edu.klimaka.gr

Συμπλήρωση Ωραρίου / Πλεονάζουσες Ώρες Διδασκαλίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

Αρ.Πρωτ.1109/Υ1/15-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ιστοσελίδα: nekmilioni(ΑΤ)minedu.gov.gr.
Πληροφορίες: Νεκταρία Μηλιώνη
Τηλ. 210 344 3644
Φαξ: 210 344 2887

ΘΕΜΑ: Διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών

Σε συνέχεια των υπ’ αρ. 205946/Δ1/15-12-2015 και υπ’ αρ. 605/Υ1/25-01-2016 εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε ότι, από τα στοιχεία που απέστειλαν στις ΠΔΕ οι Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ και στη συνέχεια κοινοποίησαν οι ΠΔΕ στο γραφείο Υπουργού, προκύπτει σε σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεγάλος αριθμός πλεοναζουσών ωρών οι οποίες δεν διατίθενται σε διδακτικό έργο.

Κατά συνέπεια, γίνεται εμφανές ότι στη διαχείριση προσωπικού – και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας- σημειώνεται σειρά αστοχιών και στρεβλώσεων με αποτέλεσμα να προκύπτουν χιλιάδες πλεονάσματα διδακτικών ωρών.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ & ΔΕ, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, να αναμορφώσουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες για την κάλυψη υφιστάμενων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Καλούνται, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ & ΔΕ έως 26 Φεβρουαρίου 2016 να ενημερώσουν εγγράφως μέσω των ΠΔΕ το γραφείο Υπουργού για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω.

Ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Νίκος Φίλης

 


Αρ.Πρωτ.605/Υ1/25-01-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ιστοσελίδα: nekmilioni(ΑΤ)@minedu.gov.gr.
Πληροφορίες: Ν. Μηλιώνη
Τηλ. 210 344 3644
Φαξ: 210 344 2887

ΘΕΜΑ: Διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών

Το Υπουργείο Παιδείας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στελέχωση των σχολείων με προσωπικό παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις σοβαρές οικονομικές και άλλες δυσκολίες. Με την υπ’ αρ. 205946/Δ1/ 15-12-2015 εγκύκλιο, επιχειρήσαμε να οργανωθεί η ορθολογική αξιοποίηση τυχόν πλεονασμάτων με τη μη ανάθεση ενισχυτικής διδασκαλίας και διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς με πλεόνασμα διδακτικών ωρών χωρίς σχετικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών με τα θέμα πράξεων ανάθεσης.

Στοχεύοντας στη δίκαιη, σωστή και αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού και στην αξιοποίηση διδακτικών ωρών σε σχολεία που έχουν ανάγκη, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές παραλείψεις αποτελούν σοβαρά παραπτώματα και κακή διοικητική πρακτική.

Παρακαλούμε, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ να ενημερώσουν σχετικά τις κατά τόπους ΠΔΕ έως 29-1-2016 εγγράφως και στη συνέχεια να ενημερωθεί το γραφείο υπουργού από τις ΠΔΕ συγκεντρωτικά έως 5-2-2016 στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Νίκος Φίλης


Αρ.Πρωτ.205946/Δ1/15-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών»

Α. Για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων όλης της χώρας και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας διατίθενται, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, κατά προτεραιότητα για την κάλυψη διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ.

Β. Έως την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό στο σύνολο των σχολικών μονάδων των οικείων Δ/σεων Π.Ε. και Δ.Ε., οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας δεν διατίθενται σε ενισχυτική διδασκαλία ή σε διοικητικό έργο.

Γ. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, το πλεονάζον διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων ΠΕ & ΔΕ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16. ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32) αξιοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών για διδασκαλία και μόνο, είτε σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε με διάθεση του πλεονάσματος των διδακτικών ωρών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την προσωρινή κάλυψη κενών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14, παρ. 14 Ν. 1566/1985.

Δ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις, εφαρμόζοντας άμεσα τα ανωτέρω.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ


ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΥΣΔΕ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ.361.1/412/123280/Δ1/04-10-2010
ΑΔΑ: 4ΙΚΔ9-Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες : 210.344 3327 (Π/θμια), 210.344 2387 (Δ/θμια)

ΘΕΜΑ: Διάθεση Εκπαιδευτικών

Κατόπιν ερωτημάτων, σχετικά με εκπ/κούς που πλεονάζουν σε Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α. Στις διατάξεις του άρθρου 16, περίπτωση Γ «Αποσπάσεις» του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ.Α') ορίζεται ότι:

«1. Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης.

2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση τον οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί αναπληρωτές από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, εφόσον δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της απόσπασης οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψή τους στο σχολείο που υπηρετούν.»

Β. Στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-03-2003 τ.Α') ορίζεται ότι:

«20. α) Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει αποδεκτή παραίτηση εκπαιδευτικού και να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού.

β) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μετακίνηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε άλλο σχολείο, μόνον στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπεράριθμοι ή υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί μετακίνηση, όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης περίπτωσης α', με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ανώτερου περιφερειακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο εκτός της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

Γ. Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι:

«Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

'Ί.α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης."»

Δ. Στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 147/10-03-2003 τ.Α') ορίζεται ότι:

«3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται:

α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή

β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή

γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η διαδικασία της περίπτωσης α' ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.»

Κατόπιν της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και για λόγους σύμπτυξης τμημάτων διαπιστώθηκε το φαινόμενο ότι ένας αριθμός εκ των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης πλεονάζει.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας, προκύπτει ότι είναι δυνατή, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η διάθεση εκπαιδευτικών (μονίμων ή αναπληρωτών) σε άλλες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχα εντός της Περιφερειακής Δ/νσης. Σε περίπτωση που οι ανάγκες διδασκαλίας των διδακτικών αντικειμένων των αντίστοιχων κλάδων εντός της Περιφέρειας έχουν ικανοποιηθεί, τότε οι Περιφερειακοί Δ/ντες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του παρόντος τα ονόματα των εκπ/κών που πλεονάζουν προκειμένου να εξετασθούν οι περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα