edu.klimaka.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ σε Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ (Πρόγραμμα Σπουδών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ1/181945/Δ1/26-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Τηλέφωνο : 210 344 2248

ΘΕΜΑ: «Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες»

Με την με αριθ. 41/10-10-2017 Πράξη του, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π εισηγείται: «Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες»

Το προτεινόμενο Ανοιχτό Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ελληνομάθειας (Α1: Στοιχειώδης Γνώση, A2: Βασική Γνώση για παιδιά) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) καθώς και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού (μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, μη συστηματική σχολική φοίτηση ή/και μακρά απουσία από το σχολείο, περιορισμένη έως ελάχιστη εμπειρία χρήσης αλφαβητικής γραφής). Γενικός σκοπός της φοίτησης στην ΤΥ Ι είναι η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σε βαθμό που να τους επιτρέπει να ενταχθούν σταδιακά πλήρως στην κανονική τάξη.

Ειδικά για τα παιδιά πρόσφυγες, που μάλιστα ενδέχεται να μην έχουν φοιτήσει προηγουμένως σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων ή σε σχολεία της χώρας προέλευσης η φοίτηση στις

ΤΥ συνδέεται άμεσα με την εξοικείωσή τους με τους κανόνες σχολικής ζωής και τη σχολική εργασία. Για τους λόγους αυτούς οι προτεινόμενες θεματικές έχουν στόχο να κατευθύνουν τον/την εκπαιδευτικό στην επιλογή των γλωσσικών στοιχείων που θα διδάξει ώστε αυτά να συνδυάζονται με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών (π.χ. προσαρμογή στη σχολική ζωή, γνωριμία με τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό). Ωστόσο, ο βαθμός εμβάθυνσης, το εύρος των μορφοσυντακτικών δομών, ο βαθμός στον οποίο θα εντάξει στοιχεία από άλλα γνωστικά αντικείμενα και ο ρυθμός διδασκαλίας είναι στοιχεία που ο/η εκπαιδευτικός καλείται να προσδιορίζει, καθώς θα «γνωρίζει» τους μαθητές/μαθήτριες της ΤΥ, διαμορφώνοντας ανάλογα το εκπαιδευτικό υλικό που είναι δυνατό να αντλήσει από τα σχολικά εγχειρίδια καθώς και από τη σχετική πλατφόρμα υλικού Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (http://www.iep.edu.gr/diapolitismiki/).

Συμπληρωματικές παρατηρήσεις:

1. Κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών είναι σκόπιμο να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας μέσα από αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας και όχι μέσα από στείρα παραδοσιακή διδασκαλία (π.χ. λίστες λεξιλογίου και διακριτή διδασκαλία γραμματικής). Αντίθετα, προτείνεται η διδασκαλία με σκοπό την ανάδυση των γραμματικών φαινομένων μέσα από την επικοινωνία (π.χ. κατά τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Αγορά» διδάσκεται ή/και εμπεδώνεται η χρήση ενικού και πληθυντικού αριθμού, κατά την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών διδάσκονται ή/και εμπεδώνονται οι προσωπικές αντωνυμίες).

2. Λόγω της ελλιπούς και μη συστηματικής προηγούμενης σχολικής φοίτησης πολλών μαθητών/τριών καθώς και πιθανής περιορισμένης εξοικείωσης με το ελληνικό αλφάβητο είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις παρακάτω δεξιότητες μέχρι να κατακτηθούν από τους μαθητές/τριες: να κρατούν σωστά και σταθερά το μολύβι, να ανοίγουν τα βιβλία και τετράδια με φορά από τα δεξιά προς τα αριστερά, να γράφουν με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, να αντιγράφουν από τον πίνακα ή/και από το βιβλίο, να αναγνωρίζουν τα γράμματα και να τα διακρίνουν από άλλα σύμβολα/σχήματα, να γράφουν τα γράμματα με τη σωστή φορά και να αντιστοιχίζουν τα μικρά με τα κεφαλαία.

3. Για τη βέλτιστη υποστήριξη των μαθητών/τριών κατά την παρακολούθηση μαθημάτων στην κανονική τους τάξη είναι απαραίτητη η συνεργασία του εκπαιδευτικού της ΤΥ με τους/τις εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κανονικών τάξεων, προκειμένου να εντάσσει στη διδασκαλία του γλωσσικά στοιχεία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.

4. Είναι απαραίτητο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών να συνεργάζεται συστηματικά με τον/την εκπαιδευτικό της Τάξης Υποδοχής με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας φοίτησης γενικώς, και της ελληνομάθειας ειδικότερα, καθώς και της προσαρμογής των μαθητών/τριών, ώστε ο Σύλλογος να προβαίνει σε αποφάσεις σχετικά με την σταδιακώς πλήρη ένταξη των μαθητών/τριών στην κανονική τάξη.

1. ΤΥ Ι που συνδέεται με τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού
  Θεματικές ενότητες Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό λεξιλόγιο
1 Γνωριμία με τον δάσκαλο/α και τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες

Να λένε το όνομά τους.

Να λένε τα ονόματα των συμμαθητών τους.

Να αναγνωρίζουν τους ρόλους στη σχολική τάξη.

Να χρησιμοποιούν τις σωστές προσφωνήσεις (κύριος, κυρία), όταν απευθύνονται στον δάσκαλο/α τους.

Πώς σε λένε
Με λένε…
Γεια σου
Είμαι ο/η…
Τον/Την λένε
Αυτό είναι…
Πού είναι ;
Ποιο είναι ;
Διευθυντής, δάσκαλος, μαθητής, μαθήτρια, συμμαθητής, συμμαθήτρια

2 Γνωριμία με το σχολικό περιβάλλον

Να κατανοούν το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα.

Να αναγνωρίζουν βασικά αντικείμενα και τους χώρους του σχολικού περιβάλλοντος.

Να διατυπώνουν απλές ερωτήσεις για τον σχολικό χώρο και τα αντικείμενα μέσα σε αυτόν.

Μάθημα, Διάλειμμα
Τάξη, αυλή, κυλικείο, τουαλέτα
Θρανίο, καρέκλα, βρύση, νερό, πίνακας, βιβλίο, τετράδιο, χαρτί, μολύβι, στυλό
Πόρτα, παράθυρο
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Πού είναι το μολύβι;
Πού είναι η τουαλέτα;
3 Κανόνες σχολικής ζωής

Να μάθουν τους βασικούς κανόνες σχολικής ζωής.

Να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες σχολικής εργασίας.

Να σημειώνουν την εργασία που έχουν για το σπίτι.

Ανοίξτε τα βιβλία
Κλείστε τα βιβλία
Αντιγράψτε από τον πίνακα
Μαζέψτε τα πράγματά σας
Βγάλτε τα πράγματα σας από την τσάντα /
Κάθισε
Ησυχία
Αντιγραφή
Να πάω στον/στην…;
Μπορώ να πάω στον/στην ….;
4 Χαιρετισμοί Να επιλέγουν τον κατάλληλο χαιρετισμό για κάθε περίσταση Γεια σου… / σας κύριε/α
Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα
Καλό μεσημέρι/απόγευμα/βράδυ
5 Ο εαυτός μου

Να κατανοούν και να απαντούν σε απλές ερωτήσεις για τον εαυτό τους.

Να διατυπώνουν απλές ερωτήσεις για να ζητούν πληροφορίες για τους συμμαθητές τους.

Να αναγνωρίζουν και να γράφουν τους αριθμούς από το 1 έως το 10 και να τους χρησιμοποιούν.

Είμαι ο/η…
Είμαι από…
Μιλάω ….
Μου αρέσει…
Είμαι … χρονών
Είμαι αγόρι
Είμαι κορίτσι
Πώς σε λένε;
Από πού είσαι;
Πόσο χρονών είσαι;
Έχεις αδέρφια;
Έχω … αδέρφια.
Τι σου αρέσει
6 Η συμμετοχή στην ομάδα

Να μιλούν για τον εαυτό τους ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας (π.χ. οικογένεια, σχολείο).

Να εκφράζουν με ευγενικό τρόπο ερωτήσεις, προτάσεις/ιδέες, επιθυμίες και διαφωνίες.

Να κατανοούν απλούς κανόνες μιας ομάδας.

Ομάδα, μέλος
Οικογένεια, σχολείο
Σεβασμός
Επιθυμία, κανόνες
Θα ήθελα να…
Μπορώ να….
Συμφωνώ γιατί…
Πρέπει να…
7 Η καθημερινότητά μου Να μιλάνε για το καθημερινό τους πρόγραμμα και τη σχολική τους ζωή Είμαι μαθητής/μαθήτρια
Ξυπνάω…
Το σχολείο μου έχει…
Οι φίλοι μου είναι…
Το αγαπημένο μου μάθημα είναι…
Το αγαπημένο μου σπορ είναι…
8 Φυτά - Ζώα

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν διάφορα είδη φυτών και ζώων.

Να αναγνωρίζουν τα γράμματα στις λέξεις που χρησιμοποιούν.

Να χρησιμοποιούν τον τονισμό τις λέξεις.

Να αντιγράφουν πιστά λέξεις μαζί με το άρθρο τους.

Να ταυτίζουν τις συλλαβές με τα γραπτά τους σύμβολα.

Να διαβάζουν απλές λέξεις.

Φυτά, δέντρο,
ελιά, λουλούδι, ζώο
Οικόσιτα ζώα
Ζώα του δάσους
Ο λύκος, Η ελιά, Το πρόβατο
9 Φρούτα, Λαχανικά

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν καθημερινά φρούτα/ λαχανικά.

Να χρησιμοποιούν τον ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Να αναγνωρίζουν τις λέξεις πρόσθεση, αφαίρεση και τα αντίστοιχα μαθηματικά σύμβολα.

Να εκφωνούν απλές προσθέσεις και αφαιρέσεις

Φρούτα
Λαχανικά
Πολλά, λίγα
+ - =
Προσθέτω, αφαιρώ, ίσον
10 Στην αγορά

Να αναφέρουν είδη καταστημάτων της γειτονιάς.

Να διαβάζουν απλές λέξεις.

Κρέας, Ψάρι, Ψωμί, Γάλα
Μανάβικο, Φούρνος, Κρεοπωλείο
Αγορά
11 Τα μέρη του σώματος

Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα βασικά μέρη του σώματος.

Να χρησιμοποιούν τον ενικό ή τον πληθυντικό αριθμό όταν αναφέρονται στα μέρη του σώματος.

Να αντιγράφουν πιστά λέξεις μαζί με το άρθρο τους.

Να διαβάζουν απλές λέξεις.

Κεφάλι - πρόσωπο
Χέρι/χέρια
Πόδι/πόδια
Μύτη
Μάτια
Αυτιά
Στόμα
Δόντι / Δόντια
Μαλλιά
12 Ρούχα

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν βασικά είδη ρούχων.

Να αντιστοιχούν τα είδη ρούχων με τις εποχές του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες.

Να περιγράφουν τα ρούχα με βάση τα χρώματα.

Να διαβάζουν σωστά τα δίψηφα φωνήεντα.

Καπέλο, παντελόνι, μπλούζα, παπούτσια
Φορώ, Ντύνομαι
Καλοκαίρι, Χειμώνας
Κρύο, ζέστη, βροχή
Χρώματα
13 Περιγραφή εξωτερικών χαρακτηριστικών ανθρώπων

Να περιγράφουν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά.

Να σχηματίζουν απλές προτάσεις, καταφατικές και αρνητικές, με τα ρήματα είμαι και έχω

Είμαι…/Δεν είμαι
Έχω…/Δεν έχω
Έχω μαύρα(…) μαλλιά
Έχω μακριά/κοντά μαλλιά
Έχω σγουρά / ίσια μαλλιά
Μικρό /Μεγάλο
Ψηλός / Κοντός
14 Συναισθήματα

Να εκφράζουν συναισθήματα.

Να αφηγούνται μια απλή ιστορία με αναφορά σε συναισθήματα

Χαίρομαι /Λυπάμαι
Είμαι χαρούμενος/χαρούμενη
/χαρούμενοι
Χαρά / Λύπη
Πολύ / Λίγο
15 Χρόνος

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τις ημέρες της εβδομάδας.

Να αφηγούνται μια απλή ιστορία με αναφορά στη χρονική σειρά των ενεργειών

Δευτέρα, Τρίτη…
Τώρα, πριν, μετά
Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ
Πότε έγινε;
16 Παιχνίδια

Να μιλούν για τα παιχνίδια που γνωρίζουν και παίζουν.

Να δίνουν και να κατανοούν απλές οδηγίες.

Το αγαπημένο μου παιχνίδι
Κάθε μέρα παίζω/παίζουμε
Στο διάλειμμα/στο σχολείο παίζω
Ποδήλατο, μπάλα
17 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Να κατονομάζουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Να σχηματίζουν απλές προτάσεις

Δρόμος
Λεωφορείο, Αυτοκίνητο, Αεροπλάνο, Πλοίο, Τρένο, Μετρό, Τραμ
18 Παραμύθια

Να διαβάζουν και να κατανοούν μικρές ιστορίες σε μορφή παραμυθιού.

Να διηγούνται παραμύθια της χώρας του

Μια φορά κι έναν καιρό…
19 Μυθολογία

Να γνωρίζουν βασικούς ήρωες της ελληνικής μυθολογίας.

Να γνωρίζουν τους θεούς και τις θεές του Ολύμπου.

Να διαβάζουν και να κατανοούν μικρές ιστορίες

Ηρακλής, Θησέας
Θεοί και θεές του Ολύμπου, σύμβολα

 

2. ΤΥ Ι που συνδέεται με τις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού
  Θεματικές ενότητες Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό λεξιλόγιο
1 Γνωριμία με τον δάσκαλο/α και τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες

Να λένε το όνομά τους.

Να λένε τα ονόματα των συμμαθητών τους.

Να αναγνωρίζουν τους ρόλους στη σχολική τάξη.

Να χρησιμοποιούν τις σωστές προσφωνήσεις (κύριος, κυρία), όταν απευθύνονται στον δάσκαλο/α τους

Πώς σε λένε
Με λένε…
Γεια σου
Είμαι ο/η…
Τον/Την λένε
Αυτό είναι…
Πού είναι ;
Ποιο είναι ;
Διευθυντής, δάσκαλος, μαθητής, μαθήτρια, συμμαθητής, συμμαθήτρια
2 Γνωριμία με το σχολικό περιβάλλον

Να κατανοούν το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα.

Να αναγνωρίζουν βασικά αντικείμενα και τους χώρους του σχολικού περιβάλλοντος.

Να διατυπώνουν απλές ερωτήσεις για τον σχολικό χώρο και τα αντικείμενα μέσα σε αυτόν

Μάθημα, Διάλειμμα
Τάξη, αυλή, κυλικείο, τουαλέτα
Θρανίο, καρέκλα, βρύση, νερό, πίνακας, βιβλίο, τετράδιο, χαρτί, μολύβι, στυλό
Πόρτα, παράθυρο
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Πού είναι το μολύβι;
Πού είναι η τουαλέτα;
3 Κανόνες σχολικής ζωής

Να μάθουν τους βασικούς κανόνες σχολικής ζωής.

Να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες σχολικής εργασίας.

Να σημειώνουν την εργασία που έχουν για το σπίτι.

Ανοίξτε τα βιβλία
Κλείστε τα βιβλία
Αντιγράψτε από τον πίνακα
Μαζέψτε τα πράγματά σας
Βάλτε τα πράγματα σας από την τσάντα /
Κάθισε
Ησυχία
Αντιγραφή
Να πάω στον/στην…;
Μπορώ να πάω στον/στην ….;
4 Χαιρετισμοί

Να επιλέγουν τον κατάλληλο χαιρετισμό για κάθε περίσταση.

Να αναπαράγουν σύντομους διαλόγους χρησιμοποιώντας στερεοτυπικές εκφράσεις

Γεια σου… /σας, κύριε/α
Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα
Καλό μεσημέρι/απόγευμα/βράδυ
Τι κάνεις;
Είμαι καλά
5 Ο εαυτός μου

Να κατανοούν και να απαντούν σε απλές ερωτήσεις για τον εαυτό τους.

Να διατυπώνουν απλές ερωτήσεις για να ζητούν πληροφορίες για τους/τις συμμαθητές/τριές τους.

Να αναγνωρίζουν και να γράφουν τους αριθμούς από το 1 έως το 20 και να τους χρησιμοποιούν.

Είμαι ο/η…
Είμαι από…
Μιλάω ….
Μου αρέσει…
Είμαι … χρονών
Είμαι αγόρι
Είμαι κορίτσι
Πώς σε λένε;
Από πού είσαι;
Πόσο χρονών είσαι;
Έχεις αδέρφια;
Έχω … αδέρφια.
Τι σου αρέσει;
6 Η συμμετοχή στην ομάδα

Να μιλούν για τον εαυτό τους ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας (π.χ. οικογένεια, σχολείο).

Να εκφράζουν με ευγενικό τρόπο ερωτήσεις, προτάσεις/ιδέες, επιθυμίες και διαφωνίες.

Να δίνουν απλά παραδείγματα συνεργασίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας

Ομάδα, μέλος
Οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, κράτος
Δικαίωμα, υποχρέωση, επιθυμία, κανόνες
Σεβασμός
Ελλάδα, Ευρώπη
Πρέπει να…
Θα ήθελα να…
Μπορώ να….
Συμφωνώ γιατί…
7 Η καθημερινότητά μου

Να μιλάνε για το καθημερινό τους πρόγραμμα και τη σχολική τους ζωή.

Να διατυπώνουν απλές ερωτήσεις για την καθημερινότητα των άλλων.

Να αντιγράφουν πιστά λέξεις.

Είμαι μαθητής/μαθήτρια
Ξυπνάω…
Το σχολείο μου έχει…
Οι φίλοι μου είναι…
Μου αρέσει να…
Το αγαπημένο μου μάθημα είναι…
Το αγαπημένο μου σπορ είναι…
Ποιο είναι το αγαπημένο σου σπορ/μάθημα;
8 Φυτά – Ζώα - Περιβάλλον

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν διάφορα είδη φυτών και ζώων.

Να αναγνωρίζουν τα γράμματα στις λέξεις που χρησιμοποιούν.

Να χρησιμοποιούν τον τονισμό τις λέξεις.

Να αντιγράφουν πιστά λέξεις μαζί με το άρθρο τους.

Να ταυτίζουν τις συλλαβές με τα γραπτά τους σύμβολα.

Να διαβάζουν απλές λέξεις.

Φυτά, δέντρο,
Ελιά, λουλούδι, ζώο
Οικόσιτα ζώα
Ζώα του δάσους
Ο λύκος, Η ελιά, Το πρόβατο
Το βουνό, η λίμνη, η θάλασσα, το ποτάμι
9 Φρούτα, Λαχανικά

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν καθημερινά φρούτα/ λαχανικά.

Να χρησιμοποιούν τον ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Να αναγνωρίζουν τις λέξεις πρόσθεση, αφαίρεση και τα αντίστοιχα μαθηματικά σύμβολα.

Να εκφωνούν απλές προσθέσεις και αφαιρέσεις

Φρούτα
Λαχανικά
Πολλά, λίγα
+ - =
Προσθέτω, αφαιρώ, ίσον
10 Στην αγορά

Να αναφέρουν είδη καταστημάτων της γειτονιάς.

Να αναγνωρίζουν και να λένε τις τιμές των προϊόντων.

Να αναγνωρίζουν το σύμβολο του νομίσματος που χρησιμοποιούν.

Να κάνουν προφορικά ερωτήσεις για τις τιμές.

Να κατονομάζουν βασικά καταστήματα και επαγγέλματα.

Να κατανοούν απλούς διαλόγους

Κρέας, Ψάρι, Ψωμί, Γάλα
Μανάβικο, Φούρνος, Κρεοπωλείο
Αγορά
Πόσο κάνει;
Κάνει … ευρώ
Είναι φτηνό
Είναι ακριβό
Κοστίζει … ευρώ
11 Τα μέρη του σώματος

Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα βασικά μέρη του σώματος.

Να χρησιμοποιούν τον ενικό ή τον πληθυντικό αριθμό όταν αναφέρονται στα μέρη του σώματος.

Να αντιγράφουν πιστά λέξεις μαζί με το άρθρο τους.

Να διαβάζουν απλές λέξεις.

Να κατανοούν απλούς κανόνες τήρησης προσωπικής και δημόσιας υγείας

Κεφάλι - πρόσωπο
Χέρι/χέρια
Πόδι/πόδια
Μύτη
Μάτια
Αυτιά
Στόμα
Δόντι / Δόντια
Μαλλιά
12 Ρούχα

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν βασικά είδη ρούχων.

Να αντιστοιχούν τα είδη ρούχων με τις εποχές του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες.

Να περιγράφουν τα ρούχα με βάση τα χρώματα και τα μεγέθη.

Να διαβάζουν σωστά τα δίψηφα φωνήεντα.

Καπέλο, παντελόνι, μπλούζα, παπούτσια
Φορώ, Ντύνομαι
Καλοκαίρι, Χειμώνας
Κρύο, ζέστη, βροχή
Χρώματα
Μικρό/μεγάλο
Φαρδύ/στενό
Μακρύ/κοντό
13 Περιγραφή εξωτερικών χαρακτηριστικών ανθρώπων

Να περιγράφουν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά.

Να σχηματίζουν απλές προτάσεις, καταφατικές και αρνητικές, με τα ρήματα είμαι και έχω.

Να χρησιμοποιούν σωστά τα σημεία στίξης

Είμαι…/Δεν είμαι
Έχω…/Δεν έχω
Έχω μαύρα(…) μαλλιά
Έχω μακριά/κοντά μαλλιά
Έχω σγουρά / ίσια μαλλιά
Μικρό /Μεγάλο
Ψηλός / Κοντός
14 Συναισθήματα

Να εκφράζουν συναισθήματα.

Να αφηγούνται μια απλή ιστορία με αναφορά σε συναισθήματα

Χαίρομαι /Λυπάμαι
Είμαι χαρούμενος/χαρούμενη
/χαρούμενοι
Χαρά / Λύπη
Πολύ / Λίγο
15 Ενέργειες - απλές δραστηριότητες

Να χρησιμοποιούν σωστά ρήματα στον Ενεστώτα, για να περιγράφουν απλές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν το σχήμα Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο.

Να γράφουν απλές προτάσεις

Πηγαίνω/ πηγαίνεις/πηγαίνει Πηγαίνουμε/πηγαίνετε/πηγαίνουν στο σχολείο
Ανοίγω το βιβλίο
Μπορώ / Δεν μπορώ
16 Χρόνος

Να αναγνωρίζουν και να γράφουν την ημερομηνία και την ώρα.

Να κάνουν ερωτήσεις για την ώρα.

Να χρησιμοποιούν τα ρήματα στον Ενεστώτα και στον Αόριστο.

Να προσδιορίζουν χρονικά τις πράξεις τους.

Να αφηγούνται μια απλή ιστορία με αναφορά στη χρονική σειρά των ενεργειών.

Ημέρες, Μήνες, Έτος, Εβδομάδα
Λεπτό, Ώρα
Χθες, σήμερα, αύριο
Τώρα, πριν, μετά
Νωρίς, αργά
Πρώτα, ύστερα, στο τέλος
Αυτή την εβδομάδα / την επόμενη εβδομάδα
Τι ώρα είναι;
Η ώρα είναι…
Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ
Φέτος, πέρυσι
Πόσο διαρκεί;
Πότε έγινε;
17 Παιχνίδια-Αθλήματα

Να μιλούν για παιχνίδια/αθλήματα.

Να δίνουν και να κατανοούν απλές οδηγίες.

Να μιλήσουν για σημαντικούς αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις.

Το αγαπημένο μου παιχνίδι/άθλημα
Κάθε μέρα παίζω/παίζουμε
Στο διάλειμμα/στο σχολείο παίζω
Ποδήλατο, μπάλα
Ολυμπιακοί αγώνες
18 Γεωγραφία και πολιτισμός της Ευρώπης

Να σχηματίζουν απλές προτάσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Να περιγράφουν πού βρίσκονται χρησιμοποιώντας τον χάρτη της πόλης τους.

Να εντοπίζουν την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη και να γράφουν ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις.

Να κατανοούν λεζάντες σε εικόνες για τα μνημεία/αξιοθέατα της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Να χρησιμοποιούν τις λέξεις πολλαπλασιασμός, επί, διαίρεση, δια, γινόμενο και πηλίκο, όταν εκτελούν τις αντίστοιχες μαθηματικές πράξεις

Δρόμος
Λεωφορείο, Αυτοκίνητο, Αεροπλάνο, Πλοίο, Τρένο, Μετρό, Τραμ
Εισιτήριο, διαδρομή, στάση, σταθμός
Πού είναι; Πώς πηγαίνω/εις/ει εκεί;
Πόσο μακριά/ κοντά είναι;
Πόσο διαρκεί
Πόσο κοστίζει το εισιτήριο;
Φανάρι, διάβαση, δρόμος, πεζοδρόμιο
Δεξιά, αριστερά, ευθεία
Χώρες και πρωτεύουσες
Μνημεία, αξιοθέατα, μουσείο
19 Επιστήμες - Τεχνολογία

Να κατανοούν απλά κείμενα σχετικά με σημαντικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις.

Να διαβάζουν και να κατανοούν απλές οδηγίες χειρισμού ψηφιακών μέσων.

Να γράφουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα/κείμενα

Τυπογραφία
Ηλεκτρισμός
Επιστήμες (π.χ. γεωγραφία, ιατρική)
Εμβόλια
Τηλέφωνο / Κινητό τηλέφωνο
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Τηλεόραση, Διαδίκτυο
Μικρόφωνο, κάμερα, ακουστικά
e-mail, ηλεκτρονικό μήνυμα
20 Δημοκρατικό πολίτευμα-Ανθρώπινα Δικαιώματα

Να περιγράφουν βασικά στοιχεία και σύμβολα σχετικά με την εμφάνιση και την εφαρμογή του δημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα.

Να περιγράφουν βασικά στοιχεία και σύμβολα σχετικά με την εφαρμογή του δημοκρατικού πολιτεύματος σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλα σύγχρονα κράτη.

Να χρησιμοποιούν σωστά το λεξιλόγιο για κοινά πανανθρώπινα δικαιώματα.

Δικαιώματα
Δημοκρατία
Πολίτης
Βουλή, Κοινοβούλιο, Σύνταγμα, νόμοι

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα