους και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες να εντάσσονται με τον πλέον παραγωγικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • να αποκτήσουν μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του γενικότερου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουν μια συνολικότερη θεώρηση των ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του αντικειμένου της ειδικότητάς τους και να έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 60 διδακτικές ώρες περιλαμβανομένων 18 ωρών υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη» και έχει διάρκεια έως 20 εβδομάδες (εν γένει 1 έως 2 συνεδρίες ή υποστηρικτικές συναντήσεις 2 ή 3 ωρών κατά περίπτωση την εβδομάδα, συνοδευόμενη από ασύγχρονες δράσεις, ως συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Οι υποστηρικτικές συναντήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα σε εύλογο χρόνο από την έναρξη των μαθημάτων, οπότε και οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να υλοποιούν σε εβδομαδιαία εν γένει βάση, τις «παρεμβάσεις» με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., στην τάξη με τους μαθητές τους.

Η παραπάνω διαδικασία αποβλέπει αφ’ ενός στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, καθώς η άντληση εμπειρίας από την πρακτική εφαρμογή στην τάξη αποτελεί πηγή ανατροφοδότησης και καθιστά αποτελεσματικότερη την επιμόρφωση, αφ’ ετέρου στην άμεση και με μαζικό τρόπο μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής διαδικασίας στους τελικά ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές. Όπως και στο προηγούμενο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι επιμορφωτές, στη φάση αυτή του προγράμματος, θα αναλάβουν ενεργό υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο των εκπαιδευτικών που επιμορφώνουν, συμβάλλοντας έτσι με την εμπειρία τους, στην επιλογή ή εκπόνηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιαστούν.

Για να είναι δυνατή η κάλυψη των υποχρεώσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφούμενους, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς που κατά το χρόνο της επιμόρφωσής τους ασκούν διδακτικό έργο.

Ρόλοι στελεχικού δυναμικού Κ.Σ.Ε – Συντελεστές και Προσωπικό Υποστήριξης προγραμμάτων

Για τις ανάγκες της Πράξης, αναφορικά με τη συντήρηση και λειτουργία του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) και τη διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα Κ.Σ.Ε. διαθέτουν τις υποδομές τους (αίθουσες – εργαστήρια υπολογιστών κλπ.) και προτείνουν - δηλώνουν ανθρώπινο δυναμικό υποστήριξης, που δύναται να αναλάβει τους παρακάτω ρόλους και αρμοδιότητες (συνοπτικά):

Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε.: Πρόκειται για οριζόντιο ρόλο σε επίπεδο Κ.Σ.Ε., τον οποίο αναλαμβάνει ο Διευθυντής της δομής στις περιπτώσεις που το Κ.Σ.Ε. είναι σχολική μονάδα.

Ο Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της δομής ως Κ.Σ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης και συγκεκριμένα:

 • τη διασφάλιση της επάρκειας των υποδομών και του εξοπλισμού του Κ.Σ.Ε. σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πράξης, καθώς και της πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης και μετά το χρόνο ένταξής του Κ.Σ.Ε. στο αντίστοιχο Μητρώο,
 • την ενημέρωση του δικαιούχου φορέα (Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος») για τυχόν αλλαγές στον εξοπλισμό του εργαστηρίου (πχ. αναβαθμίσεις), στις κτιριακές υποδομές (πχ. αλλαγή – προσθήκη αίθουσας), καθώς και στο προσωπικό υποστήριξης των προγραμμάτων (δυνητικοί συντελεστές προγραμμάτων: συντονιστές, τεχνικοί υπεύθυνοι), σύμφωνα με τη διαδικασία που θα υποδειχθεί κεντρικά από την Πράξη,
 • την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο μιας περιόδου επιμόρφωσης, καθώς και την κατάρτιση των προγραμμάτων (δηλ. την κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και τον ορισμό των προτεινόμενων συντελεστών προγραμμάτων επιμόρφωσης), σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται κεντρικά από την Πράξη,
 • την δέσμευση των αναγκαίων πόρων (υλικών και ανθρώπινων) για την κατάρτιση και την εξασφάλιση διεξαγωγής εγκεκριμένων για υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
 • αποτελεί το άτομο επικοινωνίας του φορέα με τον δικαιούχο της Πράξης για ζητήματα που αφορούν το Κ.Σ.Ε..

Στον Υπεύθυνο Κ.Σ.Ε χορηγούνται κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης, προκειμένου να υλοποιεί όσα από τα παραπάνω διενεργούνται ηλεκτρονικά (πχ. υποβολή αιτήσεων, κατάρτιση προγραμμάτων).

Συντονιστής προγράμματος: Ρόλος που αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι συντονιστές προγραμμάτων ενός Κ.Σ.Ε. επιλέγονται αποκλειστικά από καταλόγους προσωπικού που δηλώθηκαν ότι θα αξιοποιηθούν για αυτό το ρόλο στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. όπως επικαιροποιούνται κάθε φορά, και σε αυτούς περιλαμβάνεται υποχρεωτικά, ο Υπεύθυνος Κ.Σ.Ε..

Ο Συντονιστής προγράμματος έχει τη συνολική ευθύνη του συντονισμού, της καλής εκτέλεσης και της τεκμηρίωσης του προγράμματος. Ειδικότερα στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

 • η διασφάλιση της διάθεσης των υποδομών και των συντελεστών επιμόρφωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα,
 • η διεξαγωγή όλων των ενεργειών προετοιμασίας μέχρι την έναρξη των προγραμμάτων,
 • η τήρηση των κανόνων διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος, σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο της Πράξης,
 • η ευθύνη της τήρησης παρουσιολογίων των συντελεστών προγραμμάτων (πχ. επιμορφωτών, τεχνικών υπευθύνων) και των επιμορφούμενων σε συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του προγράμματος, που παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδρίες,
 • η ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και της προετοιμασίας και παράδοσης των σχετικών παραδοτέων που αφορούν στην τεκμηρίωση και τον απολογισμό του προγράμματος, σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο της Πράξης,

Τεχνικός Υπεύθυνος – Βοηθός Επιμορφωτής: Ρόλος που αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Στην περίπτωση σχολικής μονάδας, ο Τεχνικός Υπεύθυνος προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής του σχολείου και συγκεκριμένα είναι ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής (ΣΕΠΕΥ, στην περίπτωση Σχολείων της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΣΕΠΕΥ ή που υπάρχει και δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του, το ρόλο αναλαμβάνει άλλος εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο σχολείο που να επιθυμεί τη συμμετοχή του, αναζητείται εκπαιδευτικός του σχολείου «συναφούς» ειδικότητας με την Πληροφορική (με τεκμηρίωση της καταλληλότητάς του) ή ΣΕΠΕΥ / εκπαιδευτικός Πληροφορικής άλλου δημόσιου σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Κατά τη δήλωση προγραμμάτων επιμόρφωσης οι τεχνικοί υπεύθυνοι επιλέγονται αποκλειστικά από καταλόγους προσωπικού που δηλώθηκαν ότι θα αξιοποιηθούν για αυτό το ρόλο στο Μητρώο Κ.Σ.Ε., όπως επικαιροποιούνται κάθε φορά.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος – Βοηθός Επιμορφωτής, έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού του εργαστηρίου υπολογιστών του Κ.Σ.Ε., καθώς και της υποστήριξης του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές του Τεχνικού Υπευθύνου – Βοηθού Επιμορφωτή περιλαμβάνονται:

 • να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας, του λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και του τοπικού δικτύου, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους σταθμούς εργασίας, κατά τις ώρες και ημέρες που προβλέπει ο προγραμματισμός διεξαγωγής των δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών στο Κ.Σ.Ε.,
 • να παρουσιάσει στον επιμορφωτή του προγράμματος, καθώς και στους επιμορφούμενους, εφόσον απαιτηθεί, τις βασικές λειτουργίες και τον τρόπο χρήσης του διαδραστικού πίνακα και τυχόν άλλου περιφερειακού εξοπλισμού του εργαστηρίου (πχ. εκτυπωτής, projector),
 • να εγκαθιστά στους σταθμούς εργασίας το εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία γενικής χρήσης που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του προγράμματος επιμόρφωσης και επίσης, υποστηρίζει εφόσον χρειαστεί στο περιθώριο των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων, καθώς και στο πλαίσιο του ασύγχρονου σκέλους του προγράμματος, τους επιμορφούμενους να τα εγκαταστήσουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές,
 • να παρευρίσκεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στις δια ζώσης συνεδρίες του προγράμματος (φυσική παρουσία), οι οποίες πραγματοποιούνται στο Κ.Σ.Ε., καθώς και στις σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις (μέσω της ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).
 • να υποστηρίζει και επικουρεί το επιμορφωτικό έργο με την παρουσία του («φυσική παρουσία» στο Κ.Σ.Ε. κατά τις δια ζώσης συνεδρίες ή μέσω της ειδικής πλατφόρμας κατά τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις, καθώς και ασύγχρονα εξ αποστάσεως μέσω των τεχνολογικών υποδομών και εργαλείων που διατίθενται από το έργο, στα μεσοδιαστήματα των συνεδριών) για την επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως βοηθός επιμορφωτή,
 • να συνεργάζεται με τον συντονιστή του προγράμματος για την τήρηση-συμπλήρωση των παρουσιολογίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό διαδικασιών του προγράμματος.

Τέλος, τη διεξαγωγή – διδασκαλία των μαθημάτων, αναλαμβάνουν επιμορφωτές του Μητρώου Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε., τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων θα διατίθενται στα Κ.Σ.Ε. προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα ανατεθούν στα Κ.Σ.Ε. στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (σχετικά με το ύψος των αμοιβών προσωπικού και των άλλων δαπανών, επιλεξιμότητα κλπ.), διατίθενται στο πλαίσιο των σχετικών Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων σε επιμορφωτικές περιόδους, που δημοσιεύονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.

Σχετικά Άρθρα