edu.klimaka.gr

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Οδηγίες Διδασκαλίας Γυμνασίου 2020 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.136532/Δ2/08-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 132648/Δ2/02-10-2020 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 47/01-10-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο βασίζεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ξγ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016), στα ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και σε άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ξγ, η γλωσσική ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης (π.χ. τα γραμματικά και λεξιλογικά στοιχεία) οργανώνεται και προσδιορίζεται βάσει επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Για τον λόγο αυτό στο ΕΠΣ-ξγ περιλαμβάνονται γενικοί και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α

Βασικός χρήστης της γλώσσας

Α1

Στοιχειώδης γνώση

Α2

Βασική γνώση

Β

Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας

Β1

Μέτρια γνώση

Β2

Καλή γνώση

Γ

Απόλυτα ικανός χρήστης της γλώσσας

Γ1

Πολύ καλή γνώση

Γ2

Άριστη γνώση

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ-ξγ), ως Πρόγραμμα Σπουδών και όχι Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσδιορίζει τους γενικούς και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι και το επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας). Σε αυτό το πλαίσιο, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

(α) να σχεδιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματός του/της για την κάθε τάξη, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του/της,

(β) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών1 (https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php)

(γ) να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/)

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο διανέμονται τα εξής διδακτικά πακέτα:

 • Think Teen! 1st Grade of Junior High School -Student’s Book & Workbook – Αρχάριοι *
 • Think Teen! 1st Grade of Junior High School -Student’s Book & Workbook – Προχωρημένοι *
 • Think Teen! 2nd Grade of Junior High School - Student’s Book/ Workbook – Αρχάριοι *
 • Think Teen! 2nd Grade of Junior High School - Student’s Book/ Workbook – Προχωρημένοι *
 • Think Teen! 3rd Grade of Junior High School - Student’s Book & Workbook

*Oι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ανάμεσα στις δύο σειρές (Αρχαρίων ή Προχωρημένων) σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/-τριών του τμήματος. Επισημαίνεται ότι στα τμήματα της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου που δεν χωρίζονται σε επίπεδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, διδάσκονται τα διδακτικά πακέτα «Προχωρημένων».

Προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκαλία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών και μαθητριών κάθε τμήματος, προτείνεται η διενέργεια διαγνωστικής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα.

Στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να έχουν κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β1, και να είναι σε θέση:

 • να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα σχετικά με προσωπικά τους ενδιαφέροντα, όπως το σχολείο, ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές σχέσεις, κλπ.,
 • να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες και προσωπικά σχέδια και να διατυπώνουν προσωπικές απόψεις,
 • να συμμετέχουν, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, σε καθημερινές περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας,
 • να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα μηνύματα (στον γραπτό και τον προφορικό λόγο) στην ξένη γλώσσα, έχοντας ως ερέθισμα γραπτά κείμενα στην Ελληνική, ή και αντίστροφα.

ΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Σε σχέση με το διδακτικό υλικό

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου (*2)

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 1

Ενότητες: 0, 1, 2, 3

(*3) Ενδέχεται σε ορισμένα σχολεία ή σε ορισμένες τάξεις ή τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών/μαθητριών του/της, ανεξάρτητα, ενδεχομένως, από το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώντας και άλλες πηγές διδακτικού υλικού (π.χ. ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν, όπως Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κ.ά.)

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 1

Ενότητες: 4, 5, 6, 7

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικό υλικό: Micro-intervalle, Σταματία Γεωργίου

Β. Σε σχέση με το Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΥΑ 141417/Δ2/02-09-2016, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016):

Α΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά οι διδακτικοί στόχοι και η διδακτέα ύλη και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
 • Κατοικία
 • Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον
 • Αγορές και κατανάλωση
 • Εργασία
 • Ψυχαγωγία
 • Τουρισμός &Ταξίδια
 • Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
 • Πολιτική & Κοινωνία
 • Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Οικονομία & Βιομηχανία

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο τέλος του Γυμνασίου, αναμένεται να είναι ικανοί/-ές:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα- στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στη με αρ. 141417/Δ2/02-09-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016.

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 1 (νέα έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου, 2016-2017)

Ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 1 (παλαιά έκδοση, οι μαθητές και μαθήτριες κάνουν χρήση του διδακτικού πακέτου που τους έχει διανεμηθεί κατά το σχολικό έτος 2015-16)

Ενότητες: 6, 7, 8, 9

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 2 (νέα έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου, 2016-2017)

Ενότητες: 1, 2, 3, 4

Β. Σε σχέση με το Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016):

Α΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά οι διδακτικοί στόχοι και η διδακτέα ύλη και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
 • Κατοικία
 • Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον
 • Αγορές και κατανάλωση
 • Εργασία
 • Ψυχαγωγία
 • Τουρισμός &Ταξίδια
 • Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
 • Πολιτική & Κοινωνία
 • Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Οικονομία & Βιομηχανία

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο τέλος του Γυμνασίου, αναμένεται να είναι ικανοί/-ές:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016

ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ Β΄ Γ΄ Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια

Για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει διδακτικό βιβλίο σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του/της, από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελευθέρων βοηθημάτων, ο οποίος αποστέλλεται από το ΥΠΑΙΘ για κάθε σχολικό έτος

Β. Σε σχέση με το Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016):

Α΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά η διδακτέα ύλη και οι διδακτικοί στόχοι και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες στην προηγούμενη τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικο-πολιτισμική της διάσταση.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
 • Κατοικία
 • Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον
 • Αγορές και κατανάλωση
 • Εργασία
 • Ψυχαγωγία
 • Τουρισμός &Ταξίδια
 • Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
 • Πολιτική & Κοινωνία
 • Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Οικονομία & Βιομηχανία

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο τέλος του Γυμνασίου, αναμένεται να είναι ικανοί/-ές:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016.

 


Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.143715/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

Σχετικά Άρθρα