edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποδιευθυντών ΙΕΚ σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΕΚ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αρ.Πρωτ.Κ5/146385/20-12-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
------------------------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μαρούσι,20/12/2023
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ιστοσελίδα: https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Καλεί

μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020(Α’ 254) , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους των αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) και K1/131397/15.11.2023 (Β΄6675) υπουργικών αποφάσεων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών στα ακόλουθα δημόσια Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 Ι.Ε.Κ. ΑΥΛΩΝΑ

2 2ο Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 Ι.Ε.Κ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι τρία (3) δημόσια Ι.Ε.Κ..

Α.. ΑΠΑΡΑΙΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ. που λειτουργεί στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020 είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) τεσσάρων (4) ετών εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

γ) δύο (2) έτη διδακτική ή/και διοικητική υπηρεσία σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Εάν η προϋπόθεση αυτή δε μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο ή χωρίς χρόνο υπηρεσίας στις ανωτέρω δομές. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ως άνω διετούς διδακτικής ή/και διοικητικής υπηρεσίας επιλέγονται εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση της διετούς διδακτικής ή/και διοικητικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Σωφρονιστικών Καταστημάτων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 8 της αριθμ. Κ5/76494/21-06-2022 υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει και επιλέγονται σύμφωνα με τις συνολικές μονάδες τους και την προτίμησή τους εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους που έχουν την ανωτέρω διετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

Κωλύματα επιλογής:

1.Δεν επιλέγονται ως Υποδιευθυντές δημοσίου Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή

β) έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή

γ) τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν.3528/2007 ή

δ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την περ. β) της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής ή

ε) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021 ή
στ) των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, μεταξύ άλλων και για τον χαρακτηρισμό της επίδοσής τους σε εκθέσεις αξιολόγησης που τους αφορούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

4.Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υ.ΠΑΙ.Θ.A. σύμφωνα με την παρ.8, του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους δεν λήγει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της προκήρυξης ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, η οποία δεν λήγει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της προκήρυξης, ακόμα και αν υπηρετούν μετά από παράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. και όσον αφορά σε αυτούς έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από σοβαρό λόγο υγείας ή λόγο σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ..

Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ– ΘΗΤΕΙΑ

1. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 9, του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 25 της υπό στοιχεία Κ5/160259/08-12-2021 (Β΄ 5837) απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)» ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η θητεία των Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης καθηκόντων υποδιευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της θητείας του αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα που υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικα Καταστήματα (παρ. 11, του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α’ 254)).

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με την με αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργική απόφαση:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22    
11 Διδακτορικό Δίπλωμα     7
12 Απόφοιτος ΕΣΣΔΑ     5
13 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών     4
14 Δεύτερο Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης)
    2
15 Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα     3
16 Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος     1
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 23    
21 ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 13
-εμπειρία που αποκτάται από ωρομίσθια διδακτική απασχόληση σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η οποία υπολογίζεται με βάση ότι οι 650 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.
-Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
-Δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα
    13
22 ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα)
-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 10
-Εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές εκτός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται με βάση ότι οι 650 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.
    10
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 25    
31 Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
    7
32 Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)
    6
33 Στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή ΣΔΕ (Διευθυντής - Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
    7
34 Διοικητική Υπηρεσία στην Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.) (αποσπασμένος εκπαιδευτικός για διοικητικό έργο στα Ι.Ε.Κ.) (0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)     5
·   Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
·   Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
·   Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5    
4.1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
411 Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
412 Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
413 Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     2
·    Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
·    Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
·    Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν
4.2 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   3  
421 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ     3
5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25    
ΣΥΝΟΛΟ: 100

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1. Συνέντευξη

1. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών των δημοσίων ΙΕΚ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα διενεργούνται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 8 της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης.

2. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος, η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών προβλημάτων, δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα με τη συνέντευξη αξιολογούνται: α) η γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) η γνώση και εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, γ) η εμπειρία σε θέματα εποπτείας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) η εμπειρία στον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, ε) η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας, στ) η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

3. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) παρουσίαση του βιογραφικού κάθε υποψηφίου από κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και β) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

4. Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν προβλέπεται να μοριοδοτηθούν, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ..

2. Ηχογράφηση και διαδικασία αξιολόγησης της συνέντευξης

1. Η συνέντευξη ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

2. Για την αξιολόγηση της συνέντευξης χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει ξεχωριστά και συνοπτικά αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η αξιολόγηση των υποψηφίων.

3. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

4. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

5. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

6. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

3. Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η αξιολόγηση κάθε μέλους της επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η παρουσία των υποψηφίων, με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και η λήξη των εργασιών.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή των Υποδιευθυντών δημοσίων ΙΕΚ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

2. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

4. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής από την επομένη της ανάρτησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

6. Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πίνακα με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

7. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 και τη βαθμολογία της συνέντευξης, τον τελικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων.

8.Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον τελικό πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ..

9. Στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής γίνονται με φυσική παρουσία των μελών της ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα κάνουν είσοδο μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload), σύμφωνα με τις οδηγίες, σε ειδική φόρμα που εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 2.44 ΜΒ.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση.

Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της και θα φέρει ημερομηνία και αριθμό αίτησης.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

Στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.α Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

2.α.1 Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρετήσεις του υποψηφίου πριν και μετά τον διορισμό του, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπηρετήσεις σε θέσεις ευθύνης, μακροχρόνιες άδειες. Διευκρινίζεται ότι η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία των υποψηφίων δεν μοριοδοτείται, καθώς αυτή ήδη περιλαμβάνεται στη συνολική διδακτική υπηρεσία τους.

2.α.2 Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι:

α) δεν έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

β) δεν του έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν.3528/2007

γ) δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β) της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής

δ) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021

Η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται από: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

2.α.3 Βιογραφικό σημείωμα

Προτείνεται η χρήση του Βιογραφικού σημειώματος EUROPASS.
https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω (2.α.1, 2.α.2, 2.α.3), ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προϋπόθεση της τουλάχιστον διετούς διδακτικής ή/και διοικητικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Σωφρονιστικών Καταστημάτων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου αποδεικνύεται κατά περίπτωση με το ως άνω 2.α1 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες επισυνάπτονται στα πεδία 2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ και 3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ του πίνακα μοριοδότησης του Κεφαλαίου Γ της παρούσας.

2.β Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης

  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, ΕΣΔΔΑ, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
  • Αποδεικτικά διοικητικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας.
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
  • Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).

Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας και στο Παράρτημα Η/Υ, σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

3. Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Υποδιευθυντών δημοσίων ΙΕΚ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, διενεργείται από την Επιτροπή της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδιευθυντή δημόσιων Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα επέχει και θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

3. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

7. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του τρόπου αξιολόγησης δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο επί των πινάκων των παραγράφων 4 και 6, του άρθρου 8 της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης και δεν μπορεί να αφορούν στην αξιολόγηση και μοριοδότηση της συνέντευξης.

9. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής. Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα στην παρούσα δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως αόριστες και ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

10. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στη συνέντευξη.

11. Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει ταυτόχρονα να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτησή τους (χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί προς ενημέρωση.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο ΣΤ της παρούσας.

2. Ανάρτηση Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/) με τον αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου.

3. Ενστάσεις κατά του Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων – εξέταση ενστάσεων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ) προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Υποδιευθυντών ΙΕΚ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.

Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ή στην Υπηρεσία μας μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

4. Διοικητικός έλεγχος ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων – μοριοδότηση.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

5. Ανάρτηση αξιολογικού πίνακα.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Ο αξιολογικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/).

6. Ενστάσεις κατά του αξιολογικού πίνακα – εξέταση ενστάσεων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης του αξιολογικού πίνακα στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ) προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Υποδιευθυντών ΙΕΚ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.

Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ή στην Υπηρεσία μας μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

7. Συνεντεύξεις υποψηφίων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Η παρουσία στην συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους της παρούσας.

Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. θα ανακοινώσει στον ιστότοπό της (https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/) τον τρόπο διεξαγωγής (διά ζώσης ή διαδικτυακά) και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής από τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ..

8. Ανακοίνωση τελικού Πίνακα.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Ο τελικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, & Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/).

Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

9. Δικαίωμα εξαίρεσης από τον τελικό Πίνακα.

Μετά την ανακοίνωση του τελικού Πίνακα, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωσή του, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους, εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από τον τελικό Πίνακα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα Ι.Ε.Κ επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού Πίνακα.

Επίσης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τυχόν ανάληψη θέσης ευθύνης - θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του τελικού Πίνακα.

10. Επιλογή Υποδιευθυντών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199), σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η απόσπαση και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. οι οποίοι έχουν επιλεγεί, πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

11. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθετούνται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα για τρία έτη.

Η ανάληψη υπηρεσίας των Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., που λειτουργούν εντός Σωφρονιστικών Καταστημάτων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

12. Ανάκληση Απόσπασης.

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Υποδιευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα δημόσιου νοσοκομείου ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. και πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς τοποθέτηση Υποδιευθυντών του τελικού πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Ο τελικός πίνακας επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα που θα καταρτιστεί θα ισχύσει μέχρι τρία (3) έτη, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά τον χρόνο ισχύος του πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

3. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού πίνακα.

4. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα και τυχόν αναλάβουν θέση ευθύνης – θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του τελικού πίνακα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να εξαιρεθούν από τον τελικό πίνακα επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Θ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης από κοινού με την προβλεπόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής επιτελούν ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων «Γ.Κ.Π.Δ.» και είναι αρμόδιες για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν ή την οποία πραγματοποιούν, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Υποδιευθυντής, άλλως μέχρι αμετάκλητης επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, και Διά Βίου Μάθησης
Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Τηλέφωνα: 2103442176, 2103442004, 2103442274, 2103442515 και ώρες 9:00 - 15:00.
Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, η Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Παράρτημα Α) και η Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα Β).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα