edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Μαθητών Δημοτικού Σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αρ.Πρωτ.Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/1985 περί «Εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικών Σχολειών»
2. Το άρθρο 2, παρ. 6, το άρθρο 14, παρ. 4γ και το άρθρο 20, κεφ. Δ, εδαφ. 8 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8- 2017) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»
3. Το Π.Δ.8/95 (ΦΕΚ 3/Α/10-1-1995) περί «Αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου»
4. Το Π.Δ. 121/95 (ΦΕΚ75/Α/18-4-1995) περί «Συμπλήρωσης διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού Σχολείου»
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 212141/B1/4-12-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός αξιολόγησης

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία με την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα και εκτιμώνται συγχρόνως και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό για το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου και δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία με τους συμμαθητές του και ο σεβασμός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 2
Ομάδα-στόχος

Οι μαθητές που φοιτούν στις Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Άρθρο 3
Διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα.

Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.

Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης

Α. Στις Α’ και Β’ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται μόνο προφορική περιγραφική αξιολόγηση.

Ο δάσκαλος της τάξης με τη λήξη κάθε τριμήνου ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για την πρόοδό τους. Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου δεν καταχωρίζεται καμία βαθμολογία και οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο εν λόγω βιβλίο παραμένουν κενές. Στο τέλος του διδακτικού έτους συμπληρώνονται με την ένδειξη «Προάγεται» ή «Επαναλαμβάνει την τάξη».

Β. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας ως ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν καλά (Δ). Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η βαθμολογία με τα σύμβολα των λεκτικών χαρακτηρισμών, δηλαδή με τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ και Δ.

Η διαδικασία αυτή τηρείται και στους ελέγχους προόδου των μαθητών.

Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων, στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται μόνο η λέξη «Προάγεται».

Γ. Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα Βαθμολογίας που είναι λεκτική και αριθμητική, ως ακολούθως: Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν καλά (˂5).

Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η βαθμολογία με αριθμητικά σύμβολα. Αν κατά την εξαγωγή του μέσου όρου της ετήσιας επίδοσης μαθητή κατά μάθημα όσο και του γενικού μέσου όρου όλων των μαθημάτων προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του μέσου όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας.

Άρθρο 5
Προαγωγή μαθητών – Επανάληψη τάξης

Α. Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Β. Οι μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Α, Β και Γ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Γ. Οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων προάγονται εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5 (˂4,5), σύμφωνα με την περ. γ, του άρθρου 4 της παρούσης Απόφασης. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 (˂4,5) ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους, ο μαθητής μπορεί να προαχθεί, εφόσον με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα του, υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α’ 10ημέρου του Ιουνίου ή του α’ 10ημέρου του Σεπτεμβρίου.

«Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α., γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την παρ, 8, του άρθρου 13, του Ν. 1566/1985.

Άρθρο 7
Υπόδειγμα

Το παρακάτω Υπόδειγμα-Έλεγχος προόδου προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Υπόδειγμα
1) Υπόδειγμα 1 – Έλεγχος προόδου
Άρθρο 8

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ A 75/1995)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 121
Συμπλήρωση δ1ατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολεiου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

"Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 , του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566/85, «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1995 (Α 154).
3. Την υπ' αριθ. 12/94 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Τις υπ' αριθμ. 646/94, 38/95, 105/95 και 142/95 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προαγωγή μαθητών - επανάληψη τάξης

1. Οι μαθητές των Α΄ και Β' τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περiπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

2. Οι μαθητές των τάξεων Γ και Δ' τάξεων προάγονται, εφόσον στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός από Δ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

3. Οι μαθητές των τάξεων Ε και ΣΤ προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι από 4,5 και πάνω. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 ο μαθητής επαναλαμβόνει την τάξη.

4. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί, σε σχετική εξέταση εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου ή του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και εξέταση αυτή εiναι επιτυχής.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις κατατακτηρlων εξετάσεων

1. Για ειδικές περιπτώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη απ' αυrή που αντιστοιχεί στην τάξη που φοιτούν, αλλά δεν υπερβα\νει το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης, με αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο, μπορεί να γίνει κατάταξη, μετά από σχετικές εξετάσεις, σε τάξη ανάλογη με το γνωστικό τους επίπεδο, η οποία θα εlναι αντiστοιχη ή μικρότερη της χρονολογικής τους ηλικίας.

2. Τις εξετάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος όρθρου διεξάγει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου για σχολεία από 3/θέσια και πάνω ή με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείο Εκπαίδευσης για τα ολιγοθέσια σχολεία. Η κατατακτήρια εξέταση περιλαμβάνει προφορική ή γραπτή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δοκιμασία.

Αρθρο 3
Τίτλος προόδου - τίτλος σπουδών

1. Στο τέλος του διδακτικού έτους χορηγείται στους μαθητές των τάξεων Α΄, Β', Γ Δ' και Ε' Τίτλος •Προόδου•. Για τους μαθητές της ΣΤ τάξης εκδίδεται "Τίτλος Σπουδών", ο οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Γυμνάσιο που έχει οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να εγγραφεί ο μαθητής. Αντίγραφο του τlτλου αυτού χορηγείται και στον απολυόμενο μαθητή.

2. Στους τίτλους προόδου των τάξεων Α' Β' Γ και Δ, αναγράφεται η λέξη "προάγεται".
Στους τίτλους προόδου της Ε' τάξης και στους τίτλους σπουδών της ΣΤ τάξης αναγράφεται εκτός από τη λέξη «Προάγεται» ή «απολύεται» κατά περίπτωση, Ο λεκτικός χαρακτηρισμός και το αντiστοιχο αριθμητικό σύμβολο, που αποτελεί το γενικό μέσο όρο της ετήσιας επiδοσης.

3. Όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοiτησης και για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε νυχτερινό σχολείο, μπορούν να πάρουν μέρος σε εξέταση για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών τουΔημοτικού Σχολείου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Π.Ε. που υπάγεται το σχολείο, στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαμένουν. Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρ\ου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου. Ο Προϊστάμενος της διεύθυνσης ή του Γραφεiου Π.Ε. συγκεντρώνει τις αιτήσεις και με πράξη του ορίζει το σχολε\ο που θα γίνουν οι εξετάσεις. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή και αν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς εκδίδει τον τίτλο σπουδών, μετά την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Συμπλήρωση διατάξεων

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 8/95 (ΦΕΚ 3Α'), στο τέλος της κλiμακας βαθμολογίας που αφορά τις τάξεις Ε' και ΣΤ, μετά το Σχεδόν Καλά προστiθεται εντός παρενθέσεως η αριθμητική ένδειξη (1-4), η οποία αντιστοιχεΙ στο λεκτικό χαρακτηρισμό Σχεδόν Καλά.

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Π.Δ.8/95 (Φ.Ε.Κ. 3Α") προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6, οι οποiες έχουν ως εξής:

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαiο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιεiται στο Σχολικό Σύμβουλο.
Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και ο Σχολικός Σύμβουλος.

6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών "έλεγχος προόδου", ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση.
Στην Α' τάξη ο πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται στο τέλος του δευτέρου τριμήνου.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 7 Απριλίου 1995
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3/1995)

ΠΔ 8/1995 Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τοu όρθρου 4 παρ. 11, τοu όρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566185 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαlδευσης και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 167 τ.Α·).
2. Την υπ' αριθμ. 12/94 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν πpοκαλεlται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ΠροΟπολογισμού.
4. Την υπ' αριθμ. 646/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατεlος με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασiζουμε:

'Αρθpο 1
"Εννοια και σκοπός της αξιολόγησης

1 . Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να npοσδιορ!σει, κατά τρόπο συστηματ1κό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποιους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούvται για την επίτεuξή τους.

Στο Χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει σε ατομικό επίπεδο, σε επlπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας, σε περιφερειακό και σε εθνικό επιπεδο, με μέσα και μεθόδους κατάλληλα σε κάθε περίπτωση.

2. Αξιολόγηση του μαθητή εlναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορείεα μάθησής του, πpοσδιορiζονται τα τελικό αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικό του, τα οποία σχετίζοvται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αpχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλlας και της γενικότερης λειτοupγίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται το καλύτεpο δυνατό μαθησιακό αποτελέσματα.

3. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίnτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή τοu Δημοτικού Σxoλείου. Αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλiες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 2
Διαδικασlα αξιολόγησης

1 . Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:

α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες.

β. Στα αnοτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης, που αποτελούν οργανικό στοιχεΙο του σχολικού προγράμματος και περιλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό.
 Στα κριτήρια που απευθύνονται στους μαθητές των δύο ανώτερων τάξεων μπορούν να προστίθενται συνθετότερης μορφής ερωτήματα, τα οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται σε περισσότερες της μιας γενικές ενότητες.

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι

2. Εκτός από τα ενσωματωμένα στο διδακτικό υλικό κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να εκπονούνται πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.
 Σε κόθε περίπτωση τα κριτήρια αυτό εντάσσονται στη φυσική ροή της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας, περιέχουν ερωτήσεις ποικίλου τύπου και οφείλουν να καλύπτουν, όπως και τα προηγούμενα, ευρύτερο φάσμα διδακτικών στόχων και όχι μόνο την απομνημόνευση γνώσεων.

3. Κατά ορισμένα χρονικό διαστήματα, για ερευνητικούς λόγους ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς λόγους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το nαιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλα επιστημονικό όργανα του ΥΠΕΠΘ εξεταστικές δοκιμασίες με βόση ειδικό μελετημένα κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμασιών αυτών σε εθνικό, τοπικό ή και σχολικό επίπεδο, ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στους Σχολικούς Συμβούλους, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεlα Εκπ/σης, καθώς και στα σχολεία των περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιμασίες, χωρίς ν' αναφέρονται σ' αυτό οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών κάθε σχολείου.

4. Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου, κάθε μαθητής των δύο ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας σε αντικείμενο της επιλογής του με την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες, των οποίων τα θέματα καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, κατατiθενται τον τελευταίο μήνα λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται οπό τους μαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια εκδηλώσεων της τάξης ή τοu σχολε!ου. θέματα δημιουργικών εργασιών μπορούν να αντλούνται όχι μόνο από τα καθημερινά μαθήματα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική ζωή.

Σκοπός τοuς είναι η ανόπτuξη της συνθετικής και δημιοupγικής ικανότητος και της κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια του πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός τοu στη συστηματική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές δημιουργικές εργασίες μπορούν να αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες μαθητών, ώστε να καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασiας και να αναπτύσσεται η συλλογική προσπάθεια. Οι εργασίες πρέnει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και στα διαθέσιμα σ' αυτούς μέσα, ώστε να μπορούν να γίνουν από τοος ίδιους, με την καθοδήγηση τιu διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται παρέ)(εται από το διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολεiο.

5. Μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται σε όσα μαθήματα έχουν αντικειμενική δυσκολlα παρακολούθησης και εξέτασης. Συμμετέχουν όμως στη διαδικασία αυτών των μαθημάτων ως το σημείο που αυτοί μπορούν.

6. Η αξιολόγηση των μαθητών των ειδικών τάξεων γiνεται από το δόσκαλο της κανονικής τάξης σε σuνεργασία με το δάσκαλο της ειδικής τόξης.

7. Μαθητές κανονικών δημοτικών σχολείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες πιστοποιούνται από διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσlας, (Νόμος 1566/85, όρθρο 33) ή κινητής ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής ομάδας, (Π.Δ. 472/83), αξιολογούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύοuν κάθε φορά για τους μαθητές της κατηγορίας αυτής.

Άρθρο 3
Περιγραφική αξιολόγηση

1. Καθιερώνsται ο θεσμός της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου,
η οποία περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται, με την ευρύτερη έννοια του όρου, καθώς και τις δραστηριότητες του μαθητή στα πλαίσια του σχολεΙου. Η περιγραφική αξιολόγηση δlνει τη δuνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληροφορούν λεπτομερέστερα τόσο το μαθητή όσο και τους γονείς τοu για τα αποτελέσματα των προσπαθειών του στο σχολε\ο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και για ενδεχόμενες ελλείψεις ή αδυναμίες σε ορισμένους τομείς.

2. Από το δάσκαλο της τάξης τηρείται Παιδαγωγικό Ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικότερα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Το Παιδαγωγικό Ημερολόγιο προορiζεται για εσωσχολική χρήση και αποτελεi πηγή για ενημέρωση των εκπαιδευτικών που έχουν σχέση με την αντίστοιχη τάξη, του Δ/ντή του Σχολείου, του Σχολικού Συμβούλου, του ίδιου του μαθητή και των γονέων του.

Άρθρο 4
Κλίμακα βαθμολογίας

1. Στις τάξεις Α. και Β. γlνεται μόνο περιγραφική αξιολόγηση.
Στο βιβλίο Μητρώου και Πpοόδου δεν καταχωρίζεται καμιά βαθμολογία. Οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο παραπάνω βιβλlο παραμένουν κενές και συμπληρώνονται στο τέλος του διδακτικού έτους με την ένδειξη "Προάγεται" ή επαναλαμβάνει την τάξη.

2. Στις τάξεις Γ και Δ εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση χρησιμοποιεtται κλίμακα βαθμολογίας που έχει ως
εξής: Άριστα (Α), Πολύ Καλό (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά (Δ).

Με "Σχεδόν Καλό (Δ')" βαθμολογούνται όσοι εμφανiζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς καθώς και για τους μαθητές των τάξεων Α και Β που συναντούν ανάλογες δυσκολlες, εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής διδοσκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο βιβλlο Μητρώου και Προόδου η βαθμολογία κοταχωρiζεται με τα σύμβολα των λεκτικών χαρακτηρισμών, δηλαδή τα κεφαλαία γράμματα Α ή Β ή Γ ή Δ.

Η διαδικασία αυτή τηρείται και με τους ελέγχοuς προόδου των μαθητών. Κατά τήν έκδοση των αποτελεσμάτων στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται η λέξη •nροάγεται• χωρίς βαθμολογική ένδειξη.

3. Στις τάξεις Ε" και ΣΤ' εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση χρησιμοnοιείται κλίμακα βαθμολογίας που είναι λεκτική και αριθμητική και έχει ως εξής: Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά.

Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου η βοθμολογία καταχωρίζεται με αριθμητικό σύμβολο.

Με "Σχεδόν Καλά" βαθμολογούνται όσοι εμφαvίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς
εφαρμόζονται προγρόμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αν κατά την εξαγωγή του Μέσου Όρου της ετήσιας επίδοσης του μαθητή κατά μάθημα όσο και του Γενικού Μέσου όρου όλων των μαθημάτων προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιος μονάδος, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του Μέσου Όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδος.

Άρθρο 5
Παιδαγωγικές συσκέψεις - Ενημέρωση γονέων - Έλεγχος Προόδου

1. Η πρόοδος των μαθητών, καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που αυτοί παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών συστηματικών συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων.
Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης, καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.

2. Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό, και έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου.

3. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του δασκάλου της τάξης. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα.
Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε δάσκαλος δέχεται σε συνεργασiα τους γονείς των μαθητών.

4. Ο δάσκαλος της τάξης, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου καλεί κάθε τρίμηνο τους γονείς των μαθητών της τάξης του και τους ενημερώνει για την πρόοδό τους. Η ενημέρωση γίνεται ομαδικά, όταν πρόκειται για γενικά εκπαιδευτικά θέματα και προσωπικά, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν συγκεκριμένο μαθητή.

Άρθρο 6
Έvαρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχlζει από τη δημοσΙευσή του στην Εφημερlδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, και 4 του Π.Δ.462/91 (ΦΕΚ171 τ Α).

3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρlου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


(Δημοσιευμένο ως ΠΔ 462/1991 στο ΦΕΚ 171/1991)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 171

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 462

Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και παρ. 2 (ια) του άρθρου 24 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 τ.Α').

3. Την υπ'αριθ. 15/1991 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4. Την υπ' αριθ. 587/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-κρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης

(σ.σ. καταργήθηκε με το ανωτέρο 8/1995)

Άρθρο 2
Διδασκαλία αξιολόγησης

(σ.σ. καταργήθηκε με το ανωτέρο 8/1995)

Άρθρο 3.
Κλίμακα αξιολόγησης - εξαγωγή μέσου όρου

(σ.σ. καταργήθηκε με το ανωτέρο 8/1995)

Άρθρο 4
Προαγωγή των μαθητών

(σ.σ. καταργήθηκε με το ανωτέρο 8/1995)

Άρθρο 5
Ενισχυτική διδασκαλία

1. Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.

2. Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α' και Β', που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.

3. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν, και γίνονται σε χώρο του σχολείου.

4. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

5. Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα και παρέχεται κατά ή μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.

6. Το βασικό κορμό του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας κατά μάθημα καταρτίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο μεριμνά και για τη συγγραφή, όπου χρειάζεται, βοηθητικών εγχειριδίων. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων έπειτα από σχετική εισήγηση τους και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.

7. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους από πέντε (5) κατά μάθημα μαθητές.

8. Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων:
α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.
β. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση.
γ. Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τυχόν διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία.
δ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ωριαία αντιμισθία.

9. Οι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που παρακολουθούν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του προγράμματος υποβάλλουν στο. διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου.

Άρθρο 6

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι παράγραφοι 1, 2, 5 και τροποποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ., το Β εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου εβδόμου του Π.Δ. 497/81 (ΦΕΚ 134 Α")

2. θέματα που δε ρυθμίζονται από αυτό το Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις

3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα