edu.klimaka.gr

Προσόντα και Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 44/2016
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 68
19 Απριλίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984» (Α΄ 49).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
γ) Του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (A΄ 73).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.δ.. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
στ) Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
ζ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
η) Της υπ’ αριθ. Υ6/25−09−2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
θ) Της υπ’ αριθ. Υ5/27−01−2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
2. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/21−α΄/10−3−2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος Διατάγματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθ. 76/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού


1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014 και του Ν. 4186/2013, όπως ισχύουν.

2. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε καθεμία από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:

α. Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές και κατά κατηγορίες.

β. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.

δ. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων.

ε. Το έντυπο και το είδος της αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης.

στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον ημερήσιο τύπο, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, στα κατά τόπους Γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr), για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων

5. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Π.Σ.

6. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

7. Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος κοινοποιείται ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Άρθρο 2
Προσόντα εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία των Εθελοντών Πυροσβεστών Π.Σ, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο έτος (33ο).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.
 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
 Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

Άρθρο 3
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών δύναται, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου.

β) Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

γ) Τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην Υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.

δ) Τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.

ε) Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία.

στ) Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

2. Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους υπαγόμενους στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίους εξειδικεύονται ως ακολούθως:

α) Όσοι εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις των παραγράφων α, β, γ, δ εμπίπτουν στην Α΄ ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 3% των θέσεων.

β) Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου ε εμπίπτουν στη Β΄ ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 5% των θέσεων.

γ) Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου στ΄ εμπίπτουν στη Γ΄ ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 2% των θέσεων.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
 Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσσεται των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ και η Β΄ προτάσσεται της ειδικής κατηγορίας Γ΄.

4. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει αφενός να δηλώσουν τούτο στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να υποβάλουν αίτηση−δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος.

β. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση−υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Πυροσβεστών στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, εξαιρουμένων των υποψήφιων που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι οποίοι δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) δηλώσουν, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανάστημά τους. Οι προθεσμίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την αυτοπρόσωπη μετάβαση των υποψήφιων στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ο τρόπος υποβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια, θα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αίτηση−υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς να επακολουθήσει η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους κατά τη μετάβαση τους στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης−δήλωσης συμμετοχής ή της βεβαίωσης συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, από την οποία προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου.

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχουυποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

δ) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση–υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου ότι
 i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών
 ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή
 iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία,
 iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτηση τους και
 v) ότι έχουν δηλώσει προτίμηση της Σχολής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

ε) Οι υπαγόμενοι στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
 Για τα τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (Ν.δ. 330/1947), υποβάλλεται σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

(2) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
 (α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
 (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

(3) Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής:

Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

(4) Τα τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης,
 i) απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ.7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991),
 ii) πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991),
 iii) αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ.6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέλφια, σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οφείλει να δηλώσει ότι, κανένα από τα αδέλφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

(5) Οι Eθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία, βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει.

(6) Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Νομών.

3. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλουν στις Υπηρεσίες Κατάταξης τα εξής δικαιολογητικά:
 α. Αστυνομική ταυτότητα.
 β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για όσους από τους άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

δ. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υποψήφιος ως Εθελοντής Πυροσβέστης, όπου εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας αυτού.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως στις κατά τόπους ΔΙ.ΠΥ.Ν του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη.

2. Οι αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών που θα οριστούν από την προκήρυξη:

α. Ελέγχουν την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και την ακρίβεια, πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες.

β. Μετρούν το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσουν σχετική βεβαίωση που επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά.

γ. Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψήφιους, που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως του υποψηφίου, αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από την προκήρυξη επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.

δ. Υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα οριστεί από την προκήρυξη.

3. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά, μεριμνά για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος μαζί με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων.

Άρθρο 6
Διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (ΤΕSΤS). Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τόπο και χρόνο παρουσιάσεως οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτός αν κληθούν νωρίτερα μέσω των υπηρεσιών του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος.

2. Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, που θα οριστεί με την προκήρυξη.

3. Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. το δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό σημείωμα, μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.
 Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι το πέρας των Εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι υποψήφιοι, προσκομίζοντας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης με τις γνωματεύσεις των γιατρών, παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώπιον της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής.

4. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες επιτροπές των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών του Πυροσβεστικού Σώματος απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα του αθλητή.

5. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

6. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 Οι Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου.

7. Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.
 Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

8. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι Γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

9. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων) ή Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων) ή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Σχολής Πυροσβεστών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο αριθμός τηλεφώνου, το ανάστημα του υποψηφίου και ότι κρίθηκε ικανός. Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής υποψηφιότητας, σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

10. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή.
 Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση, ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τη Σχολή Πυροσβεστών.

Άρθρο 7
Αποκλεισμός υποψηφίων − Αποτέλεσμα εξετάσεων

1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.

2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρθρου ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τη Σχολή Πυροσβεστών κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θεωρείται, ότι δεν την έχουν δηλώσει.

3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αποφαίνεται με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στους πίνακες αναγράφεται και κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου.

4. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8
Κατάταξη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι της Σχολής Πυροσβεστών που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχουν κριθεί ικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως δόκιμοι Πυροσβέστες, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.

3. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως δοκίμων πυροσβεστών καθώς και φύλλο μητρώου και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που: 
 α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
 β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή.

Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λόγω αποβολής ή παραιτήσεώς τους, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (Α΄ 302) όπως καθορίζεται στην παράγραφο 13β του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014.

5. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει άλλους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.

6. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.

7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2009/1992 (Α΄18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων.

8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Πυροσβέστριας, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Πυροσβέστη, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

9. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

10. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ


Άρθρο 9
Εισαγωγή Υποψηφίων

1. Ο αριθμός εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών είναι αντίστοιχος του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή αυτή και κατανέμεται ως ακολούθως:

α) Ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.δ. 365/1990 (Α΄144), όπως έχει τροποποιηθεί, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4249/2014.

β) Από τον αριθμό εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών που εισάγονται με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά από υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα με βαθμό Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου, ηλικίας μέχρι 35 ετών, ενώ το υπόλοιπο του αριθμού των εισακτέων προέρχεται από ιδιώτες υποψηφίους.

γ) Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από τους υποψηφίους που εισάγονται με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.4249/2014 και του Ν.4186/2013 όπως ισχύουν.

2. Για τα προσόντα εισαγωγής και τα κωλύματα κατάταξης, τις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, τα θέματα αποκλεισμού υποψηφίων−αποτελέσματα εξετάσεων, καθώς και τα θέματα κατάταξης για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του παρόντος.

3. Οι φοιτητές που εισάγονται στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατατάσσονται ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 10
Προσόντα πυροσβεστικών υπαλλήλων υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών


1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν οι Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι.

2. Για τα προσόντα εισαγωγής, τα κωλύματα κατάταξης, τις κατηγορίες και τη διαδικασία για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υποψήφιων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Οι ανωτέρω υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής και απαιτείται να συντρέχουν σ’ αυτούς τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 73 του Π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.

4. Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την συμμόρφωσή τους στους κανόνες πειθαρχίας και τη διαγωγή. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας.

5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για τη Σχολή Αξιωματικών όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Άρθρο 11
Δικαιολογητικά πυροσβεστικών υπαλλήλων υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών

Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει αφενός μεν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο στο αρμόδιο Λύκειο της περιοχής, όπου υπηρετούν και αφετέρου να υποβάλουν στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στα γεωγραφικά όρια των οποίων υπάγεται η Υπηρεσία τους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και δεν έχουν κάνει χρήση αυτού για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 2 εδάφ. στ΄ του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 12
Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών − Προτάσεις ικανότητας πυροσβεστικών υπαλλήλων υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών

1. Οι αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών των ΔΙ.ΠΥ.Ν που θα οριστούν από την προκήρυξη:

α) Ελέγχουν αυτά για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

β) Υποβάλουν, μέσα στην οριζόμενη με την προκήρυξη προθεσμία, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας στις οποίες επισυνάπτεται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα οριστεί από την προκήρυξη.
 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη στην προκήρυξη προθεσμία δεν γίνονται δεκτά.

2. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού της παραγράφου 1 εδάφ. β΄ του παρόντος άρθρου:

α) Μεριμνά για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλμάτων στα δικαιολογητικά.

β) Υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία:

(1) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα, των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις.
Όμοιες συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τους υποψηφίους οι οποίοι:

(α) Υπέβαλαν δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη και κανονικά.

(β) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία.

(2) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία.

Άρθρο 13
Υγειονομική εξέταση πυροσβεστικών υπαλλήλων υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών

1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι επελέγησαν για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλλονται με μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και πριν κληθούν για φοίτηση, σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπή Εξέτασης, που θα οριστεί με την προκήρυξη.

2. Όσοι από αυτούς κριθούν ως μη ικανοί δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι και συγκεκριμένα οι πρώτοι κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων.

3. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού εφαρμόζεται, αναλογικά, η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.

4. Για όσους από τους υποψηφίους πριν ονομασθούν δόκιμοι Ανθυποπυραγοί κωλύονται από την εκπαίδευση για λόγους υγείας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14
Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή

1. Οι εισαγόμενοι παρουσιάζονται στη Σχολή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με τη διαταγή του Αρχηγού και φέρουν μαζί τους τα οριζόμενα είδη. Οι κριθέντες ικανοί ονομάζονται δόκιμοι Ανθυποπυραγοί με διαταγή του Διοικητή της Σχολής από την επόμενη ημέρα της λήξης της υγειονομικής εξέτασης όλων των υποψηφίων.

2. Αν υποψήφιος, από την υποβολή της κατά το άρθρο 12 του παρόντος πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του ως δοκίμου Ανθυποπυραγού, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Πυροσβεστικού Σώματος, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του.

3. Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία κατάταξης κενωθούν, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεις, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο αριθμό εισακτέων.

4. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Εκπαίδευσης.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ − ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο σχολικό έτος από τις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2015− 2016 γίνονται αποδεκτές και από υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα (Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι) για την εισαγωγή αυτών στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δυνάμει του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει.

2. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2015−2016, η αποστολή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του πίνακα ικανών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται συγχρόνως με την αποστολή του πίνακα των ικανών ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Σχετικά Άρθρα