edu.klimaka.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΠΕ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ
των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολειών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Έκδοση 1 η
Αθήνα, Νοέμβριος 2011

1. Εισαγωγή

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα συνοπτικό θεσμικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισμού υποστήριξης:
• του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (τ.Π.Ε.)» και
• των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα υπόλοιπα μαθήματα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα {ΕΑΕΠ}.

Στον προαναφερόμενο εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
• τα σταθερά ή κινητά εργαστήρια Πληροφορικής-ΤΠΕ,
• μεμονωμένοι υπολογιστές έργων του ΥΠΔΜΘ για την εκπαιδευτική διαδικασία,
• μεμονωμένοι υπολογιστές διάφορων πηγών προέλευσης που έχουν παραληφθεί από
επιτροπή παραλαβής, έχουν καταγραφεί στο βιβλίο υλικού του σχολείου και χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία,
• ο εξοπλισμός δικτυακής σύνδεσης του σχολείου με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο {ΠΣΔ} καθώς και ο δικτυακός εξοπλισμός σε αίθουσες ή Γραφεία.

Στο κείμενο αυτό θα χρησιμοποιείται ο όρος Σχολικό Εργαστήριο ΠληροΦορικής-ΤΠΕ {ΣΕΠΤΠΕ}.

2. Συστατικά μέρη

Ο όρος Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής-ΤΠΕ, αναφέρεται σε θεσμοθετημένα από ΠΥΣΠΕ ή άλλον αρμόδιο φορέα εργαστήρια, εργαστήρια πιστοποιημένα από αρμόδιες αρχές, ή εργαστήρια που έχουν παραληφθεί από επιτροπές παραλαβής έργων με προδιαγραφές παραλαβής. Το εργαστήριο μπορεί να είναι σταθερό ή κινητό όπως αυτό των Ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ {απόκτηση από 2010 και μετά}.

Ο κανονισμός αυτός δεν αφορά άλλο μεμονωμένο εξοπλισμό Η/Υ που βρίσκεται σε διάφορα σημεία του σχολείου και δεν χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα, εξοπλισμός για τη γραμματειακή υποστήριξη, τη διοίκηση, τις σχολικές βιβλιοθήκες, υπολογιστές που δεν έχουν παραληφθεί από επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο υλικού του σχολείου. Η χρήση και η διαχείριση αυτού του εξοπλισμού αντιμετωπίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Ένα σταθερό εργαστήριο στεγάζεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου η οποία πληροί τις προδιαγραφές χώρου που έχουν ορίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και η οποία περιλαμβάνει συνήθως τον εξής εξοπλισμό:

• Υπολογιστικό εξοπλισμό {υλικό και λογισμικό Η/Υ}, περιφερειακές συσκευές, δικτυακό εξοπλισμό {διανομείς I Hubs, κατανεμητές I Switches, δρομολογητές I Routers κ.λπ.}, βιντεοπροβολείς και διαδραστικού ς πίνακες που ανήκουν I έχουν χρεωθεί στο εργαστήριο κ.ά.

• Παθητικό εξοπλισμό {δικτυακή και ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων κ.ά.}.

• Λογισμικό αποθηκευμένο σε οπτικά ή μαγνητικά μέσα {CDs, DVDs, δισκέτες}, συνοδευτικά εγχειρίδια λογισμικού, άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και συνοδευτικό υλικό {οδηγοί συσκευών, εγχειρίδια κ.ά.}.

• Λοιπές συσκευές, όπως μονάδες αποθήκευσης {εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, flash disks, σαρωτές}.

• Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα σχετικά με το εργαστήριο.

• Αναλώσιμα υλικά {χαρτί εκτυπωτών, οπτικοί δίσκοι, μαρκαδόροι, κ.ά.}, τα οποία προορίζονται για χρήση στο εργαστήριο.

• Έπιπλα {πάγκοι- θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ερμάρια, λευκός πίνακας κ.ά.}.

• Λοιπά αντικείμενα, σκεύη και εποπτικό υλικό {π.χ. προβολικό πανί, γραφική ύλη, κλιματιστικό, πυροσβεστήρας, κάδοι απορριμμάτων κ.ά.}.

Στην περίπτωση που το σχολείο διαθέτει σταθερό αλλά και κινητό εργαστήριο, τότε το δεύτερο υπάγεται στον εξοπλισμό του σταθερού εργαστηρίου, δημιουργώντας έτσι ένα εργαστήριο.

3. Σκοπός και στόχοι λειτουργίας

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη:
• της διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (τ.Π.Ε.)»,
• της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε.,
• των διδασκόντων τόσο για την επιμόρφωσή τους όσο και την οργάνωση της διδασκαλίας τους.

Πιο συγκεκριμένα και σε φθίνουσα διάταξη ως προς την προτεραιότητα, οι στόχοι λειτουργίας του Εργαστηρίου συνοψίζονται στους παρακάτω:

1. Να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων προσφέροντας ένα σύγχρονο αλληλεπιδραστικό μέσο μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από:
I. τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με χρήση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού,
ΙΙ. την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου,
ΙΙΙ. την υποστήριξη συνθετικών εργασιών,
IV. τις δράσεις συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπα"ίκό επίπεδο καθώς και μέσα από τη διεύρυνση των αμιγώς διδακτικών δραστηριοτήτων {projects) στο πλαίσιο της σχολικής-κοινωνικής ζωής, την ενισχυτική διδασκαλία, πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών κ.ά. Να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, κέντρο δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο δράσεων και της τοπικής κοινωνίας, μέσω της αξιοποίησής του ως επιμορφωτικό κέντρο.

2. Να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και γενικά το Διαδίκτυο, προκειμένου να απολαμβάνουν οι χρήστες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

3. Να αποτελέσει εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, σε νέα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

4. Να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρονικής επικοινωνίας του σχολείου, μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή στα γραφεία του και για όσο χρόνο αυτό διαρκέσει.

4. Συναρμόδιοι παράγοντες

Οι άμεσα εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι:

1. Διοικητικά- διαχειριστικά
• Ο Διευθυντής του σχολείου,
• ο υπεύθυνος εργαστηρίου,
• αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΔΜΘ.

2. Τεχνικά
Ο υπεύθυνος εργαστηρίου, σε συνεργασία με:
• τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών {ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), καθώς και το ΠΣΔ για θέματα δικτύωσης.

Υπεύθυνος εργαστηρίου
Για κάθε σχολικό εργαστήριο ορίζεται μόνο ένας υπεύθυνος εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο λειτουργεί τουλάχιστον πέντε {5) ώρες την εβδομάδα.

Στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερου σταθερού εργαστηρίου ορίζεται υπεύθυνος εργαστηρίου σε αυτό μόνον όταν το πρώτο σταθερό εργαστήριο λειτουργεί περισσότερες από 25 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Όπως έχει αναφερθεί το κινητό εργαστήριο υπάγεται στο σταθερό και μόνο στην περίπτωση που στο σχολείο υπάρχει μόνο αυτό, δικαιολογεί υπεύθυνο εργαστηρίου.

Έτσι, για παράδειγμα:

• Σχολείο με ένα κινητό εργαστήριο, δικαιολογεί έναν υπεύθυνο για το εργαστήριο αυτό και όλη τη δικτυακή υποδομή του σχολείου με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

• Σχολείο με ένα σταθερό και ένα κινητό εργαστήριο, δικαιολογεί έναν υπεύθυνο για το σταθερό, το κινητό και όλη τη δικτυακή υποδομή.

• Σχολείο με δύο σταθερά εργαστήρια δικαιολογεί δύο υπευθύνους εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι το ένα λειτουργεί τουλάχιστον 25 ώρες και το άλλο τουλάχιστον 5 ώρες.

• Σχολείο με δύο σταθερά εργαστήρια και ένα κινητό, δικαιολογεί έναν υπεύθυνο για το σταθερό και όλη τη δικτυακή υποδομή και έναν για το κινητό και το δεύτερο σταθερό εργαστήριο.

Επίσης:

• Ένα εργαστήριο, για να λειτουργεί, θα πρέπει να έχει ορισθεί υπεύθυνος εργαστηρίου. Στην περίπτωση που υπάρχει εργαστήριο, χωρίς να δικαιολογείται υπεύθυνος, αλλά ευκαιριακά χρησιμοποιείται για διάφορες άλλες χρήσεις (για παράδειγμα επιμορφώσεις), τότε υπεύθυνος για τις αναγκαίες ενέργειες Φύλαξης του εργαστηρίου είναι ο Διευθυντής του σχολείου.

• Ο ορισμός του Υπευθύνου Εργαστηρίου γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους και λήγει με την λήξη του. Την πλήρη ευθύνη για το εργαστήριο, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και αποχώρησης του υπεύθυνου εργαστηρίου (για παράδειγμα λόγω απόσπασης), την έχει ο Διευθυντής του σχολείου.

• Ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος εργαστηρίου σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.

• Σχολεία που χρησιμοποιούν το εργαστήριο άλλου σχολείου δεν ορίζουν υπεύθυνο εργαστηρίου, είτε έχουν ίδιο ωράριο λειτουργίας με το σχολείο που παραχωρεί το εργαστήριό του, είτε όχι.

• Ο υπεύθυνος εργαστηρίου ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μετά από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου με την προϋπόθεση ότι διδάσκει (ο υποψήφιος υπεύθυνος εργαστηρίου) στο σχολείο τουλάχιστον 15 ώρες εβδομαδιαίως. Επιλέγεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικός ως εξής:
1. Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20).
2. Πιστοποιημένος Επιμορφωτής ΤΠΕ Β' Επιπέδου.
3. Εκπαιδευτικός με πιστοποιημένη επιμόρφωση Β' Επιπέδου.
4. Εκπαιδευτικός με πιστοποιημένη επιμόρφωση Α' Επιπέδου.
5. Εκπαιδευτικός με γνώσεις Πληροφορικής.

Για τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ειδικοτήτων στην ίδια παράγραφο, προηγείται ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.

• Ο υπεύθυνος εργαστηρίου έχει την ευθύνη για την πρωτοβάθμια συντήρηση του σταθερού, του κινητού εργαστηρίου, μεμονωμένων υπολογιστών με προέλευση έργα του ΥΠΔΜΘ, όσο και του δικτυακού εξοπλισμού σύνδεσης του σχολείου με το ΠΣΔ. Για τους μεμονωμένους υπολογιστές που δεν προήλθαν από έργα του ΥΠΔΜΘ, αλλά έχουν παραληφθεί από επιτροπή παραλαβής, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο υλικού του σχολείου και χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει μόνο την υψηλή εποπτεία στη λειτουργία και συντήρησή τους. Στην περίπτωση όμως που τέτοιοι υπολογιστές βρίσκονται συμπληρωματικοί στο σταθερό εργαστήριο, τότε θεωρούνται μέρος του εργαστηρίου και τυγχάνουν της ίδιας φροντίδας με τους υπόλοιπους υπολογιστές του εργαστηρίου.

• Ο υπεύθυνος εργαστηρίου συμπληρώνει κανονικά το ωράριο διδασκαλίας του και εκτελεί τις εφημερίες, ενώ απαλλάσσεται από κάθε άλλη εξωδιδακτική εργασία.

5. Δικαίωμα χρήσης του Εργαστηρίου

Η χρήση του Εργαστηρίου διέπεται από τους νόμους, τις εγκυκλίους και τα διατάγματα του κράτους και τους κώδικες δεοντολογίας και επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Για τη χρησιμοποίησή του με σκοπό τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων από το σχολείο ή άλλους δημόσιους φορείς εκτός των θεσμοθετημένων επιμορφώσεων του ΥΠΔΒΜΘ, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή του σχολείου και έγγραφη ενημέρωση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης.

