edu.klimaka.gr

ΠΔ 112/2019 Οργανισμός Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

ΠΔ 217/2019 - ΦΕΚ 217/2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φυλλου 217
31 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 112
Αντικατάσταση του Οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το από 28-8/9.9.1836 (ΦΕΚ 54) Βασιλικό Διάταγμα «Περί εγκρίσεως της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».
2) Το από 24.7.1882 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 77 τ. Α΄), το από 4.4.1905 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 62 τ. Α΄), το από 11.8.1938 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 326 τ. Α΄), το από 20.6.1944 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 133 τ. Α΄), το από 24.10.1946 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 46/1947 τ. Α΄), το από 616/1.9.1969 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) και το από 25/27.2.2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 44 τ. Α΄) που τροποποιούν τον Οργανισμό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
3) Το Απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της 5ης Μαρτίου 2017.
4) Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ. Β΄/25-7-2019).
5) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: Φ.1/Γ/555/174453/Β1/7-11-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
6) Την με αριθμ. 216/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Αντικαθίσταται ο Οργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 1ο

Σκοπός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας είναι η αγωγή και η εκπαίδευση του λαού.

α) Με τη σύσταση Διδασκαλείων και Σχολείων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία θα λειτουργούν υπό τον διακριτικό τίτλο «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία».

β) Με την έκδοση βιβλίων κατάλληλων για την εκπαίδευση του λαού και με τη βράβευση συγγραφέων και μεταφραστών τέτοιων βιβλίων.

γ) Με βραβεία που ενισχύουν τη φιλοτιμία και την άμιλλα των διδασκομένων.

δ) Με τη βελτίωση της διδακτικής μεθόδου.

ε) Με την υποβοήθηση μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

στ) Με τη συνδρομή για σύσταση ή ενίσχυση σχολείων μη εξαρτωμένων από την Εταιρεία.

ζ) Με την παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς και σε άλλους κλάδους και ομάδες του πληθυσμού με τη δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με αποκλειστικό αντικείμενο δράσης του Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών με τη δραστηριότητα αυτή (με έρευνες/ μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

η) Με τη δραστηριοποίησή της ως φορέα «Διά βίου Εκπαίδευσης» σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

θ) Με τη δραστηριοποίησή της ως φορέα παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 2ο

Τα μέλη της Εταιρείας εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Προέδρου.

Μέλη της Εταιρείας είναι:

α) Οι ήδη αναγνωρισμένοι ευεργέτες της Εταιρείας και όσοι έχουν προσφέρει εφάπαξ τουλάχιστον 50.000 ευρώ ή πράγματα ίσης αξίας ή σημαντικές υπηρεσίες οι οποίες τίθενται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτούς αποδίδεται ο τίτλος του ευεργέτη με ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και έγκρισή της από αυτή.

β) Οι κάτοικοι του εξωτερικού που μπορούν να ωφελήσουν την Εταιρεία ονομάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αντεπιστέλλοντα ή επίτιμα μέλη.

γ) Όσοι ωφέλησαν σημαντικά την Εταιρεία, οι οποίοι με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ονομασθούν από τη Συνέλευση επίτιμοι πρόεδροι.

δ) Πρόσωπα που έχουν διακριθεί στις επιστήμες, τις τέχνες, στα γράμματα, στη διοίκηση και γενικά στην ελληνική κοινωνία, τα οποία αποδεδειγμένα ασπάζονται τις αρχές της Εταιρείας και μπορούν να βοηθήσουν για την ευόδωση των σκοπών της.

Άρθρο 3ο

Στα μέλη δίδεται δίπλωμα το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Κάθε νέο μέλος καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής ποσόν 10 ευρώ και 10 ευρώ για ετήσια εισφορά. Σε περίπτωση σοβαρής υποτίμησης του νομίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αυξήσει κατά την κρίση του τα παραπάνω ποσά, όπως και αυτά του α΄ εδαφίου του άρθρου 2.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις της Εταιρείας μόνο μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους, ενώ οι ευεργέτες, τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη μόλις τους αποδοθεί ο αντίστοιχος τίτλος, όπως ορίζεται στο τέλος της παρ. β΄ του 2ου άρθρου.

Άρθρο 6ο

Μέλη της Εταιρείας, τα οποία αδικαιολογήτως δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις επί συνεχή σειρά ετών, δύναται να διαγράφονται από το Μητρώο των μελών της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη της Εταιρείας, τα οποία δικαιολογημένους αδυνατούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις επί σειρά ετών, δύναται να ανακηρύσσονται «επίτιμα μέλη» κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του αριθμού αυτών μη υπολογιζόμενου στον προσδιορισμό της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα, στους ευεργέτες δίδεται δίπλωμα ευεργέτου με αργυρό ένσημο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Η Εταιρεία έχει τους εξής πόρους:

α) Τις ετήσιες εισφορές των μελών.

β) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

γ) Τις προσφορές των ευεργετών και κάθε είδους δωρεές και συνδρομές.

δ) Τα έσοδα από τα ακίνητα, τους τόκους κεφαλαίων, τα μερίσματα κ.λπ.

ε) Τα δίδακτρα και άλλα δικαιώματα/παράβολα που έχουν ορισθεί για τα Σχολεία της και άλλα έσοδα από την πώληση εντύπων και εκπαιδευτικού υλικού που εκδίδει η Εταιρεία.

Άρθρο 9ο

Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα που δίδονται με συγκεκριμένο σκοπό διατίθενται σύμφωνα με τη θέληση των δωρητών εάν δεν αντιβαίνει στον σκοπό της Εταιρείας. Τα κτήρια που δωρίζονται στην Εταιρεία για να λειτουργήσουν ως σχολεία φέρουν το όνομα των δωρητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο που έχει έδρα στην Αθήνα και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και εννέα ακόμη μέλη.

Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των θεμάτων της.

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται κάθε τριετία στη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τα δε υπόλοιπα μέλη με σχετική. Όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επανεκλέγονται. Επίσης εκλέγονται τέσσερα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία ορίζονται συγκεκριμένα και αναγράφονται με την ιδιότητα αυτή στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 12ο

Τα μέλη που αποβιώνουν, παραιτούνται ή δεν προσέρχονται στις συνεδριάσεις επί δύο μήνες χωρίς την άδεια του Συμβουλίου αντικαθίστανται από το Συμβούλιο με τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Αν αυτά τύχει να είναι ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας, το Συμβούλιο εκλέγει τους αντικαταστάτες τους μεταξύ των μελών του, τα οποία αντικαθιστούνται από τα αναπληρωματικά.

Άρθρο 13ο

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, διαιρείται σε δύο επιτροπές: α) την επιτροπή Παιδείας και β) την επιτροπή Οικονομίας και Κτημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο σε περίπτωση ανάγκης. Απαρτία υπάρχει αν είναι παρόντα πέντε μέλη του, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 15ο

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 16ο

Σε κάθε συνεδρίαση συντάσσονται πρακτικά, τα οποία αφού εγκριθούν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και, τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 17ο

Το Συμβούλιο συσκέπτεται και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας.

α) Ασχολείται με έργα που συντείνουν στην πρόοδο της Εταιρείας.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων και όσα ορίζουν οι κανονισμοί.

γ) Αποφασίζει για την αποδοχή των προτεινόμενων νέων μελών.

δ) Διορίζει ειδικές και έκτακτες επιτροπές.

ε) Διορίζει και απολύει τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Εταιρείας και όλους τους υπαλλήλους της.

στ) Ασκεί τη διοίκηση και τη λειτουργία όλων των Σχολείων και των λοιπών καταστημάτων της.

ζ) Ενημερώνεται για την εξέλιξη των εργασιών κάθε Επιτροπής και αποφασίζει με βάση τις προτάσεις της.

η) Κάθε χρόνο λογοδοτεί για τις πράξεις του στη Γενική Συνέλευση.

θ) Εξετάζει κάθε πρόταση που του υποβάλλεται.

ι) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας σύμφωνα με ό,τι έχει ορισθεί.

ια) Ενημερώνεται κάθε μήνα για την κατάσταση του Ταμείου.

ιβ) Ενημερώνεται για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα σημαντικά κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα έγγραφα.

ιγ) Αποφασίζει για την έκδοση χρήσιμων βιβλίων και για την αμοιβή των συγγραφέων ή των μεταφραστών.

ιδ) Αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση καθώς και την επένδυση των κεφαλαίων της Εταιρείας σε τίτλους ή σε ακίνητα ή και για την πώληση τους. Γενικά αποφασίζει για τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.

ιε) Αποφασίζει για την ίδρυση ή την κατάργηση Σχολείων.

ιστ) Εγκρίνει τους κανονισμούς των Σχολείων και των γραφείων της Εταιρείας και τον οργανισμό του προσωπικού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 18ο

Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της και έχει τη γενική εποπτεία της διοίκησής της.

α) Συγκαλεί το Συμβούλιο και τις Συνελεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό και προεδρεύει σε αυτά.

β) Ενημερώνει για τα σημαντικά θέματα το Συμβούλιο, τα αναπτύσσει προς συζήτηση και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων και υπογράφει τα απαραίτητα έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα, τις προς πληρωμή τραπεζικές επιταγές και τα διπλότυπα του ταμείου. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να αναθέσει την υπογραφή των διπλότυπων του ταμείου στον Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με ειδική εξουσιοδότηση του Προέδρου, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής στο Ταμείο είναι δυνατόν να υπογράφονται για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον τρίτων, των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση που απαιτείται η προσωπική του εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πολιτικού ή ποινικού, ή σε εισηγητή ή σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική αρχή κ.λπ. μπορούν να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ή Προϊστάμενοι Υπηρεσιών της Εταιρείας ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξουσιοδότηση του Προέδρου. Οι εξουσιοδοτούμενοι μπορούν και να ομνύουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία.

ε) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με τις αρχές και άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου και ζητεί την κύρωση των αποφάσεων της Διοίκησης όπου χρειάζεται σύμφωνα με τους νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 19ο

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, χρέη προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου, κατόπιν εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν υπάρξει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Άρθρο 20ο

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Εταιρείας, συντάσσει τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει στον Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής του Ταμείου. Φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας, η οποία στο κέντρο απεικονίζει την Αθηνά και κυκλικά τις λέξεις «Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία».

Εκτελεί χρέη εισηγητή και γραμματέως του Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα μέλος του Συμβουλίου κατ΄ εκλογή.

Διατηρεί το Μητρώο των μελών και των ευεργετών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Άρθρο 21ο

Τα μέλη των Επιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 13 και ο Συντονιστής τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Συντονιστής προσκαλεί τα μέλη σε συνεδριάσεις και συζητούν κατ΄ ιδίαν θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα οποία παραπέμπει στις Επιτροπές ο Πρόεδρος της Εταιρείας για διατύπωση γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέως στην Επιτροπή Παιδείας αναλαμβάνει ο Επόπτης/η Επόπτρια των Σχολείων της Εταιρείας και στην Επιτροπή Οικονομίας και Κτημάτων ο Διευθυντής των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Για τις εργασίες των Επιτροπών συντάσσονται πρακτικά.

Άρθρο 22ο

Η Επιτροπή Παιδείας εκφέρει γνώμη για ζητήματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων, την ίδρυση νέων ή την κατάργηση λειτουργούντων Σχολείων, τη βελτίωση της παρεχόμενης στα Σχολεία παιδείας, τη χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, την έκδοση και την αγορά βιβλίων, τη βράβευση συγγραφέων, την οργάνωση των βιβλιοθηκών και των επιστημονικών συλλογών των Σχολείων.

Άρθρο 23ο

Η Επιτροπή Οικονομίας και Κτημάτων εκφέρει γνώμη για θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση της περιουσίας και των εσόδων της Εταιρείας και τη σωστή λειτουργία του Λογιστηρίου και του Ταμείου της. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας επιμελούνται της σύνταξης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας καθώς και του Ισολογισμού και Απολογισμού εσόδων και εξόδων, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή Οικονομίας και Κτημάτων, και τον υποβάλλουν προς συζήτηση και έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Επίσης έχουν την ευθύνη για τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού εσόδων και εξόδων, ώστε να υποβληθούν στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τα χρηματικά εντάλματα και οι τραπεζικές επιταγές προς πληρωμή υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με συνυπογραφή, ανάλογα με το ύψος του ποσού, από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 24ο

Η Επιτροπή Οικονομίας και Κτημάτων εκφέρει γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ζητήματα και μείζονος ενδιαφέροντος διαγωνισμούς που παραπέμπει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης η Επιτροπή ασχολείται με την τακτική απογραφή της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και με την τήρηση κτηματολογίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 25ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται στην Αθήνα. Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρείται ότι έχουν συγκροτηθεί νομίμως όταν σε αυτές παρίσταται τουλάχιστον το ¼ του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρία, αυτή επαναλαμβάνεται σε οκτώ (8) ημέρες και πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρεθούν. Για οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εάν δε υπάρξει ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.

Άρθρο 26ο

Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά τον χρόνο, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του σχολικού έτους, ημέρα Κυριακή. Κατά τη Συνέλευση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για τις πράξεις του, υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση τον απολογισμό του παρελθόντος διαχειριστικού έτους, μαζί με τη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση τον προϋπολογισμό του τρέχοντος διαχειριστικού έτους.

Με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, εκλέγονται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, καθώς και από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται για τρία έτη για την εξέλεγξη της διαχείρισης εκάστου διαχειριστικού έτους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός μηνός από τη στιγμή που θα της παραδοθούν οι λογαριασμοί και να παραδώσει την έκθεσή της για εκτύπωση στα γραφεία της Διοίκησης.

Άρθρο 27ο

Έκτακτες Συνελεύσεις της Εταιρείας συγκαλεί ο Πρόεδρός της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν του ζητηθεί η σύγκληση Συνέλευσης εγγράφως από το ένα δέκατο των μελών της Εταιρείας.

Άρθρο 28ο

Οι τακτικές και οι έκτακτες Συνελεύσεις καθώς και το αντικείμενό τους αναγγέλλονται τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα και η αναγγελία δημοσιεύεται σε τρεις εφημερίδες.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα