edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Επιλογής Υποδιευθυντών Σχολείων και Υπευθύνων ΕΚ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5426/2023

Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως των περ’. α και β του άρθρου 49 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 έως και 33, 37, την παρ. 2 του άρθρου 39, 41 έως και 43, 47, και 232 αυτού,
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
3. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/573/99644/Β1/11-9-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε: α) τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, καθώς και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ), β) τις προθεσμίες υποβολής των ως άνω αιτήσεων και γ) κάθε άλλο σχετικό με αυτό θέμα, ως εξής:

Άρθρο 1
Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός της τασσόμενης σχετική προκήρυξη προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων καθώς και ως Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί. Για τους υποψήφιους Υποδιευθυντές και Υπεύθυνους Τομέων Ε.Κ. βεβαιώνεται και ο χρόνος υπηρεσίας στα Ε.Κ. με το αντίστοιχο εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

- αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

- ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα,

- γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

- δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο της επιλογής.

β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των υποδιευθυντών ή υπευθύνων Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες οι υποψήφιοι υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο της επιλογής και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ.. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης κατά το προηγούμενο εδάφιο είναι οι υποψήφιοι να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

4. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3
Επιλογή

1. Οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων καθώς και οι Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίστοιχα.

2. Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτούν πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Σχολική μονάδα. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια επιλογής κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους.

4. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2. Ταυτόχρονα κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενημερώνει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ. για τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ή Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων.

5. Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

6. Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

7. Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους. Το τοπικό συμβούλιο επιλογής της παρ. 1 του παρόντος αποφασίζει ύστερα από την προαναφερόμενη γνώμη και τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’ και Β ‘.

Άρθρο 4
Τοποθέτηση

1. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, τοποθετούνται οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, καθώς και οι Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Τομέων Ε.Κ.

2. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας ή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, τότε ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει στην επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εβδόμου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 31 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 5
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτελούν ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής είναι αρμόδιοι για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιούν, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της παρούσης καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή εργαστηριακού κέντρου καθώς και ο υπεύθυνος τομέα εργαστηριακού κέντρου.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12,

β) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,

γ) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός των προθεσμιών, που καθορίζονται από τη σχετική προκήρυξη,

δ) δε λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων και

ε) η ανάληψη υπηρεσίας των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο(2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους και

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα