edu.klimaka.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ο Δικτυακός Τόπος της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (στο εξής ΕΚ) δημιουργήθηκε και συντηρείται από την ομάδα δικτυακής ανάπτυξης και εφαρμογών της Κλίμακας. Τα επιμέρους τμήματα και λογισμικό που δεν ανήκουν στην κυριότητα της Κλίμακας, διέπονται από τους κανόνες χρήσης του Οργανισμού ανοικτού κώδικα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ παρέχει στους επισκέπτες ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση σε όλα τα είδη και επίπεδα. Παρέχονται δυνατότητες επικοινωνίας, ανάπτυξης συνεργιών, υποβολή άρθρων και υλικού. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ΕΚ υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης των υπηρεσιών της ΕΚ κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων - υπηρεσιών παρέχονται «όπως είναι» και η ΕΚ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων ή υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εκπαιδευτική Κλίμακα δε φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΕΚ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία..

Η ΕΚ παρότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αξιόπιστες ενέργειες, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ο επισκέπτης της ΕΚ κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στη λήψη αποφάσεων. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η ΕΚ ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτήν, ή παρουσιάζεται μέσα από τις σελίδες και τις υπηρεσίες αυτής. Παραλείψεις, παρερμηνείες, εσφαλμένες καταχωρήσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στον επισκέπτη-χρήστη, σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν την ΕΚ η οποία δε φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες επισκεπτών ή Μελών οι οποίοι δεν εξακριβώνουν την ορθότητα των στοιχείων. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών - μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ΕΚ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη της ΕΚ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή συγκεκριμένων πράξεων. Η ΕΚ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την ορθότητα, την επάρκεια, την εγκυρότητα και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες της ΕΚ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης - Μέλος της ΕΚ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την ΕΚ και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ΕΚ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσίων που προσφέρονται στην ΕΚ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΚ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ανακτηθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/μέλος της ΕΚ κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ΕΚ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εκπαιδευτική Κλίμακα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράψεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες, όταν εισέρχετε σε προωθητικά - διαφημιστικά προγράμματα. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη, οι ζητούμενες πληροφορίες υπόκεινται σε στατιστική επεξεργασία με σκοπό την αποτύπωση της κατανομής (ηλικιακής, επαγγελματικής, δημογραφικής) των επισκέπτων. Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων στοχεύει στη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την τροποποίηση υλικού και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ΕΚ στην προσπάθεια προσαρμογής και ικανοποίησης των εκάστοτε απαιτήσεων και αναγκών.

Τα Μέλη της ΕΚ έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία μπορούν να τροποποιήσουν, διορθώσουν, ενημερώσουν ή να διαγράψουν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, χρησιμοποιώντας τη σχετική υπηρεσία

COOKIES

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη καθαρά για λόγους αναγνώρισης, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ΕΚ καθώς και για στατιστική επεξεργασία. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το φυλομετρητή (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να προειδοποιείται για τη χρήση cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του είναι πιθανό να μην μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΕΚ.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η Εκπαιδευτική Κλίμακα κατέχει το δικαίωμα να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Η ΕΚ δε δύναται να κοινοποιήσει ή να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων, παρά μόνο με την άδεια των συντακτών-επισκεπτών.

ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Στις σελίδες της Εκπαιδευτικής Κλίμακας είναι δυνατό να περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι ελέγχονται και υποστηρίζονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εκπαιδευτική Κλίμακα για τους Όρους Χρήσης, το υλικό και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτούς τους δικυακούς τόπους, όπως και για τη πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών που αυτοί ακολουθούν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το δικαίωμα συγγραφής και κοινοποίησης κειμένων και υλικού παρέχεται κατά κύριο λόγο μόνο στα ΜΕΛΗ της Εκπαιδευτικής Κλίμακας. Τα κείμενα θα πρέπει να γράφονται σε ελληνική γλώσσα και γραφή, και να ακολουθούν τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής. Οι συγγραφείς οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε ανάρμοστες δημοσιεύσεις και συμπεριφορές οί οποίες είναι δυνατό να βλάψουν τα συμφέροντα της ΕΚ. Αναγνωρίζουν το δικαίωμα τροποποίησης στη μορφή των υπό δημοσίευση κειμένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες οργάνωσης, παρουσίασης και απεικόνισης του περιεχομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη λειτουργία της ΕΚ.

Πιθανή προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση κειμένων και υλικού είναι η καταγραφή ορισμένων προσωπικών στοιχείων για λόγους ταυτοποίησης του συγγραφέα και σύνδεσής του με το υπό δημοσίευση κείμενο. Η δημοσιοποίηση ή μή των στοιχείων του συγγραφέα στο κείμενο εναπόκειται στην προσωπική του επιλογή.

Η Εκπαιδευτική Κλίμακα δε φέρει καμία ευθύνη για κείμενα που δημοσιεύονται στις σελίδες της. Ο επισκέπτης - Μέλος της ΕΚ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και για οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του παρόντος Δικτυακού τόπου. Η Εκπαιδευτική Κλίμακα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους επισκέπτες - Μέλη της στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

Ο επισκέπτης - Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ΕΚ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η ΕΚ, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους έχοντες δικαιώματα δημοσίευσης και χρήσης των υπηρεσιών στην ΕΚ.

Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης του υποβαλλόμενου υλικού εφ' όσον κριθεί ότι κινείται σε ανάρμοστα για τη λειτουργία και τα συμφέροντα της ΕΚ επίπεδα συμπεριφοράς (ύβρεις, συκοφαντίες, δυσφήμιση, απειλές, παρανομίες, ρατσιστικές αναφορές). Σε περίπτωση πoυ η ΕΚ λάβει ειδοποίηση-καταγγελία ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού ή/και τη διακοπή της λειτουργία του λογαριασμού του Μέλους το οποίο παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης και αιτιολογήσεων. Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί να θεωρήθεί ότι η ΕΚ ενστερνίζεται τις απόψεις των συγγραφεών και ότι φέρει ευθύνη για υλικό που δημοσιεύεται στις σελίδες της από τρίτους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η δυνατότητα εγγραφής κάποιου ως Μέλους στην Εκπαιδευτική Κλίμακα παρέχεται σε όλους τους επισκέπτες του Δικτυακού τόπου. Για να εγκριθεί ο λογαριασμός του Μέλους πραγματοποιείται συλλλογή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση και αναγνώρισή του ως Μέλους. Στα εγγεγραμμένα Μέλη δύναται να παρασχεθούν δυνατότητες όπως συγγραφής άρθρων και κειμένων, σχολιασμού και κριτικής σε κείμενα άλλων, συζητήσεων σε Forum, λήψης ενημερωτικών δελτίων, πρόσβασης σε υλικό μόνο για Μέλη, ανταλλαγής μηνυμάτων με άλλα Μέλη, σύνδεση και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλα Μέλη, ενεργής συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Κοινότητα και τη διαμόρφωση υλικού, περιεχομένου και ενοτήτων.

Οι επισκέπτες που εγράφονται Μέλη στην Εκπαίδευτική Κλίμακα συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΚ για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του Μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των Μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ΕΚ.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, βλάψουν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της ΕΚ, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ΕΚ.

Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων Μελών ή/και επισκεπτών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων τρίτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΕΚ.

Ο εγγεγραμμένος ως Μέλος στην ΕΚ κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΕΚ δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η ΕΚ και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, η ΕΚ και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Το Μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/Μέλους των υπηρεσιών της ΕΚ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/Μελών με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στις σελίδες της και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/Μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εκπαιδευτικής Κλίμακας.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η θεματολογία της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ είναι ελεύθερη αν και στόχος είναι η εστίαση σε θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, και βασίζεται κατά κύριο λόγο στη σύμπραξη των χρηστών. Είναι συνεπώς πιθανό να συναντήσετε άρθρα, απόψεις, δημοσιεύματα και υλικό που να σας βρίσκουν αντίθετους. Σε αυτήν την περίπτωση καλείστε να αποχωρίσετε και να μας ενημερώσετε για τους λόγους αποχώρησης σας.

Ο ομάδα διαχείρισης της ΚΛΙΜΑΚΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή και να απαγορεύσει την είσοδο κάποιου επισκέπτη ή Μέλους στις υπηρεσίες της, εφόσον  διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι χρήσης, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα διαγραφής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κειμένων και υλικού που αντιτίθεται στις αρχές λειτουργίας αυτού του δικτυακού τόπου, όπως και τη διαγραφή του λογαριασμού κάποιου Μέλους που δε συμμορφώνεται με αυτές.

Η χρήση, αναδημοσίευση και εκμετάλλευση των στοιχείων με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων υπευθύνων της ΚΛΙΜΑΚΑΣ επισύρει κυρώσεις, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" του Π.Κ. και του άρθρου 60 του αστικού κώδικα.

Η χρήση των υπηρεσίων αυτού του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την περιήγησή σας στις σελίδες της ΚΛΙΜΑΚΑΣ παρακαλούμε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με εμάς, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ώστε να επιληφθούμε του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι δυνατό να αλλάξουν ή/και να τροποποιηθούν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.