edu.klimaka.gr

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Γ' τάξης ΕΝΕΕΓΥΛ (Τράπεζα θεμάτων)

ΓΡΑΠΤΏΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΕΕΓΥΛ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 140340/ Δ3
Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ' τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο τηςΤ ράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α' 111 ).

Η ΥΦΥΠQΥρΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),
(β) των άρθρων 9 και 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),
(γ) της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β΄5787),
(δ) των Κεφαλαίων Α’ και Γ’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και ειδικότερα της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 100, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 117, της παρ. 3 του άρθρου 121 και της παρ. 6 του άρθρου 126,
(ε) του άρθρου 26 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),
(στ) των παρ. 1, 2 και της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
(η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31)
(θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπ’ αρ. 50/22.09.2022 (119835/Δ3/30.09.2022) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/593/136220/Β1/03.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ως ακολούθως:

Άρθρο ι
«Γραπτώς Εξεταζόμενα>) μαθήματα

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ' τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
 3. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
 4. Μαθήματα Τομέα

Άρθρο 2
Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ' τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. καθορίζεται ως εξής ανά μάθημα:

1. ΝΕΑ ΕΜΗΝΙΚΑ

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΑ:
«Νέα Ελληνικά>) των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου
«Νέα Ελληνικά>> των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. ΜπαλιάμηΣτεφαvάκου

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ερωτήσεις που απορρέουν από κείuενα που σχετίζονται uε θεuατικό κύκλο ο οποίος είναι οικείος από τη σχολική διδασκαλία και περιλαμβάνεται στις Ενότητες 4, 5 και 6 του σχολικού εvχειριδίου της Β' τάξης και στις Ενότητες 2, 3 και 5 του σχολικού εγχειριδίου της Α' τάξης.

ΓΛΩΣΣΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 • Να εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, χωροχρονικό πλαίσιο)
 • Να προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, το μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε)
 • Να αναγνωρίσουν τον σκοπό του κειμένου και να τον συσχετίσουν με λεξιλογικές ή μορφοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα
 • Να αναγνωρίσουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου
 • Να εντοπίσουν και να αποδώσουν με πλαγιότιτλους τη δομή του κειμένου
 • Να διακρίνουν στη δομή του κειμένου τις διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν (π.χ. χρονική ακολουθία, σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος κ.ά.)
 • Να συνθέσουν περίληψη, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο
 • Να εντοπίσουν τα επιχειρήματα του συγγραφέα στο κείμενο
 • Να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων-φράσεων που δεν χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά στο κείμενο
 • Να αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα, σε συσχέτιση με το νόημα και το ύφος του κειμένου
 • Να εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου, σε σχέση με την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου
 • Να μετατρέψουν προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα
 • Να μετατρέψουν την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, σε μια περίοδο λόγου, και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα
 • Να παρουσιάσουν σε συνεχές κείμενο το περιεχόμενο μη συνεχών κειμένων (πίνακες,διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σύμβολα κ.λπ.)
 • Να αξιολογήσουν τη χρήση της εικόνας στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος εvόςπολυτροπικού κειμένου
 • Να ερμηνεύσουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 • Να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους για ερωτήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται στο κείμενο αναφοράς.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 • Να εντοπίσουν πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, όπως πρόσωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων, γεγονότα και αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, βασικά θέματα ή ιδέες που απασχολούν τον συγγραφέα κ.ά.
 • Να αναλύσουν κάποιον από τους χαρακτήρες του κειμένου, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με βάση στοιχεία του κειμένου
 • Να επισημάνουν τα σύμβολα, τις φωνές ή τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο
 • Να διακρίνουν «τι>> λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει και να αναγνωρίσουν βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής
 • Να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικοί τρόποι, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.)
 • Να εντοπίσουν εκφραστικά μέσα - τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τους στο κείμενο
 • Να εκφράσουν την κρίση τους για ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο
 • Να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αυτές του σήμερα
 • Να συσχετίσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο μεπροσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα
 • Να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.λπ.
 • Να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την αλλαγή του τέλους στην ιστορία
 • Να μετατρέψουν την αφήγηση σε διάλογο ή αντίστροφα
 • Να αποδώσουν ένα παραδοσιακό ποίημα σε ελεύθερο στίχο
 • Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αξιοποιώντας τις συμβάσεις του κειμενικού είδους στο οποίο καλούνται να γράψουν.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά)) στη Γ' τάξη των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους/στις μαθητές/τριες δύο (2) αδίδακτα κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Και τα δύο κείμενα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό, μη διδαγμένο (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι αδίδακτο, ποιητικό ή πεζό, (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

 1. Η πρώτη αφορά την κατανόηση του κειμένου και βαθμολογείται με 15 μονάδες
 2. Η δεύτερη αφορά τη δομή ή/και τη γλώσσα του κειμένου και βαθμολογείται με 10 μονάδες
 3. Η τρίτη αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου και βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 30 μονάδες (2Χ15), οι δραστηριότητες προσέγγισης της δομής και της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 20 μονάδες (2Χ10) και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 50 μονάδες (2Χ25). Οι δραστηριότητες που αφορούν την κατανόηση του κειμένου και την προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του μπορεί να περιλαμβάνουν υποερωτήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες επιμερίζονται αναλόγως.

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας καλούνται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Al. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε (μεερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και
 • Να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Α2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, ή
 • Να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου ή
 • Να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου ή
 • Να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο, αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα ή
 • Να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Α3. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά την παραγωγή λόγου, με την οποία ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το αρχικό κείμενο. Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας καλούνται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Bl. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα και τα αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, τα βασικά θέματα, τις ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου ή
 • Να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες, με βάση τα δεδομένα του κειμένου, ή
 • Να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Β2. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να διακρίνουν «τι)) λέει το κείμενο από το {(πώς» το λέει και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής ή να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) ή • Να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα - τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Β.3. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά ερμηνεία και παραγωγή λόγου, με την οποία προτείνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής. Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα από τα δύο.

Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης) ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ.

Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημιουργικής γραφής) ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να μετασχηματίζουν το αρχικό κείμενο:

 1. Σε επίπεδο μορφής με τη χρήση άλλων αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών τις οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν (να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.λπ., να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την αλλαγή του τέλους στην ιστορία, με την απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σε ελεύθερο στίχο κ.ά.).
 2. Σε επίπεδο περιεχομένου με τη σύνταξη νέου κειμένου στο οποίο οι μαθητές/τριες εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γράψουν. Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας, που βαθμολογείται με 25 μονάδες, και η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας, που επίσης βαθμολογείται με 25 μονάδες, λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες το μάθημα.

2. ΑΛΓΕΒΡΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Άλγεβρα Β' Λυκείου» των Ανδρεαδάκη Σ., Κατσαργύρη Β., Παπασταυρίδη Σ., Πολύζου Γ., Σβέρκου Α.

Κεφ. 4°: Πολυώνυμα - Πολυωvυμικές εξισώσεις

4.1. Πολυώνυμα

4.2. Διαίρεση πολυωνύμων

4.3. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις.

Κεφ. 5°: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1. Εκθετική συνάρτηση (χωρίς τις εξισώσεις, ανισώσεις και τα συστήματα)

5.2. Λογάριθμοι (χωρίς τον τύπο αλλαγής βάσης)

5.3. Λογαριθμική συνάρτηση (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e και να μη διδαχθούν οι εξισώσεις, οι αvισώσεις και τα συστήματα).

3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Ευκλείδεια Γεωμετρία Β' ΓΕ.Λ. Τεύχος Β' »των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

Κεφ. 7ο: Αναλογίες

7.1. Εισαγωγή

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

7.5. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο (μόνο οι ορισμοί της διαίρεσης ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ από σημείο Μ εσωτερικά ή εξωτερικά)

7.7. Θεώρημα του Θαλή (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος, χωρίς το πρόβλημα 2 και χωρίς τους ορισμούς {(συζυγή αρμονικά>) και {(αρμονική τετράδα»)

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων 1, 11και111 και χωρίς τις εφαρμογές 1 και 3)

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.3. Γεωμετρικές κατασκευές

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος (χωρίς την απόδειξη των θεωρημάτων 1 και 11 και χωρίς την εφαρμογή 2)

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι εξετάσεις στα μαθήματα «Ά.λγεβρα>> και «Γεωμετρία>> της Γ' τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. γίνονται ως εξής:

αα. Στους/Στις μαθητές/τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

ββ. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/τριες διαρθρώνονται ως εξής:

Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση της/του απαιτεί από τον/τη μαθητή/τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής της/του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/τρια στη λύση.

γγ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

δδ. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες (ή τον/την διδάσκοντα/ουσα) το μάθημα εκπαιδευτικούς.

4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Ο τρόπος και το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που έχουν καθοριστεί ανά Τομέα, περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Συγκεκριμένα, η εξέταση των μαθημάτων Τομέα που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας πραγματοποιείται ως εξής:

1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων: Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα ή μελέτες περίπτωσης με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50% στη δεύτερη.

2. Μαθόuατα Σχεδιαστικού Περιεχοuένου: Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο>> του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Γραμμικό Σχέδιο)) και «Ελεύθερο Σχέδιο)) του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εξετάζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (ΦΕΚ 1675/Β'/14-5-2019) για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν.4610/2019 (Α' 70).

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα Γ' τάξης (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.):
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
3. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία» (Ζιωγάνας Χρήστος, Μάπας Κων/νος Παπαργυρόπουλος Χρήστος, Ταχόπουλος Περικλής)

Κεφ.2°: Βασικές έννοιες στην οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων

Κεφ.3°: Μορφές γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Κεφ.4°: Παράγοντες επιλογής της παραγωγικής κατεύθυνσης

Κεφ.5°: Συντελεστές γεωργικής παραγωγής

Κεφ.6°: Παραγωγικές δαπάνες

ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: οι ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.2 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, 01 ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ οι ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.3 ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.6 ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.7 ΗΘΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2.2 Η ΖΗΤΗΣΗ
2.2.1 Έννοια - Νόμος της ζήτησης.
2.2.2 Ελαστικότητα της ζήτησης.
2.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση αγροτικών προϊόντων.

2.3 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.3.1 Έννοια - Νόμος της προσφοράς.
2.3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά αγροτικών προϊόντων.

2.4 Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ
2.4.1 Ο σχηματισμός τιμών - τιμή ισορροπίας και μεταβολές της.

2.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2.5.1 Πλήρης (τέλειος) ανταγωνισμός.
2.5.2 Μονοπώλιο.
2.5.3 Μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
2.5.4 Ολιγοπώλιο.

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» (ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ).

2ο ΜΕΡΟΣ: Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ (η συγκεκριμένη ενότητα συμπεριλαμβάνεται μόνο στη διδακτέα ύλη και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξεταστέα)
3.2 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3.3 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: το ΕΔΑΦΟΣ

4.1 Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟγΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

4.1.1 Η σημασία του εδάφους
4.1.2 Η κατεργασία του εδάφους
4.1.2.1 Η δομή του εδάφους
4.1.2.2 Η διασφάλιση καλής δομής του εδάφους

4.1.3 «Εξυγίανση>> του εδάφους

4.1.4 Η αντιμετώπιση των αγριόχορτωv (ζιζανίων). (Η εισαγωγή της υποενότητας και συγκεκριμένα από ((Με τον όρο ζιζάνιο ... θεραπευτικές του ιδιότητες»)
4.1.4.3 Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης
4.1.4.4 Αμεσα μέτρα αντιμετώπισης

4.2 Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟγΣ (η εισαγωγή της ενότητας και συγκεκριμένα από «Γονιμότητα ... Βιολογική του δραστηριότητα»)

4.2.1 Οργανική ουσία

4.2.2 Η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους

4.2.3 Τρόποι διατήρησης και βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους
4.2.3.1 Αμειψισπορά (από την αρχή της υποεvότητας και συγκεκριμένα από <(Με τον όρο αμειψισπορά .... της επόμενης καλλιέργειας». Στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνονται οι γενικοί κανόνες σχεδιασμού αμειψισποράς)
4.2.3.2 Χλωρή λίπανση (από την αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από ((Με τον όρο αυτό ... ή το φθινόπωρο». Στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνεται η βιολογική δέσμευση του αζώτου)
4.2.3.3 Κοπριά
4.2.3.4 Το κομπόστ (στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνεται η Μέθοδος του Σκωληκοτροφείου και συγκεκριμένα από (Μία παραλλαγή της μεθόδου ... έτοιμο κομπόστ»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ So: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

5.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
5.2.1 Τι συμβαίνει σε ένα τεχνητό οικοσύστημα

5.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
5.4 ΠΡΟΛΗΨΗ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
5.4.1 Δημιουργία ποικιλομορφίας
5.4.2 Καλλιεργητικά μέτρα
5.4.3 Πολλαπλασιαστικό υλικό

5.5 ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
5.5.1 Μηχανικά μέσα
5.5.2 Φυσικά μέσα
5.5.3 Βιολογικά μέσα
5.5.4 Βιοτεχνολογικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ψγΤΩΝ

6.3 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (Η εισαγωγή της ενότητας: «Τα κηπευτικά αποτελούν ... και η εφαρμογή της αμειψισποράς»).
6.3.1 Έδαφος και βελτίωσή του
6.3.2 Αμειψισπορά (μόνο η αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από «Μια καλά σχεδιασμένη αμειψισπορά ... και διαιώνισής τους».
6.3.4 Φυτοπροστασία (μόνο η αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από <(Ο παραγωγός ... δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη η φυτοπροστασία των λαχανικών»).

