edu.klimaka.gr

Αγωγές Εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για Δώρο Πάσχα / Χριστουγέννων

ΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ / ΕΒΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
(Επίδομα Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων)

Αρ.Πρωτ.52806/Ε3/04-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
---
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
---
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Πληροφορίες: Χρ. Μυλωνά (Π.Ε.),
Ισ. Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Π. Καλογεροπούλου (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
Τηλέφωνο : 210 344 3131 (Π.Ε.),
210 344 2417 (Δ.Ε.)
210 344 3003 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
E-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Π.Ε.)
t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Δ.Ε.)
eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

ΘΕΜΑ: Αγωγές εκπ/κών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για χορήγηση επιδομάτων Πάσχα κλπ

Σχετικά με τις αγωγές που ασκούν εκπ/κοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας «Επιδόματα Εορτών και Αδείας» του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄/27-10-2011) των προηγούμενων ετών, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα.

Έχει ήδη περιέλθει στις Υπηρεσίες μας πλήθος αγωγών που αφορούν σε δικαστικές διεκδικήσεις των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειών που καταργήθηκαν από 1-1-2013 με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ.1, περ. 1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-11-2012) (*1). Αναμένουμε, μάλιστα, το πλήθος των αγωγών να αυξηθεί κατά πολύ το προσεχές διάστημα. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι να διαβιβάσουμε τις αγωγές αυτές στις Υπηρεσίες σας (συνοδευόμενα από τα διαβιβαστικά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον υπάρχουν), καθότι οι εκπ/κοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εργάστηκαν στις Δ/νσεις σας και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, προκειμένου να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου αποστέλλοντας απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα καθώς και έκθεση με τις απόψεις σας επί του θέματος, είτε – εφόσον πρόκειται για αγωγή σε Ειρηνοδικείο – απευθείας στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / ή Δικαστικό Γραφείο που θα σας εκπροσωπήσει, είτε – εφόσον πρόκειται για αγωγή σε Διοικητικό Πρωτοδικείο – τόσο στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου όσο και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / ή Δικαστικό Γραφείο που θα σας εκπροσωπήσει. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες των διαβιβαστικών της Υπηρεσίας μας και του Ν.Σ.Κ., εφόσον υπάρχει.

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι επί των αγωγών στις οποίες αφορά το παρόν έγγραφο, οι απόψεις σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την αναφορά ότι εφαρμόσατε την κείμενη νομοθεσία (που αναφέρουμε και παραπάνω, του ν. 4093/2012 και του ν.4354/2015) και δεν καταβάλατε τα επιδόματα που διεκδικούν οι ενάγοντες/ουσες. Τα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε είναι αφενός η βεβαίωση του χρονικού διαστήματος που εργάστηκαν οι ενάγοντες/ουσες (στην πράξη, τη βεβαίωση ότι τα επίδικα χρονικά διαστήματα οι ενάγοντες/ουσες υπηρέτησαν στο Δημόσιο και μισθοδοτήθηκαν από τη Δ/νσή σας), και αφετέρου η βεβαίωση, ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, το αιτούμενο ποσό έχει υπολογισθεί κατά τρόπο ορθό και νόμιμο, ήτοι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

Ως προς τη βεβαίωση του χρονικού διαστήματος υπηρέτησης και του αιτούμενου ποσού κατά τα ανωτέρω, και με δεδομένο αφενός ότι έχουν περιέλθει ερωτήματα στις Υπηρεσίες μας σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού, και αφετέρου μας έχουν κοινοποιηθεί έγγραφα στα οποία Δ/νσεις δεν βεβαιώνουν (οιοδήποτε) ποσό, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Επισημάνσεις

1. Στις διατάξεις του – καταργημένου – άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) οριζόταν ότι:

«1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.

3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. […]»

2. Καταρχάς οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να διαβάσουν στο σώμα της αγωγής τα χρονικά διαστήματα που αιτούνται οι ενάγοντες/ουσες και να βεβαιώσουν υπηρετήσεις και ποσά για αυτά τα επίδικα χρονικά διαστήματα (*2). Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν ενάγοντες/ουσες που ζητούν τα επιδόματα των 2 τελευταίων ετών (2017 και 2018), άλλοι/ες που ζητούν επιδόματα των 3 ή των 4 τελευταίων ετών, ή ακόμη και των 6 τελευταίων ετών (2013 έως και 2018). Φυσικά, όπου ζητούνται επιδόματα ν ετών αφορούν σε ν+1 σχολικά έτη, καθότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων (από 16-4 έως 15-12) περιλαμβάνει χρονικά διαστήματα 2 σχολικών ετών.

3. Πέραν των χρονικών διαστημάτων θα πρέπει να βεβαιώνεται και η σχέση εργασίας (μόνιμου/αναπληρωτή/αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου/ωρομισθίου) με την οποία υπηρέτησε ο/η ενάγων/ουσα. Στην περίπτωση αναπληρωτών/τριών εκπ/κών με μειωμένο ωράριο θα πρέπει να αναφέρονται, επιπλέον, και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του/της ενάγοντα/ουσας και οι αντίστοιχες ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, ενώ, στην περίπτωση ωρομισθίου θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα.

4. Οι αγωγές που καταθέτουν μόνιμοι εκπ/κοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι σαφώς οι πιο εύκολες περιπτώσεις, αφού η οικεία Δ/νση στην οποία ανήκουν οι μόνιμοι που διορίστηκαν π.χ. το 2010 και μισθοδοτούνται από αυτήν από τότε έως σήμερα, θα πρέπει να βεβαιώσει ότι, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, το αιτούμενο ποσό ανέρχεται στα 1.000 ευρώ ανά έτος. Εφιστάται η προσοχή σας σε περιπτώσεις που οι ενάγοντες/ουσες έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών κλπ, ώστε να αφαιρεθεί ο αντίστοιχος χρόνος στον υπολογισμό των ποσών.

5. Οι αγωγές που καταθέτουν αναπληρωτές/ριες εκπ/κοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι οι πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, καθώς αφενός θα πρέπει να βεβαιωθεί η υπηρέτηση στη Δημόσια Εκπ/ση (το χρονικό διάστημα), αφετέρου να υπολογισθεί κατ’ αναλογίαν (της υπηρέτησης) το ποσό για καθεμία εκ των συμβάσεων και για καθένα εκ των αιτούμενων επιδομάτων. Για παράδειγμα αναπληρωτής εκπ/κός που υπηρέτησε με σύμβαση από 12-9-2016 (ημ/νία ανάληψης υπηρεσίας) έως 30-6-2017 θα ελάμβανε (εάν ίσχυε το άρθρο 16 του ν. 4024/2011, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού) τα παρακάτω επιδόματα:

Επιδόματα αναπληρωτή εκπ/κού για υπηρέτηση από 12-9-2016 έως 30-6-2017,
με βάση το άρθρο 16 του ν. 4024/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ

ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

94 (*3)

195,83 ευρώ (*4)

ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

75 (*4)

156,25 ευρώ (*6)

ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2017

120 (*7)

250 ευρώ

ΑΔΕΙΑΣ 2017

289 (*8)

200,69 ευρώ (*9)

Σε περίπτωση, δε, που ο/η αναπληρωτής/τρια απασχολήθηκε με μειωμένο ωράριο για τον υπολογισμό των ποσών των επιδομάτων θα πρέπει επιπλέον να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) που ορίζουν ότι

«4. […] Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρονομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.»

6. Όσον αφορά στις υπηρετήσεις των αναπληρωτών/τριών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν στοιχεία υπηρετήσεων στο Π.Σ. ΟΠΣΥΔ μόνο για το σχολ. έτος 2018-2019, ενώ, υπάρχουν υπηρετήσεις στο Π.Σ. myschool και για τα προηγούμενα σχολικά έτη, χωρίς, όμως, αυτές να έχουν ελεγχθεί αρμοδίως για την κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών. Ως εκ τούτου, για τη βεβαίωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του χρονικού διαστήματος υπηρέτησης και του υπολογισμού του αντίστοιχου ποσού, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα πρέπει – εκτός εάν ορίζεται αλλιώς από το διαβιβαστικό (μας) έγγραφο της Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ – η Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. στην οποία διαβιβάζεται η αγωγή και η οποία συνέταξε τον Πίνακα Αναπληρωτών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ 2018-2019 στον οποίο περιλαμβάνεται ο/η ενάγοντας/ουσα να αποστείλει/προωθήσει τις αγωγές στις Δ/νσεις Εκπ/σης στις οποίες απασχολήθηκε το μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τα (σχολικά) έτη κατά τα οποία αιτείται επιδόματα, προκειμένου οι Δ/νσεις αυτές να βεβαιώσουν υπηρετήσεις και ποσά (στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / Δικαστικό Γραφείο) ανά αναπληρωτή/τρια και σχολ. έτος, ή/και να αναφέρει (*10) (στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / Δικαστικό Γραφείο) ότι για το εν λόγω μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ δεν υφίστανται υπηρετήσεις στη Δημόσια Εκπ/ση κατά τα συγκεκριμένα σχολ. έτη που αναφέρει στη σχετική αγωγή (*11).

7. Όπως αναφέραμε κι ανωτέρω, αρμόδια Υπηρεσία για τη βεβαίωση των χρονικών διαστημάτων υπηρέτησης και υπολογισμού των ποσών των επιδομάτων είναι η Δ/νση Εκπ/σης η οποία κατέβαλε τη μισθοδοσία στους/στις ενάγοντες/ουσες. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. πληρώνουν (μόνο) τους εκπ/κούς και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνταν στα ΚΕΔΔΥ, θα πρέπει για τις υπηρετήσεις στα ΚΕΔΔΥ οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. να βεβαιώσουν χρονικά διαστήματα και ποσά, ενώ, για τους λοιπές περιπτώσεις οι Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε..

8. Τέλος, σας αναφέρουμε ότι θα πρέπει να αποστέλλετε απόψεις/βεβαιώσεις επί των αγωγών ακόμη και εάν έχει παρέλθει η δικάσιμος, καθώς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι αγωγές παίρνουν αναβολή εκδίκασης στην περίπτωση κατά την οποία αυτές εισάγονται προς συζήτηση στο δικαστήριο για πρώτη φορά και δεν υπάρχουν απόψεις/στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


 (*1). Σχετικές με τις διατάξεις της κατάργησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, είναι και οι – μεταγενέστερες – διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015), με τις οποίες καταργήθηκαν ρητώς οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

(*2). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140, παρ. 3 και 5 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/28-06-2014) ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δημοσίου (πουαφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές, επιδόματα και βοηθήματα) είναι διετής. Παρ’ όλααυτά, οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να αναφέρονται/βεβαιώνουν τις υπηρετήσεις και τα ποσά για ολόκληρο τοεπίδικο χρονικό διάστημα (ακόμη και στην περίπτωση που υπερβαίνει τη διετία).

(*3). Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για το παράδειγμά μας, υπολογίζουμε πρώτα τις ημέρες εργασίας για το επίδομα εορτών (δώρο) Χριστουγέννων του 2016 ως εξής: από 12 Σεπτεμβρίου 2016 έως 11 Δεκεμβρίου 2016 έχουμε 3 μήνες (για τον υπολογισμό μας ο μήνας έχει 30 ημέρες - άρθρο 25, παρ. 2 του ν. 4354/2015 - και το έτος 360 ημέρες), ήτοι 3 x 30 = 90 ημέρες και προστίθενται οι ημέρες από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως και 15 Δεκεμβρίου 2016 = 4 ημέρες. Οπότε έχουμε 90 + 4 = 94 ημέρες εργασίας.

(*4). Το δώρο Χριστουγέννων των 500 ευρώ δινόταν για πλήρη απασχόληση/μισθοδότηση ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου, ήτοι για 8 μήνες ή για 8 x 30 = 240 ημέρες εργασίας.

Για το παράδειγμά μας, υπολογίζουμε το ποσό για το δώρο Χριστουγέννων του 2016 ως εξής: (94/240) x 500 ευρώ = 195,83 ευρώ.

(*5). Για το παράδειγμά μας, υπολογίζουμε τις ημέρες εργασίας για το δώρο Χριστουγέννων του 2017 ως εξής: από 16 Απριλίου 2017 έως 15 Ιουνίου 2017 έχουμε 2 μήνες, ήτοι 2 x 30 = 60 ημέρες και προστίθενται οι ημέρες από 16 Ιουνίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017 = 15 ημέρες. Οπότε έχουμε 60 + 15 = 75 ημέρες εργασίας.

(*6). Για το παράδειγμά μας, υπολογίζουμε το ποσό για το δώρο Χριστουγέννων του 2017 ως εξής: (75/240) x 500 ευρώ = 156,25 ευρώ.

(*7). Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου.

Για το παράδειγμά μας, ο αναπληρωτής εκπ/κός απασχολήθηκε/μισθοδοτήθηκε για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και 15 Απριλίου 2017, ήτοι για 4 μήνες, ή για 4 x 30 = 120 ημέρες, οπότε και το ποσό για το επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα του 2017 υπολογίζεται ολόκληρο, στα 250 ευρώ.

(*8). Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλ-ληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου.

Για το παράδειγμά μας, ο αναπληρωτής εκπ/κός απασχολήθηκε/μισθοδοτήθηκε για το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017, επομένως, από 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και 11 Ιουνίου 2017 έχουμε 9 μήνες ήτοι 9 x 30 = 270 ημέρες και προστίθενται οι ημέρες από 12 Ιουνίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017 = 19 ημέρες. Οπότε έχουμε 270 + 19 = 289 ημέρες εργασίας.

(*9). Το επίδομα Αδείας των 250 ευρώ δινόταν για πλήρη απασχόληση/μισθοδότηση ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου, ήτοι για 12 μήνες ή για 12 x 30 = 360 ημέρες εργασίας.

Για το παράδειγμά μας, υπολογίζουμε το ποσό για το επίδομα Αδείας του 2017 ως εξής: (289/360) x 250 ευρώ = 200,69 ευρώ.

(*10). Να αναφέρει (μόνο) στην περίπτωση που, στην αγωγή, το μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Αναπληρωτών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ 2018-2019 αιτείται επιδόματα για έτη στα οποία δεν υπάρχουν σχετικές υπηρετήσεις στον εν λόγω Πίνακα. Για παράδειγμα ο κ. ΠΑΠΑΣ αιτείται επιδόματα 1.000 ευρώ του έτους 2016 και στον Πίνακα που η Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. κατάρτισε ο κ. ΠΑΠΑΣ δεν έχει υπηρετήσει τα σχολ. έτη 2015-2016 και 2016-2017. Για την περίπτωση αυτή του κ. ΠΑΠΑ η Περιφ. Δ/νση οφείλει να αναφέρει σχετικά (βλ. επόμενη υποσημείωση).

(*11). Δηλαδή, και για το παράδειγμα της προηγούμενης υποσημείωσης, η Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. θα πρέπει να αναφέρει (ενδεικτικά και κατά περίπτωση στο αρμόδιο – για την αγωγή – Γραφείο Νομικού Συμβούλου / Δικαστικό Γραφείο) ότι – σύμφωνα με τον Πίνακα Αναπληρωτών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ 2018-2019, στον οποίο εγγράφονται τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ με πλήρη στοιχεία υπηρετήσεων των προηγούμενων ετών – για τον κ. ΠΑΠΑ δεν υφίστανται υπηρετήσεις στη Δημόσια Εκπ/ση για τα σχολ. έτη 2015-2016 και 2016-2017.

 

Σχετικά Άρθρα