edu.klimaka.gr

Πρόσκληση πλήρωσης Διευθυντών - Υποδιευθυντών σε ΠΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΝΘΥΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΠΕΚ)

Αρ.Πρωτ.69611/Γ1/25-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΓΑΚ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ.ΦΟΡΕΩΝ
Τηλέφωνο: 210 - 344 2581
FAX: 210 - 344 2365

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχονας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.Α’ ) και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).
β) της παρ. 1ε του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ A΄159).
γ) τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ A΄118), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
δ) του π.δ.250/1992 (ΦΕΚ 138 Α’) και ειδικότερα το άρθρο 11 «Αρμοδιότητες Διευθυντή, Υποδιευθυντή και Γραμματέα του Π.Ε.Κ.».
2. Την με αριθμ. πρωτ. 138166/Δ3/3-9-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας», όπως ισχύει.
3. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια και τις νόμιμες προϋποθέσεις (όπως περιγράφονται παρακάτω), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων ενός (01) Διευθυντή και δύο (02) Υποδιευθυντών για κάθε ένα από τα δεκαέξι (16) Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας και συγκεκριμένα για τα εξής:

1. 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

2. 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

3. 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

4. Π.Ε.Κ. Πειραιά

5. 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

6. 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

7. Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

8. Π.Ε.Κ. Ηρακλείου

9. Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων

10. Π.Ε.Κ. Καβάλας

11. Π.Ε.Κ. Κοζάνης

12. Π.Ε.Κ. Λαμίας

13. Π.Ε.Κ. Λάρισας

14. Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης

15. Π.Ε.Κ. Πατρών

16. Π.Ε.Κ. Τρίπολης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.Α’ ) και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 20 και 21 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), έχουν:

Για τη θέση του Διευθυντή:

1. Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων του πλησιέστερου Πανεπιστημίου προς την έδρα του Π.Ε.Κ.

2. Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην Περιφέρεια που λειτουργεί κάθε Π.Ε.Κ.

Για τη θέση των Υποδιευθυντών:

• Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην Περιφέρεια που λειτουργεί κάθε Π.Ε.Κ.
Κατά τη διαδικασία επιλογής θα εκτιμηθούν οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η εμπειρία στο σχεδιασμό, στην οργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και η προϋπηρεσία σε ηγετικές θέσεις (διευθυντή ή υποδιευθυντή), ενώ θα συνεκτιμηθεί και η απόσταση μεταξύ της οργανικής θέσης των υποψηφίων και της έδρας του Π.Ε.Κ. προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Ο Διευθυντής και οι Υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ. ορίζονται για δύο (2) έτη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη:

1. για τα μέλη των ΔΕΠ, των Διοικητικών Συμβουλίων των παιδαγωγικών και «καθηγητικών» τμημάτων του πλησιέστερου προς την έδρα του οικείου Π.Ε.Κ., που συνέρχεται και διατυπώνει για καθένα από τον τους υποψηφίους ξεχωριστά.

2. για τους Σχολικούς Συμβούλους, του οικείου Συμβουλίου των Σχολικών Συμβούλων.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους - βιογραφικό σημείωμα που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και τον ατομικό τους φάκελο αποκλειστικά μέσω του Τμήματος Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευομένων Φορέων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του βιογραφικού σημειώματος επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση/επιλογή Π.Ε.Κ.» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Διευθυντής ή Υποδιευθυντής) και του συγκεκριμένου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) για το οποίο ενδιαφέρονται. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η υποβολή ισάριθμων αιτήσεων-βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά στο Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Γ’ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευομένων Φορέων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180 (τηλ. 210-3442581 ) μέχρι την Τετάρτη 18-5-2016.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής και δεν μπορεί να είναι αργότερα από την 18-5-2016.

Η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί σε όλους τους φορείς στους οποίους κοινοποιείται και να καταχωρηθεί στο δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr .

Το έντυπο της αίτησης - βιογραφικού σημειώματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του εντύπου αίτησης - βιογραφικού δελτίου υποψηφίων Δ/ντων-Υπδ/ντων ΠΕΚ

Σχετικά Άρθρα