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα Γ' τάξης (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.):
1. Αρχές οικονομικής θεωρίας
2. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου), έκδοσης 1.Τ.γ.Ε. Διόφαντος, οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Βασικές ΟικοvομικέςΈvvοιες

1. Εισαγωγή
2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου
3. Οι ανάγκες
4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά
5. Η Αγορά
6. Κοινωνικοί Θεσμοί
7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας
8. Ο καταμερισμός των έργων
9. Το χρήμα
10. Το Οικονομικό κύκλωμα
11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή
12. Οι πληροφορίες

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας
4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν
9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.
10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

2. ΜΑΘΗΜΑ: «Αρχές οργάνωσης και διοίκησης»

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Από το βιβλίο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση ΙΤΥΕ Διόφαντος), οι ακόλουθες ενότητες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.1. Εισαγωγή
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων
1.1.2.α. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
1.1.2.γ. Τομέας δραστηριότητας
1.1.2.δ. Το μέγεθος των Επιχειρήσεων
1.1.2.ε. Η Γεωγραφική Έκταση των Δραστηριοτήτων

1.2. οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.2.1. Εισαγωγή
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία

1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.3.1. Εισαγωγή
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισμός

1.4. το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.4.1. Εισαγωγή
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος

1.5. οι ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.5.1. Εισαγωγή
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα
1.5.3. Η Αποδοτικότητα
1.5.4. Η Παραγωγικότητα
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.2.1. Εισαγωγή

2.3. οι ΓΝΩΣΕΙΣ,01 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
2.3.1. Γνώσεις
2.3.2. Ικανότητες
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT)
2.4.1. Εισαγωγή
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης

2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING)
2.5.1. Εισαγωγή
2.5.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing (εκτός των παραγράφων 2.5.3.α, 2.5.3.β, 2.5.3.γ, 2.5.3.δ)
2.5.3. Το μίγμα marketing (marketing- mix)

2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2.6.1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Με βάση την υπ' Αριθμ. 40204/Δ3/14-03-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 992/τ. Β'/22-03-2019) «Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ). », τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα:

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΩΡΕΣ (15ω) ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1 Δομημένο περιβάλλον και Πολεοδομικές εφαρμογές ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Οικοδομικό Σχέδιο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Οικοδομική ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ εξεταζόμενων μαθημάτων τομέα   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ: 3

Με βάση την υπ' Αριθμ. Φ4/141050/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 5197/τ. Β'/10-11-2021) και την υπ' Αριθμ.Φ6/88415/Δ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 3876/τ. Β'/21-07-2022) η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Γ' τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζεται ως εξής:

Μάθημα: Οικοδομικό Σχέδιο

ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» Β' ΕΠΑ.Λ.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΜΠΟΥΛΑΜΑΝΗ -ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣ., ΓΟΥΝΑΛΗ Χ. ('Εκδοση ΙΤΥΕ Διόφαντος) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: ΦΕΚ 770/τ.Β'/22.03.2016 (παραπέμπει στο ΑΠΣ μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο>>)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2 - Κάτοψη Κατοικίας
Κεφάλαιο 3 -Τομή Κατοικίας
Κεφάλαιο 4 -Όψη κατοικίας
Κεφάλαιο 5 - Ξυλότυπος κάτοψης
Κεφάλαιο 6 - Θεμέλια
Κεφάλαιο 7 - Σκάλες (Κλίμακες)
Κεφάλαιο 8 - Μονώσεις

Μάθημα: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Πολεοδομία και Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (Εκδοση ΙΤΥΕ Διόφαντος)

Παρατόρnσn: Οι μαθητές και μαθήτριες δεν χρειάζεται να αποστηθίσουν αριθμητικά δεδομένα και διαστάσεις δομικών στοιχείων ή υλικών και μορφές διατομών.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ)

6.1. ΓΕΝΙΚΑ

6.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή Ενότητας (Από {(Ίσως να είναι αρκετά σημαντική ... » έως « ... και σπανιότερα κυλιόμενοι διάδρομοι»).
6.2.1. Κατάστημα κοσμημάτων στην Κηφισιά.
6.2.2. Βιβλιοπωλείο στην Αθήνα.
6.2.3. Μπαρ στα Εξάρχεια.
6.2.4. Κατάστημα στην Ερυθραία.

6.3. το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
(Εκτός ύλης: Οι εικόνες 6.20.1, 6.20.2, 6.20.3, 6.21.1, 6.21.2, 6.21.3, 6.21.4, 6.22 και οι ασκήσεις στη σελίδα 175).

Μάθημα: Οικοδομική

ΒΙΒΛΙΟ: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ :ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Π., ΝΙΤΗ ΑΝΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ., (Εκδοση ΙΤΥΕ Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από « ... Τοιχοποιίες)) έως« .. ζωής της κατασκευής))).
1.1.1. Ιστορικά στοιχεία.
1.1.2. Διάκριση.

1.2. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ
1.2.1. Πλινθοδομές.
1.2.2. Διαστάσεις οπτοπλίνθων.
1.2.3. Παράδειγμα.

1.3. ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
1.3.1. Τοιχοποιίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους.
1.3.2. Τοιχοποιίες ανάλογα με τον τρόπο σύμπλεξης των τούβλων.

1.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1.5. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖI

1.6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ γΛΙΚΑ
1.6.1. Λιθοδομές.
1.6.2. Τοίχος με τούβλα από αφρώδες μπετόν.
1.6.5. Πυρότουβλα.
1.6.6. Τσιμεντολιθοδομές.
1.6.7. Τοίχος από υαλότουβλα (υαλόπλινθους).
1.6.8. Τοιχοποιίες από ελαφρά χωρίσματα
(Εκτός ύλης ο πίνακας Λεπτομερειών Τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα).

1. 7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Η Άσκηση 1
(Εκτός ύλης: Ασκήσεις 2 και 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας [Από «Με τον όρο επίχρισμα ... )) έως « .... φυσικούς λίθους (εικ. 2.2)>>].
2.1.1. Ιστορικά στοιχεία.

2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή ενότητας [Από «Η ανάγκη προστασίας ... )) έως « ... αμμοκονιστές (σοβατζήδες)))].
2.2.1. Κονιάματα επιχρισμάτων.
2.2.2. Σημεία που χρειάζονται προσοχή για τη σωστή εφαρμογή των επιχρισμάτων.

2.3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
2.3.1. Τριφτά επιχρίσματα.
2.3.2. Πατητά επιχρίσματα.
2.3.3. Πεταχτά επιχρίσματα.
2.3.4. Τραβηχτά επιχρίσματα.

2.4. γποΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ γΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή ενότητας [Από «Κάθε υλικό ... >> έως {( ..... (Vφ) αυτού»].
2.4.1. Φαινόμενος όγκος - Απόλυτος όγκος -Όγκος κενών.
2.4.2. Φαινόμενο βάρος - Απόλυτο βάρος.
2.4.3. Παράδειγμα.

2.5. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Ένας από τους σκοπούς ... » έως « ... οι ρωγμές και οι αποφλοιώσεις»).
2.5.1. Κηλίδες.
2.5.2. Επανθίσματα.
2.5.3. Ρήγματα.
2.5.4. Αποφλοιώσεις.

2.6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι τα ακόλουθα:

α. Ιστορία Σύvχρονης Τέχνης και
β. Τεχνολογία Υλικών (Βλέπε Σχ. 1).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΩΡΕΣ (15ω) ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1 Αρχές Σύνθεσης ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Τεχνολογία Υλικών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ εξεταζόμενων μαθημάτων τομέα   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ: 2
Σχήμα 1. Γ' Τάξη Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ' τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζεται ως εξής:

Μάθημα: Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΒΙΒΛΙΟ: «IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», Γ' Γενικού Λυκείου (ΣγΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΖΙΡΟ ΟΛΓΑ, ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΙΔΟγ ΒΑΣΙΛΙΚΗ). ΙSΒΝ 978-960-06-2391-8 Πρόγραμμα Σπουδών: υπουργική απόφαση 8212/Γ2/28-1-2002 (ΦΕΚ 131/τ. Β'/07-02-2002, άρθρο 40), Επιλογής της Γ' τάξης - Ενιαίου Λυκείου.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» (κεφ. 13 έως και 16), Γ' τάξη Γενικού Λυκείου (ΣγΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΖΙΡΟ ΟΛΓΑ, ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΙΔΟγ ΒΑΣΙΛΙΚΗ), (επανέκδοση με βελτιώσεις), (κωδ. 22 - 0135)

Κεφ. 13: Ρομαντισμός

Κεφ. 14: Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός

Κεφ. 15: Το Πέρασμα από το 190 στον 200 αιώνα.
• Αρχιτεκτονική του Σιδήρου, του Γυαλιού και του οπλισμένου Σκυροδέματος. •Το κίνημα "Τέχνες και Χειροτεχνίες" (Arts and Crafts),
• Αρ Νουβό.

Κεφ. 16: Οι δεκαετίες 1900-1930 (α' μέρος)
• Εξπρεσιονισμός,
• Φωβισμός,
• Ο Γαλάζιος Καβαλάρης,
• Κυβισμός,
• Φουτουρισμός

Στην Εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» για την Ανάλυση Έργων Τέχνης περιλαμβάνονται τα παρακάτω έργα τέχνης που αναφέρονται ανά κεφάλαιο, ως εξής:

Κεφάλαιο 13: Ρομαντισμός

1. Εικ. 4. Τ. Ζερικό (Theodore Gericaυlt, 1791-1824), 'Ή σχεδία της Μέδουσας" (1818), λάδι και πένα σε μουσαμά, 0,65 χ 0,83 μ., Παρίσι, Λούβρο.

2. Εικ. 5. Ε. Ντελακρουά (Ε. Delacroix, 1718-1863), 'Ή Ελευθερία οδηγεί το λαό" (1830), λάδι σε μουσαμά, 2,60 χ 3,25 μ., Παρίσι, Λούβρο.

3. Εικ. 18. Φραντζίσκο Γκόγια (Francisco Goya, 1746-1828), "Οι τουφεκισμοί της 3ης Μα:ίου" (1814), λάδι σε μουσαμά, 2,66 χ 3,45 μ., Μαδρίτη, Μουσείο Πράντο.

4. Εικ. 20. Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ (Gasρar Daνid Friedrich, 1774-1840), "Το φεγγάρι καθώς γεννιέται από την θάλασσα"(1822), λάδι σε μουσαμά, 55 χ 71 εκ., Βερολίνο, Εθνική Πινακοθήκη

5. Εικ. 22. Φρανσουά Ρυντ (Francois Rυde, 1784 -1855), 'Ή Μασσαλιώτιδα''(1833-1836).

Κεφάλαιο 14: Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός

1. Εικ. 1. Λουί Νταγκέρ (L. Dagυer, 1787-1851), 'Ή λεωφόρος Μπουλβάρ ντυ Ταν στο Παρίσι" (1838 περίπου), Μόναχο, Εθνικό Μουσείο.

2. Εικ. 4. Φ. Μιλέ (Jean-Francois Millet, 1814-75), "Οι σταχομαζώχτρες"(1857), λάδι σε μουσαμά, 0,84 χ 1,12 μ., Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.

3. Εικ. 9. Ε. Ντεγκά (Ε. Degas, 1834-1917), "Το Λουτρό" (1886), παστέλ σε χαρτόνι, 0,60 χ 0,83 μ., Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.

4. Εικ. 11. Α. Ροντέν (Α. Rodin, 1840-1917), "Οι αστοί του Καλέ" (1886), μπρούντζος, 2,10 χ 2,41χ1,98 μ., Ουάσιγκτον, Ινστιτούτο Σμιθσόvιαν.

5. Εικ. 16. Π. Γκωγκέν (Ρ. Gaυgυin, 1848-1903), 'Ή μέρα του Θεού" (Mahana Νο Atυa) (1894), λάδι σε μουσαμά, Ο, 70 χ 0,90 μ., Σικάγο, Ινστιτούτο Τέχνης.

6. Εικ. 18. Πωλ Σεζάν, "Οι μεγάλοι λουόμενοι" (1898-1905), λάδι σε μουσαμά, 2,08 χ 2,49 μ., Η.Π.Α., Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας.

7. Εικ. 26. Κλ. Μονέ, "Νούφαρα", ηλιοβασίλεμα (1914-1918), λάδι σε μουσαμά, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.

Κεφάλαιο 15: Το Πέρασμα από το 190 στον 20ό αιώνα.

Αρχιτεκτονική του Σιδήρου, του Γυαλιού και του οπλισμένου Σκυροδέματος. Το κίνημα "Τέχνες και Χειροτεχνίες" (Arts and Crafts), Αρ Νουβό

1. Εικ. 1. Τζόζεφ Πάξτον (J. Paxton), Κρίσταλ Πάλας (Crγstal Palace) (1850-1851), μήκος 560 μ., πλάτος 125 μ., ύψος 33 μ., Λονδίνο.

2. Εικ. 2. Γκουστάβ Άιφελ (Gυstaνe Eiffel, 1832-1923), Πύργος του Άιφελ (1889), Παρίσι.

3. Εικ. 6. Γ. Μόρις, "Τουλίπα" (1875), σταμπωτό ύφασμα.

4. Εικ. 11. Εκτόρ Γκιμάρ (Η. Gυimard, 1807-1942), Είσοδοι στους σταθμούς του υπόγειου σιδηρόδρομου στο Παρίσι 1899 - 1904.

5. Εικ. 14. Η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε (1865-1875), Μιλάνο.

6. Εικ. 19. Γκούσταβ Κλιμτ (Gυstaν Klimt, 1862-1918), "Το φιλί" (1907-1908), λάδι, 1,80 χ 1,80 μ., λεπτομέρεια από το διάκοσμο του ανακτόρου Στόκλετ στη Βιέννη, Αυστριακή Πινακοθήκη.

Κεφάλαιο 16: Οι δεκαετίες 1900 - 1930 (α' μέρος). Εξπρεσιονισμός, Φωβισμός, ο Γαλάζιος Καβαλάρης, Κυβισμός, Φουτουρισμός

1. Εικ. 2. Α. Ματίς (Η. Matisse, 1869-1954), ''Ο Χορός" (1910-1911), λάδι σε μουσαμά, 2,60 χ 3,19 μ., Αγ. Πετρούπολη, Ερμιτάζ.

2. Εικ. 14. Ζ. Μπρακ (George Braqυe, 1882-1963), "Βιολί και κανάτα" (1910), λάδι σε μουσαμά, Βασιλεία, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

3. Εικ. 15. Π. Πικάσο (Pablo Picasso, 1881-1973), "Ποτήρι με αψέντι" (1913-1914), βαμμένος μπρούντζος, Ιδιωτική Συλλογή.

4. Εικ. 18. Έριχ Μέντελσον (Erich Mendelsohn), ''Ο Πύργος του Αϊνστάιν" (1919-1923), Πότσνταμ.

5. Εικ. 21. Νικόλαος Λύτρας (1883-1927), "Το ψάθινο καπέλο", λάδι σε μουσαμά, 0,86 χ Ο,66μ., Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

6. Εικ. 22. Γιώργος Μπουζιάνης (1885-1959), "Καθιστό κορίτσι" (1914), υδατογραφία, 0,22 χ 15,5 μ., Μόναχο, Ιδιωτική Συλλογή.

7. Εικ. 23. Πάμπλο Πικάσο, "Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν" (1907), 2,44 χ 2,33 μ., λάδι σε μουσαμά, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

8. Εικ. 27. Βασίλυ Καvτίνσκυ, "Αυτοσχεδιασμός Νο 30" (πυροβόλα) (1913), λάδι σε μουσαμά, 1,10 χ 1,10 μ., Σικάγο, Ινστιτούτο Τέχνης.

9. Εικ. 29. Βασίλυ Καντίνσκυ, Η πρώτη αφηρημένη υδατογραφία (1910), υδατογραφία, 0,50 χ 0,65 μ., Παρίσι, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών

ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ», Γ' ΕΠΑ.Λ. (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛ.) ΙSΒΝ 978- 960-06 - 2952-1. Πρόγραμμα Σπουδών: υπουργική απόφαση 4219-β/ Γ2/20-08-1999 (ΦΕΚ 2321 τ. Β'/31-12-1999).
Κεφάλαιο 1: Πέτρα
Κεφάλαιο 3: Μέταλλα
Κεφάλαιο 4: Κεραμικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ lo: ΠΕΤΡΑ

Να συμπεριλnφθούν οι παρακάτω ερωτόσειc:

-Τι καλούνται πετρώματα και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
-Πώς σχηματίζονται τα πλουτώνια πετρώματα;
-Πώς σχηματίζονται τα ηφαιστειογενή πετρώματα;
-Πώς σχηματίζονται οι φλεβίτες;

Να επαναδιατυπωθούν οι παρακάτω ερωτόσειc του Βιβλίου ως εξής:

1.5.3. Πώς σχηματίστηκαν τα πυριγενή πετρώματα, πώς αλλιώς ονομάζονται;
1.5.5. Πώς σχηματίστηκαν τα ιζηματογενή πετρώματα και γιατί ονομάζονται έτσι; 1.5.6. Ποιες φυσικές διεργασίες αποτελούν τους παράγοντες δημιουργίας των ιζηματογενών πετρωμάτων;
1.5.9. Να αναφέρετε με βάση το μέγεθος των κόκκων και τον χρωματισμό των μαρμάρων τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται
1.5.14. Να αναφέρετε τα κύρια φυσικά αδρανή υλικά που γνωρίζετε και τα σημαντικότερα φυσικά χαρακτηριστικά τους.

Να αφαιοεθεί n ερώτnσn:

1.5.12. Ποιες οι βασικές ομοιότητες και ποιες οι κύριες διαφορές μεταξύ των γρανιτών και των μαρμάρων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΤΑΛΛΑ

Να συμπεριλοφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

-Τι είναι τα μέταλλα; Τι είναι στοιχείο στα μέταλλα;
-Τι είναι κράμα μετάλλων; Αναφέρετε μερικά παραδείγματα;
-Πότε προκύπτει κράμα μίας φάσης και πότε κράματα δύο ή περισσοτέρων φάσεων; Αναφέρατε παραδείγματα.
-Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων;
-Τι γνωρίζετε για τη τήξη του μετάλλου; Τι είναι στοιχείο στα μέταλλα;
-Πώς ορίζεται η σκληρότητα στα μέταλλα;
-Οι θερμικές ιδιότητες ενός μετάλλου τι περιλαμβάνουν;
-Τι είναι θερμική αγωγιμότητα μετάλλων;
-Τι είναι ηλεκτρική αγωγιμότητα των μετάλλων;
-Οι χημικές ιδιότητες ενός μετάλλου τι αφορούν;

Να επαναδιατυπωθεί n παρακάτω ερώτnσn του βιβλίου ως εξής:

3.5.5. Να αναφέρετε τρεις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων.

Να αφαιρεθεί n ερώτnσn:

3.5.3. Τι είναι η διαδικασία αναγωγής και πώς χρησιμοποιείται για την παραγωγή σιδήρου;
(Η απάντηση δεν υπάρχει στο βιβλίο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΚΕΡΑΜΙΚΑ

Να συμπεριλοφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

-Τι γνωρίζετε για τον πηλό;
-Ποιες είναι οι κύριες ομάδες αργιλούχων ορυκτών που περιέχονται στους πηλούς;
-Τι είναι οι μη πλαστικές προσμείξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κεραμικών;
-Ποιες μη πλαστικές προσμείξεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κεραμικών;
-Πώς γίνεται η μορφοποίηση του πηλού σε σπείρες;
-Πώς γίνεται η μορφοποίηση του πηλού σε καλούπι;
-Πώς γίνεται η μορφοποίηση του πηλού σε τροχό;
-Ποιος είναι ο σκοπός του ψησίματος των κεραμικών;

Να επαναδιατυπωθούν οι παρακάτω ερωτόσεις του βιβλίου ως εξής:

4.7.1. Να αναφέρετε τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κεραμικών.
4.7.3. Με ποιο τρόπο μπορεί να παραχθεί λεπτόκοκκος πηλός; Περιγράψτε τη διαδικασία και αναφέρετε που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
4.7.4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της συσσωμάτωσης και της υαλοποίησης κατά τη διάρκεια ψησίματος του πηλού;
4.7.6. Ποιους τύπους καμινιού χρησιμοποιούσαν τα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια και ποια ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία που μπορούσαν να επιτύχουν για την παραγωγή κεραμικών;
4.7.7. Να αναφέρετε δύο τύπους επιφανειακών επικαλύψεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διακόσμηση των κεραμικών;

Επισήμανση:
Οι ως άνω διορθώσεις-αλλαγές αφορούν στην επί το ορθό διατύπωση επί μέρους ερωτήσεων προς διευκόλυνση των μαθητών/τριών και αποφυγή φαινομένων αστοχιών ή/και σύγχυσης. Επισημαίνεται ότι τα προκύπτοντα θέματα δεν είναι δεσμευτικά ως προς το πλήθος των τελικών επιλογών των ερωτήσεων της Τράπεζας Θεμάτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εξεταζόμενα μαθήματα Γ' Τάξης (ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.):
1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Ακολουθούνται τα αντίστοιχα της Β' ΕΠΑΛ)
2. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Από Γ' ΕΠΑΛ - Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα)
3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Από Γ' ΕΠΑΛ - Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα)

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Θεωρητικό Μέρος)»

ΒΙΒΛΙΑ: 1. «ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α' -Θεωρία)» των Μπρακατσούλα Ε., Παπαϊωάννου Γ και Παπαδάκη Γ., για το θεωρητικό μέρος
2. «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία)» των Γιαννακόπουλου Κ., Ζυγούρη Ε., Τσελέ Δ., για το θεωρητικό μέρος
3. «ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α'-Θεωρία)» των Ασημάκη Ν., Μουστάκα Γ., Παπαγέωργα Π., για το θεωρητικό μέρος

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΓΕΝ ΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α' -Θεωρία)» των Ε. Μπρακατσούλα, Παπαϊωάννου Γ και Παπαδάκη Γ.

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Κεφάλαιο 1°: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

1.1 Γενικές αρχές ηλεκτρονικής
1.2 Αναλογικά και ψηφιακά σήματα
1.3 Αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα

Κεφάλαιο 2° : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

2.1 Ενδογενείς ημιαγωγοί
2.2 Ημιαγωγοί προσμίξεων

Κεφάλαιο 3° : ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ

3.1 Επαφή /Δίοδος Ρ-Ν
3.2 Δίοδος Ρ-Ν σε ορθή και ανάστροφη πόλωση
3.3 Χαρακτηριστική καμπύλη και ευθεία φόρτου
3.4 Δίοδος μεταβλητής χωρητικότητας (νaricap)
3.5 Δίοδος Schottkγ
3.6 Δίοδος zener και εφαρμογές
3.7.1 Ημιανόρθωση (ΕΩΔ: 1)
3.7.2 Διπλή ή Πλήρης ανόρθωση
3.7.3 Ανιχνευτής κορυφής
3.7.4 Ψαλιδιστής
3.7.5 Διπλασιαστής Τάσης

Κεφάλαιο 4°: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

4.1 Δομή και αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ
4.2 Βασικές συνδεσμολογίες τρανζίστορ
4.3 Πολώσεις του τρανζίστορ
4.4 Κύκλωμα ενισχυτή με τρανζίστορ
4.5 Τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου επαφής (JFET)
4.6 MOSFET
7.1 Το τρανζίστορ σε διακοπτική λειτουργία (από το Κεφ. 7)

Κεφάλαιο 5°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

5.1 Ημιαγωγοί Ρ-Ν-Ρ-Ν
5.2 Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR)
5.3 Δομή και λειτουργία των Diac και Triac
5.4 Έλεγχος ισχύος με Diac και Triac

Κεφάλαιο 6°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

6.1 Φωτοπηγές
6.2 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
6.3 Φωτοφωρατές
6.4 Άλλες φωτοδιατάξεις

Κεφάλαιο 8°: ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1

8.1 Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής (ΤΕ)
8.2 Βασικά κυκλώματα με ΤΕ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία)» των Γιαννακόπουλου Κ., Ζυγούρη Ε., Τσελέ Δ.

Κεφάλαιο 2° : ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

2.1 Εισαγωγή
2.2 Ταξινόμηση Αισθητηρίων
2.3 Χαρακτηριστικά Αισθητηρίων
2.4 Αισθητήρια Θερμοκρασίας
2.5 Αισθητήρια Πίεσης, Ροής και Στάθμης
2.6 Αισθητήρια Κίνησης, Δόνησης και Δύναμης
2.7 Αισθητήρια φωτός
2.8 Διατάξεις Πυρηνικής και Χημείας

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α'-Θεωρία)» των Ασημάκη Ν .. Μουστάκα Γ .. Παπαγέωργα Π.

Κεφάλαιο 1: ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE και ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

1.1 Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά
1.2 Η δίτιμη άλγεβρα Boole
1.3 Λογικές πύλες
1.4 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Ο.Κ.)

Κεφάλαιο 2: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

2.1 Αρχές ανάπτυξης αριθμητικών συστημάτων
2.2 Δεκαδικό σύστημα
2.3 Δυαδικό σύστημα
2.4 Οκταδικό σύστημα
2.5 Δεκαεξαδικό σύστημα
2.6 Κώδικες

Κεφάλαιο 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

3.1 Συνδυαστικά κυκλώματα
3.2 Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων
3.3 Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων
3.4 Ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων
3.5 Οικουμενικές πύλες

Κεφάλαιο 4: ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ -ΑΠΟΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ

4.1 Πολυπλέκτες
4.2 Εφαρμογές πολυπλεκτών
4.3 Αποπολυπλέκτες

Κεφάλαιο 5: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ -ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

5.1 Αποκωδικοποιητές
5.2 Αποκωδικοποιητές οδηγοί
5.3 Κωδικοποιητές

ΜΑΘΗΜΑ: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΒΙΒΛΙΑ:
Τεύχος Β' 5865/17.11.2022
1. «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» (Μέρος Α' Θεωρία), (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ Γ. Π., εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών» (Μέρος Α' Θεωρία), (ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1. Από το βιβλίο: «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» (Μέρος Α' Θεωρία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΑΝΤΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ FLIP-FLOS

6.1. ΟΡΙΣΜΟΙ

6.2. ΜΑΝΤΑΛΩΤΕΣ
6.2.1. Μανταλωτής με πύλες NAND
6.2.2. Μανταλωτής με πύλες NOR

6.3. FLIP-FLOS
6.3.1. R-S FLIP-FLOP
6.3.2. D FLIP-FLOP
6.3.3. J-K FLIP-FLOP
6.3.4. Τ FLIP-FLOP
6.3.5. Διέγερση FLIP-FLOP
6.3.6. Ασύγχρονες είσοδοι
6.3.6.1. Ορισμοί
6.3.6.2. Ολοκληρωμένα κυκλώματα FLIP-FLOP

6.5. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6.6 ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

7.1. ΕΙΣΑΓΏΓΗ

7.2. ΚΑΤΑΧΏΡΗΤΕΣ

7.3. ΚΑΤΑΧΏΡΗΤΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
7.3.1. Καταχωρητής ολίσθησης σειριακής εισόδου-σειριακής εξόδου 5150
7.3.2. Καταχωρητής ολίσθησης σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου 5ΙΡΟ
7.3.3. Καταχωρητής ολίσθησης παράλληλης εισόδου-σειριακής εξόδου ΡΙ50
7.3.4. Καταχωρητής ολίσθησης παράλληλης εισόδου-παράλληλης εξόδου ΡΙΡΟ

7.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

7.7 ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

8.1. ΕΙΣΑΓΏΓΗ

8.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

8.3. ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

8.4. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

8.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Μόνο των ανωτέρω ενοτήτων)

8.8 ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Μόνο των ανωτέρω ενοτήτων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΜΝΗΜΕΣ

10.1. ΕΙΣΑΓΏΓΗ
10.1.1 Παράδειγμα

10.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΏΝ

2. Από το βιβλίο: «Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών>) (Θεωρία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (hardware) ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΏΝ

3.2. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΏΝ

3.3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΏΝ
3.3.1. Εκτέλεση εντολής
3.3.2. Γλώσσα μηχανής και συμβολική γλώσσα
3.3.3. Κύκλοι εντολής και κύκλοι μηχανής
3.3.4. Είδη εντολών

3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΏΝ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΒΙΒΛΙΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ», Τομέα Πληροφορικής Γ' ΕΠΑ.Λ.. Σημειώσεις Μαθητή. (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΏΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP

1.3 Ενθυλάκωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤCΡ/ΙΡ)

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο 051)

2.2 Η πρόσβαση στο μέσο
2.2.1 Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης (LLC - ΙΕΕΕ 802.2)

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/lOOOMbρs)
2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) -Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) [σελίδες 47-48, μέχρι την αρχή της παραγράφου Νοητά τοπικά Δίκτυα (Virtual LAN - VLAN)].

2.5 Ασύρματα Δίκτυα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

3.1 Διευθυνσιοδότηση lnternet Protocol έκδοση 4 (1Ρν4)
3.1.1 Διευθύνσεις 1Ρν4
3.1.2 Κλάσεις (τάξεις) δικτύων-διευθύνσεων
3.1.3 Σπατάλη διευθύνσεων ΙΡ
3.1.4 Μάσκα δικτύου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο ΙΡ (datagram)-Δoμή πακέτου

3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dγnamic Host Configuration Protocol (DHCP)
3.3.2 Το πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστή DHCP

3.4 Διευθύνσεις ΙΡ και Ονοματολογία

Ερωτήσεις-Ασκήσεις κεφαλαίου (μόνο όσες αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους του κεφαλαίου 3).

Σημείωση:
Να διδαχθούν υποστηρικτικά οι παρακάτω ενότητες για την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος:

1.1 Ορισμός δικτύου
1.2 Επίπεδα μοντέλου αναφοράς 051 (150), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA) και η αντιστοιχία τους
1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (051)

2.5.1 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc
2.5.2 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (lnfrastructure)

3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις
3.1.6 Υποδικτύωση
3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


Εξεταζόμενα μαθήματα Γ' Τάξης (ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.):
1. Μηχανική -Αντοχή Υλικών (Από Β' ΕΠΑΛ)
2. Στοιχεία Μηχανών (Από Γ' ΕΠΑΛ - Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα)

ΜΑΘΗΜΑ: «Μηχανική -Αντοχή Υλικών»

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 1521/τ. Β'/17.08.2007

Από το βιβλίο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΡΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ/
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
11 Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
12 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ  
2 ΡΟΠΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
21 ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ  
22 ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΡΟΠΩΝ Η ΤΟΥ VARIGNON Εκτός από τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
23 ΖΕΥΓΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΡΟΠΗ ΖΕΥΓΟΥΣ  
3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
31 ΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
32 ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
33 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΦΟΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυπογραφικό λάθος Ι2=5Ocm και όχι 40 cm
34 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
35 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΥΧΟΥΣΩΝ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
4 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ  
41 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ Εκτός το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
42 ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
43 ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εκτός διδακτέας ύλης τα:
στ) Κεvτροειδές τόξου,
ζ) Κεvτροειδές κυκλικού τομέα,
η) Κεvτροειδές τραπεζίου
45 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  
ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
51 Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
52 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
53 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ  
54 οι ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ  
55 οι ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ  
56 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΟΟΚΕ  
57 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ - ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ  
58 Η ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Η ΘΛΙΨΗ  
59 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
6 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ  
61 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ  
62 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ  
8 ΦΟΡΕΙΣ - ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΟΚΩΝ  
81 Γενικά  
82 ΕΙΔΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ  
85 ΑΡΧΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
86 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΟΚΩΝ Μόνο η εφαρμογή 1 ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
Διάγραμμα [Ν], Διάγραμμα [Q]-τεμvουσώv δυνάμεων, Διάγραμμα [Μ]-καμπτικώv ροπών.
9 ΔΙΑΤΜΗΣΗ  
91 ΓΕΝΙΚΑ  
92 Η ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ οι ΤΑΣΕΙΣ  
93 ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  
94 ΤΑ ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
95 ΤΜΗΣΗ - ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ  
96 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ  
97 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
10 ΚΑΜΨΗ  
101 ΓΕΝΙΚΑ  
  ΕΙΔΗ ΚΑΜΨΕΩΝ  
102 ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟ  
11 ΣΤΡΕΨΗ  
111 ΓΕΝΙΚΑ  
112 Η ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ οι ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΕΨΗ  
113 Η ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ οι ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  
114 Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ  
115 ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΡΕΨΗ  
116 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ  
117 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
12 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
121 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
122 Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ  
123 ΛΥΓΙΣΜΟΣ  
12.3.1 Γενικά  
12.3.2 Βασικά χαρακτηριστικά το υ λυγισμού  
12.3.3 Η φυσική εξήγηση του λυγισμού - κρίσιμο φορτίο  
14 ΤΡΙΒΗ  
141 ΓΕΝΙΚΑ  
142 Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ  
143 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  
144 ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ  
145 ΕΡΓΟ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΤΡΙΒΗΣ  

ΜΑΘΗΜΑ: «Στοιχεία Μηχανών»

 

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ., εκδόσεις Διόφαντος)

Κεφάλαιο 7 ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

7 Γενικά περί Συνδέσεων
7.1 ΗΛΟΣ
7.1.1 Περιγραφή-χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2 Κατηγορίες-τύποι ήλων (καρφιών)
7 .1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2 ΗΛΩΣΕΙΣ
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός-περιγραφή-χρήση ηλώσεων
7.2.2 Κατηγορίες-τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
7.3.1 Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος
7.3.3 Κοχλίωση- περιγραφή
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών

7.4 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
7.4.1 Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3 Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5 ΣΦΗΝΕΣ
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

Κεφάλαιο 8 Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
8.2 ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Κεφάλαιο 9 ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1 ΑΞΟΝΕΣ-ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΣΤΡΟΦΕΙΣ
9.1.1 Περιγραφή ορισμός
9.1.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3 Τύποι και κατηγορίες
9.1.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων
9.1.5 Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση
9.1.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Τάξης του Τομέα Πληροφορικής είναι τα ακόλουθα:
α. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών,
β. Προγραμματισμός Υπολογιστών και
γ. Δίκτυα Υπολογιστών (βλέπε Σχ. 1).

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΩΡΕΣ (15ω) ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστώv 2Θ+2Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
(θεωρητικό μέρος)
3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπωv ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Προγραμματισμός υπολογιστώv 1Θ+1Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Δίκτυα υπολογιστών lΘ+lE ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥ ΝΟΛΟ εξεταζόμεvwv μαθημάτων τομέα ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ: 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ + ΤΟΜΕΑ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ: 6
Σχήμα 1. Γ' Τάξη Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, Τομέας Πληροφορικής

1. Μάθημα: Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

Η ύλη του μαθήματος να παραμείνει ως είχε τη σχολική χρονιά 2021-22.'Ητοι: Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών>) των: Β. Βασιλάκη, Γ. Θηβαίου, Γ. Μίχα, Ε. Μόρμορη και Α. Ξιξή.

Διδακτέα ύλη:

Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοί τους, εκτός των 3.2.2, 4.4, 5.2.5, 5.2.6 και 6.1.3.

2. Μάθημα: Προγραμματισμός Υπολογιστών

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Τομέα Πληροφορικής της Γ' τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Συγγραφείς: Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Παπαδάκης Σπ., Τζήμας Δ.) 2' έκδοση, ISBN: 978-960-06-5653-4.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

3.1 Μεταβλητές και τύποι δεδομένων
3.1.1 Τύποι δεδομένων

3.2 Αριθμητικές και λογικές πράξεις και εκφράσεις

3.3 Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις

3.4 Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές

3.5 Τύποι και δομές δεδομένων στις γλώσσες προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αλγοριθμικές δομές

4.1 Αλγοριθμικές δομές - Ροές εκτέλεσης προγράμματος
4.1.1 Δομή ακολουθίας
4.1.2 Δομή επιλογής if (ΑΝ)
4.1.3 Δομή επανάληψης (for και while)

4.2 Συναρτήσεις
4.2.1 Δημιουργώντας δικές μας συναρτήσεις
4.2.2 Παράμετροι συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κλασικοί Αλγόριθμοι 11

5.2 Ταξινόμηση Ευθείας ανταλλαγής
5.4 Δραστηριότητες - Άλυτες
5.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
(Από τις παραγράφους 5.4 και 5.5, μόνο όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δομές Δεδομένων 11

8.1 Συμβολοσειρές (strings)
8.2 Λίστες
8.8 Δραστηριότητες
8.9 Ερωτήσεις
(Από τις παραγράφους 8.8 και 8.9, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 8.1 και 8.2)

3. Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Τομέα Πληροφορικής, Γ' ΕΠΑ.Λ., ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκης, Μ. Παπαδέας, Γ. Χρυσοστόμου) ΙSΒΝ: 978-960-06-5138-6.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP

1.3 Ενθυλάκωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΠ ΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤCΡ/ΙΡ)

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο 051)

2.2 Η πρόσβαση στο μέσο
2.2.1 Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης (LLC - ΙΕΕΕ 802.2)

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/lOOOMbρs)
2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) -Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jυmbo frames) [σελίδες 47-48, μέχρι την αρχή της παραγράφου Νοητά τοπικά Δίκτυα (Virtual LAN - VLAN)].

2.5 Ασύρματα Δίκτυα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

3.1 Διευθυνσιοδότηση lnternet Protocol έκδοση 4 (1Ρν4)
3.1.1 Διευθύνσεις 1Pv4
3.1.2 Κλάσεις (τάξεις) δικτύων-διευθύνσεων
3.1.3 Σπατάλη διευθύνσεων ΙΡ
3.1.4 Μάσκα δικτύου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο ΙΡ (datagram) -Δομή πακέτου

3.4 Διευθύνσεις ΙΡ και Ονοματολογία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σημείωση:
Να διδαχθούν υποστηρικτικά οι παρακάτω ενότητες για την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος:

1.1 Ορισμός δικτύου
1.2 Επίπεδα μοντέλου αναφοράς 051 (150), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA) και η αντιστοιχία τους
1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (051)
2.5.1 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc
2.5.2 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (lnfrastrυcture)
3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις
3.1.6 Υποδικτύωση
3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα Γ' τάξης (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.):
1. Διαπροσωπικές Σχέσεις
2. Ανατομία -Φυσιολογία 11
3. Υγιεινή

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 64/τ. Β'/22-01-2016

Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (Α' ΤΑΞΗ lου ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ-ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ), (ΒΙΘΥΝΟΣ Μ., ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ Ε., ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Κ.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1ο 1.1
2ο 2.1- 2.16
3ο 3.1-3.7
4ο 4.1- 4.14
5ο 5.1- 5.2
6ο 6.1- 6.6

 

Οδnγίεc διδασκαλίας

Το μάθημα «Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Σχέσεις)) πρέπει να έχει ως βασικό σκοπό να εφοδιάσει τον μαθητή με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να ενταχθεί ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα στο κοινωνικό σύνολο και να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του στην ενεργό κοινωνική ζωή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελλοντικός εργαζόμενος του ευαίσθητου Τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας οφείλει να έχει βασικές γνώσεις επικοινωνίας ώστε να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του, ιδιαίτερα θα δοθεί προτεραιότητα στα εξής:

 1. Ευαισθητοποίηση του μαθητή σχετικά με τις σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και τον προβληματισμό του σε θέματα αυτογνωσίας. Γνωρίζοντας τον εαυτό του, κατ' επέκταση γνωρίζει και το περιβάλλον του.
 2. Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με μεθόδους οι οποίες οδηγούν σε αποτελεσματική επικοινωνία, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα για την ανάπτυξη σχέσεων τόσο στην εργασία του όσο και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής του.
 3. Εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες και τεχνικές επικοινωνίας.
 4. Διαμόρφωση αντίληψης του μαθητή ως μονάδα και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.
 5. Εξοικείωση με στοιχεία ομαδικής επικοινωνίας μέσω διαφόρων μορφών τέχνης.
 6. Ενημέρωση για τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο το μάθημα αυτό πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Να είναι μαθητοκεντρικό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές καθορίζονται από την ηλικία τους και το σύγχρονο τρόπο ζωής.
 2. Να χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που ανταποκρίνονται στην ενεργό συμμετοχή στη μάθηση και που διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Για την επίτευξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, αλλά και για την επιτυχή μετάδοση των γνώσεων του μαθήματος, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης μεθοδολογίας υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων, η οποία μπορεί να στηρίζεται στα ακόλουθα:

 1. Υλοποίηση ατομικών-ομαδικών εργασιών.
 2. Συζήτηση σε υπο-ομάδες.
 3. Καταιγισμός ιδεών (brain-storm).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΒΙΒΛΙΟ: «Ανατομία - Φυσιολογία» Γ' ΕΠΑ.Λ., (ΣγΓΓΡΑΦΕΙΣ: Παπαδόπουλος Τρ., Ρίζου Ευαγ., Διαμαvτοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκης Π., Εκδόσεις Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣγΣΤΗΜΑ

3.1. Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
3.3. ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ
3.4. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3.5. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3.6. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3.7. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΙΜΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
4.8. ΑΝΟΣΙΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
4.9. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εξαιρούνται: Δοκιμασία Διασταύρωσης, Μετάγγιση και Καταστάσεις που απαιτούν Μετάγγιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΠΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ
5.1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
5.2. ΦΑΡΥΓΓΑΣ-ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ
5.3. ΣΤΟΜΑΧΙ-ΕΝΤΕΡΟ
5.4. ΗΠΑΡ-ΠΑΓΚΡΕΑΣ-ΣΠΛΗΝΑΣ
5.5. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.6. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ το ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
5.7. ΠΕΨΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
5.8. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
5.9. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ», Α' Τάξη lου Κύκλου Τ.Ε.Ε., (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Ν. Θάνου, Ε. Νικολοπούλου-Ντέρου, Ε. Τσιγάρα, εκδόσεις Διόφαντος).

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ορισμός Υγιεινής-Αρχές-Σκοποί'Εννοια της υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΓΕΙΑ

3.lΈννοια της υγείας
3.2 Εχθροί της υγείας
3.3 Υγιεινή και προληπτική ιατρική
3.4 Προστασία της υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ

4.1 Γενικά
4.2 Τα λοιμώδη νοσήματα
4.4 Χαρακτηριστικά λοιμωδών νοσημάτων

4.5 Τρόποι μετάδοσης
4.5.1. Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος
4.5.2. Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα
4.5.3. Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς
4.5.4. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα