edu.klimaka.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ Δημοτικού Σχολείου / Οδηγίες Διδασκαλίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.20/130400/Δ1/22-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος, Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο.

1. Ιστορία

Ιστορία των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Για το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2019-2020, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί στο ΦΕΚ 5222/τ.Β/21-11-2018 («Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου»).

(...)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι εκπαιδευτικοί

των σχολικών μονάδων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.Φ.20/159400/174934/Δ1/18-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 3286

ΘΕΜΑ: «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18»

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, που αφορά: «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18», ισχύουν τα κάτωθι:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε΄ και ΣΤ΄)
2. Ιστορία (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
3. Θρησκευτικά (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα:

(...)

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εισαγωγικά κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η πρόταση που ακολουθεί είναι ενδεικτική, με την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός είναι τελικά εκείνος που σχεδιάζει τη διδασκαλία του με βάση τις ανάγκες κατά κύριο λόγο των μαθητών/τριών και φυσικά με βάση την ευχέρεια που του παρέχει ήδη το ισχύον ΠΣ να προβαίνει κατά την κρίση του σε συμπτύξεις, επεκτάσεις ή και παραλείψεις συγκεκριμένων πεδίων της διδακτέας ύλης του μαθήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ακολουθεί στη συνέχεια το Περίγραμμα της πρότασής μας, η οποία περιλαμβάνει δύο στήλες. Στην πρώτη αναφέρονται τα Περιεχόμενα του σχολικού βιβλίου με τις συγχωνεύσεις, αφαιρέσεις ή και προσθήκες κεφαλαίων με ταυτόχρονη αναφορά στον διδακτικό χρόνο που πλέον διατίθεται. Στην δεύτερη στήλη και λαμβάνοντας υπόψη τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από το ΝΠΣ, προτείνεται οδηγός του εκπαιδευτικού με επεξηγήσεις και σχόλια για τα Περιεχόμενα και τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο κατά διδακτικές ενότητες και επιμέρους κεφάλαια αλλά και πληροφοριακό υλικό με εκπαιδευτικά λογισμικά και σχετικούς ιστότοπους. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Τοπική Ιστορία αποτελεί βασική παράμετρο στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και με την έννοια αυτή, ο εκπαιδευτικός με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και τον τόπο κατοικίας τους, μπορεί να αξιοποιήσει ικανό διδακτικό χρόνο που είναι διαθέσιμο προκειμένου να καθοδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να εκπονήσουν Σχέδια Εργασίας ή και άλλες σχετικές διαθεματικές δραστηριότητες.

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΤΑΞΗΣ

Περιεχόμενα

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Ενότητα 1η:
Η Δημιουργία του Κόσμου

(4 διδακτικές ώρες και 1 για Επαναληπτικό

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) στο εισαγωγικό σημείωμα/προοργανωτή της ενότητας

β) στα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά και στα σύμβολα των θεών καθώς και

γ) στους μύθους για την εξήγηση της δημιουργίας του κόσμου, της ανθρώπινης ύπαρξης καθώς επίσης και γεγονότων ή φαινομένων της καθημερινής ζωής.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων στο βιβλίο του μαθητή, καθώς και εργασιών/δραστηριοτήτων στο τετράδιο εργασιών, για την επεξεργασία κάθε μαθήματος, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Η Τιτανομαχία
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Το διάγραμμα 2 και το συνοδευτικό κείμενο 3 μπορούν να αξιο-ποιηθούν και στο επαναληπτικό μάθημα για την ενότητα 1.
β) Να γίνει επεξεργασία της ερώτησης 3.
γ) Εναλλακτικά ή αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος μπορεί να γίνει επεξεργασία της ερώτησης 2 και στο αντίστοιχο συνοδευτικό κείμενο.

Τετράδιο Εργασιών: Να δοθεί έμφαση στην αιτιολόγηση της ερώτησης 3
Η δραστηριότητα 1 μπορεί να αξιοποιηθεί ως ανακεφαλαιωτική.
Αν ο διαθέσιμος χρόνος το επιτρέπει να γίνει η δραστηριότητα 2.

2. Κεφ. 2ο: Οι θεοί του Ολύμπου
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να γίνει επεξεργασία της ερώτησης 3 όσον αφορά στην αναπαράσταση του μύθου της Ευρώπης στο νόμισμα
β) Να γίνει επεξεργασία των εικόνων 2,4,5,6,7 και 8 για να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την αναπαράσταση των θεών και των συμβόλων τους σε γλυπτά της αρχαίας και νεότερης εποχής και σε αρχαία ελληνικά αγγεία.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 1 και στη δραστηριότητα 4
β) Εφόσον υπάρχει χρόνος να γίνει η δραστηριότητα 2 και 3.

3. Κεφ. 3ο: Οι θεές του Ολύμπου
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην ερώτηση 1.
β) Να αξιοποιηθεί το συνοδευτικό κείμενο 10.
γ) Το συνοδευτικό κείμενο 2 μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την ανακεφαλαίωση της ενότητας.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες 1 και 2.

4. Κεφ. 4ο: Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της ερώτησης 1
β) Εφόσον υπάρχει χρόνος, να γίνει επεξεργασία της ερώτησης 2.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 3, σε συνδυασμό με το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής (Θεατρική Αγωγή και Εικαστικά).

5. 1ο Επαναληπτικό
(1 ώρα)

Για να συστηματοποιήσουν οι μαθητές/τριες τις γνώσεις που απέκτησαν σε αυτήν την ενότητα προτείνονται τα ακόλουθα:
α) Να αξιοποιηθούν από το Βιβλίο του μαθητή το διάγραμμα 2 και το συνοδευτικό κείμενο 3 (μάθημα 1) και το συνοδευτικό κείμενο 2 (μάθημα 3)
β) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 1 και 5 γ) Οι δραστηριότητες 2 και 4 να γίνουν αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

Ενότητα 2η:
Ο Ηρακλής

(6 διδακτικές ώρες)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) στο εισαγωγικό κείμενο/προοργανωτή της ενότητας

β) στους μύθους που αναφέρονται στη ζωή και στα σημαντικότερα κατορθώματα του Ηρακλή

γ) στη μυθολογική διάσταση της έννοιας «ήρωας»

δ) στη σημασία της έννοιας «άθλος». Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων στο βιβλίο του μαθητή, καθώς και εργασιών/δραστηριοτήτων στο τετράδιο εργασιών, για την επεξεργασία κάθε μαθήματος, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Η γέννηση του Ηρακλή
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στο συνοδευτικό κείμενο 7.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της ερώτησης 2
β) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 4 σε συνδυασμό με τη Θεατρική Αγωγή.

2. Κεφ. 2ο: Το λιοντάρι της Νεμέας
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθεί το συνοδευτικό κείμενο 3 όσον αφορά στη μυθολογική διάσταση του ήρωα.
β) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της ερώτησης 3.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 2
β) Η δραστηριότητα 3 μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά).

3. Κεφ. 3ο: Η Λερναία Ύδρα και ο κάπρος του Ερύμανθου
( 1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθούν οι εικόνες 1 και 2 ώστε οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με αναπαραστάσεις των μύθων σε αρχαία ελληνικά αγγεία.
β) Να αξιοποιηθεί η ερώτηση 2.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 3.

4. Κεφ. 4ο: Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθούν οι εικόνες 1 και 4 ώστε οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με αναπαραστάσεις των μύθων σε αρχαία ελληνικά αγγεία.
β) Να αξιοποιηθούν το συνοδευτικό κείμενο 5 σε συνδυασμό με την ερώτηση 2.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες 2 και 3.

5. Κεφ. 5ο: Κι άλλοι άθλοι και κεφ. 6ο: Ο Κέρβερος του Άδη και τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να γίνει συνοπτική αναφορά στους άθλους του 5ου & 6ου μαθήματος.
β) Να δοθεί έμφαση στο κείμενο 5 (σ. 37), ώστε οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν και άλλα στοιχεία της μυθολογικής διάστασης του ήρωα.
γ) Αν ο χρόνος επαρκεί μπορεί να γίνει επεξερ-γασία της ερώτησης 3 (σ. 37).

Τετράδιο Εργασιών:
α) Αν υπάρχει χρόνος να γίνει η δραστηριότητα 2 (σ. 14).
β) Να γίνουν οι δραστηριότητες 1 και 3 (σ. 15)
γ) Εναλλακτικά, η δραστηριότητα 2 (σ. 15) μπορεί να δραματοποιηθεί σε συνδυασμό με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής .

6. Κεφ. 7ο: Το τέλος του Ηρακλή (1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στη συζήτηση στην τάξη με αφορμή το συνοδευτικό κείμενο 6 και τις εικόνες 6, 7 και 8.
β) Αν ο χρόνος επαρκεί οι μαθητές/τριες μπορούν να επεξεργαστούν την ερώτηση 3.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες 3 και 4.
β) Εφόσον υπάρχει χρόνος οι μαθητές/τριες συζητούν στην τάξη για τον αγαπημένο τους ήρωα με αφορμή τη δραστηριότητα 2.

Ενότητα 3η:
Ο Θησέας

(3 ώρες)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) στο εισαγωγικό κείμενο/προοργανωτή της ενότητας

β) στους μύθους που αναφέρονται στη ζωή και στα σημαντικότερα κατορθώματα του Θησέα

γ) στη μυθολογική διάσταση της έννοιας «ήρωας». Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων στο βιβλίο του μαθητή, καθώς και εργασιών/δραστηριοτήτων στο τετράδιο εργασιών, για την επεξεργασία κάθε μαθήματος, προτείνονται τα ακόλουθα:

Κεφ. 1ο: Ο Θησέας, το βασιλόπουλο της Τροιζήνας
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στο συνοδευτικό κείμενο 2 ώστε οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν ορισμένα από τα κατορθώματα του Θησέα στην πορεία του προς την Αθήνα.
β) Αν ο χρόνος επαρκεί μπορεί να γίνει επεξεργασία της ερώτησης 1.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα 2.
β) Αν ο χρόνος επαρκεί, να γίνει επεξεργασία της δραστηριότητας 1.

2. Κεφ. 2ο: Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθούν οι ερωτήσεις 1 και 2.
β) Η εικόνα με την αναπαράσταση του λαβύρινθου στο νόμισμα μαζί με το συνοδευτικό κείμενο 2 «Δαίδαλος και Ίκαρος» από το επόμενο μάθημα. Το εν λόγω κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί και αργότερα στην ενότητα για τον Μινωικό πολιτισμό.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα 1.

3. Κεφ. 3ο: Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: α) Να δοθεί έμφαση στην ερώτηση 2.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 3 και 4.
β) Αν ο χρόνος επαρκεί να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα 2 για συζή-τηση στην τάξη.

Ενότητα 4η:
Η Αργοναυτική Εκστρατεία

(3 διδακτικές ώρες και 1 για Επαναληπτικό

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) στο εισαγωγικό κείμενο/προοργανωτή της ενότητας

β) στον μύθο της αργοναυτικής εκστρατείας και τα κυριότερα πρόσωπα που έχουν σχέση με αυτόν γ) στην κατανόηση εννοιών όπως «εκστρατεία», «χρησμός», «βωμός».

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων στο βιβλίο του μαθητή, καθώς και εργασιών/δραστηριοτήτων στο τετράδιο εργασιών, για την επεξεργασία κάθε μαθήματος, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην ερώτηση 1
β) Να αξιοποιηθεί η εικόνα 2 ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την αναπαράσταση του μύθου στην ελληνική λαϊκή τέχνη.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 1, σε συνδυασμό μεταξύ άλλων και με αναφορές από προηγούμενα μαθήματα (π.χ. Αιγαίο πέλαγος, Ικάριο Πέλαγος κ.α.).

2. Κεφ. 2ο: Πελίας και Ιάσονας
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην ερώτηση 1 σε συνδυασμό με την εικόνα 1.

β) Να αξιοποιηθεί το συνοδευτικό κείμενο 2, σε συνδυασμό με την ερώτηση 3, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.
γ) Εναλλακτικά προς το (β) να αξιοποιηθεί το συνοδευτικό κείμενο 3 σε συνδυασμό με το μάθημα της Μουσικής.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να γίνει εκτενής επεξεργασία της δραστηριότητας 1 σε συνδυασμό με το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής.

3. Κεφ. 3ο: Η Αργοναυτική εκστρατεία
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: α) Να γίνει επεξεργασία της εικόνας 3, ώστε οι μαθητές να εντοπίσουν στον χάρτη την πορεία που ακολούθησαν οι Αργοναύτες.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 2.

4. Επαναληπτικό Μάθημα 2η 3η και 4η Ενότητα (1 ώρα)

Για να συστηματοποιήσουν οι μαθητές/-τριες τις γνώσεις που απέκτησαν σε αυτές τις ενότητες προτείνονται τα ακόλουθα:

α) Να αξιοποιηθούν, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, δραστηριότητες και συνοδευτικά κείμενα που παραλείφθηκαν κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας

β) Να αξιοποιηθούν, με κατάλληλες προσαρμογές, δραστηριότητες από το επαναληπτικό μάθημα του Τετραδίου Εργασιών

γ) Να γίνει εμπλουτισμός του επαναληπτικού μαθήματος με δραστηριότητες δραματοποίησης, εικαστικών, ομαδικών παιχνιδιών, Τ.Π.Ε . κ.ά.

Ενότητα 5η:
Ο Τρωικός Πόλεμος

(7 ώρες)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) στο εισαγωγικό κείμενο/προοργανωτή της ενότητας

β) στην πλοκή του μύθου, στους βασικούς πρωταγωνιστές και τα χαρακτηριστικά τους γ) στην κατανόηση, με απλό τρόπο, εννοιών και φράσεων όπως «έριδα», «Αχίλλειος πτέρνα», «Δούρειος Ίππος».

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων στο βιβλίο του μαθητή, καθώς και εργασιών/δραστηριοτήτων στο τετράδιο εργασιών, για την επεξεργασία κάθε μαθήματος, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Το μήλο της Έριδας
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην αναπαράσταση της κρίσης του Πάρη και της αρπαγής της Ελένης σε αρχαία ελληνικά αγγεία (εικόνες 1 και 2).
β) Εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, οι μαθητές μπορούν να δραματοποιήσουν το συνοδευτικό κείμενο 3 σε συνδυασμό με τη Θεατρική Αγωγή.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στη δραστηριότητα 3.
β) Εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει μπορεί να αξιοποιηθεί και η δραστηριότητα 1 και 2.

2. Κεφ. 2ο: Η θυσία της Ιφιγένειας και κεφ. 3ο: Οι Αχαιοί φτάνουν στη Τροία
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην εικόνα 3 (σ. 62), ώστε οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν τους πιο σπουδαίους ήρωες του Τρωικού πολέμου.
β) Να δοθεί έμφαση στον χάρτη της εικόνας 2 (σ. 65).
γ) Για εξοικονόμηση χρόνου τα συνοδευτικά κείμενα και εικόνες του μαθήματος (σ. 65-66) μπορεί να παραλειφθούν.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες 2 και 3 (σ. 25).
β) Η δραστηριότητα 3 (σ. 25) να αξιοποιηθεί εφόσον ο χρόνος επαρκεί.
γ) Να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα 1 (σ. 26).
δ) Η δραστηριότητα 2 μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την ανακεφαλαίωση της ενότητας (σ. 26).

3. Κεφ. 4ο: Ο θυμός του Αχιλλέα
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Έμφαση δίνεται στην επεξεργασία της εικόνας 2 και στην αναπαράσταση του θυμού του Αχιλλέα.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα 3 και 4 σε συνδυασμό με τη Θεατρική Αγωγή.

4. Κεφ. 5ο: Ο θάνατος του Πάτροκλου
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: α) Αξιοποιούνται οι ερωτήσεις 1, 2, 3 για συζήτηση στην τάξη.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να γίνει εκτενής επεξεργασία της δραστηριότητας 4

5. Κεφ. 6ο: Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: α) Να αξιοποιηθεί το συνοδευτικό κείμενο 6 σε συνδυασμό με την ερώτηση 4.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να γίνει εκτενής επεξεργασία της δραστηριότητας 4.
β) Αν ο χρόνος επαρκεί να γίνει επεξεργασία της δραστηριότητας 3

6. Κεφ. 7ο: Το τέλος του Αχιλλέα
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: α) Να δοθεί έμφαση στην ερώτηση 2 σε συνδυασμό με την εικόνα 4 και στην προσέγγιση της σημασίας της φράσης «Αχίλλειος πτέρνα».

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες 1 και 4.
β) Η δραστηριότητα 5 μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την ανακεφαλαίωση της ενότητας.

7. Κεφ. 8ο: Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην εικόνα 1 με την αναπαράσταση του Δούρειου Ίππου σε αρχαίο ελληνικό αγγείο.
β) Να δοθεί έμφαση στη σημασία της φράσης «Δούρειος Ίππος» γ) Να γίνει επεξεργασία της ερώτησης 1.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθεί εκτενώς η δραστηριότητα 1.
β) Αν ο χρόνος επαρκεί να αξιοποιηθεί και η δραστηριότητα 3.

Ενότητα 6η:
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

(5 διδακτικές ώρες και 1 για Επαναληπτικό)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) στο εισαγωγικό κείμενο/προοργανωτή της ενότητας

β) στην πλοκή του μύθου και στους βασικούς πρωταγωνιστές του

γ) στον νόστο του Οδυσσέα και στην αξία του αγώνα του ανθρώπου για την επίτευξη των στόχων του.

δ) στην κατανόηση, με απλό τρόπο, εννοιών και φράσεων όπως «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου», «από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη».

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων στο βιβλίο του μαθητή, καθώς και εργασιών/δραστηριοτήτων στο τετράδιο εργασιών, για την επεξεργασία κάθε μαθήματος, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της ερώτησης 3 έτσι ώστε οι μαθητές, μέσα από σχετική συζήτηση, να εντοπίσουν βασικά χαρακτηριστικά του Οδυσσέα.

Τετράδιο Εργασιών: α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της ερώτησης 3.

2. Κεφ. 2ο: Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: α) Αξιοποιούνται οι ερωτήσεις 1 και 2 έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να διαπιστώσουν στοιχεία του χαρακτήρα των συντρόφων και του ίδιου του Οδυσσέα

Τετράδιο Εργασιών:
α) Στις δραστηριότητες 1 και 2, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση από πλευράς των μαθητών/τριών της φράσης «ά-νοιξε ο ασκός του Αιόλου»
β) Η δραστηριότητα 3 να γίνει εφόσον ο διαθέσιμος χρόνος
επαρκεί.

3. Κεφ. 3ο: Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της εικόνας 3, ώστε οι μαθητές/τριες να διαπιστώσουν το πάθος του Οδυσσέα για τη γνώση και τη δύναμη της θέλησής του.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της δραστηριότητας 3 ώστε οι μαθητές/τριες να προσεγγίσουν στη σημασία της φράσης «από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη»
β) Αν ο χρόνος επαρκεί μπορεί να γίνει και η δραστηριότητα 1 σε συνδυασμό με προηγούμενους ήρωες όπως ο Ηρακλής και ο Ορφέας.

4. Κεφ. 4ο: Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή: Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της ερώτησης 3 έτσι ώστε οι μαθητές/-τριες μέσα από τη συζήτηση να προσεγγίσουν τη σημασία της απόφασης του Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Τετράδιο Εργασιών: α) Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, οι δραστηριότητες αυτού του μαθήματος μπορούν να παραλειφθούν, δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισμού των αρχαίων στα κεφάλαια της ιστορίας που ακολουθούν, όπως ενδεικτικά στο κεφάλαιο για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.

5. Κεφ. 5ο: Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη & κεφ. 6ο: Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να διδαχθεί συνοπτικά το 5ο μάθημα, δίνοντας έμφαση στις διαδοχικές αναγνωρίσεις του Οδυσσέα
β) Να διδαχθεί συνοπτικά το 6ο μάθημα, δίνοντας έμφαση στο τέλος της Οδύσσειας και στην ερώτηση 2 (σ. 95).

Τετράδιο Εργασιών:
α) Οι δραστηριότητες του 5ου μαθήματος μπορούν να παραλειφθούν.
β) Από το 6ο μάθημα να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες 2 και 3 σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή).

6. Επαναληπτικό μάθημα 5ης και 6ης Ενότητας (1 ώρα)

Για να συστηματοποιήσουν οι μαθητές/-τριες τις γνώσεις που απέκτησαν στις δύο ενότητες για τον «Τρωικό Πόλεμο» και τις «Περιπέτειες του Οδυσσέα» προτείνονται τα ακόλουθα:
α) Να αξιοποιηθούν, κατά την κρίση του εκπαι-δευτικού, δραστηριότητες και συνοδευτικά
κείμενα που παραλείφθηκαν κατά την επεξερ-γασία των μαθημάτων της ενότητας
β) Να αξιοποιηθούν, με κατάλληλες προσαρμογές, δραστηριότητες από το επαναληπτικό μάθημα του Τετραδίου Εργασιών
γ) Να γίνει εμπλουτισμός του επαναληπτικού μαθήματος με δραστηριότητες δραματοποίησης, Εικαστικών, ομαδικών παιχνιδιών, Τ.Π.Ε. κ.ά.

Ενότητα 7η:
Η εποχή του Λίθου

(3 ώρες)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) Στο εισαγωγικό σημείωμα,

β) Στην ιστοριογραμμή και

γ) Στη γνωριμία των μαθητών/-τριών με την εξελικτική πορεία του ανθρώπου κατά τους προϊστορικούς χρόνους.

Για την αξιοποίηση των συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων κατά την επεξεργασία κάθε μαθήματος προ-τείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Παλαιολιθική εποχή
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία των εικόνων 1, 2 και 3 για να συγκρίνουν οι μαθητές/-τριες τη ζωή των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής με αυτούς της Παλαιολιθικής.
β) Τα παράλληλα κείμενα 4 και 6 να αξιοποιηθούν, εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

Τετράδιο Εργασιών: α) Εφόσον υπάρχει περιορισμός χρόνου η άσκηση 2 μπορεί να περιοριστεί στη συζήτηση των πληροφοριών που παρέχουν οι βραχογραφίες και παράλληλα να παραλειφθεί η 5η εργασία.

2. Κεφ. 2ο: Νεολιθική εποχή
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία των εικόνων 1, 2, 3, 4, 6 και 7, ώστε οι μαθητές/-τριες να ανασυνθέσουν τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της καθημερινής και της καλλιτεχνικής ζωής των ανθρώπων μέσα από χαρακτηριστικά αρχαιολογικά ευρήματα αυτής της περιόδου.
β) Το παράλληλο κείμενο 5 να αξιοποιηθεί, αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας στην τάξη μπορεί να δοθεί έμφαση στις εργασίες 3 και 4 και να μην αξιοποιηθούν οι εργασίες 2 και 5.
β) Η εργασία 1 μπορεί να ολοκληρωθεί ως επαναληπτική/ανακεφαλαιωτική δραστηριότητα όλης της ενότητας

3. Κεφ. 3ο: Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της 1ης εικόνας (χάρτης), για να εντοπιστούν θέσεις της Νεολιθικής Εποχής στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στις εικόνες 4, 5, 6 και 7.
β) Το παράλληλο κείμενο 2 να αξιοποιηθεί, εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθεί η 3η εργασία, ώστε οι μαθητές/-τριες να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές από τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
β) Η εργασία 1 μπορεί να ολοκληρωθεί ως επαναληπτική/ανακεφαλαιωτική δραστηριότητα όλης της ενότητας.

Ενότητα 8η:
Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός

(2 ώρες και 1 ώρα για Επαναληπτικό)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) Στο εισαγωγικό σημείωμα.,

β) Στη χωρική και χρονική τοποθέτηση του Κυκλαδικού πολιτισμού αξιοποιώντας την αρχική εικόνα και την ιστοριογραμμή της προ-ηγούμενης ενότητας (συσχετίζοντας το νησιωτικό περιβάλλον και τη γεωγραφική θέση με τη ναυσιπλοΐα και τη συνεπαγόμενη ανάπτυξη του εμπορίου) και

γ) Στη γνωριμία των μαθητών/-τριών με την καθημερινή ζωή των Κυκλαδιτών και τα επιτεύγματά τους (εμπόριο, ναυτιλία, τέχνη).

Για την αξιοποίηση των συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων κατά την επεξεργασία κάθε μαθήματος προ-τείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Η ζωή των Κυκλαδιτών
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθούν οι εικόνες και τα παράλληλα κείμενα του μαθήματος για να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες την καθημερινή ζωή των Κυκλαδιτών.
β) Να δοθεί έμφαση στην αιτιολόγηση της 3ης ερώτησης

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες 2 και 3.
β) Η εργασία 1 να αξιοποιηθεί εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος ή ως ανακεφαλαιωτική/επαναληπτική δραστηριότητα.

2. Κεφ. 2ο: Η τέχνη των Κυκλαδιτών
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία των εικόνων 2, 3, 4 5 και 6 για να κατανοήσουν τις έννοιες τοιχογραφία, ειδώλιο, αγγείο και να τις συσχετίσουν με την καθημερινή ζωή των οικισμών.
β) Να δοθεί έμφαση στην αιτιολόγηση της 1ης ερώτησης.
γ) Η 2η ερώτηση μπορεί να συνδυαστεί με δραματοποίηση.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες 2, 4 και 5
β) Οι εργασίες 1, 3 και 6 να αξιοποιηθούν, αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

3. Επαναληπτικό μάθημα 7ης και 8ης Ενότητας (1 ώρα)

Για να συστηματοποιήσουν οι μαθητές/-τριες τις γνώσεις που απέκτησαν στις δύο προηγούμενες ενότητες και να καλύψουν τυχόν ελλείψεις προτείνονται τα ακόλουθα: α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες που δεν ολοκλη-ρώθηκαν στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών, β) Να αξιοποιηθεί η ιστοριογραμμή και οι εργασίες 2 και 4 εργασία του επαναληπτικού μαθήματος από το Τετράδιο Εργασιών.

Ενότητα 9η:
Ο Μινωικός Πολιτισμό
ς

(5 ώρες)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) Στον συσχετισμό της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης με την επικράτησή της στο εμπόριο, τη ναυσιπλοΐα και την επαφή της με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό

β) Στη συμβολή των Μινωιτών στην ανάπτυξη της γραφής και των τεχνών και

γ) Στη γνωριμία των μαθητών/-τριών με την καθημερινή ζωή των Μινωιτών και τα επιτεύγματά τους.

Για την αξιοποίηση των συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων κατά την επεξεργασία κάθε μαθήματος προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Η Μινωική Κρήτη
(1 ώρα

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση της εικόνας 6 (χάρτης) και
β) Στην αιτιολόγηση των ερωτήσεων 2 και 3 για να ευσταθούν οι χαρακτηρισμοί «θαλασσοκρατία» και «θαλασσοκράτορες».

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες 2 και 3 για να εμπεδώσουν τα αίτια της μινωικής κυριαρχίας
. β) Οι εργασίες 1 και 4 να ολοκληρωθούν, αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

2. Κεφ. 2ο: Το ανάκτορο της Κνωσού
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθεί ο χάρτης της 1ης εικόνας για να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες τα σπουδαιότερα κέντρα του Μινωικού πολιτισμού.
β) Να γίνει επεξεργασία των εικόνων 2, 3 και 4 για να κατανοήσουν την έννοια «ανάκτορο».

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθεί η εργασία 1 με έμφαση στην αιτιολόγηση των απαντήσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. β) Μπορεί να γίνει εκτεταμένη αξιοποίηση της 3ης και της 4ης εργασίας την ώρα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή).

3. Κεφ. 3ο: Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία όλων των εικόνων του μαθήματος για να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία από την καθημερινή ζωή των Μινωιτών.
β) Να γίνει επεξεργασία της 2ης ερώτησης για να κατανοήσουν τη θέση της γυναίκας στη μινωική Κρήτη.
γ) Οι ερωτήσεις 1 και 3 να αξιοποιηθούν, εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθεί η εργασία 4 την ώρα της Φυσικής ή Θεατρικής Αγωγής.
β) Να δοθεί έμφαση στην 5η εργασία σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή.
γ) Οι εργασίες 1, 2 και 3 να αξιοποιηθούν εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

4. Κεφ. 4ο: Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να γίνει επεξεργασία των εικόνων 1, 2, 4 και 5 για να προσδιορίσουν τη σχέση της μινωικής θρησκείας με την τέλεση εορτών και αθλημάτων.
β) Να γίνει αντιδιαστολή των ταυροκαθάψιων από τις ταυρομαχίες.
γ) Να γίνει επεξεργασία των εικόνων 7 και 8 για να κατανοήσουν την επίδραση των Μινωιτών στην εξέλιξη της γραφής και του πολιτισμού.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στην κατασκευή πινακίδας με ιδεογράμματα (4η εργασία) σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή.
β) Οι εργασίες 1, 2, 3 και 5 να αξιοποιηθούν εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

5. Κεφ. 5ο: Η τέχνη των Μινωιτών
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία των εικόνων 1-8 για να μπορέσουν οι μαθητές/-τριες να διακρίνουν χαρακτηριστικά της μινωικής τέχνης και να κατανοήσουν τη συμβολή της στην εξέλιξη του πολιτισμού,
β) Να αξιοποιηθεί το παράλληλο κείμενο «Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας» -σε συνδυασμό με την 3η ερώτηση- για να διερευνήσουν και να αναζητήσουν τα αίτια της καταστροφής του Μινωικού πολιτισμού.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες 3 και 4 σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή.
β) Η εργασία 5 να αξιοποιηθεί ως ανακεφαλαιωτική/επαναληπτική δραστηριότητα. γ) Οι εργασίες 1 και 2 να αξιοποιηθούν, εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

Ενότητα 10η:
Ο Μυκηναϊκός Πολιτι-σμός

(5 διδακτικές ώρες και 1 για Επαναληπτικό)

Κατά την επεξεργασία των μαθημάτων της ενότητας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

α) Στη χωρική και χρονική τοποθέτηση του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

β) Στη συσχέτιση του Μυκηναϊκού πολιτισμού με την ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυσιπλοΐας.

γ) Στην επίδραση του Μινωικού πολιτισμού στον Μυκηναϊκό πολιτισμό και δ) Στη συμβολή των Μυκηναίων στην εξέλιξη της γραφής και των τεχνών.

Για την αξιοποίηση των συνοδευτικών κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων και ερωτήσεων κατά την επεξεργασία κάθε μαθήματος προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Κεφ. 1ο: Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες & κεφ. 2ο: Οι Αχαιοί πήγαν και στην Κύπρο
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
Να διδαχθούν συνοπτικά το 1ο και 2ο μάθημα δίνοντας έμφαση:
α) Στην αξιοποίηση της 1ης εικόνας (χάρτης, σ. 131).
β) Στην ανάλυση των αιτιών του τρωικού πολέμου (ερώτηση 2, σ. 132).
γ) Στην αξιοποίηση του χάρτη (σ. 133) για να προσδιορίσουν οι μαθητές/-τριες την έκταση του μυκηναϊκού κόσμου και τη σχέση των Μυκηνών με τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κύπρο και την Αίγυπτο

β) Στην αξιοποίηση της 2ης ερώτησης (σ. 134) για να αναδειχθεί η σχέση των Μυκηναίων με την Κύπρο και να δοθεί έμφαση στην αι-τιολόγηση των απόψεων που θα κατατεθούν, γ) Οι υπόλοιπες ερωτήσεις να αξιοποιηθούν εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση της 1ης εργασίας (σ. 51).
β) Να αξιοποιηθεί η 3η εργασία (σ. 51) σε συνδυασμό με τη Θεατρική Αγωγή για να βιώσουν τα παιδιά τη ζωή των μυκηναϊκών χρόνων.
γ) Οι υπόλοιπες ασκήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

2. Κεφ. 3ο: Η ακρόπολη των Μυκηνών
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθούν οι εικόνες του μαθήματος για να διακρίνουν οι μαθητές/-τριες τις έννοιες «ανάκτορο», «ακρόπολη», «πόλη»
.β) Στην επεξεργασία της 1ης ερώτησης να δοθεί έμφαση στην αιτιολόγηση των απαντήσεων των παιδιών.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθεί η 1η εργασία δίνοντας έμφαση στην αιτιολόγηση των απόψεων των παιδιών.
β) Οι υπόλοιπες εργασίες να αξιοποιηθούν, αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

3. Κεφ. 4ο: Η καθημερινή ζωή των Μυκηναίων
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Αξιοποίηση της εικόνας 5 και του συνοδευτικού κειμένου για να κατανοήσουν τη θέση της γυναίκας στη μυκηναϊκή εποχή
.β) Αξιοποίηση των εικόνων 1, 2 4 και 6 για να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωής των Μυκηναίων
.γ) Να δοθεί έμφαση στην 2η ερώτηση του μαθήματος και στην αιτιολόγησή της.
δ) Να συσχετιστεί αυτό το μάθημα με αντίστοιχα προηγούμενων ενοτήτων («5η Ο Τρωικός πόλεμος» και «6η Οι περιπέτειες του Οδυσσέα»).

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες 3 και 6 σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή .
β) Οι υπόλοιπες εργασίες να αξιοποιηθούν, αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

4. Κεφ. 5ο: Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Να αξιοποιηθούν οι εικόνες 1, 2 και 3 για να γνωρίσουν τη θρησκεία και τα λατρευτικά έθιμα των Αχαιών (μνημειακή μορφή τάφων, κτερίσματα).
β) Να δοθεί έμφαση στην επεξεργασία της τελευταίας εικόνας και του συνοδευτικού κειμένου του κεφαλαίου για να γνωρίσουν τη μυκηναϊκή γραφή και να τη συσχετίσουν με πρώιμες μορφές της ελληνικής γλώσσας.
γ) Να δοθεί έμφαση στην 2η ερώτηση του μαθήματος και στην αιτιολόγησή της.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να δοθεί έμφαση στην 4η εργασία σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή .
β) Οι υπόλοιπες εργασίες να αξιοποιηθούν, αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

5. Κεφ. 6ο: Η τέχνη των Μυκηναίων
(1 ώρα)

Βιβλίο Μαθητή:
α) Για να γνωρίσουν τα παιδιά την ανάπτυξη της Μυκηναϊκής τέχνης μέσα από χαρακτηριστικά αρχαιολογικά ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν οι εικόνες 1, 2 4 και 5.
β) Στην επεξεργασία της 1ης ερώτησης να δοθεί έμφαση στην αιτιολόγηση των απαντήσεων των παιδιών.

Τετράδιο Εργασιών:
α) Να αξιοποιηθούν οι εργασίες 3, 4 και 5 σε συνδυασμό με την Αισθητική Αγωγή .
β) Οι υπόλοιπες εργασίες να αξιοποιηθούν, αν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος.

6. Επαναληπτικό μάθημα 9ης & 10ης
Ενότητας (1 ώρα)

Για να συστηματοποιήσουν οι μαθητές/-τριες τις γνώσεις που απέκτησαν στις Ενότητες 9 & 10 και να καλύψουν τυχόν ελλείψεις προτείνονται τα ακόλουθα:
α) Να αξιοποιηθούν εργασίες που δεν ολοκλη-ρώθηκαν στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τε-τράδιο Εργασιών,
β) Να αξιοποιηθούν εργασίες που αναφέρονται στο επαναληπτικό μάθημα του Τετραδίου Εργασιών (σ. 56-57),
γ) Να συνδυαστεί η Ιστορία με την Αισθητική Αγωγή για να βιώσουν οι μαθητές/-τριες τον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό .

Σύνολο διδακτικών ωρών 48.

[43 ώρες για τα επιμέρους κεφάλαια + 5 ώρες για τα 5 Επαναληπτικά.
Σημειώνεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης και σύμφωνα με την κρίση του, να αξιοποιήσει τον διαθέσιμο για το συγκεκριμένο μάθημα διδακτικό χρόνο τόσο για την εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας, όσο και για τη διενέργεια περισσότερων των πέντε επαναληπτικών μαθημάτων ] .

 

 

Σχετικά Άρθρα