edu.klimaka.gr

Ν.48/108 : Περί Εθνικής Σημαίας, Εμβλήματος Δημοκρατίας, Όρκου Υπαλλήλων, Τύπου Σφραγίδων Υπηρεσιών

Νόμος υπ. αριθμ. 48
Περi τής Ἐθνικής Σημαίας τῆς 'Ελλάδος, τού Έμβλήματος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, τού ορκου τών άναλαμβόντων δημοσίαν εν γένει ύπηρεσίαν, τού τύπου τών σφραγίδων τών Δημοσίων 'Αρχών καΙ τών εγγράφων τούτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετα τής Βοuλής, Απεφασiσαμεν:

'Aρθρον 1.

1. Η Εθνική Σημαία της Ελάδος είναι κυανόλευκος, αποτελείται εξ ορθογωνίου υφάσματος του οποίου η επιφάνεια είναι κυανή, διαιρούμενη εις τέσσαρα ίσα ορθογώνια διά λευκού σταυρού, εκτινομένου μέχρι των πλευρών αυτής.

2. Αι διαστάσεις τις Εθνικής Σημαίας των λευκών και κυανών τμημάτων αυτής, ως και πάσα αναγακαία λεπτομέρεια καθορίζονται διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης

Άρθρον 2.

1. Τό Εμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας συντίθεται εκ κυανού θυερού , σχηματίζοντος αιχμής εις το μέσος της κάτων πλευράς αυτού, φέρει αργυρούν σταυρόν κατά το μέσον, περιβάλλεται δε εξ ολοκλήρου κυκλικώς εκ δύο κλάδων δάφνης, διασταυρουμένων υπό την αιχμήν της κάτω πλευράς αυτού

2. Το  μήκος των κατακορύφων πλευρών του θυρεού είναι μείζον του μήκους των οριζοντίων πλευρών αυτού κατά το 1/8 αυτού

Άρθρον 3

1. Ο κατά τας κειμένας διατάξεις διδόμενος όρκος του αναλαμβάνοντος οιονδήποτε δημόσιον αξίωμα ή λειτούργημα ή καταλαμβάνοντος οιανδήποτε θεσιν λειτουργού ή υπαλλήλου επί σχέσει δημοσίου δικαίου παρά τω Δημοσίω ή Οργανισμώ Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή ετέρω Νομικώ Προσώπω Δημοσίου Δικαίου έχει ως καολούθως:

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

2. Εν τέλει του κατά την προηγουμένην παράγραφον όρκου προστίθενται και κατά νόμον ειδικοτέραι διαβεβαιώσεις εν σχέσει προς τα υπηρεσιακά καθήκοντα του ομνύοντος.

Άρθρον 4.

1. Μέχρις ενάρξεως της ισχύος του υπό κατάρτιση Συντάγματος, αι δικαστικαί αποφάσεις και άπαντες οι λοιποί εκτελεστοί τίτλοι εκδίδονται και εκτελούνται επ΄ονόματι του Προέδρου της Δημοκρατίας.

2. Τα uπο άλλον τύπον εκδοθέντα μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος απόγραφα εκτελεστών εν γένει τίτλων παραμένουν ισχυρά και εκτελούνται ως έχουν

Άρθρον 5.

1. Η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς αποτελεί κύκλον διαμέτρου 0,06 του μέτρου, το κέντρον του οποίου καταλαμβάνει το κατά το άρθρον 2 του παρόντος Έμβλημα πέριξ δε αυτού φέρει τα λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

2. Η σφραγίς της Βουλής των Ελλήνων αποτελείται εκ δύο επαλλήλων ομοκέντρων κύκλων, η διάμετρος του εξωτερικού των οποίων έχει μήκος 0,045 του μέτρου. Εις τον εσωτερικόν κύκλον φέρεται το κατα τάθρον 2 του παρόντος έμβλημα, περί τον δεύτερον δε κύκλο και εις το άνων τμήμα αυτού αι λέξεις «BOΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», εις το κάτω μέρος του κύκλου σχηματίζεται παράστασις κιονοκράνου.

Άρθρον 6.

1, Αι σφραγίδες του Υπουργικού Συμβουίου, των Υπουργείων και Πρεσβειών, του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, αποτελούνται εκ τριών επαλλήλων και ομοκέντρων κύκλων, η διάμετρος του εξωτερικού των οποίων είναι μήκους 0,04 του μέτρου.

Εις τον εσωτερικόν κύκλον φέρεται το κατά το άρθρον 2 έμβλημα, περί τον δεύτερον κύκλον το όνομα της οικείας αρχής, εις δε τον εξωτερικόν κύκλον αι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

2. Αι σφραγίδες των δικαστηρίων αποτελούνται εκ τριών επαλλήλων και ομοκέντρων κύκλων, των οποίων ο εξωτερικός έχει διάμετρον μήκους 0,04 του μέτρου. Εις τον εσωτερικόν κύκλον φέρουν το κατά το άρθρον 2 του παρόντος έμβλημα πέριξ αυτού κυκλοτέως το όνομα του δικαστηρίου ή της εισαγγελικής αρχής εις την οποίαν ανήκει η σφραγίς, εις τον εξωτερικόν δε κύκλον τας λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

3. Αι σφραγίδες των λοιπών αρχών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ως και των λοιπών νομικών προσώπων ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, αποτελούνται, ομοίως, εκ τριών επαλλήλων και ομοκέντρων κύκλων ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρον 0,04 του μέτρου, φέρουν εν τω μέσω αυτών το κατ' άρθρον 2 του παρόντος έμβλημα, πέριξ αυτού κυκλοτέως, εις το άνω μέρος το όνομα της υπερκειμένης, κατά την παργρ.1 του παρόντος άρθρου αρχής, εις το κάτω μέρος το όνομα της υποκειμένης αρχής, εις την οποίαν ανήκει η σφραγίς και εις τον εξωτερικόν κύκλον τα λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

4. Η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς, η σφραγίς τη Βουλής των Ελλήνων, ως και αι κατά τας προηγουμένς παραγράφους του παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι σφραγίδες των Δημοσίων Αρχών, ως και η εις τον κέντρον αυτών παράστασις του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν κατά τα εν τέλει του παρόντος παρατιθέμενα υποδείγματα.

Άρθρον 7.

1. Δι' αποφάσεων των κατά περίπτωσης αρμοδίων Υπουργών δημοσιευομένων για τις Εφημερίδους της Κυβερνήσεων καθορίζονται και κατά το προγηούμενο άρθρον Αρχαί, Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αίτινες δικαιούνται να έχουν ιδίαν σφραγίδα, το υπεύθυνο προς φύλαξιν αυτής όργανον ως και πασα αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Αι σφραγίδες των εν τη αλολοδαπή αρχών του Υπουργέιου Εξωτερικών και των υποκειμένων εις αυτάς υπηρεσιών, ως και οι εις τας ξένας γλώσσας επίσημοι τίτλοι αυτών, καθορίζονται βάσει των εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 6 του παρόντος οριζομένων, δι' αποφάσεων του Υπουργού Εξωτερικών, δημοευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Άρθρον 8.

1. Ο σφραγιστός χάρτης, τα κινητά επισήματα πάσης αρχής ή Οργανισμού αναγράφουν την ένδειξιν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Ο τύπος, αι διαστάσεις, ο χρωματισμός και λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αι κλάσεις και η αξία του κινητού επισήματος, των ειδικών ενσήμων εντύπων των ταινιών εισπράξεως του φόρου καταναλώσεως καπνού, ο τρόπος επικολλήσεως και ακυρώσεώς των , ο χρόνος κυκλοφορίας των παλαιών τοιούτων ως και η εφ' άπαξ ανατρεπτική προθεσμία δια την προσαγωγής προς ανταλλαγής τούτων υπό των κατόχων, ορίζεται δι' αποφάσεων του οικείων Υπουργών, δημοευομένων δια της Εδημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Τα κινητά επίσηματα, τα ένσημα προξενικών τελών, τα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών, τα έντυπα δηλώσεων επί ατομική ευθύνη του δηλούντος ή βεβαιούντος, αι ταινίαι φορολογίας καπνού και αι πάσης φύσεως αξίαι του Δημοσίου, αί φέρουσει τα καταργηθέντα εμβλήματα, νομίμως κυκλφορούν και χρησιμοποιούνται μέχρις αντικατστάσεων των δι' επισήμάνσεων ή δια θέσεων εις κυκλοφορίας νέων τοιούτων.

3. Αι διατάξεις των προηγομένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογής επί των γραμματοσήμων, ως και επί των δι' ειδικων ααφάσεων του Υπουργού Οικονομιικών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού καθοριζομένων ενσήμων.

Άρθρον 9

Τα πάσης φύσεων έντυπα, τα χρησιμοποιούμενα υπό των δημοσίων υπηρσιών εν γένει, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου φέρουν εν επικεφαλίδι το κατ' άρθον 2 του παρόντος έμβλημα και τα λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Άρθρον 10

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται πάσα αντίθετος διάτξις αναφερομένη εις τα υπό του παρόντος νόμου ρυθμιζόμενα θέματα.

Άρθρον 11

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

Εν Αθήναις τη 7 Ιουνίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου Ν.48/1975 (107/1975)

Σχετικά Άρθρα