Αυτοδίκαια χρησιμοποιούν το Εργαστήριο, ο υπεύθυνος αυτού και το προσωπικό των αρμόδιων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για θέματα συντήρησης, επέκτασης, αποκατάστασης βλαβών ή το προσωπικό του ΠΣΔ για θέματα δικτύωσης. Οι κωδικοί πρόσβασης στους υπολογιστές φυλάσσονται και ανανεώνονται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου, με την ευθύνη και του Διευθυντή του σχολείου. Γίνονται δε γνωστοί σε άλλους χρήστες μόνο από τον υπεύθυνο εργαστηρίου και μόνο για το επίπεδο πρόσβασης που οι χρήστες θα το χρησιμοποιήσουν.

Οι χρήστες του εργαστηρίου, πέραν αυτών της τεχνικής υποστήριξης, διακρίνονται σε:

Εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές είναι εκπαιδευτικοί ή επιμορΦωτές οι οποίοι καλούνται να διδάξουν μαθήματα Πληροφορικής-ΤΠΕ ή μαθήματα και δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τη χρήση του εργαστηρίου. Οι εκπαιδευτές είτε έχουν ειδικότητα Πληροφορικής ή έχουν πιστοποίηση τουλάχιστον πρώτου επιπέδου στις ΤΠΕ.

Εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ομάδες μαθητών ή επιμορΦούμενων, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάθησης, μέσα από τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού, μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου ή για την υποστήριξη συνθετικών εργασιών στα πλαίσια θεσμοθετημένων ομαδικών σχολικών δραστηριοτήτων {περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, προγράμματα συνεργασίας σχολείων με χρήση ΤΠΕ κ.λπ.), πάντοτε υπό την επίβλεψη και παρουσία ενός ή και περισσότερων εκπαιδευτών.

Επόπτες. Οι επόπτες είναι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Πληροφορικής ή πιστοποιημένοι επιμορφωτές ΤΠΕ. Η Φυσική παρουσία τους απαιτείται για την επίβλεψη του εργαστηρίου όταν αυτό χρησιμοποιείται για δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου {π.χ. επιμορφώσεις εκπαιδευτικών). Κατά προτεραιότητα επόπτης ορίζεται ο υπεύθυνος εργαστηρίου.

Επισκέπτες. Οι επισκέπτες είναι φιλοξενούμενοι προερχόμενοι από την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Χρησιμοποιούν το εργαστήριο μεμονωμένα για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, πάντα υπό την επίβλεψη και παρουσία ενός επόπτη.

• Τα εργαστήρια Πληροφορικής-ΤΠΕ που ανήκουν σε ένα σχολείο μπορούν να χρησιμοποιούνται και από άλλα συστεγαζόμενα ή γειτνιάζοντα σχολεία, εΦόσον δεν εμποδίζεται η διεξαγωγή των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο ανήκουν αυτά τα εργαστήρια, λόγω κοινού ωραρίου λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα σχολεία, που χρησιμοποιούν από κοινού τα εργαστήρια, έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν για την καλή λειτουργία και την αναβάθμιση των εργαστηρίων και το κάθε σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη της επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται από υπαιτιότητά του. Η σχετική απόφαση ανήκει στο Διευθυντή της Διεύθυνσης.

6. Οργάνωση του Εργαστηρίου

Χωροταξία- Προδιαγραφές

Η επιλογή της αίθουσας όπου θα στεγαστεί το εργαστήριο γίνεται από το Διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την αρμόδια σχολική επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της και με τον υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της καταλληλότητας της αίθουσας, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του εργαστηρίου, εκτός αυτό αν έχει ήδη γίνει κατά την επίσημη παραλαβή του από τη σχετική επιτροπή. Στις διαδικασίες επιλογής της αίθουσας καθώς και σε κάθε Φάση κατά την οποία απαιτείται υπόβαθρο τεχνικών γνώσεων, πρέπει να συμμετέχει καθηγητής Πληροφορικής, κατά προτεραιότητα, ή διδάσκων με πιστοποίηση στις ΤΠΕ.

Ο χώρος πρέπει να τηρεί τις σωστές προδιαγραφές εργαστηρίου Πληροφορικής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των μαθητών. Τέτοιες μπορεί να είναι και εκείνες που αναφέρονται σε πρόσφατα έργα εγκατάστασης εργαστηρίων Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βρίσκονται στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/# goto στο δικτυακό τόπο της Τεχνικής Στήριξης του ΠΣΔ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται συνεννόηση με το αντίστοιχο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

7. Τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων

Αρχείο εξοπλισμού

Η καταγραφή και τήρηση ιστορικού είναι απαραίτητη για κάθε εξοπλισμό και γίνεται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου, υπό την εποπτεία και ευθύνη του διευθυντή του. Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή. Το ιστορικό κατηγοριοποιείται σε δύο ομάδες:

Αρχείο ιστορικού συντήρησης του εξοπλισμού {ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) {πρωτόκολλα και εγκύκλιοι παραλαβής} και της πορείας του {βλάβες, αναβαθμίσεις, παροπλισμός του, καταστροφή του με βάση τις τρέχουσες διατάξεις για εξοπλισμό ή τη διαχείριση έργων}.

Αρχείο ιστορικού χρήσης του εξοπλισμού από θεσμοθετημένα - πιστοποιημένα πρόσωπα, όπως διδάσκοντες, φορείς κ.ά.

Για όλα τα παραπάνω υπάρχει φάκελος με σχετικά βιβλία ή φυλλάδια που φυλάσσονται στο εργαστήριο, ο οποίος ονομάζεται «Αρχείο εξοπλισμού». Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Πληροφορικής-ΤΠΕ καταγράφεται απαραιτήτως στο «Βιβλίο Υλικού» του σχολείου {αναφέρεται και ως βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας} και αντίγραφό του διατηρείται στο εργαστήριο για τη διευκόλυνση των τεχνικών κατά τη συντήρησή του. Σε περίπτωση λογισμικού, πρέπει να καταγράφονται και στοιχεία αδειών χρήσης, εφόσον αυτό εμπίπτει σε κατηγορία λογισμικού η οποία προϋποθέτει τέτοιες άδειες. Η καταγραφή γίνεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η τήρηση του αρχείου εξοπλισμού εποπτεύεται από το Διευθυντή του Σχολείου.

Δελτίο μηχανήματος {ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). Για κάθε υπολογιστικό σύστημα ή περιφερειακή συσκευή τηρείται ένα δελτίο μηχανήματος το οποίο περιγράφει τα συστατικά του. Το δελτίο αυτό τηρείται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Πληροφορικής και σε αυτό αναγράφονται προοδευτικά τυχόν συντηρήσεις, επεκτάσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις.

Βιβλίο συμβάντων. Το βιβλίο συμβάντων ενημερώνεται κάθε φορά που το εργαστήριο χρησιμοποιείται από άλλον εκπαιδευτικό {εκτός του υπευθύνου εργαστηρίου} είτε διαπιστωθεί περιστατικό είτε όχι. Εάν δεν έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια χρήσης τότε συμπληρώνεται η ένδειξη "κανονική λειτουργία". Στην περίπτωση κατά την οποία το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής-ΤΠΕ χρησιμοποιείται εντός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, τότε η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν υπάρχει περιστατικό προς καταγραφή.

Έντυπο κατανομής μαθητών {ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ) στο εργαστήριο.

Λοιπά έγγραφα βρίσκονται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου.

Διαχείριση, συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων

• Συντήρηση. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Πληροφορικής-ΤΠΕ σε συνεργασία με την ανώτερη μονάδα τεχνικής υποστήριξης (ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) φροντίζει για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου. Ιδιαίτερα φροντίζει για την ύπαρξη και λειτουργία προγραμμάτων προστασίας από ιούς.

• Αποκατάσταση προβλημάτων. Όταν ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Πληροφορικής αντιληφθεί πρόβλημα λειτουργίας οφείλει:
ο Να το αντιμετωπίσει άμεσα.
ο Να επικοινωνήσει με την ανώτερη μονάδα τεχνικής υποστήριξης (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), αν το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τοπικά και να συνεννοηθεί για τον τρόπο αποκατάστασής του ενημερώνοντας και τη διεύθυνση του σχολείου. Έτσι, στην περίπτωση που αυτό δεν υπάγεται σε κάποια εγγύηση, ο τεχνικός του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα επιληφθεί της αποκατάστασής του, αν αυτό είναι δυνατό, με έξοδα της σχολικής επιτροπής για ανταλλακτικά κλπ.
ο Να καταγράψει το πρόβλημα στο σχετικό βιβλίο, σε κάθε περίπτωση.

Ασφάλεια και Υγιεινή στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής-ΤΠΕ

Ασφάλεια της αίθουσας
Το εργαστήριο θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρθηκαν. Έτσι συνοπτικά, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:
• ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα πρέπει να αποφεύγονται μπαλαντέζες ή καλώδια στο πάτωμα. Επίσης οι πρίζες να διαθέτουν προστασία από είσοδο αντικειμένων,
• πυροσβεστήρα κατάλληλο για ηλεκτρολογικό υλικό,
• σύστημα Φύλαξης ψηφιακών μέσων αποθήκευσης, ανταλλακτικών, αναλώσιμων, βιντεοπροβολέων, διαδραστικών πινάκων, κλειδιών και άλλων υλικών του εργαστηρίου.

Επίσης,
• οι οθόνες, οι υπολογιστές και οι περιφερειακές συσκευές θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σταθερούς πάγκους έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ατυχημάτων.
• Η Διεύθυνση του σχολείου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του εργαστηρίου προς αποφυγή διάρρηξης (πόρτα ασφαλείας, κιγκλιδώματα, συναγερμός).

Υγιεινή της αίθουσας.
Το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει:
• Επαρκή χώρο, όπως ορίζεται σε προδιαγραφές εργαστηρίων για μια σχολική τάξη.
• Επαρκή αερισμό και Φωτισμό.
• Περιορισμένη υγρασία και ικανοποιητική θερμοκρασία (συνιστάται η εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος).
• Πίνακα μαρκαδόρου (απαγορεύεται λόγω σκόνης ο πίνακας κιμωλίας).
• Στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής-ΤΠΕ, σταθερό ή κινητό, απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση φαγητών και αναψυκτικών.
• Ειδικά για τους πάγκους του εργαστηρίου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να είναι σε ύψος κατάλληλο για ηλικίες παιδιών που Φοιτούν σε δημοτικό σχολείο.
• Η Διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να μεριμνά για τον καθαρισμό του χώρου με συχνότητα ίδια με αυτή των άλλων αιθουσών διδασκαλίας.

8. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη / εποπτεία λειτουργίας του εργαστηρίου Πληροφορικής-ΤΠΕ και ασκεί ειδικότερα τα εξής καθήκοντα:

• Εποπτεία για την επιλογή και διαμόρφωση του χώρου του εργαστηρίου σε συνεργασία με την αρμόδια σχολική επιτροπή και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

• Εποπτεία για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και λοιπών σχετικών εγγράφων.

• Εποπτεία για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

• Εποπτεία του εξοπλισμού του εργαστηρίου Πληροφορικής, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή εξάσκηση των μαθητών και η διδασκαλία των μαθημάτων που απαιτούν χρήση Η/Υ. Για το σκοπό αυτό φροντίζει, ώστε ο χώρος να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα μέσα εξαερισμού και πυρόσβεσης και με τις εργαστηριακές συσκευές που απαιτούνται, σε επαρκή αριθμό μονάδων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην ομοιομορφία του υλικού και λογισμικού, ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν όμοιες συνθήκες διδασκαλίας. Το φαινόμενο συναντάται σε περιπτώσεις απόκτησης υπολογιστών από διάφορες πηγές ή φορείς με διαφορετικά Λειτουργικά Συστήματα και Λογισμικό.

• Εποπτεία για τη μη άσκοπη διάσπαση και διασπορά του εξοπλισμού του κινητού εργαστηρίου. Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μη διασπείρεται άσκοπα ο εξοπλισμός των φορητών υπολογιστών και να μη σε καμία περίπτωση αυτός να καταλήγει σε ατομικούς υπολογιστές συγκεκριμένων διδασκόντων ή για διοικητική χρήση.

• Μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής-ΤΠΕ.

• Εποπτεία για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου Πληροφορικής.

• Εποπτεία για την επισκευή του εργαστηριακού εξοπλισμού και, όταν απαιτείται, εισήγηση για την ανάθεση της επισκευής.

• Εποπτεία και ανάθεση τήρησης όλων των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων.

• Ευθύνη για την υποβολή προτάσεων για αναβάθμιση ή προσθήκη εξοπλισμού προς ανώτερες αρχές ή προς κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, μέσω της σχολικής επιτροπής.

• Ευθύνη για τη διάθεση του εργαστηρίου Πληροφορικής σε δικαιούχους χρήσης του, σε συνεργασία με την προ·ίστάμενη αρχή στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα και τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

• Σωστή κατανομή του εξοπλισμού στους διδάσκοντες ανά διδακτική ώρα, με σχετική προτεραιότητα στη χρήση εργαστηρίου για το μάθημα ΤΠΕ, χωρίς αυτό να καταλήγει σε μη χρησιμοποίησή του για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου σχετικό πρόγραμμα για τη χρήση του εργαστηρίου, που θεωρείται από το Διευθυντή και αναρτάται.

Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Ο Υπεύθυνος εργαστηρίου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αΦού προηγηθεί πρωτόκολλο παραλαβής του εργαστηρίου μεταξύ καθηγητή και Διευθυντή του σχολείου και γίνει έλεγχος πληρότητας του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις και διαχειριστικά καθήκοντα:

• Υψηλή εποπτεία στη δικτυακή σύνδεση του σχολείου με το ΠΣΔ.

• Αντιπαραβολή και έλεγχο των υλικών που υπάρχουν στο εργαστήριο με αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο υλικού του σχολείου.

• Έλεγχο σύνδεσης με το Διαδίκτυο από όλους τους σταθμούς εργασίας και τον εξυπηρετητή, αν αυτός υπάρχει.

• Έλεγχο ύπαρξης των κατάλληλων λογισμικών και προγράμματος προστασίας από ιούς.

• Έλεγχο εκτύπωσης σε όλους τους διαθέσιμους εκτυπωτές.

• Έλεγχο της ορθής λειτουργίας του βιντεοπροβολέα και των άλλων περιφερειακών συσκευών ή του διαδραστικού πίνακα αν υπάρχει και ανήκει στο εργαστήριο.

• Οποιοδήποτε άλλο έλεγχο κριθεί από αυτόν απαραίτητος.

Επίσης:
• Φύλαξη σε ασφαλή τοποθεσία εγγράφων που περιέχουν συνθηματικά λογαριασμών διαχείρισης, κωδικούς BIOS, λογαριασμούς πρόσβασης σε προσφερόμενες από εργαστήριο υπηρεσίες.

• Φύλαξη των συνθηματικών των λογαριασμών των χρηστών του εργαστηρίου. Η διαχείριση των κωδικών γίνεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο εργαστηρίου και μόνον, με την υποχρέωση να διατηρείται στο Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένος φάκελος με τους εν λόγω κωδικούς για περίπτωση ανάγκης.

• Τήρηση αρχείου εξοπλισμού και δελτίων μηχανημάτων. Η ταυτότητα των μηχανημάτων πρέπει να είναι διαθέσιμη και στους υπεύθυνους τεχνικούς των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για τυχόν επισκευές. Για τον ίδιο λόγο, πρέπει στο εργαστήριο να βρίσκεται επίσης αντίγραφο της σύμβασης απόκτησης του εξοπλισμού, του δελτίου παραλαβής της επιτροπής και του βιβλίου υλικού του σχολείου.

• Πρόληψη προμήθειας αναλωσίμων (π.χ. γραφίτη, μαρκαδόροι κ.ά.).

• Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των λογισμικών και των περιεχομένων των υπολογιστών.

• Προειδοποίηση για σεβασμό των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου καθώς και στο προσωπικό καθαρισμού.

• Καθημερινή έναρξη και τερματισμό λειτουργίας του εξυπηρετητή, των σταθμών εργασίας, των οθονών, των περιφερειακών συσκευών και κάθε άλλης ηλεκτρικής μονάδας που εξυπηρετεί τη λειτουργία του εργαστηρίου.

• Συνεργασία με την ανώτερη τεχνική αρχή (ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.τ) για επίλυση προβλημάτων ή ενημέρωση.

• Συμμετοχή σε επιτροπές προμήθειας και παραλαβής του απαραίτητου εξοπλισμού των εργαστηρίων.

• Παροχή υποστήριξης επί θεμάτων χρήσης του εργαστηρίου Πληροφορικής-ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων του σχολείου και ιδιαίτερα επί της πολιτικής πρόσβασης των χρηστών. Η υποστήριξη στους άλλους εκπαιδευτικούς νοείται ως καθοδήγηση στη χρήση του και όχι ως μερική ή ολική ανάληψη του έργου τους. Ο χρονοπρογραμματισμός της παροχής υποστήριξης επί θεμάτων χρήσης του εργαστηρίου Πληροφορικής-ΤΠΕ και γενικότερα των Η/Υ σε εκπαιδευτικούς του οικείου σχολείου οφείλει να σέβεται τις άλλες υποχρεώσεις του Υπεύθυνου εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για διδασκαλία του μαθήματος Τ.Π.Ε.

9. Διαχείριση και χρήση του κινητού εργαστηρίου

Μέσω του προγράμματος «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, είχαν τη δυνατότητα, από το 2010, να προμηθευτούν 10 φορητούς υπολογιστές, ένα κινούμενο ερμάριο για την αποθήκευσή τους και εγκατάσταση τοπικού δικτύου στις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι φορητοί υπολογιστές αποτελούν ένα ενιαίο κινητό σχολικό εργαστήριο, για το οποίο ορίζεται υπεύθυνος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4.

Ο εξοπλισμός του κινητού εργαστηρίου αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, δεν επιτρέπεται ο διασκορπισμός των φορητών υπολογιστών του στις σχολικές τάξεις, παρά μόνο για ορισμένες διδακτικές ώρες και κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που δεν έχει ζητηθεί από άλλον διδάσκοντα το εργαστήριο (ως ολότητα) και με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Τα αιτήματα χρήσης σταθερού ή και του κινητού εργαστηρίου υποβάλλονται προγραμματισμένα στον υπεύθυνο εργαστηρίου και μετά από απόφαση του Διευθυντή του σχολείου ανακοινώνεται το σχετικό πρόγραμμα. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού αυτού για διοικητικές εργασίες ή για εργασίες διαφορετικές του σκοπού απόκτησής του.

Η μεταφορά του εξοπλισμού του κινητού εργαστηρίου από η βάση του στην τάξη που θα γίνει το μάθημα και η επιστροφή του, αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού που θα τον χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. Ο εκπαιδευτικός αυτός είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά του για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται εκτός της βάσης του και συμπληρώνει τα αντίστοιχα έντυπα που προβλέπονται. Σε περίπτωση που το κινητό εργαστήριο μεταφερθεί από τάξη σε τάξη και στο τέλος καταλήξει και παραδοθεί στη βάση του, θα πρέπει να έχουν ενημερώσει όλοι οι ενδιάμεσοι χρήστες τα σχετικά βιβλία που θα βρίσκονται στο σχετικό ερμάριο στο χρονικό αυτό διάστημα. Σημείο Φύλαξης του εργαστηρίου μπορεί να είναι το σταθερό Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής-ΤΠΕ, το γραφείο του Διευθυντή ή άλλος ασΦαλής χώρος που έχει καθοριστεί για τη Φύλαξή του.

10. Παράρτημα- Υποδείγματα εντύπων

Το Παράρτημα περιέχει υποδείγματα βιβλίων και εντύπων, τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

Λήψη του πρωτύτυπου εγγράφου με τον κανονισμό λειτουργίας των Εργαστηρίων Πληροφορικής (ΤΠΕ) μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα.

Σχετικά Άρθρα