edu.klimaka.gr

Αναγνώριση - Υπολογισμός Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(Μισθολογική - Βαθμολογική Εξέλιξη)

Αρ.Πρωτ.169228/Ε2/12-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ / ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πληροφορίες : Έλ. Eμμανουηλίδου (Π.Ε.)
Τηλ.: 210-3443135
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες : Ε. Μαυρικάκης, (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3442916
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: 210-3442365
Πληροφορίες: Π. Πασχάλης (Μον.Β1/Ε.Υ.Ε.Δ.)
Τηλ. 210-3443322

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».

Από 01-01-2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω νόμου έχουν εκδοθεί η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εφαρμοστική εγκύκλιος του ΓΛΚ, καθώς και το αριθμ.2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 έγγραφο του ΓΛΚ. Με βάση τα ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015:

Ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Η ανωτέρω προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με βάση τα οποία είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των περιπτώσεων χρόνου προϋπηρεσίας που προαναφέρονται, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που χρονικό διάστημα αργίας, διαθεσιμότητας, άνευ αποδοχών κλπ. δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, δεν αναγνωρίζεται ούτε και για τη μισθολογική του εξέλιξη.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Οι όποιες οικονομικές μεταβολές, υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων

Σύμφωνα με τις οδηγίες επί του άρθρου 26 της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου για εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά την 1-1-2016 η μισθολογική προώθηση στους κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται:

Α) με την αρχική τους κατάταξη εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου (δεν απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου).

Β) από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου στην περίπτωση που κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους (απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του τίτλου).

Γ) από 01-01-2018 στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την ημερομηνία διορισμού.

3. Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

4. Αναγωγή προϋπηρεσίας

Ο τρόπος αναγωγής αναφέρεται αναλυτικά στην υπ΄ αρ. πρωτ. 93953/Δ2/15-09-2006 εγκύκλιο των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διακρίνονται οι εξής τρεις (03) περιπτώσεις:

Α) Προϋπηρεσία με πλήρες ωράριο: για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι υπηρεσία που έχει προσφερθεί με εργασία πλήρους ωραρίου δεν μπορεί να επικαλύπτεται με άλλη προσφερθείσα υπρεσία, είτε μειωμένου, είτε πλήρους ωραρίου.

Β) Προϋπηρεσία Αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου: για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του διαστήματος της προϋπηρεσίας, όπως και στους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με αναγωγή στο μειωμένο ωράριο του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο αρθρ.17, παρ. 4 του Ν. 1566/85, υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε και πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών για τις οποίες είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού (π.χ. για εκπαιδευτικό ο οποίος προσλήφθηκε με μειωμένο ωράριο 15 ώρες και υποχρεωτικό νεοδιόριστου 23 ώρες, υπολογίζεται το διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασής του πολλαπλασιασμένο με το κλάσμα 15/23).

Γ) Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο εργασίας: για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας (π.χ. Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με μειωμένο ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ., κλπ.) και δεν προβλέπεται κάποιος ειδικός χειρισμός όπως στους «αναπληρωτές/τριες μειωμένου ωραρίου», αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσο χρονικό διάστημα, όσο προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων.

Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας, το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, εάν οι συνολικές ώρες εργασίας που έχουν προσφερθεί συμβολίζονται με (Ω) εργασίας, τότε οι εβδομάδες εργασίας (Ε) εργασίας υπολογίζονται ως εξής: (Ε) = (Ω) / (Υ)  (Υ= υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο)

Σε περίπτωση επικαλυπτόμενων προϋπηρεσιών μειωμένου ωραρίου, υπολογίζεται το άθροισμα:

(Ε) = [ (Ω1)/(Υ1) + (Ω2)/(Υ2) +...+(Ωv)/(Υv)

Οι εβδομάδες Εεργασίας μετατρέπονται σε ημέρες (6 ημέρες/εβδομάδα) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συμμιγής αριθμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επικαλυπτόμενων προϋπηρεσιών μειωμένου ωραρίου, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που θα λαμβανόταν υπόψη, αν ο/η ενδιαφερόμενος/η εργαζόταν με πλήρες ωράριο κατά το χρονικό διάστημα της επικάλυψης.

5. Παραδείγματα αναγωγής προϋπηρεσίας

α) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαίωση προϋπηρεσίας σε φορέα που υπάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στον οποίο εργάστηκε με πλήρες ωράριο για 1 έτος, 2 μήνες και 10 ημέρες. Αυτό το χρονικό διάστημα αναγνωρίζεται εξ ολοκλήρου.

β) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαίωση προϋπηρεσίας σε φορέα που υπάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στον οποίο εργάστηκε με μειωμένο ωράριο. Από τη βεβαίωση προϋπηρεσίας προκύπτει ότι ο/η εκπαιδευτικός εργάστηκε συνολικά για 1850 ώρες, ενώ το εβδομαδιαίο ωράριο για εργασία με πλήρες ωράριο ήταν 30 ώρες. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ως εξής:

(Ε) = (1850 ώρες) / (30 ώρες ανά εβδομάδα) = 61 και 2/3 εβδομάδες  (σ.σ.61,66666...)

Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε: (61 και 2/3 εβδομάδες) • (6 ημέρες/εβδομάδα)= 370 ημέρες =1 έτος, 2 μήνες, 20 ημέρες

(σ.σ. (Ε) = 1850/30 = 61,6666.. Αντιστοιχεί χρόνος 61,6666•6=370 ημέρες.
Στις 370 ημέρες αντιστοιχεί 1 έτος και 70 ημέρες (έτος 350 ημερών). Στις 70 ημέρες αντιστοιχούν 2 μήνες και 20 ημέρες (μήνας 25 ημερών)

γ) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε δύο φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στους οποίους εργάστηκε ταυτόχρονα με μειωμένο ωράριο για διάστημα 9 μηνών. Συγκεκριμένα:
- Στον φορέα 1 για 300 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 16 ώρες.
- Στον φορέα 2 για 200 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 20 ώρες.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ως εξής:

(Ε) = (300 ώρες/16 ώρες ανά εβδομάδα) + (200 ώρες/20 ώρες ανά εβδομάδα) = (18 και 3/4 εβδομάδες) + (10 εβδομάδες) = 28 και 3/4 εβδομάδες

Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε: (28 και 3/4 εβδομάδες) •(6 ημέρες/εβδομάδα) = 0 έτη,  6 μήνες 22 ημέρες.

(σ.σ. (300/16)+(200/20)=(18,75)+(10)=28,75 εβδομάδες. Δηλαδή (28,75) • (6) = 172,5 ημέρες.
Στις 172,5 ημέρες αντιστοιχούν 6 μήνες (των 25 ημερών) και 22,5 ημέρες)

Ο χρόνος που υπολογίζεται είναι μικρότερος των 9 μηνών της επικάλυψης, επομένως ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται είναι 0 έτη 6 μήνες 22 ημέρες.

δ) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε δύο φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στους οποίους εργάστηκε ταυτόχρονα με μειωμένο ωράριο για διάστημα 4 μηνών και 22 ημερών. Συγκεκριμένα:
- Στον φορέα 1 για 180 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 18 ώρες.
- Στον φορέα 2 για 200 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 16 ώρες.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ως εξής:

(Ε) = (180 ώρες) / (18 ώρες ανά εβδομάδα) + (200 ώρες) / (16 ώρες ανά εβδομάδα) = (10 εβδομάδες) +(12 και 1/2 εβδομάδες)

Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε:

(22 και 1/2 εβδομάδες) • (6 ημέρες/εβδομάδα) = 135 ημέρες = 0 έτη 5 μήνες 10 ημέρες

(σ.σ. (180/18) + (200/16) = (10) + (12,5) = 22,5 εβδομάδες, που αντιστοιχούν σε (22,5)•(6) = 135 ημέρες.
Στις 135 ημέρες αντιστοιχούν 5 μήνες (των 25 ημερών) και περισσεύουν 10 ημέρες)

Ο χρόνος που υπολογίζεται είναι μεγαλύτερος των 4 μηνών και 22 ημερών της επικάλυψης,
επομένως ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται είναι 0 έτη 4 μήνες 22 ημέρες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 


Αρ.Πρωτ.93953/Δ2/15-9-2006/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β
Δευτ/θμια Εκπ/ση: Α. Παναγιώτου
Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές
Τηλέφωνο : 210-3246321
Πρωτ/θμια Εκττ/ση: Μ. Δόκου
Πληροφορίες: Αικ. Σπορίδου
Τηλέφωνο : 210-3236828
FAΧ : 210-3248264

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με αφορμή τα πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσιών για μισθολογική εξέλιξη, σας ενημερώνουμε για ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναγνώρισης -μη αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη με σκοπό τη διευκόλυνση σας:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3205/03 (Φ.Ε.Κ.297 τ. Α723-12-2003), άρθρο 15 (παρ.1, περ. α.), αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

β) Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3205/03, θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Επομένως, για να αναγνωριστεί μια προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη, απαραίτητο είναι κατ' αρχάς να αναζητηθεί η νομική μορφή του Φορέα που έγινε η πρόσληψη, καθώς και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου της παραγράφου β' του παρόντος εγγράφου.

Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των ωρών απασχόλησης δε θα συμπεριλαμβάνονται οι ώρες διδασκαλίας που έχουν παρασχεθεί πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή η υπερωριακή απασχόληση.

Η υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων υπολογίζεται από δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του διορισμού τους.

Σε περίπτωση που η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση, η υπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη τα οικονομικά αποτελέσματα που αυτή συνεπάγεται δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόμο προβλεπομένων δικαιολογητικών.

Β. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β1. Γενικά

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Ν, 3205/03 άρθρο 15, για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται με αναγωγή στο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας που ισχύει νια τον αντίστοιχο κλάδο των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα ως έξι (6) ημέρες εργασίας».

Το υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, δηλαδή για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Π.Ε είναι 21, ώρες για κλάδους Τ.Ε είναι 22 ώρες και για Δ.Ε είναι 28 ώρες. Το αντίστοιχο ωράριο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3 του Ν.2517/1997 που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.

Β2 .Σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σε περίπτωση προσφερθείσης προϋπηρεσίας σε Σχολές, οι οποίες δεν είναι Ανώτερες ή Ανώτατες, όπως αυτό προκύπτει είτε βάσει του οργανισμού λειτουργίας τους είτε από το γεγονός ότι δεν έχουν εξομοιωθεί με νομοθετική διάταξη με τις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές και ταυτόχρονα δε διαθέτουν τακτικό διδακτικό προσωπικό και άρα δεν προβλέπεται ρητά με νομοθετική διάταξη υποχρεωτικό ωράριο (όπως π.χ. στις διάφορες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Σχολές της πρώην Κατώτερης ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), για να γίνει η σχετική αναγωγή, τότε λαμβάνεται υπόψη το ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( π.χ. η αναγωγή για τα Ι.Ε.Κ. θα γίνει στις είκοσι-μία (21) ώρες). Στις περιπτώσεις που υπάρχει νομοθετημένο ωράριο θα λαμβάνεται υπόψη το νομοθετημένο ωράριο απασχόλησης.

Β3. Ανώτερες σχολές

Σε ό,τι αφορά στις Ανώτερες σχολές (όπως λ.χ. στη Σχολή Δόκιμων Αστυφυλάκων) για την αναγωγή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, εάν δεν ορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο, θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις για το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο που θα εφαρμόζονταν στην υπό κρίση χρονική περίοδο στο μόνιμο προσωπικό Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως για παράδειγμα αυτό των Τ.Ε.Ι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα Τ.Ε.Ι. το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής, οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης ήταν δεκαοχτώ (18) ώρες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 και μετέπειτα δεκαέξι (16) ώρες (άρ. 18 παρ. 4 του Ν. 1404/1983 - ΦΕΚ 173Α, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 71, παρ.13 του Ν.1566/85 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 4, περ. Β', του Ν.2916/2001- Φ.Ε.Κ.114 Α). Στη βαθμίδα επιστημονικού συνεργάτη οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης είναι δεκατέσσερις (14) ώρες και εργαστηριακού συνεργάτη είναι δεκαέξι (16) ώρες Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ.114/ τ.Α) άρθρο 18 και 19).

Β4. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευικά Ιδρύματα

Σε ό,τι αφορά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει για την αναγωγή της μερικής σε πλήρη απασχόληση το αριθμ.20057/Δ2/9-3-2004 έγγραφο της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το οποίο ως πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης λαμβάνεται αυτό των 20 ωρών (ωράριο μόνιμου εκπαιδευτικού μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. - αρ. 13 παρ. λ, εδ. β και γ του Ν.3187/2003 (Φ.Ε.Κ.233/ τ.Α).

Γ. ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόμενων χρονικών διαστημάτων, η αναγνώριση του χρόνου αυτού για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου θα γίνει μία φορά. Δηλαδή, όταν τα επικαλυπτόμενα διαστήματα αφορούν προϋπηρεσίες υπαλλήλων ως ωρομισθίων, τότε θα μετατραπούν οι ώρες από τις θέσεις που κατείχαν ταυτόχρονα σε πλήρη απασχόληση με τη δυνατότητα συμπλήρωσης τους, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης από όλες τις θέσεις δεν υπερβαίνει το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης των αντίστοιχου κλάδου τακτικών δημοσίων υπαλλήλων των εν λόγω Υπηρεσιών. Ο πλεονάζων, δηλαδή, χρόνος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Πιο πρακτικά, αν εκπαιδευτικός έχει απασχοληθεί κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους για διάστημα μ μηνών σε δύο υπηρεσίες, όπου το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι αντίστοιχα πλ1 και πλ2 με συνολικό αριθμό ωρών ω1 και ω2 αντίστοιχα, οι εβδομάδες (εμ) που αντιστοιχούν είναι:

(ω1:πλ1) + (ω2:πλ2)= εμ

Ο αριθμός, όμως, των εβδομάδων που μπορεί να αναγνωριστεί (Emax), δεδομένου ότι ένας μήνας λογίζεται ότι έχει 4 και 1/6 εβδομάδες, είναι:

Μχ4 και 1:6=Emax

Επομένως, λαμβάνεται υπόψη για την αναγνώριση ο αριθμός των εβδομάδων εm που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μ, μόνο αν το εm είναι μικρότερο ή ίσο του Emax δηλαδή αν (εμ είναι μικρότερο ή ίσο του Εmax).
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν εμ >Emax, λαμβάνεται υπόψη για την αναγνώριση μόνο ο χρόνος εβδομάδων Emax.

Ο χρόνος των εβδομάδων που τελικά αναγνωρίζεται μετατρέπεται στη συνέχεια σε αριθμό ημερών (πολλαπλασιαζόμενος με το 6) και τελικά σε μήνες (διαιρώντας το ακέραιο των εν λόγω ημερών με το 25).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Παράδειγμα 1

Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής απασχολήθηκε κατά το σχολικό έτος 2004-05 παράλληλα ως ωρομίσθιος σε σχολείο Δ/θμιας Εκπ/σης και ως ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) σε Τ.Ε.Ι. για διάστημα 5 μηνών (μ ) και πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό 168 ώρες (ω1) και 210 ώρες (ω2) αντίστοιχα. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης στο σχολείο είναι 21 ώρες (πλ1) και στο Τ.Ε.Ι. είναι 16 ώρες (πλ2).

Τότε , (168:21) + (210:16)= 21,125 (ή 21και 9:8) (εμ)

Αλλά, στο διάστημα των 5 μηνών (μ) μπορεί να αναγνωριστεί μέγιστη προϋπηρεσία ίση με : 5 χ 4 και 1:6 = 20 χ 5:6 εβδομάδες (εmax).

Δηλαδή, εμ >εmax, οπότε αναγνωρίζεται τελικά χρόνος 20• 5:6 εβδομάδων

(εmax) ή 20x5:6x6 = 125 ημέρες ή 125:25 = 5 μήνες (μ ).

Παράδειγμα 2

Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής απασχολήθηκε κατά το σχολικό έτος 2004-05 παράλληλα ως ωρομίσθιος σε Ι.Ε.Κ. και ως επιστημονικός συνεργάτης σε Τ.Ε.Ι. για διάστημα 5 μηνών (μ) και πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό 86 ώρες (ω1) και 115 ώρες (ω2) αντίστοιχα. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ. θεωρείται ότι είναι 21 ώρες (πλ1) και στο Τ.Ε.Ι. είναι 14 ώρες (πλ2).

Τότε , (86:21) + (115:14)= 12,31 (ή 12 και13:42) (εμ)

Στην προκειμένη περίπτωση και σε αντίθεση με το παράδειγμα 1, ο αριθμός των εβδομάδων αναγνωρίζεται στο σύνολο του, αφού δεν υπερβαίνει το εmax (20 x5:6) εβδομάδες.

Δηλαδή, του αναγνωρίζεται χρόνος 12 και 13:42x6 = 73,857 ημέρες ( ή 73 και 36:42). Συνεπώς ο χρόνος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, όπως προκύπτει από το ακέραιο μέρος των εν λόγω ημερών είναι 73:25 μήνες ή 2 μήνες και 23 ημέρες.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δ1 Περιπτώσεις προϋπηρεσιών που αναγνωρίζονται νια μισθολογική εξέλιξη.

1. Όπως ορίζεται από το εδ. ι, παρ.1, του άρθρου 15 της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ' αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α)Απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο.

β)Παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και

γ)Αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επομένως, όσον αφορά την προϋπηρεσία με σύμβαση έργου (π.χ. ερευνητικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.), μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για μισθολογική εξέλιξη με την προϋπόθεση ότι οι βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης και να πιστοποιούν με σαφήνεια τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ' αποκοπήν εργασίας ή έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση προϋπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. είναι η απευθείας σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου με το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι με τον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για τον οποίο δεν προκύπτει η νομική του μορφή.
Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όχι μόνο δεν έχουν την ίδια νομική μορφή με τα αντίστοιχα Ιδρύματα, αλλά αντιθέτως διαθέτουν πλήρη διοικητική και οικονομική-αυτοτέλεια καθώς και πλήρη ανεξαρτησία στην επιλογή προσωπικού και την ανάθεση μελετών. Ειδικά δε η οικονομική διαχείριση δεν διέπεται από τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., αλλά από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει για τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Ανώνυμες Εταιρείες.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1824/88 (Φ.Ε.Κ. 296 Α) ορίζεται ότι, η προϋπηρεσία των δημοσίων εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις του εδ. β', σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1810/88, και εφόσον έχει προσφερθεί τουλάχιστον με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά, με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή τον αριθμό των 18 ωρών.

3. Σε Υπηρεσίες Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού πρώτα ερευνηθεί η νομική μορφή των υπηρεσιών αυτών, ώστε να διαπιστωθεί αν η υπηρεσία έχει προσφερθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. της οικείας χώρας.

4. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου. εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις ένοπλες δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα. μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος). Για το χρόνο που είχε υποχρέωση ο υπάλληλος να υπηρετήσει ως κληρωτός ή έφεδρος θα πρέπει να γίνεται σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, εφόσον βέβαια από άλλο στοιχείο του προσωπικού Μητρώου του (πιστοποιητικό τύπου Α' κ.λ.π.) δεν προκύπτει σαφώς ο χρόνος αυτός.

5. Σύμφωνα με την αρ. Φ.361.25/43/Δ1/10023/21-10-97 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε Σένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, σε Ελληνικά σχολεία της Κύπρου, σε σχολεία των Ελληνικών Κοινοτήτων του Καναδά, σε εκπαιδευτικές μονάδες των νόμιμα συγκροτημένων Ελληνικών κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 κεφ. Α' άρθρου 15, της παρ.4 του άρθ.54, και του άρθρου 74 του Ν.1566/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρ.33 του Ν.1824/88. Αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού είναι η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΔΙΠΟΔΕ)

Η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού μόνο με βάση το ανωτέρω πιστοποιητικό. Επίσης, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και στη βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Π.Ε. αντίστοιχα, αφού διαβιβαστούν στο αρμόδιο Συμβούλιο η αίτηση του ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και το πιστοποιητικό της ΔΙΠΟΔΕ).

6. Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι 31-12-1996, με την προϋπόθεση ότι η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των χωρών αυτών θεωρημένα από τις οικείες Προξενικές Αρχές, επίσημα μεταφρασμένα και να έχει παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά μόνο όσους επαναπατρίστηκαν μέχρι 31-12-1996.

7. Ο χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την 31-12-1996 και εφόσον το προσόν αυτό δεν θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής (π.χ. επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι σχετικές διατάξεις, βάσει των οποίων έγινε ο διορισμός του υπαλλήλου στη θέση που υπηρετεί, να απαιτούσαν ως προσόν διορισμού για την πρόσληψη του ορισμένη προϋπηρεσία ή απόκτηση εμπειρίας ή ειδικότητας και επιπλέον ο χρόνος αυτός να περιγράφεται σαφώς από τις οικείες οργανικές διατάξεις, τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια που πρέπει να έχει, όσο και ως προς την ιδιότητα με την οποία πρέπει να έχει διανυθεί. Στην περίπτωση που τίθεται κατώτατο χρονικό όριο, της κατά τα ανωτέρω προϋπηρεσίας, αναγνωρίζεται χρόνος ίσος με το κατώτατο αυτό. Το δικαίωμα αυτό, για μισθολογική εξέλιξη, ισχύει μόνο για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν κατά την 31-12-1996 και όχι για τους εφεξής διοριζόμενους καθώς επίσης και εφόσον το προσόν αυτό δε θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής (π.χ. επιδομή μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.). Τονίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος πείρας που αποκτήθηκε πριν από τη λήψη του πτυχίου.

Εξάλλου, σύμφωνα με την αρ. Δ274445/21-5-98 συμπληρωματική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών» εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ19, των οποίων ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατέχουν αποτελούσε προσόν διορισμού στους κλάδους αυτούς και υπηρετούσαν κατά την 1-1-97, είχαν την δυνατότητα σύμφωνα με την αρ. 11624/4076/20-11-85 Κ.Υ.Α. να επιλέξουν αντί της μισθολογικής εξέλιξης τη χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ στους διοριζόμενους μετά την 1-1-97 για το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών-προσόν διορισμού χορηγείται μόνο το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

Εξάλλου, σύμφωνα με το αρ. 2/61727/0022/15-6-2004 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι έχουν αποτελέσει προσόν διορισμού και έχουν ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν παρέχουν το δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής, δηλαδή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών. 8. Σύμφωνα με την αρ. Δ2/10558/19-9-2000 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας και με τις διατάξεις του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α), άρθρο 8,παρ.8, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 17, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05. ΠΕ06. ΠΕ07 στο Βρετανικό Συμβούλιο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε με το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β' της παρ. 22 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική και προσμετράται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη τους.

9. Ο χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2,3 Ν. 2413/96 χωρίς καταβολή τακτικών αποδοχών και επιμισθίου του εξωτερικού, θεωρείται ότι διανύεται στην οργανική του θέση. Επίσης, σύμφωνα με την αρ. Δ2/12784/8-12-98 εγκύκλιο μας, ο χρόνος απόσπασης των εκπ/κών σε σχολεία της Κύπρου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.54 του Ν.1566/85, ανεξάρτητα εάν στο εν λόγω χρονικό διάστημα δεν τους καταβάλλονται αποδοχές στην Ελλάδα, αλλά ούτε το ειδικό επιμίσθιο, μπορεί να υπολογιστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης.

10. Έμμισθος ειδικευόμενος γιατρός, για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτει με τη στρατιωτική του θητεία αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη με τις προϋποθέσεις της παραγράφου β' του κεφαλαίου Α' του παρόντος εγγράφου.

11. Η Ιεροψαλτική υπηρεσία, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 2320/95 (Φ.Ε.Κ.133 τ.Α/95), εφόσον αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας Ιερής Μητρόπολης στο οποίο να αναφέρονται αθροιστικά τα εξής:

Α) Η απόφαση του αρμόδιου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, με την οποία
προτείνεται ο διορισμός.

Β) Η διοικητική πράξη της πρόσληψης και απόλυσης του οικείου Μητροπολίτη που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.2200/40.

Γ) Η ακριβής διάρκεια (έναρξη - λήξη) Δ) Οι μηνιαίες αποδοχές με τις κάθε φορά αναπροσαρμογές τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, από τις μισθοδοτικές καταστάσεις και από το βιβλίο Ταμείου,, Ε) Η παροχή υπηρεσίας κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα και πλήρες ωράριο εργασίας.

12. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε Δημόσια ΙΕΚ και δεν αναγνωρίζεται σε Ιδιωτικά ΙΕΚ.

13. Σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (Μ.Π.Κ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ. Δ2/2261/13-2-89 εγκυκλίου μας.

Δ2 Προϋπηρεσίες που δεν αναγνωρίζονται νια μισθολογική εξέλιξη

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/03 άρθρο. 15 παρ.2 εδάφιο (ε) δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ.

Κατόπιν τούτων η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. (π.χ. τράπεζες, συνεταιρισμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, προγράμματα μαζικού αθλητισμού που επιχορηγούνται από Ν.Π.Ι.Δ. κ.λ.π.) δεν αναγνωρίζονται.

2. Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών. πέραν του ενός μηνός κατ' έτος.

3. Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ' εξαίρεση. αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία.

4. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (π.χ. άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ σε διάφορα προγράμματα – stage κ.λ.π.).

5. Ο χρόνος Φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις α) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και β) ο χρόνος φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ σύμφωνα με την αρ. Δ2/27197/21-12-99 εγκύκλιο του τμήματος μας.

6. Ο χρόνος υπηρεσίας σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη και αντισταθμίζεται με το επίδομα παραμεθορίου περιοχής.

7. Φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών σε ιδιωτικά σχολεία.

8. Χρόνος προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

9. Ο χρόνος υποτροφίας μεταπτυχιακών φοιτητών που απασχολούνται σε εθνικά ερευνητικά κέντρα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη, διότι α)Η διάταξη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1514/85 έχει καταργηθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 3205/03 και β)Σύμφωνα με την αρ. 2238/1990 απόφαση του ΣτΕ, η υποτροφία η οποία συνεπάγεται απασχόληση σε Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μαθητείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα