edu.klimaka.gr

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών για Σοβαρούς Λόγους (Υγείας - Οικογενειακούς

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
(ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ)

Αρ.Πρωτ.Φ361.96/34160/Δ1/11-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π .Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Ε.Εμμανουηλίδου, Β. Νικολοπούλου (Π.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 3443135, 210 3442364,
FAX: 210 3442909,
Email: t09ppe2(AT)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Παvαγιώτου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3442271,
FAX: 210-3442365,
Email: t09ρde2n(AT)mininedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008, όπως τροποποιήθηκε και προστέθηκε με το άρθρο 329, παρ. 6, εδάφ. β του Ν. 4072/12 (Φ.Ε.Κ.86 τ.Α/11-4-2012) σας γνωρίζουμε ότι για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών μετά την 10η Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε για εξαιρετικούς λόγους. όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, θα πρέπει οι λόγοι αυτοί να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συvταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007-Φ.Ε.Κ.26 τ.Α' /9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Επειδή, κατά τον έλεγχο των τελευταίωv αιτήσεωv και των απαραίτητων δικαιολογητικών που δεχθήκαμε, προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στο ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ παρατηρήθηκαν πολλά λάθη τόσο στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς όσο και ελλείψεις στα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, αλλά και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά των νοσοκομείων, σας παραθέτουμε τις παρακάτω οδηγίες και παρακαλούμε για την τήρησή τους στις επόμεvες αιτήσεις παραίτησης:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Αίτηση του εκπαιδευτικού την οποία υποβάλλει στη Διεύθυνση που ανήκει οργανικά και διαβιβάζεται με σχετικό έγγραφο από την ίδια την Διεύθυνση στα αντίστοιχα Τμήματά μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όχι από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αίτηση ο εκπαιδευτικός να ζητά να παραιτηθεί από την Υπηρεσία και όχι να συνrαξιοδοτηθεί.

Παρακαλούμε να γίνεται σωστός έλεγχος κατά την παραλαβή των αιτήσεων, εκτός από τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους και ως προς τα κωλύματα λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης π.χ. υποχρέωση υπηρέτησης/παραμονής μετά από χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, άδειες άνευ αποδοχών, ποινική ή πειθαρχική δίωξη που μπορεί να επισύρει την ποινή οριστικής παύσης κλπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναγράφουν:

  • τους επικαλούμενους λόγους,
  • εάv έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει του Ν.3865/2010,
  • το έτος θεμελίωσής τους και αv είχαν ανήλικα τέκνα κατά το έτος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  • την εξαγορά ή όχι της στρατιωτικής τους θητείας,
  • το έτος έναρξης πρώτης ασφάλισης και
  • αν γνωρίζουν ή όχι για την άμεση καταβολή της σύνταξής τους μετά την παρααίτησή τους.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στη συμπλήρωση τnς Υπεύθυνης Δήλωσης λόγω ύπαρξης φαινομένων ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών που θεμελιώνουν μεν συνταξιοδοτικό δικαίωμα χωρίς όμως vα τους καταβάλετε άμεσα η σύνταξη, επειδή δεv συμπληρώνουν το απαραίτnτο όριο ηλικίας για τον καταβολή τnς.

3. Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για λόγους υγείας υποβάλλουν δικαιολογητικά μόνο από Δημόσιο Νοσοκομείο, Κέντρα πιστοποίησης Αναπηρίας (άρθρο 6 του Ν.3863/2010), Υγειονομικές Επιτροπές (άρθρο 5 του Ν.3865/2010).

4. Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναγράφονται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους παραπάνω λόγους.

5. Η Διεύθυνση που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζει πλήρες πιστοποιητικό υπnρεσιακών μεταβολών, τo οποίο θα περιέχει τα εξής: Αριθμό Μητρώου, ημερομηνία γέννησης, ΦΕΚ διορισμού, ορκωμοσία, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, ημερομηνία μονιμοποίησης, βαθμολονική/μισθολογική κατάταξη, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια με ή χωρίς αποδοχές, ποινές, οποιαδήποτε προϋπηρεσία συμπεριλαμβανομένης και αυτής στον ιδιωτικό τομέα , καθώς και τον χρόνο έναρξης πρώτης ασφάλισης, συνολικός χρόνος υπηρεσίας μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης, με τη διευκρίνηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις παραίτησης-συνταξιοδότησης και επομένως δεν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α'/9-2- 2007). Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι ο παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβλnθεί αν κατά τον υποβολή της εκκρεμει ποινική ή πειθαρχική δίωξn για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν ο δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2 ) μήνες από τον υποβολή της αίτησης παραίτnσσης και πριν την αποδοχή της.

Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΉΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΠΗ

Σχετικά Άρθρα