edu.klimaka.gr

Αποδοχές Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Υπαλλήλων ΙΔΑΧ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)

Αρ.Πρωτ.οικ 2/38854/0022/15-05-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
Τηλέφωνα
Α΄ ΤΜΗΜΑ: Υπουργεία - Περιφέρειες
210 3338 403 - 210 3338 404 - 210 3338 218
210 3338 422 - 210 3338 477
Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΟΤΑ - ΝΠΔΔ
210 3338 392 - 210 3338 478 - 210 3338 237
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου
210 3338 418 - 210 3338 419
Δ΄ΤΜΗΜΑ: Ν.Π.Ι.Δ.
210 3338 415 - 210 3338 350

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών».

Σας γνωστοποιούμε την αριθ.2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 Β’) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ:ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της από την ημερομηνία ισχύος της (ήτοι από 14-4-2014) και εφεξής.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:

1. Με την προϊσχύουσα Κ.Υ.Α. οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη μισθολογική τους ένταξη και μέχρι επτά (7) έτη κατ` ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 Επίσης, για τους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι εν λόγω τίτλοι δύναται να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη, εφόσον προηγηθεί από το ίδιο όργανο η κρίση της συνάφειας αυτών.

2. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της διαδικασίας που ακολουθείται για την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού, αφενός του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και αφετέρου του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχει. Με τη νεότερη Κ.Υ.Α., από 14-4-2014, για τις προϋπηρεσίες που δεν έχουν αναγνωριστεί θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις ρυθμίσεις αυτής , δηλαδή δεν απαιτείται πλέον κρίση από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης συνοδευόμενης από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, των οποίων δεν έχει κριθεί η συνάφεια των τίτλων αυτών από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψής τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι τίτλοι αυτοί να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω τίτλοι δεν έχουν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη, δεν μπορούν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη.

4. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, σύμφωνα με την αριθ.οικ.2/840/0022/4-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 37΄Β) κ.υ.α. και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ.2/19352/0022/20-2-2013 εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 928/2014)

Αριθμ. 2/24529/0022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 414) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπ. Εσωτερικών Ν. Γενιάς».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών...και Υφυπουργών» και του π.δ. 116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αριθμ.2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ Β΄) κ.υ.α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 414/2012)

Αριθμ. οικ. 2/13917/0022
Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) και τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β΄).
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1−11−2011), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1−11−2011 και από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι αριθμ.2/5916/0022/2−2−2004 (ΦΕΚ 214 Β΄) και 2/7093/0022/5−2−2004 (ΦΕΚ 215 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουργική απόφαση κ.λπ.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή διάρκειας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα