edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Επιμόρφωση νέων Επιμορφωτών Β' Επιπέδου ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση 300 νέων Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόκειται να επιλεγούν 300 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, που θα λάβουν χώρα σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), με προβλεπόμενη έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν εξάμηνη διάρκεια και θα περιλαμβάνουν 380 διδακτικές ώρες (με Πρακτική Άσκηση ~30 ωρών), θα ακολουθηθεί ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης που θα περιλαμβάνει δια ζώσης και σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες, καθώς και ασύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές δράσεις. Μετά την εκπαίδευσή τους και την επιτυχή συμμετοχή τους σε κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης, οι νέοι επιμορφωτές θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να παράσχουν επιμορφωτικό έργο στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, καθώς και άλλων δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Οι νέοι επιμορφωτές θα προέρχονται κυρίως από τους «νεο-εισερχόμενους» στην επιμόρφωση κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών (ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικών μηχανικών, καλλιτεχνικών κ.α.), ενώ για την συμπλήρωση γεωγραφικών κενών, προβλέπεται επίσης, ένας αριθμός νέων επιμορφωτών των «παλαιών» κλάδων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικών επιστημών, πληροφορικής, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, το αργότερο έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τη διαδικασία επιλογής περιλαμβάνονται στη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα βρείτε ΕΔΩ.

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (http://e-pimorfosi.cti.gr -> επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.


Αρ.Πρωτ.Π647/04-06-2018/ΙΤΥΕ

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
& ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Π. Σκοινιώτης
e-mail. tskiniot(ΣΤΟ)cti.gr
Tηλέφωνο: 2610 960300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Έχοντας υπόψη:
1. Toν υπ’ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A’ 118 / 24.5.2011] νόμο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις»
2. Tην υπ’αρ. 180682 / Γ1 / 27.10.2016 [ΦΕΚ 585-ΥΟΔΔ / 01.11.2016] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Ορισμού Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
3. Tην υπ’ αρ. 4221/Γ1/11.01.2017 [ΦΕΚ 10-ΥΟΔΔ / 16.01.2017] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. σ. 2 από 115 Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)», όπως σφάλματα αυτής διορθώθηκαν με καταχώριση στο ΦΕΚ 59-ΥΟΔΔ / 08.02.2017
4. Τις υπ’ αριθμ. 1/2017/18.01.2017 και 4/2017/02.03.2017 Απoφάσεις του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περί «Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το ΔΣ»
5. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016), ως ισχύει, Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
6. Την με αριθμ. 1767/11-02-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» και MIS 5000065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Την με αριθμ. Π219/1-4-2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Οριζόντιου Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000065 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Tο με αρ. πρωτ. 892/24.5.2018 εσωτ. Σημείωμα του υπεύθυνου έργου.
9. Τη απόφαση του ΔΣ της 30ης/2018 Συνεδρίασης στις 31/5/2018, θέμα 6, περί «Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση 300 Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ και σύσταση της αντίστοιχης Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής για την επιλογή των υποψηφίων επιμορφωτών».
10. Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί κόστος.

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», http://epimorfosi.cti.gr, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065 (στο εξής «Πράξη»), που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» (δικαιούχος φορέας), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

καλούνται μόνιμοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, 380 διδακτικών ωρών (περιλαμβανομένης πρακτικής άσκησης περίπου 30 ωρών), εξάμηνης διάρκειας (με προβλεπόμενη έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018), που θα λάβουν χώρα σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) και μετά από κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησης να ενταχθούν στο Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να παράσχουν επιμορφωτικό έργο στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, καθώς και άλλων δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα επιλεγούν 300 υποψήφιοι επιμορφωτές, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 6, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην ενότητα 4 της παρούσας.

Η Πρόσκληση δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήδη έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ είτε έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε ΠΑ.Κ.Ε., στο πλαίσιο παλαιότερων σχετικών έργων (στο διάστημα 2005 – 2014).

Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/mis --> Μενού: «Αίτηση υποψήφιου επιμορφωτή Β’ Επιπέδου ΤΠΕ», το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής περιλαμβάνονται στην ενότητα 5 της παρούσας, ενώ αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρατίθενται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον υποβολής αιτήσεων στην παραπάνω διεύθυνση.

Στις ενότητες της παρούσας πρόσκλησης που ακολουθούν περιλαμβάνονται: Σύντομη Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (ενότητα 1), Σύντομη Περιγραφή (περιεχόμενο, τρόπος υλοποίησης κ.α.) της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ (ενότητα 2), στοιχεία για την πιστοποίηση των εκπαιδευομένων υποψηφίων επιμορφωτών και την ένταξή τους στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ (ενότητα 3), οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση των επιμορφωτών (ενότητα 4), λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ενότητα 5), καθώς και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων επιμορφωτών (ενότητα 6). Επιπρόσθετα, στα Παραρτήματα της παρούσας παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων (Παράρτημα Α), Πίνακες κατανομής του προβλεπόμενου πλήθους εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών, ανά γεωγραφική περιοχή και συστάδα ομοειδών κλάδων – ειδικοτήτων (Παραρτήματα Β και Γ), καθώς και τα προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών (Παράρτημα Δ).

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Help Desk, μέσω της Πύλης Ενημέρωσης της Πράξης, στη διεύθυνση: http://e-pimorfosi.cti.gr, επιλέγοντας Υποστηρικτικές Δομές / Help Desk και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα υποβολής ερωτήματος.

1. Περιγραφή της Πράξης

Αντικείμενο της παρούσας Πράξης είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013)1.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας πράξης περιλαμβάνονται:
 Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά:

i. στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,

ii. στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.), συνεπάγεται δε, τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,

iii. στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:

a. Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και
b. Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.),

ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).,

iv. στην εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

v. στην επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.,

vi. στην επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.,

vii. στην πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες,

viii. σε διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.,

ix. στην ανάπτυξη – προσαρμογή - λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης,

x. στη διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στο παραπάνω σημείο iv και ειδικότερα στην επιλογή των εκπαιδευτικών που θα εκπαιδευθούν στο πλαίσιο της Πράξης ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Για την υλοποίηση της Πράξης, αξιοποιούνται υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό), τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν - επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

Επίσης, αξιοποιούνται πλήρως και επικαιροποιούνται, τα Μητρώα της προηγούμενης σχετικής Πράξης και ειδικότερα τα:

 • Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.
 • Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)

2. Η εκπαίδευση των επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να πιστοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ομαδοποιούνται σε 12 συστάδες, δηλαδή σύνολα ομοειδών ή σχετικών κλάδων εκπαιδευτικών. Οι 12 συστάδες είναι: α) «Φιλολογικά», β) «Φυσικές Επιστήμες», γ) «Μαθηματικά» δ) «Πληροφορική», ε) «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στ) «Ξένες Γλώσσες», ζ) «Καλές Τέχνες», η) «Φυσική Αγωγή και Υγεία», θ) «Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί», ι) «Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες», ια) «Επαγγέλματα Γης» και ιβ) «Ειδική Αγωγή». Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας περιγράφονται οι κλάδοι εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται σε κάθε συστάδα, ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ παρουσιάζεται η επιθυμητή κατανομή των 300 εκπαιδευτικών στις ανωτέρω συστάδες και σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Νομό ή Γεωγραφική Περιφέρεια).

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα περιλαμβάνει 380 διδακτικές ώρες (περιλαμβανομένης πρακτικής άσκησης περίπου 30 ωρών), θα έχει διάρκεια περίπου 6 μήνες και προβλεπόμενη έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018 (σύμφωνα με τον τρέχοντα χρονοπρογραμματισμό της Πράξης), με την ευθύνη και την αξιοποίηση υποδομών Πανεπιστημιακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), εν γένει σε 10-μελείς ομάδες εκπαιδευτικών της ίδιας συστάδας, με βάση ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

i. Διά ζώσης συνεδρίες, στις εγκαταστάσεις των ΠΑΚΕ, συνολικής διάρκειας 72 ωρών. Οι συνεδρίες αυτές θα πραγματοποιούνται σε 6 Σαββατοκύριακα, με 6 ώρες εκπαίδευσης το Σάββατο και 6 την Κυριακή.

ii. Σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, συνολικής διάρκειας 138 ωρών. Οι συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται, εν γένει, δύο φορές την εβδομάδα, σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου, και διαρκούν 3 ώρες έκαστη.

iii. Ασύγχρονες δράσεις, δηλαδή δραστηριότητες και εργασίες που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους για το μεσοδιάστημα μεταξύ εκπαιδευτικών συνεδριών. Ο μαθησιακός φόρτος αυτών των δραστηριοτήτων/ εργασιών περιλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης, ισοδυναμεί συνολικά με τουλάχιστον 170 ώρες.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει εν γένει 4 διακριτά στοιχεία:

α) ο εκπαιδευόμενος παρατηρεί διδασκαλία με αξιοποίηση ΤΠΕ μέσα σε σχολείο,

β) ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί διδασκαλία σε σχολείο με αξιοποίηση ΤΠΕ,

γ) ο εκπαιδευόμενος παρατηρεί τη διαδικασία της επιμόρφωσης σε κάποιο ΚΣΕ,

δ) ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει ορισμένες ώρες επιμόρφωσης στο ΚΣΕ.

Η προετοιμασία και ο αναστοχασμός επί των παραπάνω στοιχείων της πρακτικής άσκησης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των συνεδριών του προγράμματος.

Για την εκπαίδευση των 300 επιμορφωτών θα υλοποιηθούν 30 Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που καθένα εν γένει θα αφορά στην εκπαίδευση μιας 10μελούς ομάδας εκπαιδευτικών της ίδιας συστάδας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατανέμονται σε διάφορα σημεία της χώρας, όπου θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των ΠΑΚΕ και θα διεξάγονται οι δια ζώσης συνεδρίες των προγραμμάτων. Η επιθυμητή γεωγραφική προέλευση των εκπαιδευομένων (τόπος απασχόλησης/διαμονής) παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας Πρόσκλησης.

Τα έξοδα της μετακίνησης των εκπαιδευόμενων από τους τόπους κατοικίας ή εργασίας τους προς τους τόπους διεξαγωγής των διά ζώσης εκπαιδευτικών συνεδριών, καθώς και τα έξοδα των απαραίτητων διανυκτερεύσεών τους εκεί, για όλες τις διά ζώσης συνεδρίες όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλύπτονται από τα ΠΑΚΕ, κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, θα παρέχονται πρόχειρα γεύματα, καφές κλπ κατά τις ημέρες διεξαγωγής των διά ζώσης συνεδριών.

Τα ΠΑΚΕ θα επιλεγούν μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαγωνισμών για την ανάθεση του έργου της εκπαίδευσης των επιμορφωτών στο πλαίσιο της Πράξης.

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, βάσει ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για κάθε συστάδα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε συστάδας περιλαμβάνει (χωρίς να υπολογίζεται η πρακτική άσκηση):

 • Το γενικό μέρος, που αντιστοιχεί σε περίπου 160 ώρες και αφορά την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανεξαρτήτως της συστάδας στην οποία ανήκει ο εκπαιδευόμενος επιμορφωτής.
 • Το ειδικό μέρος, που αντιστοιχεί σε περίπου 190 ώρες και αφορά ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σύμφωνα με την συστάδα του εκπαιδευόμενου.

Τα Προγράμματα Σπουδών, για όλες τις συστάδες, παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας Πρόσκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιμορφωτές θα πρέπει να ανταποκριθούν επιτυχώς στη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ και να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ στο πλαίσιο της παρούσας και άλλων σχετικών Πράξεων.

3. Πιστοποίηση και ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Πράξης, διατηρείται και εμπλουτίζεται το Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., αποτελούμενο στην παρούσα φάση από πιστοποιημένους επιμορφωτές των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ02 - Φιλόλογοι, ΠΕ03 - Μαθηματικοί, ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών, ΠΕ70/ΠΕ60 – Δάσκαλοι/ Νηπιαγωγοί και ΠΕ19/202 - Πληροφορικής.

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εκπαιδευθούν στα ΠΑΚΕ ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ και αφορά στην επιλογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα 6 της παρούσας Πρόσκλησης, 300 υποψηφίων επιμορφωτών που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πλήθος των επιμορφωτών που προβλέπεται να εκπαιδευθούν κατά συστάδα κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών από κάθε Γεωγραφική Περιοχή (Νομό ή Περιφέρεια της χώρας), εμφανίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ της παρούσας Πρόσκλησης.

Η ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, η οποία συνεπάγεται τη δυνατότητα παροχής επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ στο πλαίσιο της παρούσας και άλλων σχετικών Πράξεων, γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στα ΠΑΚΕ και την επιτυχή συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει δοκιμασία ψηφιακών εξετάσεων, η οποία διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης, καθώς και την αξιολόγηση στοιχείων από την δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων μέσα στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (πχ. εργασίες, πρακτική άσκηση).

4. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για επιλογή και συμμετοχή στην Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου θα πρέπει απαραιτήτως:

 • Να είναι μόνιμοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων - ειδικοτήτων υποψηφίων επιμορφωτών όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας.
 • Να έχουν οκταετή (8 έτη) τουλάχιστον προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο/α αντικείμενο/α της συστάδας στην οποία αφορά η αίτησή τους.
 • Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2, με βάση τις κείμενες διατάξεις).
 • Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου είτε να είναι ενταγμένοι στα Μητρώα επιμορφωτών Α΄ επιπέδου, στο πλαίσιο των αντίστοιχων παλαιότερων Πράξεων επιμόρφωσης3, είτε να είναι εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19/204.
 • Να μην συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2023 συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία (το οποίο θα δηλώνουν καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στον προσωπικό τους φάκελο).

5. Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί από τα αρμόδια όργανα της Πράξης.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης έως την Πέμπτη 21/06/2018, ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/mis --> Μενού: «Αίτηση υποψήφιου επιμορφωτή Β’ Επιπέδου ΤΠΕ».

Για την πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί (username και password) που είχαν δοθεί στους ενδιαφερόμενους κατά τη συμμετοχή τους στην πιστοποίηση Α’ επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς (πχ. υποψήφιοι κλάδου πληροφορικής) ή που δεν τους θυμούνται, θα πρέπει να ακολουθήσουν την σχετική διαδικασία απόδοσης ή ανάκτησης κωδικών αντίστοιχα, που περιγράφεται στο εγχειρίδιο υποβολής αίτησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής καμία αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να ετοιμάσουν προσωπικό φάκελο, με όλα τα αποδεικτικά των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που βαθμολογούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (βλ. ενότητα 6), καθώς, όσοι επιλεγούν με βάση την διαδικασία αυτή, θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο σε έντυπη μορφή, εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής (δημοσίευση προσωρινών καταλόγων επιτυχόντων – επιλαχόντων). Στον φάκελο αυτό εσωκλείεται επίσης, εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.

Για την τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων που αφορούν στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και στα βαθμολογούμενα κριτήρια, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών/ αποδεικτικών στοιχείων (κατ’ αρχάς, ηλεκτρονική κατάθεση στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), ως εξής:

 • Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, το ΦΕΚ διορισμού τους για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής τους κατάστασης, καθώς και Βεβαίωση/εις από τους αρμόδιους φορείς – υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας τους (βλ. 1η, 2η προϋπόθεση συμμετοχής και Κριτήριο Ε).
 • Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Βεβαίωση του Διευθυντή του Ιδιωτικού Σχολείου και Επικύρωση της Οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης περί απασχόλησης με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής τους κατάστασης (σχέδιο της απαιτούμενης Βεβαίωσης, διατίθεται προς εκτύπωση στο περιβάλλον της εφαρμογής υποβολής αίτησης), καθώς και Βεβαιώσεις Απασχόλησης από τους εκάστοτε εργοδότες (σχολεία, εκπαιδευτικούς φορείς), κατά περίπτωση, για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας τους (βλ. 1η, 2η προϋπόθεση συμμετοχής και Κριτήριο Ε).
 • Η γνώση ξένης γλώσσας (βλ. 3η προϋπόθεση συμμετοχής) αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία επικυρωμένη του πτυχίου του αντίστοιχου ξενόγλωσσου τμήματος. Οι κάτοχοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού αρκεί να επισυνάψουν τον πρωτότυπο τίτλο Ιδρύματος του εξωτερικού συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του στην
  ελληνική.
 • Για το χρόνο συμπλήρωσης της συνολικής πραγματικής συντάξιμης προϋπηρεσίας (βλ. 5η προϋπόθεση συμμετοχής), απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (σχέδιο της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης, διατίθεται προς εκτύπωση στο περιβάλλον της εφαρμογής υποβολής αίτησης).
 • Για την τεκμηρίωση των επιπλέον Σπουδών (βλ. Κριτήριο Α), απαιτούνται αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
 • Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις Παρακολούθησης/ Επιτυχούς Συμμετοχής, κατά περίπτωση για την τεκμηρίωση Επιμόρφωσης (βλ. Κριτήριο Β).
 • Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να επισυνάπτεται η σελίδα τίτλου, η σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που φέρει το όνομα του συγγραφέα ή σχετική βεβαίωση του εκδότη-επιμελητή. Εφόσον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (καταγραφή του URL) στο οποίο έχει αναρτηθεί το υλικό. (βλ. Κριτήριο Δ).
 • Για τις ανακοινώσεις – εισηγήσεις σε συνέδρια απαιτείται Βεβαίωση Συμμετοχής ως εισηγητή ή απόσπασμα από το Πρόγραμμα ή τα Πρακτικά του Συνεδρίου, που να φέρουν τον τίτλο και το περιεχόμενο (πχ. περίληψη/ abstract) της εισήγησης και το όνομα του συγγραφέα/ εισηγητή. Σε περίπτωση που τα παραπάνω διατίθενται ηλεκτρονικά, μπορεί να καταγραφεί το URL και η ακριβής διαδρομή εντοπισμού των ζητούμενων στοιχείων (πχ. http://....., «Πρακτικά Συνεδρίου», Σελίδα 257). (βλ. Κριτήριο Δ).

6. Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Επιμορφωτών - Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι ενδιαφερόμενοι που θα διαπιστωθεί ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της ενότητας 4 θα μετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα αμέσως παρακάτω ειδικότερα κριτήρια και τα αντίστοιχα βάρη:

Α. Επιπλέον σπουδές (30%):
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ειδικότερα όσοι αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή στις επιστήμες αγωγής, άλλοι τίτλοι σπουδών που αφορούν την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των ενδιαφερομένων.

Β. Επιμόρφωση (20%):
πιστοποιημένη επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ, επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, παρακολούθηση άλλων επιμορφώσεων σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, πιστοποίηση εκπαιδευτού ενηλίκων.

Γ. Επιμορφωτική δράση (20%):
διδασκαλία σε επιμορφωτικά προγράμματα εξοικείωσης με τις ΤΠΕ ή/και αξιοποίησής τους στη διδακτική πράξη.

Δ. Δημοσιεύσεις και δημιουργία επιμορφωτικού υλικού (20%):
συγγραφή ή συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων είτε επιμορφωτικού υλικού σχετικών με την ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή/εκπαιδευτική διαδικασία, ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές, σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιστημονικές δημοσιεύσεις/ άρθρα στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής αξιοποίησης ΤΠΕ, σχεδιασμός ή/και ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών/ applets/ δικτυακών τόπων και εν γένει ανάπτυξη και δημοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Ε. Επιπλέον διδακτική προϋπηρεσία (10%):
Διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή/και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο/α αντικείμενο/α της συστάδας την οποία αφορά η αίτησή τους, επιπλέον του ελαχίστου ορίου των 5 ετών, που περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.

Την ευθύνη της αξιολόγησης αναλαμβάνει Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί από τα αρμόδια όργανα της Πράξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων επιμορφωτών της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

I) Φάση ελέγχου ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής

Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε υποψηφίου. Εάν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο υποψήφιος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής.

ΙΙ) Φάση αξιολόγησης - βαθμολόγησης

Εν συνεχεία, στη φάση αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί κάθε υποψήφιο που πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, για κάθε κριτήριο χωριστά, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης, και σταθμίζει τα μόρια με το βάρος του κριτηρίου. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων μορίων για όλα τα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των υποψηφίων και χωριστά για κάθε μία από τις συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών της επιμόρφωσης (Συστάδα 1 έως 12), συντάσσεται ένας κατάλογος υποψηφίων για κάθε Γεωγραφική Περιοχή, με βάση την τρέχουσα θέση απασχόλησης των υποψηφίων.

Ειδικά για τη Συστάδα 5, που αφορά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συντάσσονται ξεχωριστοί κατάλογοι για τους Δασκάλους και τους Νηπιαγωγούς, ανά γεωγραφική περιοχή. Για το λόγο αυτό, στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Γ, παρουσιάζεται σε διαφορετικές στήλες η γεωγραφική κατανομή του προβλεπόμενου πλήθους των προς εκπαίδευση Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Για τις Συστάδες 1 έως 5, που αφορούν σε κλάδους που περιλαμβάνονται ήδη στο υφιστάμενο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, ως Γεωγραφική Περιοχή νοείται καθένας από τους 51 Νομούς της χώρας, καθώς η παρούσα Πρόσκληση στοχεύει στην συμπλήρωση γεωγραφικών κενών του υφιστάμενου Μητρώου, ενώ για τις Συστάδες 6 έως 12, ως Γεωγραφική Περιοχή νοείται κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς αφορούν σε νέο-εισερχόμενους κλάδους στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

Οι αξιολογικοί κατάλογοι υποψηφίων (ανά Συστάδα και Γεωγραφική Περιοχή) συντάσσονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

IIΙ) Φάση επιλογής – σύνταξης προσωρινών καταλόγων επιτυχόντων - επιλαχόντων

Για κάθε αξιολογικό κατάλογο υποψηφίων ανά Συστάδα και Γεωγραφική Περιοχή της χώρας, θεωρούνται επιτυχόντες οι πρώτοι ν υποψήφιοι, όπου ν το προβλεπόμενο πλήθος εκπαιδευτικών που πρόκειται να εκπαιδευθούν ως επιμορφωτές σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος Γ, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες κατά σειρά.

Στην περίπτωση όπου, το πλήθος των περιλαμβανομένων υποψηφίων σε κάποιο κατάλογο που αφορά σε συγκεκριμένη Συστάδα και Γεωγραφική Περιοχή, υπολείπεται του προβλεπόμενου πλήθους των εκπαιδευόμενων επιμορφωτών:

 • στην περίπτωση των Συστάδων 1 έως 5, οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται κατ’ αρχάς από υποψηφίους άλλου Νομού της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας και στη συνέχεια (αν δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων της συγκεκριμένης συστάδας στο επίπεδο της συγκεκριμένης περιφέρειας) από υποψηφίους της υπόλοιπης χώρας με σειρά βαθμολογίας (ξεκινώντας από τον υποψήφιο της συγκεκριμένης συστάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως Γεωγραφικής Περιοχής και συνεχίζοντας με τον επόμενο με φθίνουσα σειρά),
 • στην περίπτωση των Συστάδων 6 έως 12, οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της υπόλοιπης χώρας με σειρά βαθμολογίας (ξεκινώντας από τον υποψήφιο της συγκεκριμένης συστάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως Γεωγραφικής Περιοχής και συνεχίζοντας με τον επόμενο με φθίνουσα σειρά).

Επίσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων κάποιας συστάδας πανελλαδικά για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, οι θέσεις συμπληρώνονται με τον ίδιο τρόπο (με σειρά βαθμολογίας) από επιλαχόντες υποψηφίους άλλων «συναφών» συστάδων. Η «συνάφεια» ορίζεται με βάση τις συστάδες κλάδων/ ειδικοτήτων εκπαιδευτικών της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (βλέπε Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β).

IV) Φάση ελέγχου προσωπικών φακέλων και οριστικοποίησης καταλόγων επιτυχόντων – επιλαχόντων

Δημοσιοποιούνται οι προσωρινοί κατάλογοι επιτυχόντων – επιλαχόντων καθώς και όσων αποκλείστηκαν στη φάση ελέγχου των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, ζητείται από τους επιτυχόντες να προσκομίσουν τον προσωπικό φάκελο, με όλα τα αποδεικτικά των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και δίνεται προθεσμία 5 ημερών (από την επομένη της δημοσιοποίησης) για την υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, σε έντυπη μορφή και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον προσωπικό φάκελο των ενισταμένων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτροπή στην εξέτασή τους.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης από την επιτροπή αξιολόγησης των προσωπικών φακέλων και τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν, συντάσσονται και δημοσιοποιούνται οι οριστικοί κατάλογοι επιτυχόντων – επιλαχόντων.

Η κατανομή των υποψηφίων στα προγράμματα των ΠΑΚΕ γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων των ΠΑΚΕ και την κατανομή των 300 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτά, όπως θα έχουν προκύψει από τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου, σε σχέση με τον τόπο απασχόλησης του κάθε υποψηφίου.

Την παρούσα συνοδεύουν ως Παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, τα παρακάτω:
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Συστάδων Κλάδων-Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες κατανομής των 300 εκπαιδευόμενων επιμορφωτών ανά Συστάδα και Γεωγραφική Περιοχή (Νομό ή Περιφέρεια της χώρας)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Προγράμματα Σπουδών

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης

Σχετικά Άρθρα