edu.klimaka.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ Γενικής (Εξεταστέα ύλη Εσπερινών Λυκείων 2016 - 2017)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2016-2017

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2893/2016 με την εξεταστέα ύλη των εσπερινών λυκείων 2016-2017)

Αριθμ. 141964/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).
2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 και του άρθρου 24 του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74).
4. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
7. Την με αρ. 22/23-06-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Το με αρ. πρωτ. 280/11-08-2016 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(...)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γενικής Παιδείας)

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη -Χελιώτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19° ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

Εισαγωγή

1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)
Μόνο οι υποενότητες:
Η σύγκληση του συνεδρίου
Το τέλος του Ναπολέοντα και η ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας

2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη.
Μόνο η υποενότητα: Οι δυνάμεις της προόδου και οι πολιτικές ανατροπές

3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη.
Μόνο οι υποενότητες:
Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης
Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων
Η έκβαση της Επανάστασης

4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξη του (1830-1881)

6. Η Βιομηχανική Επανάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871-1914).

Εισαγωγή

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας

3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας.
Μόνο οι υποενότητες:
Η κατάσταση στο ελληνικό κράτος κατά την πρώτη πεντηκονταετία του βίου του
Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του
Το Κίνημα στο Γουδή και ο Ελ. Βενιζέλος

4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Μόνο η παράγραφος που αφορά τους Οθωμανούς Τούρκους και το Νεοτουρκικό κίνημα.

5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)
Μόνο οι υποενότητες:
Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος
Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος και η Συνθήκη του Βουκουρεστίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Εισαγωγή

1. Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870-1914)

2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918)
Μόνο οι υποενότητες:
Ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος.
Το Μακεδόνικο μέτωπο και το τέλος του πολέμου.
Οι συνέπειες του πολέμου.

3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920)

6. Η Ρώσικη Επανάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

1. Η δεκαετία 1920-1930

2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)

3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειες της

4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940

5. Ο υπόλοιπος κόσμος
Μόνο η υποενότητα: Η οικονομική ανάκαμψη των Η ΠΑ και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Εισαγωγή

1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση

3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση

4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας - Η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας
Μόνο η υποενότητα: Η παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας

5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της Ανθρωπότητας - Το ολοκαύτωμα

6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών

7. Οι συνθήκες Ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Οι ενότητες 1 - 8.

(...)

Για το σχ. έτος 2016-2017 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα