edu.klimaka.gr

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Οδηγίες Διδασκαλίας / Διαχείριση ύλης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.20/130379/Δ1/22-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄)

Η παρούσα πρόταση αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στηρίχτηκε στην αναγκαιότητα να ανταποκριθεί η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε νέους στόχους και νέα περιεχόμενα, συμβατά με τις διαμορφωθείσες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης, ώστε:

• να εξοικονομηθεί ποσοτικός και ποιοτικός χρόνος για δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών/τριών μέσα από τις διαδικασίες της διερευνητικής-ανακαλυπτικής και κοινωνικής μάθησης, όπως είναι τα σχέδια εργασίας και η εξοικείωση με το λογοτεχνικό βιβλίο (φιλαναγνωσία),

• να υπάρξει χρόνος για εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη και για oμαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων,

• να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της δικής τους τάξης (αλλόγλωσσοι μαθητές/τριες, μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.),

• να αναπτυχθεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανταποκριθεί η μάθηση στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και στο επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητάς τους,

• να απαλλαγεί η μαθησιακή διαδικασία από ύλη που επικαλύπτεται είτε κάθετα (από προηγούμενες ή και επόμενες τάξεις), είτε οριζόντια (από άλλα μαθήματα, διαθεματικά),

• να δοθεί χρόνος στους/στις εκπαιδευτικούς για υλοποίηση δραστηριοτήτων ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού,

• να διασφαλιστεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να μαθαίνουν στο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια.

Ο προτεινόμενος εξορθολογισμός της ύλης της Γλώσσας εξοικονομεί διδακτικές ώρες, τις οποίες μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να τις διαθέσει σε σχέδια εργασίας που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η γραμμική παρουσίαση όλων των ενοτήτων. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει επιλογές στην παρουσίαση των ενοτήτων, ανάλογα με τους/τις μαθητές/τριες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να αξιοποιήσει τον χρόνο εποικοδομητικά στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να αφορμώνται είτε από τα προτεινόμενα θέματα του εγχειριδίου, είτε από τις αναδυόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών και από τα μαθητικά ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχέδια εργασίας τόσο από αυτά που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες όσο και δικά τους, με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών και των θεματικών αξόνων των εγχειριδίων.

Επιπλέον, η διδακτέα ύλη έχει ως βασική, αλλά όχι ως αποκλειστική αναφορά τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να αναζητεί – πλέον κυρίως στο διαδίκτυο – πρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία και να ανατροφοδοτεί ανάλογα τον προγραμματισμό της. Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν έγκριτες έντυπες ή/και ηλεκτρονικές πηγές (π.χ. ιστοσελίδες φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή το Υπουργείο Πολιτισμού ή φορέων με αξιόλογο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο), κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης, στο πλαίσιο ανανέωσης των ηλεκτρονικών πηγών οι οποίες αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια.

Παράλληλα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με την προβλεπόμενη χρήση του Ανθολογίου ή/και πρόσθετων κειμένων και ανάλογου οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, καθώς μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες προεκτάσεις της μάθησης από το μάθημα της Γλώσσας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία των μαθητών/τριών. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με το βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση της φιλικής σχέσης τους με το λογοτεχνικό βιβλίο τους/τις βοηθάει να αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, να δραστηριοποιούν τη φαντασία τους και την εφευρετικότητά τους, να εμπλουτίζουν την αισθητική τους καλλιέργεια, να δοκιμάζουν τα συναισθήματά τους αναπτύσσοντας τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να συγκροτούν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο στόχο, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανασύσταση της τάξης σε μια κοινότητα αναγνωστών, όπου η πρόκληση των μαθητών/τριών να ανατρέχουν και σε άλλα βιβλία παραπλήσιας θεματικής τους επιτρέπει σταδιακά να κατανοούν και να αποδεχτούν τη σχετικότητα και την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων των λογοτεχνικών κειμένων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/τριες μπορούν να διατυπώνουν με σαφήνεια τις θέσεις τους, να αιτιολογούν τις απόψεις τους και σε βάθος χρόνου να επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι οι εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς να προβούν στη:

  • Δημιουργία και οργάνωση σχολικών βιβλιοθηκών και στον εμπλουτισμό τους με λογοτεχνικά βιβλία.
  • Δημιουργία ευχάριστων χώρων ανάγνωσης και ακρόασης.
  • Οργάνωση σχεδίου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  • Οργάνωση της κάθε τάξης ως αναγνωστικής ομάδας (καθορισμός συγκεκριμένης ημέρας και ώρας ανάγνωσης στην τάξη, συζήτησης και επιπλέον δραστηριοτήτων).

Τέλος, εκτός από το υπάρχον διδακτικό υλικό (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδια Εργασιών), μπορεί να αξιοποιηθεί και το διαδραστικό-εμπλουτισμένο «Βιβλίο του μαθητή» στο «Ψηφιακό Σχολείο» (http://ebooks.edu.gr/). Επίσης, για ανάρτηση πολυτροπικών κειμένων που δημιουργούν-παράγουν οι μαθητές/τριες (με ενσωμάτωση εικόνων, κινούμενων εικόνων και βίντεο) μπορεί να αξιοποιηθεί η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me» του Ψηφιακού Σχολείου (http://e-me.edu.gr/). Ως διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:

• Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html

• Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα. http://proteas.greeklanguage.gr/

• Πλατφόρμα «Αίσωπος» - Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια. http://aesop.iep.edu.gr/

• ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου. http://photodentro.edu.gr/aggregator/

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. http://www.ekedisy.gr/

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

• Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

1. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Δημοτικού: Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος α΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006.

2. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Δημοτικού: Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τεύχος α΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006.

3. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Δημοτικού: Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος β΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006.

4. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Δημοτικού: Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τεύχος β΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006.

5. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Α΄& Β΄ Δημοτικού: Το δελφίνι, ΟΕΔΒ, έκδ. Στ΄, Αθήνα, 2011.

6. Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού: Το Πρώτο μου Λεξικό, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2009.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διδακτέα ύλη

Προτάσεις για διαχείριση της διδακτέας ύλης

Ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (Β.Μ.): ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.): ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γνωριμία με τους ήρωες

Ως έχει

2 ώρες

1η ενότητα: Πού είναι ο Άρης;

Πού είναι ο Άρης;

Ως έχει

4-6 ώρες

2η ενότητα: Η παρέα

Αντίο, θάλασσα

Τιτίνα, η κότα

Πεπόνι, πεπόνι!

Ένα χελιδόνι

Τάσος, το σαλιγκάρι

Ο κύριος με το καπέλο

Όλοι στον κήπο

Νυχτώνει

Ρινόκερος και κόκορας

Ιστορίες

28η Οκτωβρίου

Το παπί

 

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ανθολόγιο Α΄-Β΄τάξης, Κ.Καλαπανίδας, «Η γιορτή του ΟΧΙ» (σελ.124).

Προτείνεται να γίνουν οι εργασίες στο Τετράδιο Εργασιών. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, μπορεί να παραλειφθεί η διδασκαλία του κειμένου.

26-27 ώρες

3η ενότητα: Μια παράσταση στην πλατεία

Θέατρο Σκιών

Μύτη σαν σαλάμι

Μήλα και καμήλα

Γάτα και παπαγάλος

Ένα λεμόνι με φτερά

Χάσαμε τη γάτα

Ένα ζιζάνιο στη ζύμη

Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου

Τετράδιο εργασιών σελ.39 άσκ.3: γενικόλογη εκφώνηση χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες για την κατασκευή αφίσας.

Βιβλίο μαθητή: το μάθημα (σελ.48-49) να παραλειφθεί γιατί η παρομοίωση καθώς και το ποίημα του Α,Μόλλα θίγουν σωματικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο και στο τετράδιο εργασιών σελ.41 άσκ.2.

Ως έχει

Ως έχει

Η άσκηση στο βιβλίο μαθητή(σελ.55) να έπεται και όχι να προηγείται του κειμένου, ώστε ο μαθητής να βρει την απάντηση.

Το ποίημα της σελ.57 στο βιβλίο μαθητή να παραλειφθεί καθώς παραπέμπει σε εμπορικό προϊόν («Λάχανα-χάχανα»). Διαφορετικά, να αναφερθεί η προέλευσή του. Το ίδιο και στο τετράδιο μαθητή σελ.49 άσκ.2.

Η δεύτερη άσκηση (σελ.59 βιβλίο μαθητή) δεν έχει λογικό ειρμό σε σχέση με την πρώτη άσκηση.

Η διδασκαλία του κειμένου και οι εργασίες στο Τετράδιο εργασιών σ. 52-55 μπορούν να παραλειφθούν. Τα αντίστοιχα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την επισήμανση της αποστρόφου μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος Μια Κυριακή του Μάρτη στην Ενότητα 7.

16-18 ώρες

4η ενότητα: Το σύννεφο έφερε βροχή

Μου χαρίζεις την ουρά σου;

Με βάρκα και σωσίβιο

Μόνος στο σκοτάδι

Χωρίς φως

Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας

Ψιχάλες

Πουπουλένια σύννεφα

Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει. Η υποενότητα συνδυάζεται επίκαιρες δραστηριότητες από τη Μελέτη Περιβάλλοντος (σελ.41).

Οι εικόνες στη σελ.76 μπορούν να διδαχθούν διαθεματικά με τα Εικαστικά στην Ενότητα Δ-Ταξίδια στον φανταστικό κόσμο των δημιουργών (σελ.75-91).

18-20 ώρες

Β.Μ.: ΤΕΥΧΟΣ Β’, Τ.Ε.: ΤΕΥΧΟΣ Β’
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄,Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5η ενότητα: Σκανταλιές;

Το καπέλο περπατάει!

Ένας καινούριος μαθητής

Όλοι στο οικόπεδο

Μπλε όνειρα

Με πινέλα και φαντασία

Οι δυο φίλοι

Ως έχει

Ως έχει

Ως έχει

Τετράδιο εργασιών,σελ.12 άσκ.1-δεν αναφέρονται ονόματα χρωμάτων ή κάποια βοήθεια για τη συμπλήρωση της άσκησης, αυτό γίνεται στην επόμενη άσκηση.

Οι εικόνες στις σελ.15και 17 μπορούν να διδαχθούν διαθεματικά με τα Εικαστικά στην Ενότητα Δ-Ταξίδια στον φανταστικό κόσμο των δημιουργών (σελ.75-91).

Ως έχει

Δεδομένου ότι οι εργασίες 5, 6, 7 στο Τετράδιο Εργασιών σ. 18 ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολία για το επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών/-ητριών, η διδασκαλία τους μπορεί να παραλειφθεί.

12-14 ώρες

6η ενότητα: Το χαμένο κλειδί

Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος

Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!

Κοντά στο τζάκι

Η ευχή

Ο θείος Παύλος

Για τ' αγγελάκια του ουρανού

Ως έχει

Τετρ.εργασιών, σελ.23 ασκ.4,5-η ονοματική φράση «χιονένιος πιγκουίνος» περιέχει δύσκολα φωνήματα (δίψηφο σύμφωνο και συνίζηση).

Ως έχει

Ως έχει

Η άσκηση 1 στο Τετράδιο Εργασιών σ. 28 αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα (συμπλήρωση στο σπίτι).

Ως έχει

12-14 ώρες

7η ενότητα: Καράβια

Ένα γράμμα για την Ιωάννα

Δώρα για την Ιωάννα

Τι κρύβει το μπαούλο;

Καράβια

Παιχνίδια που ταξιδεύουν

Το πετροκάραβο

Η 25η Μαρτίου

Ύμνος εις την Ελευθερία

Θούριος

Μια Κυριακή του Μάρτη

Η εργασία 3 στο Τετράδιο Εργασιών σ. 32 προτείνεται να παραλειφθεί, καθώς η συστηματική διάκριση των «πώς» και «πως» μπορεί να γίνει και στη Β΄ τάξη.

Δεδομένου ότι η διδασκαλία του διαζευτικού «ή» ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους/στις μαθητές/-ήτριες της Β΄ τάξης, προτείνεται να παραλειφθεί η διδασκαλία του κειμένου και οι αντίστοιχες εργασίες στο Τετράδιο εργασιών, σ.34. Ο διαζευκτικός σύνδεσμος «ή» μπορεί να διδαχθεί στη Β΄τάξη.

Ως έχει

Ως έχει

Προτείνεται η αξιοποίηση του κειμένου στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας. Η διδασκαλία του και οι αντίστοιχες εργασίες στο Τετράδιο Εργασιών μπορούν να παραλειφθούν, καθώς τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν και στη Β΄ και Γ΄ τάξη.

Ως έχει

Ως έχει. Μπορεί να συνδυαστεί με τη Μελέτη Περιβάλλοντος («25η Μαρτίου-διπλή γιορτή», σελ.112).

Ως έχει

Μπορεί να παραλειφθεί, καθώς η διδασκαλία του μπορεί να γίνει και στη Δ΄ τάξη (Τεύχος γ΄, Ενότητα 12.)

Τετρ.εργασιών, σελ.41,άσκ.4-η παραγωγή γραπτού λόγου θα μπορούσε να συνοδεύεται από καθοδηγητικές ερωτήσεις ή λέξεις-κλειδιά.

18-20 ώρες

8η ενότητα: Άνοιξη

Η μετακόμιση

Η Αγγελική

Παίζουμε παντομίμα;

Βόλτα στο βουνό

Το κοτσύφι

Το ημερολόγιο της Μαρίνας

Γεια σου, κότσυφα

Πασχαλινό

Πασχαλινά κουλούρια

Ως έχει

Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, το κείμενο και οι αντίστοιχες εργασίες στο Τετράδιο Εργασιών μπορούν να παραλειφθούν. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα δύνανται να ενταχθούν στη διδασκαλία της Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης.

Ως έχει

Τετρ.εργασιών, σελ.51 –Το δεύτερο μέρος της άσκησης θα μπορούσε να περιέχει καθοδοδηγητικές λέξεις-φράσεις για την συμπλήρωσή της.

Ως έχει Ως έχει

Σε περίπτωση έλλειψης χρόνου, το κείμενο και οι αντίστοιχες εργασίες στο Τετράδιο Εργασιών (σ. 55-59) μπορούν να παραλειφθούν, καθώς η θεματική επαναλαμβάνεται.

Ως έχει Ως έχει

Οι υποενότητες για το Πάσχα συνδυάζονται με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη Περιβάλλοντος γι’ αυτή τη γιορτή (σελ.121).

24-26 ώρες

9η ενότητα: Ο κόσμος των βιβλίων

Στη βιβλιοθήκη

Να σας διαβάσω;

Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο

Έκθεση βιβλίου

Αντίο, όνειρά μου

Ως έχει

Τετρ.εργασιών, σελ.64 άσκ.5-Θα χρησίμευαν οδηγίες ετοιμασίας του βιβλίου για τα ζώα.

Ως έχει

Τετρ.εργασιών, σελ.66 άσκ.1-Θα χρησίμευαν

καθοδηγητικές ερωτήσεις-φράσεις για την καταγραφή της περιπέτειας.

Τετρ.εργασιών, σελ.70 άσκ.1-Θα χρησίμευαν καθοδηγητικές ερωτήσεις-φράσεις για την καταγραφή ενός ονείρου.

Ως έχει

20-22 ώρες

10η ενότητα: Το κοχύλι

Καλοκαιρινή εκδρομή

Ίχνη στην άμμο

Η χελώνα Καρέττα Καρέττα

Αρχαίοι μύθοι

Η σπηλιά

Η μπουρού

Τα τζιτζίκια

Κοχύλι

Ως έχει Ως έχει

Η διδασκαλία του κειμένου και των αντίστοιχων εργασιών στο Τετράδιο Εργασιών (σ.76-77) δύνανται να παραλειφθούν. Έχει προηγηθεί διδασκαλία της παρατακτικής σύνδεσης όμοιων όρων μέσα στην πρόταση. Μπορεί να αξιοποιηθεί, ωστόσο, στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας.

Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, το κείμενο και οι αντίστοιχες εργασίες στο Τετράδιο Εργασιών (σ.

78) μπορούν να παραλειφθούν. Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας.

Ως έχει

Ως έχει

Μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας.

Μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας, σε συνδυασμό και με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

8-10 ώρες

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Β Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Γ Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Δ Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Ε Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Στ Δημοτικού)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα