edu.klimaka.gr

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η εισαγωγή κάποιου υποψηφίου στις στρατιωτικές σχολές εξαρτάται από μία κύρια βασική διάκριση. Υπάρχουν σχολές την εισαγωγή στις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι υποψήφιοι, και σχολές τις οποίες διεκδικούν μόνο όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.

Στο μηχανογραφικό δελτίο οι πρώτες σχολές διακρίνονται με την υπόδειξη "ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ" ενώ οι υπόλοιπες με την έυλογη διάκριση "ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ". Το ποσοστό που δίνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία ανέρχεται το πολύ στο 35% των θέσεων που ανακοινώνουν οι σχολές για το συνολικό αριθμό εισαγωγής υποψηφίων.

Οι ειδικές κατηγορίες και οι ανήκοντες σε αυτές ορίζονται από το αρθ.11 του Ν.3648/08 και είναι:

 • Τέκνα Πολυτέκνων
 • Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

Από το ανώτερο ποσοστό του 35% δίδεται ποσοστό μέχρι 10% (με ελάχιστο όριο την εισαγωγή τουλάχιστον ενός ατόμου) σε:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών και Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
 • Οι Έλληνες του εξωτερικού του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 1351/1983.

Όπότε αν θεωρήσουμε μία στρατιωτική σχολή που ορίζει ότι στις τρέχουσες εξετάσεις θα δεχθεί 10 υποψηφίους, τότε:

 • Το πολύ το 35% δίνεται σε υποψηφίους ειδικών κατηγορίων. Δηλαδή το πολύ 3.5 'άτομα' που λογικά σημαίνει 3 υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών.
 • Οι εισαγωγές επιτυχόντων υποψηφίων από τη Γενική Σειρά προσδιορίζονται σε 10-3=7 υποψήφιου.
 • Το 10% των 3 υποψηφίων των ειδικών κατηγορίων προορίζεται για κατηγορίες εκτός των πολύτεκνων οικογενειών. Επειδή ο αριθμός που προκύπτει είναι μικρότερος της μονάδες, ενεργοποιείται ο όρος που αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας υποψήφιος αυτής της κατηγορίας θα εισαχθεί. Δηλαδή εισάγεται ένα άτομα.

Συνολικά δηλαδή στην υποθετική σχολή που θα δεχθεί 10 υποψηφίους, έχουμε:

 • 7 επιτυχόντες από τη Γενική Σειρά
 • 2 επιτυχόντες με πολυτεκνική ιδιότητα
 • 1 από το 10% των ειδικών κατηγοριών

Επισημαίνεται πως στην περίπτωση την οποία για κάθε κατηγορία οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τους αναγραφόμενος, τότε θα εισαχθούν κατά περίπτωση αυτοί που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων εισαγωγής, μέχρι την εξάντληση των παραπάνω αριθμών εισαχθέντων.

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκε ότι για την εισαγωγή υποψηφίων στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009, χρειάζεται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Το ελάχιστο όριο ύψους για τους άνδρες διαμορφώνεται στα 1,70 μέτρα και για τις γυναίκες στα 1,65 μέτρα.(τροποποιήθηκε σε 1,60 για το σχ. έτος 2010)

Β. Για το βάρος εισάγεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του υποψηφίου σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα. (ΔΜΣ= (ΒΑΡΟΣ) / (ΥΨΟΣ x ΥΨΟΣ)
(Διαρούμε το βάρος (π.χ. 75 κιλά), με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (π.χ.1,75*1.75=3,0625).
Άρα: ΔΜΣ = 75 / 3,0625 =  24,489)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος για τους μεν άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «20-25», για δε τις γυναίκες εντός των ορίων «18-22» και ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές απαιτείται να διαθέτουν συγκεκριμένο βάρος.

Το φυσιολογικό βάρος σύμφωνα με την προκήρυξη εκφράζεται σε κιλά και ισούται με το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100. (Π.χ. Ύψος 175 εκατοστά αντιστοιχεί σε 75 κιλά)
Βάσει της προκήρυξης, επιτρέπεται για το μόνιμο προσωπικό να διαθέτει βάρος έως και +20% του μέσου φυσιολογικού, ενώ για το ιπτάμενο προσωπικό ορίζεται στο +10%.
Για τις γυναίκες, το μέσο φυσιολογικό βάρος μειώνεται κατά 15%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και την διακδίκηση της εισόδου και φοίτησης σε κάποια στρατιωτική σχολή, έχουν όσοι υποψήφιοι πέρα από τα παραπάνω οριζόμενα κριτήρια πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Είναι Έλληνες-νίδες το γένος και έχουν την ελληνική υπηκοότητα

- Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν γεννηθεί μετά τις χρονολογίες που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις

- Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών δεν έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις (εκτός εάν αναφέρεται στην προκήρυξη διαφορετικά)

- Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

- Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας (απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου)

- Δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι υποψήφιου που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σε στρατιωτική σχολή και από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)www.sse.gr

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) www.hna.gr

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ), ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ), ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) www.haf.gr

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) www.ssas.gr

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) www.san.mil.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) www.smy.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) www.hellenicnavy.gr/smyn

{jcomments on}

Σχετικά Άρθρα