edu.klimaka.gr

Ωράριο Εργασίας Υπαλλήλων σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μόνιμοι-αποσπασμένοι)

Αρ.Πρωτ.53339/Η/17-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες Κ.Πιτταδάκης
Τηλέφωνο- 210 3443428
Φαξ- 210 3442339
Ηλ. Ταχυδρ.: diditmib(AT)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: «Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, συνιστά καθοριστικό παράγοντα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τους πολίτες. Η αδιάλειπτη παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία τους, συντείνει, αφενός στην αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και αφετέρου στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, η οπόία επιβάλλει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα σας επισημαίνουμε τα κατωτέρω:

1. Με το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α') αυξήθηκαν σέ σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δημόσιου , των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. :

2. Το ισχύον ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών έχει καθορισθεί με την αρ. ΔΙΑΔπ/φ.Β.1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659 Β') απόφασή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα αυξήθηκαν σι επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων και καθορίστηκαν οι ώρες εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες. Η ρύθμιση αυτή έγινε προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πολίτες στις. συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι οφείλουν να προσέρχονται στην υπηρεσία και να αποχωρούν την καθοριζόμενη ώρα, ανάλογα με το ωράριο που έχουν επιλέξει και να παραμένουν στην υπηρεσία καθ' όλη τη διάρκεια αυτού.

3. Με τις αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884J10-08-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ) και ΔΙΑ/λΠ/Φ.Β.1/22088/03-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διόικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις προς όλους τους υπόχρεους φορείς για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 3979/2011

4. Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας υπάγεται στην αρμοδιότητα των περιφερειακών Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκλπ/σης και των Δ/ντων Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ως διοικητικών και πειθαρχικώς προϊσταμένων. Ο τρόπος ελέγχου είναι επιλογή της κάθε υπηρεσίας. Προκειμένου όμως να υπάρχει ενιαία σύστημα ελέγχου του ωραρίου σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρέσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, επιβάλλεται ως ελάχιστο μέτρο η τήρηση παρουσιολογίου στο οποίο θα υπογραφούν κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής τους, όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις ως άνω υπηρεσίες σύμφωνα με το ωράριο που έχουν επιλέξει (διοικητικοί και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για την παροχή διοικητικού έργου).

5. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό διοικητικών και βοηθητικών κλάδων και ειδικοτήτων που κατέχουν οργανική θέση ή υπηρετούν με απόσπαση στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Γραμματείς σχολείων και επιστάτες).

6. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξέις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 ·Α') όπως ισχύουν σήμερα, η τήρηση του ωραρίου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των υπαλλήλων. Για τό λόγο αυτό η μη τήρηρή του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρηση του ορίζεται ως ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου κζ΄ της παρ.1 του άρθρου 107 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ωράριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, της βελτίωσης τών υπηρεσιών της προς τους πολίτες και της εμπέδωσης της εμπιστοσύνης τους προς αυτήν, καλούνται οί Περιφερειακοί Δ/ντες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι Δ/ντες Α/θμίας και Β/θμιας Εκπ/σης και οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού τους (Γραμματείς και Επιστάτες), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, η αύξηση της αποδοτικότητάς τού, ή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η διευκόλυνσή τους κατά τις συναλλαγές τους, που αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Μετάβαση στο άρθρο με το ωράριο εργασίας Υπαλλήλων του Δημοσίου

Μετάβαση στο άρθρο το σχετικό με τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου από Υπαλλήλους σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Σχετικά Άρθρα