edu.klimaka.gr

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μετάβαση στο άρθρο «Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κλπ.»

Αρ.Πρωτ.101705/Γ7/30-09-2002/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών και πάσης φύσεως υλικού στα σχολεία

Με αφορμή σχεnκό με αριθ.πρωτ. 252Ν214-9-2002 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών- Βιβλιοχαρτοπωλών προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτωy και επειδή καθημερινά φθάνουν στο Υπουργείο καταγγελίες, που αφορούν στην κυκλοφορία διαφόρων εντύπων στα σχολεία, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ι. Οι μαθητές των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα, πέρα από τα εγκεκριμένα και τα δωρεάν παρεχόμενα διδακτικά βιβλία και άλλα βιβλία, τα οποία είναι σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα.

Με αφορμή την εκπόνηση από τους μαθητές συνθετικών- δημιουργικών εργασιών, στα πλαίσια της ανάπτυξης της δημιουργικής τους ικανότητας και της καλλιέργειας ερευνητικού πνεύματος, επιβάλλεται δεοντολογικά από παιδαγωγική, επιστημονική και διδακτική άποψη και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός να προτείνει βιβλιογραφία στους μαθητές με βάση τους καταλόγους των εγκεκριμένων από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΠΘ βιβλίων και περιοδικών. Άλλωστε και οι δραστηριότητες, που αναλαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης σε συνεννόηση και συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πολιτιστική αναβάθμιση του σχολείου εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό.

2. Εντός του χώρου των σχολείων δεν επιτρέπεται η διάθεση, η δωρεάν διανομή, η διακίνηση ή η πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Ως χώρος του σχολείου εννοείται όχι μόνο αυτός του κτηρίου, αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού.

3 .Δεν είναι θεμιτές υποδείξεις προς τους μαθητές να προμηθευτούν συγκεκριμένο επώνυμο προϊόν ή να απεύθυνθούν για την αγορά κάποιου σχολικού είδους σε συγκεκριμένο προμηθευτή, δεδομένου ότι με τις κατευθυνόμενες αγορές παρακωλύεται η λειτουργία του ανταγωνισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.703/1971 «περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» και καταστρατηγούνται δικαιώματα των καταναλωτών, για τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων η πολιτεία οφείλει να μεριμνά, σύμφωνα με το Ν. 2251/ 1994 «περί προστασίας των καταναλωτών».

4. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εν μέρει ή η εν όλω αναπαραγωγή βιβλίων, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό- ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης κ.λ.π.), χωρίς την προηγούμενη άδεια των εκδοτών τους.

Ειδικότερα δε,όσον αφορά στα ιδιωτικά σχολεία, υπενθυμίζεται ότι:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 682/ 1977 «απαγόρευση πώλησης βιβλίων και γραφικής ύλης» απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο πώληση στους μαθητές βιβλίων και γραφικής ύλης από τα ιδιωτικά σχολεία και τους διδάσκοντες σε αυτά.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 εδ. ιθ του ως άνω νόμου, η πώληση βιβλίων και γραφικής ύλης στους μαθητές αποτελεί παράβαση των κείμενων διατάξεων περί ιδιωτικής εκπαίδευσης εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των δ/ντων και του διδακτικού προσωmκού αυτών- για τον καθένα στον τομέα της αρμοδιότητας του- και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 42 του ίδιου νόμου.

Υπενθυμίζεται όn εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φl2/80/Γl/213/2-3-1994 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.Κ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


Γ1/213/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ. Φ. 12/410/Γ1/1459/9.12.93 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς που δημιούργησε η εφαρμογή της με αρ. Φ. 12/410/Γ1/1459/9.12.93 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την κυκλοφορία βιβλίων, Περιοδικών και εντύπων στα σχολεία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Μια από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του γλωσσικού μαθήματος είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο και να τα κάνει να το χαρούν και να το αγαπήσουν.

2. Η καλλιέργεια της φιλοαναγωσίας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινής - μαθησιακής διαδικασίας και με τα ερεθίσματα που δίνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές για περαιτέρω αναζήτηση και διερεύνηση του θέματος.
 Είναι διδακτική αρχή, με αφορμή τη διδασκαλία, ενός κειμένου, να γίνεται αναφορά στο έργο του συγγραφέα συνολικά, με στόχο πάντοτε τη βαθύτερη και πλατύτερη γνωριμία των μαθητών με το συγγραφέα και το έργο του, πέρα από τα στενά διδακτικά πλαίσια του προγράμματος του σχολείου.

3. Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιβάλλεται δεοντολογικά, από παιδαγωγική, επιστημονική και διδακτική άποψη, ο εκπαιδευτικός να προτείνει βιβλιογραφία στους μαθητές, άλλα και στους γονείς, με βάση τους καταλόγους των εγκεκριμένων βιβλίων και περιοδικών, από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και με προσωπική ευθύνη, παιδαγωγική και διδακτική, να συστήνει κατάλληλα βιβλία και περιοδικά και να τους παρωθεί να τα αγοράζουν από τα βιβλιοπωλεία ή και να εγγράφονται ως συνδρομές στην περίπτωση αξιόλογων εγκεκριμένων περιοδικών.

4. Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά και ενθαρρύνει το θεσμό των εκθέσεων βιβλίων, που διοργανώνουν κατά καιρούς στους χώρους των σχολείων οι Σύλλογοι του διδακτικού προσωπικού σε συνεργασία με τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, διότι διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την επαφή και γνωριμία των μαθητών με το κλάδο εξωσχολικό βιβλίο και περιοδικό και συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση του σχολείου.

5. Ο Σύλλογος των διδασκόντων έχει την ευθύνη και μπορεί να αποφασίζει, μετά από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου, για τη διακίνηση και τον τρόπο διακίνησης στο χώρο του σχολείου, εγκεκριμένων περιοδικών από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή άσκησης άμεσης ή έμμεσης πίεσης στους μαθητές, δεν θα παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και δεν θα εμπλέκονται στη διακίνηση οι εκπαιδευτικοί.

6. Δεν εμπίπτουν στις περιοριστικές διατάξεις έντυπα και περιοδικά που εκδίδονται και διακινούνται από τους ίδιους τους μαθητές (μαθητικές κοινότητες, συνεταιρισμοί κ.λ.π).

7. Ο Ερυθρός Σταυρός διατίθεται δωρεάν στους μαθητές και η κυκλοφορία του στα σχολεία είναι ελεύθερη.


Γ1/628/1266/21-10-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Μαθητικά βοηθήματα - έντυπα

Επειδή καθημερινά φθάνουν στο Υπουργείο καταγγελίες που αφορούν την κυκλοφορία στα σχολεία μαθητικών βοηθημάτων, καθώς και διαφόρων εντύπων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα πέρα από τα εγκεκριμένα και τα δωρεάν παρεχόμενα διδακτικά βιβλία και άλλα βιβλία τα οποία είναι σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα.

2. Δεν επιτρέπεται η σύσταση ή η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση από τους εκπαιδευτικούς εντός του χώρου των σχολείων βοηθητικών βιβλίων και κάθε άλλης φύσεως εντύπων ( βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.) εκτός από αυτά που έχουν την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας. Ως χώρος του σχολείου νοείται όχι μόνο αυτός του κτιρίου, αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού.

3. Απαγορεύεται η είσοδος ιδιωτών εντός του χώρου του σχολείου προς πώληση, δωρεάν διανομή ή και διαφήμιση κάθε είδους εντύπου.

4. Κάθε διάταξη που αντίκειται σ` αυτά που καθορίζονται παραπάνω καταργείται.

5. Της παρούσας να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί ενυπογράφως στους οποίους εφιστούμε την προσοχή για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των καθοριζομένων.


Γ2/162/16-01-1990/ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Κυκλοφορία περιοδικών στα σχολεία

Σε συνέχεια και συμπλήρωση της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 2087/26.3.82 την οποία αντικαθιστά η παρούσα, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους Διευθυντές σχολείων της περιφερείας σας τα ακόλουθα:

1. Δεν επιτρέπεται η διάθεση, κυκλοφορία ή σύσταση περιοδικών μέσα στους χώρους των σχολείων εκτός από (α) εκείνα που εκδίδουν οι μαθητικές κοινότητες και (β) εκείνα που εγκρίνει ειδικά στο εξής το Υπουργείο.

2. Το Υπουργείο θα επιτρέπει την κυκλοφορία σε εθελοντική βάση περιοδικών τα οποία κρίνει κατάλληλα, επειδή το περιεχόμενο τους είναι επιστημονικό, παιδαγωγικό ή λογοτεχνικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα ασκείται πίεση στους μαθητές για την αγορά ή και απλή αποδοχή περιοδικών ή άλλων εντύπων.

3. Όσοι ενδιαφέρονται να έχουν την έγκριση του Υπουργείου για τα περιοδικά τους πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέροντας:
α. Ποιος είναι ο εκδότης του περιοδικού
β. Ποιος είναι ο σκοπός του περιοδικού
γ. Με ποιο τρόπο θα διακινούνται τα περιοδικά στα σχολεία.

Απαραίτητο επίσης κρίνεται να συνυποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι και πέντε τουλάχιστον συνεχόμενα τεύχη από το προς κρίση περιοδικό για το έτος της αρμόδιας επιτροπής.

4. Κάθε διάταξη προηγούμενης εγκυκλίου που αντίκειται στην παρούσα καταργείται.

Σχετικά Άρθρα